Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Otakar Člupek šedesátiletý

Narodil se 6. ledna 1952 v Praze. Po maturitě na Akademickém gymnáziu studoval od roku 1971 na VŠCHT Praha, kterou absolvoval na tehdejší Katedře chemické technologie kovů a korozního inženýrství v roce 1976. Diplomovou práci vypracoval na téma „Stanovení náchylnosti k mezikrystalové korozi elektrochemickým měřením“.

V roce 1976 nastoupil k Ing. Lubomíru Boubelovi do Ústavu pro výzkum a využití paliv do střediska protikorozní ochrany se zaměřením na ochranu zařízení ukládaných do země. Práce střediska se orientovala na plynárenská zařízení, jejich izolační povlaky i kontrolu provozu jejich elektrochemické ochrany. Od roku 1989 působil ve funkci vedoucího střediska, které postupně rozšířilo svou činnost na zkušebnictví izolačních povlaků, školení pracovníků z plynárenství v oblasti aplikace povlaků úložných zařízení i monitorování korozní situace na technologických zařízeních souvisejících s podzemním skladováním plynu. V letech 1990 až 1993 vedl československou účast v CEOCORu (mezinárodní organizace pro studium koroze a ochrany potrubních systémů). Řadu roků byl členem Technické normalizační komise při Úřadu pro technickou normalizaci a měření, je zakládajícím členem Asociace korozních inženýrů, je členem redakční rady časopisu Koroze a ochrana materiálu. V roce 2006, kdy došlo k reorganizaci Ústavu pro výzkum a využití paliv a k ukončení činnosti řady výzkumných středisek, se podílel na vzniku nové samostatné společnosti se zaměřením navazujícím na zaniklé středisko protikorozní ochrany. V nové společnosti ÚVP – protikorozní ochrana, s.r.o. je od založení firmy jednatelem a vede zkušební laboratoř izolačních materiálů akreditovanou ČIA. Je autorem mnoha technických zpráv, několika norem, spoluautorem řady plynárenských provozních předpisů a dvou knižních publikací o protikorozní ochraně úložných zařízení. Na stejné téma příležitostně přednáší na specializačních kurzech pořádaných VŠB – TU Ostrava a ČVUT v Praze.

Otakar Člupek patří mezi nemnoho českých odborníků v oblasti koroze kovů a přejeme mu ještě řadu let aktivního působení v oboru i spokojenost a zdraví v soukromém životě.

Pavel Novák

Ing. Eva Kalabisová – 60 let

V těchto dnech oslaví významné životní jubileum Ing. Eva Kalabisová. Ing. Kalabisová absolvovala VŠCHT v Praze v r. 1976 a po působení v potravinářském průmyslu pracovala od roku 1989 ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálů G.V. Akimova, posléze SVÚOM s.r.o. 

V počátcích své odborné činnosti ve SVÚOM spolupracovala především s Ing. R. Bartoníčkem a Ing. J. Hronem a věnovala se problematice koroze ve vodách. V dalších letech rozšířila obor své působnosti i o další průmyslová prostředí, kde dochází ke koroznímu poškození materiálů.  Kromě řešení problémů s korozním poškozením materiálů v různých průmyslových prostředích se Ing. Eva Kalabisová věnuje řešení výzkumných projektů zaměřených např. na korozní problémy výztuže v betonu (projekty CE803120107, GA106/02/1019, 1F45C/096/120), v energetice (projekt FT-TA4/095) nebo v biologických prostředích (projekt GA106/04/1272). Výzkum v této oblasti zahrnuje metody laboratorního i provozního sledování a vyhodnocování korozního napadení materiálů ve specifických prostředích. Nesmírně cennou je její organizační činnost při vedení a koordinaci komplikovaných výzkumných úkolů, na kterých se podílelo více než 10 odborných pracovišť (např. program TANDEM FT-TA/047 2004-2008). Výzkumné projekty jsou řešeny v souladu s požadavky průmyslových podniků. Ing. Eva Kalabisová je členkou technické normalizační komise TNK 105 Komíny.

Výsledky svých prací publikovala Ing. Eva Kalabisová v celé řadě odborných knih, časopisů a konferenčních příspěvků. V letech 1999-2008 byla Ing. Eva Kalabisová i členkou redakce časopisu Koroze a ochrana materiálu. V letech 2007 a 2010 byla hlavní organizátorkou mezinárodní konference CORROSION AND MATERIAL PROTECTION, Praha.

Dosavadní život Evy Kalabisové je naplněn aktivitou a zájmem o budoucnost oboru koroze a protikorozní ochrana. Za všechny spolupracovníky přejeme Ing. Evě Kalabisové pevné zdraví, neutuchající zájem o obor a pohodu v osobním životě.

Kateřina Kreislová

Knižní novinky

Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltových povlaků

V roce 2010 vydala VŠB-TU Ostrava knihu autorského kolektivu Podjuklová-Hrabovská-Barčová-Štěpánek s názvem Nové obzory v poznání vlastností sklokeramických smaltových povlaků. Autoři v knize na 135 stranách popisují zejména základní typy a postupy výroby smaltových povlaků i metody hodnocení jejich vlastností. Pro všechny zainteresované se jedná o počin, který stojí za povšimnutí.

Kateřina Kreislová

Informace o konferencích

45. Celostátní aktiv galvanizérů

Ve dnech 7. a 8. 2. se letos konal již 45. ročník Celostátního aktivu galvanizérů. Zázemí této konference, pořádané Českou společností pro povrchové úpravy (ČSPÚ), zajišťuje již potřetí hotel Gustav Mahler.      Přes mrazivé počasí byl konferenční sál hotelu zcela zaplněn. Hlavní tématika vybraná přípravným výborem aktivu pro letošní ročník byla opět zaměřená na aktuální trendy v povrchových úpravách: “Využití nanotechnologie v galvanotechnice, bezkobaltová pasivace a aktuální změny legislativních podmínek v technologiích povrchových úprav.“  

            Letošní celostátní aktiv galvanizérů přivítal 175 osob z různých institucí. Akademickou sféru zastupovaly tři instituce: VŠCHT Praha, VŠB-TU Ostrava a ČVUT Praha. Z čistě výzkumných organizací byly zastoupeny SVÚOM Praha a VZLÚ Praha. Z významných firem, které se konference účastnily, lze jmenovat především Atotech, Enthone, MacDermid, Merck, Bosch a Škoda-Auto. V letošním ročníku bylo předneseno 28 poutavých přednášek, u kterých nebyl omezen časový limit a po většině z nich probíhala bohatá diskuze. Celkové zastoupení firem bylo také významné - v Jihlavě prezentovalo svoje výrobky a služby celkem 93 společností.

            Přednáškový program letošního aktivu byl mimořádně obohacen kvalitně zpracovanými a velice zajímavými úvodními přednáškami pánů: Petra Szelaga (Organosilikáty v povrchových úpravách) a Jana Hoška (Standardizace nanotechnologií a jejich současný stav). Pan Szelag detailně popsal mechanizmy vzniku, aplikace a trendy současných povrchových úprav založených na organosilikátech. Pan Hošek velice podrobně rozebíral problematiku nanotechnologií, opět od vlastní charakterizace až po jejich možné budoucí užití i u běžných výrobků denní potřeby.

 Podobně, jako tomu bylo v minulém ročníku i letošní rok, byla témata zaměřená také na problematiku legislativních změn, které se úzce dotýkají provozu galvanoven. Diskutována byla problematika omezení a následného zakázání sloučenin kobaltu (užití v konverzních povlacích na bázi CrIII, kvůli prokázanému katalytickému vlivu na oxidaci zpět na CrVI) a kyseliny borité (užití v přípravcích na ochranu dřeva a v galvanických zinkovacích a především niklovacích lázních) pro riziko poškození vodní fauny. Dále byla diskutována problematika zpracování fosforečnanových kalů z fosfatizačních lázní.         

Povšimnul jsem si, že s jistou netrpělivostí čekal sál především na přednášku pana Jindřicha Kuběny (Změna vyhlášky č. 450/2005 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými odpady) a paní Blanky Fialové (HGS-CLP aktuální stav, zásadní změny o povinnostech výrobců, dovozců a následných uživatelů nebezpečných chemických látek a směsí). Chtěl bych zde ocenit, že paní Fialová veškerou legislativní problematiku nebezpečných chemických látek ze své přednášky detailně a přehledně zpracovala do podoby brožury, která se stala externí součástí sborníku přednášek. Přínosnou přednáškou v podobném duchu byl i příspěvek pana Jaroslava Růžičky (Havarijní plány galvanizoven a neutralizačních stanic) a Tomáše Fuky (Separace fosforu ze  splaškových a průmyslových odpadních vod).  

V průběhu přednáškového dne byl představen časopis Tribotechnika, který se stal mediálním partnerem sympózia. Časopis své čtenáře odborně informuje o mazivech, technice mazání, technických palivech i o tribotechnických poznatcích z podnikové praxe. Mimořádně poutavou prezentaci půlměsíčníku zajistila zástupkyně redakce časopisu Zuzana Augustínová.

            Po prvním přednáškovém dopoledni byli jako již tradičně morálně oceněni povrcháři za zásluhy ve výzkumu, vývoji, provozu a popularizaci svého oboru. Pro letošní rok byli výborem ČSPÚ nominováni: Miroslava Banýrová, Stanislav Hospodka, Vladimír Šimek, Pavel Vodehnal a konečně za svůj celoživotní přínos oboru i prezident České společnosti pro povrchové úpravy Ladislav Obr. Oceněným blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a mnoho úspěchů v dalších letech.     

         Nebylo tajemstvím, že společenský večer bude opět zpestřen degustací vín z produkce moravských vinařů. Diskuze v průběhu zábavy se točila kolem prezentovaných přednášek, současného stavu galvanotechniky v České republice i ve světě a trendu ve vývoji povrchových úprav s ohledem na zaváděné legislativní změny. Večer v barvách bílé, červené a růžové ukončil první přednáškový den a rozsáhlá diskuze částečně přispěla k vytvoření tématiky následující konference.

            Letošní v pořadí již 45. ročník Celostátního aktivu galvanizérů byl ukončen prohlídkou jihlavského podzemí.

            Účastníci konference se opět jednohlasně shodli na kvalitě a přínosu prezentovaných přednášek a jen velice neradi opouštěli prostory hotelu Gustav Mahler. Jihlava se ve středu odpoledne rozloučila s povrcháři prosluněnou oblohou a věřím, že je svými krásami přiláká i na další ročník konference.

Petr Pokorný

Konferenční sál hotelu GM byl první i druhý den konference zcela zaplněn.

Chodby hotelu využily firmy k prezentaci svých výrobků a služeb v oblasti povrchových úprav.

38. konference s mezinárodní účastí - Projektování a provoz povrchových úprav

Je pozoruhodné, že k tradici pořádání konferencí v Pyramidě se letos opět přidalo i počasí. Zatímco prvý den bylo nádherně, dokonce s hvězdnou oblohou večer a měsícem v úplňku, ráno druhého dne bylo kalné, dokonce se sněhovým popraškem na okolních kopcích.

Řada účastníků se na konferenci do Pyramidy těší nejen z úcty k tradici, ale také ze zvědavosti, čím bude program zase obohacen. Prvního obohacení si účastníci jistě všimli už při odesílání přihlášky, opět se totiž o něco „obohatil“ i účastnický poplatek. Nicméně to asi nikoho od účasti neodradilo, a tak se opět všichni sešli v hotelu Pyramida ve dnech 7. a 8. března 2012.

Soudě podle vysokých čísel přidělovaným účastníkům hlásícím se dodatečně až na místě samém, řekl bych, že účast byla na úrovni minulých let, dokonce se opět více zaplnilo předsálí firemními stolky. Pohled do sálu byl pro přednášející jistě příjemný, ne každý rád přednáší do prázdného hlediště, případně spícímu publiku.

Na firemních prezentacích jsme měli letos možno vidět tradiční i nové firmy: ABF Praha, ASIO Brno, ASTOM TRADE Brno, BVV Brno, DREKOMA Suchdol nad Lužnicí, EISENMANN (SRN), EKOL Ledeč nad Sázavou, ENETEX-KIA Modřice, EST+ Ledeč nad Sázavou, GALATEK Ledeč nad Sázavou, HENKEL ČR Praha, CHEMO-PHOS CZ Praha, IDEAL-TRADE SERVICE Brno, KAF FACILITY Mladá Boleslav, KF Novodur Ledeč nad Sázavou, KOVOLAK Ledeč nad Sázavou, KS KLIMA SERVICE Dobříš, MEDIA Liberec, RSBP Ostrava, PENTRIS Czech Republic, PRIMA BILAVČÍK Uherský Brod, STENG Praha, STROJNÍ MONTÁŽE Praha a TECHNICOAT České Budějovice.

Velká pozornost byla věnována publicitě celé akce, mezi celkem 15. mediálními partnery je tradičně už dlouhé roky i náš časopis. Pro příští, nebo spíše možná přespříští, jubilejní ročník, by možná stálo za pokus pozvat i Českou televizi, určitě by se našlo místo v nějaké technicky zaměřené relaci. Myslím, že je málo akcí, které mají takovou bohatou tradici a takový záběr do různých oborů strojírenství jako právě tato konference.

V letošním předsednictvu zasedli prof. Ing. P. Novák, CSc. za Asociaci korozních inženýrů, Ing. L. Obr za Českou společnost pro povrchové úpravy, Ing. J. Diblík za Asociaci výrobců nátěrových hmot a Ing. P. Strzyž za Asociaci českých a slovenských zinkoven.

V úvodním slovu Dr. Jelínková připomněla svého manžela, jakožto zakladatele tradice této konference, který z pořadatelského kruhu vystoupil právě před 10 lety a od té doby celé dění pozoruje s hůry nebeské a těší se z toho, že tradice žije. Koneckonců čím můžeme lépe uctít tradici zemřelých, než tím, že v jimi začatém díle zdárně pokračujeme!

Naplnění sálu hned od úvodního „hvizdu“ zajišťují vždy popularizující přednášky prof. P. Nováka (VŠCHT Praha). Tentokrát nešlo o výklady korozních dějů, ale o vysvětlení role korozivzdorných ocelí v řadě technických oborů a zároveň i jejich výroby v  ocelárnách na Kladně. Tato tradice letos dosáhla úctyhodných 100 let a je spojena se jménem tehdejšího ředitele Ing. Hummelbergera. Potěšilo nejen to, že se český podnik tak významně podílel na rozvoji odvětví s ohromným technickým dopadem, ale i fakt, že jako známí jazykoví puristé máme asi nejtrefnější výraz pro tuto skupinu ocelí.

Poté odstartoval program klasických přednášek věnovaných materiálům a aplikační technice. MEDIA Liberec prezentovala ústy Ing. J. Gerlicha novinky v technologií aplikací vícekomponentních nátěrových hmot. Za firmu KAF Facilities promluvil  pan L. Hruban na téma návratnost investic do zlepšení procesů lakování. Rozhodovacím procesem při výběru způsobu likvidace emisí z procesů povrchových úprav se zabývala Ing. K.Havránková (ENETEX-KIA).

Novinky v oblasti legislativy v ochraně ovzduší u provozů povrchových úprav kovů byly přehledně uvedeny v přednášce Ing. Z. Krayzela. Svoje tradiční legislativní téma tentokrát MUDr. Z. Trávníčková (SZÚ) zaměřila na chemický zákon a návrhy novel předpisů k ochraně zdraví.

V nejnáročnějším čase, t.j. hned po dobrém obědě, se ve své přednášce Ing. L. Obr (ČSPÚ) věnoval problematice tvrdého chromování. Zájem byl značný, zvláště proto, že ukázky této technologie byly i součástí exkurze pořádané následující den. Pan J. Kudrna (EST+) uvedl přehled sortimentu této firmy z oblasti nanášení nátěrových hmot.  Paní S. Greber (CHEMO-PHOS CZ) uvedla příklady přípravků pro bezfosfátovou a bezchromanovou předúpravu povrchu oceli. Velmi zajímavou novinku, t.j. laky vytvrzované pomocí UV záření, prezentovala Ing. M.Banýrová (Galatek). Problematikou čištění odpadových vod z procesů povrchových úprav materiálu s pomocí ekologicky šetrných technologií na bázi železa se zabýval Ing. M. Holba (ASIO a kol.) O organizačních aspektech, t.j. managementu odpadového hospodářství v oblasti nakládání s odpady, promluvil Ing. L. Nobilis. Na velmi podstatné téma v oboru normalizace, t.j. změny v klasifikaci korozní agresivity atmosféry, a tudíž revizi norem ČSN ISO 9223 až 9226, nás upozornila Ing. K. Kreislová (SVÚOM). IT oblast v oboru protikorozní ochrany nám velmi zajímavým způsobem přiblížil Ing. L. Pachta (IMPEA).

Druhý konferenční den proběhl pod předsednictvím Ing. P. Strzyže. Úvodní přednáškou o kompozitních povlacích Zn-PTFE zahájila Ing. M. Pazderová za kolektiv autorů z VZLÚ. Úloze následných uživatelů podle nařízení REACH se věnovala Ing. J. Eliášová (TECHEM CZ). Příklady užití žárově zinkových konstrukcí v architektuře uvedl Ing. P. Strzyž (AČSZ). Nové trendy v povrchových úpravách kolejových vozidel ukázal Ing. M. Laciný (Steng). Podmínky certifikace výrobků pro export do Ruské federace objasnil Ing. V. Erps (Strojírenský zkušební ústav). Požární bezpečností v lakovnách se ve své přednášce o dokumentaci požární ochrany v lakovnách Ing. V. Kratochvíl (KRASO). Poslední přednáškou celého programu bylo posouzení vlivu přípravy povrchu na životnost organických povlaků, kterou přednesla Ing. H. Geiplová (SVÚOM Praha).

Tradiční náplní posledního odpoledne bývá exkurze na některé pracoviště povrchových úprav. Letos jsme nejeli příliš daleko, z Pyramidy je na Letiště Ruzyně co by kamenem dohodil. Nedaleko terminálu Jih sídlí firma Czech Airlines Technics a.s., která se zabývá opravami a renovací součástí letecké techniky. Nejzajímavějšími součástmi jsou podvozky letadel Boeing 737 jak pro naše aerolinie, tak pro řadu společností, které tato velmi rozšířená letadla používají. I když bezpečnostní opatření pro vstup do střeženého letišťního prostoru byla poněkud přísnější, uvnitř nás čekalo příjemné překvapení v podobě možnosti velmi otevřeně o všem promluvit a dokonce si i vyfotografovat (!) cokoliv z procesů, které jsme navštívili.

Konference je tradičně nejen odbornou, ale i společenskou akcí, kde těžištěm je společenský večer v první konferenční den. Pořadatelský kolektiv šel letos do značného rizika, když objednal večerní projížďku lodí „Natal“ po Vltavě. Ještě v době, kdy jsem posílal přihlášku, byla Vltava po únorových dvacetistupňových mrazech zamrzlá a těšil jsem se, jakýmže to ledoborcem se projedeme. Avšak risk pořadatelům vyšel a snad pouze několik slabších povah od vyjížďky po noční Vltavě odradil fakt, že něco více než měsíc zbýval do stého výročí „nejslavnější“ námořní katastrofy, t.j. potopení Titanicu. Vidět panoráma Vyšehradu osvětlené měsícem v úplňku byl zážitek, který určitě bude řadě účastníku připomínat právě tuto 38. konferenci.

Jak už mohu konstatovat několik poslední roků, velmi těžko se hledají na organizaci a průběhu nedostatky, které by se daly odstranit. Bohužel nedobrý přístup hotelu k možnosti Wi-Fi připojení se zlepšit nepodařilo. Tak snad až příště, při 39. konferenci... Hodně zdaru v její přípravě celému pořadatelskému kolektivu!

Jiří Sikač

Exkurze v Czech Airlines Technics

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy ve 4. čtvrtletí 2011

Další díl této řady završí seznamování s českými technickými normami vydanými v roce 2011. Bude tedy věnován těm, které vyšly od října do prosince 2011. V tomto čtvrtletí bylo ve sledovaném oboru vydáno 11 norem, z toho 4 jsou převzetím příslušných evropských norem překladem a 7 oznámením ve Věstníku ÚNMZ (tyto normy jsou i jako ČSN k dispozici pouze v angličtině).

Patrně nejvýznamnější z nově vydaných norem je ČSN EN ISO 29601 (67 3132) Nátěrové hmoty – Ochrana proti korozi ochrannými nátěrovými systémy – Hodnocení pórovitosti suchého nátěru. Jde o novou normu, která specifikuje postupy detekce přítomnosti pórů v ochranném nátěrovém systému libovolné tloušťky na oceli nebo na jiném kovovém podkladu. Norma popisuje dvě různé metody zkoušení – nízkonapěťovou detekci a vysokonapěťovou jiskrovou zkoušku. Metody jsou známé také pod označením Holiday test. Tyto postupy lze použít pouze pro zkoušení elektricky nevodivých vrstev nátěrového systému. Jsou určeny především pro nové nátěry, lze je však použít i pro nátěry, které už po nějakou dobu byly v provozu. V tomto případě je důležité mít na paměti, že do nátěru mohly pronikat látky, které s ním během provozu přišly do styku.

Pro nízkonapěťovou zkoušku se využívá nízkého zkušebního napětí v rozmezí od 9 do 67,5 až 90 voltů (9 V pro DFT do 300 μm a 67,5 a 90 V pro DFT 300 až 500 μm). Je možné zkoušet i elektrostaticky vodivé organické povlaky (vnitřní rezistivita v rozmezí 105 – 109 Ωm). Obtížná je přesná lokalizace a označování defektů (Obrázek 1). Metoda není dostatečně efektivní pro větší plochy již nad 50 m2.

V normě ČSN EN ISO 29601 uvedená tabulka obsahuje doporučené hodnoty napětí pro vysokonapěťovou jiskrovou zkoušku pro nátěry o tloušťce od méně než 500 μm do 8 000 μm (Obrázek 2). Zkoušku je vhodné provádět především v případě nátěrových systémů určených do prostředí trvalého ponoru (vnitřní nátěry nádrží). Lokalizace defektu, tj. jiskrového výboje, je snadná a přesná – vizuálně a sluchem. Tuto metodu lze použít i pro detekci pórů a dalších nespojitostí ve smaltových povlacích (podle ČSN EN 14430). Nelze zkoušet povlaky, které jsou na povrchu mokré, nebo povlaky, které mají sníženou rezistivitu, např. elektrostaticky vodivé povlaky.

Obdobnou normou pro tento zkušební postup je ASTM D5162 Standard Practice for Discontinuity (Holiday) Testing of Nonconductive Protective Coating on Metallic Substrates.

Pro zhotovitele i uživatele organických povlaků bude zajímavá i ČSN EN ISO 1518-1 (67 3086) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vrypu – Část 1: Zkouška při konstantním zatížení. Tato norma nahrazuje ČSN EN ISO 1518 (67 3109) z listopadu 2000. Změna označení odráží restrukturalizaci norem ISO týkajících se odolnosti nátěrů proti vrypu a proti poškrábání. Nejdůležitějšími změnami jsou uvedení dvou verzí zkušebního zařízení a snížení minimální délky vrypu z 60 mm na 40 mm. Zmíněná restrukturalizace bude později dovršena převzetím ISO 1518-2 (zkouška při proměnném zatížení, dříve ISO 12137-2) a ISO 12137 (odolnost proti poškrábání, dříve ISO 12137-1). Obě tyto normy mají být převzaty v dubnu 2012 oznámením ve Věstníku.

Další tři normy vydané v tomto čtvrtletí se týkají kontinuálního lakování kovových pásů (coil coatings). Jde o tyto normy:

ČSN EN 13523-11 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 11: Odolnost rozpouštědlům (zkouška otěrem)

ČSN EN 13523-19 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici

ČSN EN 16074 (67 3027) Nátěrové hmoty – Stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty při kontinuálním lakování kovových pásů

První z uvedených norem přebírá příslušnou evropskou normu překladem, zbylé dvě pak oznámením ve Věstníku ÚNMZ. Obě zmíněné části ČSN EN 13523 jsou revizemi již dříve vydaných norem. Podle ČSN EN 13523 jsou na atmosférických stanicích SVÚOM, s.r.o. v ČR dlouhodobě zkoušeny různé typy kontinuálně lakovaných plechů. Vzorky jsou kromě obvyklého způsobu expozice v úhlu 45°, umístěny na stojanech i v úhlu 5° (minimální sklon střechy pro tento typ krytiny) a v úhlu 90° (svislé stěny ze tzv. sendvičových panelů). Vzorky modelují i různé způsoby spojování plechů (Obrázek 3). ČSN EN 16074 je nová norma, která propojuje metody zkoušení kontinuálně lakovaných kovových pásů s dalšími normami na stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek a vydatnosti nátěrové hmoty.

I v tomto čtvrtletí se do soustavy ČSN promítlo sjednocování evropských a mezinárodních norem v oboru smaltů, o němž jsme se již zmínili minule. Byly vydány další čtyři české technické normy, všechny oznámením ve Věstníku ÚNMZ:

ČSN EN ISO 28706-1 (94 5040) Smalty – Stanovení odolnosti vůči chemické korozi – Část 1: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi kyselinami za pokojové teploty (nahrazuje ČSN EN 14483-1:2005)

ČSN EN ISO 28706-2 (94 5040) Smalty – Stanovení odolnosti vůči chemické korozi – Část 2: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi vroucími kyselinami, vroucími neutrálními kapalinami a/nebo jejich parami (nahrazuje ČSN EN 14483-2:2005)

ČSN EN ISO 28706-3 (94 5040) Smalty – Stanovení odolnosti vůči chemické korozi – Část 3: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami v hexagonální nádobě (nahrazuje ČSN EN 14483-3:2005)

ČSN EN ISO 28706-4 (94 5040) Smalty – Stanovení odolnosti vůči chemické korozi – Část 4: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi alkalickými kapalinami ve válcové nádobě (nahrazuje ČSN EN 14483-4:2005)

ČSN EN ISO 28706-5 (94 5040) Smalty – Stanovení odolnosti vůči chemické korozi – Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech (nahrazuje ČSN EN 14483-5:2005)

Do sledovaného oboru patří i norma s poněkud neobvyklým označením ČSN P CEN/TS 14038-2 (03 8343) Elektrochemická realkalizace a úprava vyztuženého betonu extrakcí chloridů – Část 2: Extrakce chloridů. Jde o převzetí technické specifikace CEN překladem jako předběžné české technické normy, jejímž zpracovatelem byl Pragoprojekt ve spolupráci s JEKU. Přejímanou technickou specifikaci vypracovala technická komise CEN/TC 219 Katodická ochrana a stanovuje postup pro provádění elektrochemické chloridové extrakce vloženým proudem na stávajících betonových konstrukcích napadených chloridy. Navazuje na ČSN EN 12696 (03 8340) Katodická ochrana oceli v betonu. Zde je vhodné upozornit, že část 1 této specifikace (realkalizace) byla rovněž převzata jako ČSN P CEN/TS 14038-1 (03 8343), ale oznámením ve Věstníku.

Normy však nejen vznikají, ale také zanikají. Pokud norma byla zrušena z důvodu jejího nahrazení novým vydáním či jinou normou, bylo to uvedeno u příslušné nové normy. V některých případech však došlo ke zrušení ČSN bez náhrady a bude vhodné zde uvést i tyto informace. V roce 2011 byly bez náhrady zrušeny tyto české technické normy ze sledovaného oboru:

ČSN 03 8134:1992 Ochrana proti korozi. Kovy, slitiny a povlaky. Korozní zkoušky v plynech za zvýšených teplot

ČSN 03 8145:1992 Ochrana proti korozi. Nekovové polymerní materiály. Metody laboratorních a zrychlených zkoušek korozní agresivity

ČSN 03 8212:1994 Zabezpečování jakosti korozních zkoušek v umělých atmosférách

ČSN 67 3073:1989 Stanovení odolnosti nátěrů proti oděru brusným papírem v přístroji Taber-Abraser

Všechny uvedené ČSN byly zrušeny k 1. 6. 2011.

Informace o vydání nových ČSN jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). Podrobnější informace o jednotlivých normách z oboru koroze a ochrany proti korozi mohou případní zájemci získat v Centru technické normalizace SVÚOM, s.r.o. (www.svuom.cz), popř. u zpracovatele příslušné normy.

Pavel Dušek

Obr. 1 - Nízkonapěťová detekce vad povlaku

Obr. 2 - Vysokonapěťová detekce vad povlaku

Obr. 3 - Vzorky se spojem pro atmosférické zkoušky