Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

Vladimír Kučera laureátem Ceny Milana Pražáka Asociace korozních inženýrů za rok 2020
Prošek Tomáš

Asociace korozních inženýrů (AKI) uděluje každý rok Cenu Milana Pražáka osobnosti s významným a dlouhodobým přínosem v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání v oblasti koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry.

Laureátem Ceny Milana Pražáka za rok 2020 je Ing. Vladimír Kučera, CSc. Zabývá se zejména atmosférickou korozí a vlivem klimatických parametrů a znečištění ovzduší na technické materiály a objekty kulturního dědictví. Společně s E. Mattssonem, Ch. Leygrafem, J. Tidbladem, I. O. Wallinderovou a D. Thierrym tvoří celosvětově uznávanou skupinu výzkumníků, která v posledních desetiletích pomohla zařadit dříve opomíjenou atmosférickou korozi mezi plně etablované obory korozního inženýrství a vědy.

K hlavním výzkumným aktivitám dr. Kučery patří:

•             Studium vlivu znečišťujících látek jako jsou SO2, NOx, HNO3, O3 a prachové částice na korozi a degradaci kovových a nekovových stavebních materiálů.

•             Zavedení konceptu „dose-response“ funkcí pro odhad vlivu klimatických parametrů na rychlost degradace materiálů v atmosféře. Tento koncept byl později zakomponován do několika mezinárodních norem.

•             Použití elektrochemických metod v atmosférických podmínkách, a to jak pro studium mechanismů, tak i pro monitoring koroze.

•             Vliv pH na degradaci materiálů v atmosféře a v půdě.

•             Mapování korozní agresivity atmosfér.

•             Perforační koroze lemových spojů automobilových karosérií a její predikce na základě urychlených zkoušek a zkoušek v reálných prostředích.

Vladimír Kučera je absolventem VŠCHT Praha, kde se také korozi začal věnovat v rámci své disertační práce. Od roku 1970 působil ve Švédském korozním institutu ve Stockholmu, kde se stal vedoucím výzkumu. Založil a mnoho let sloužil jako předseda programu ICP Materials pod hlavičkou Organizace spojených národů (OSN). Cílem programu je sledovat vliv znečištění ovzduší na korozi materiálů v globálním měřítku. Od Mezinárodní korozní rady (ICC) obdržel v roce 2008 cenu Marcela Pourbaixe za podporu mezinárodní spolupráce na poli koroze.

Vladimír Kučera vždy aktivně spolupracoval s českými korozními inženýry a vědci. Řadě českých kolegů umožnil účast v evropských a celosvětových projektech a dlouhodobé stáže.

Cena bude Vladimíru Kučerovi předána během 23. konference AKI Koroze a protikorozní ochrana materiálů dne 21. října 2020.

Cenu uděluje AKI od roku 2016 na paměť Milana Pražáka, který obohatil korozní výzkum zejména aplikacemi elektrochemických metod. Jeho pionýrská činnost ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálů a celoživotní nezištné sdílení znalostí pomohlo následujícím generacím českých a slovenských korozníků získat světově silnou pozici. V minulých letech obdrželi Cenu Milana Pražáka profesor Pavel Novák, Ing. Robert Bartoníček, profesor Vladimír Číhal a Ing. Petr Szeląg.

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Je členem Evropské korozní federace (EFC), Světové korozní organizace (WCO) a nominuje zástupce ČR do Mezinárodní korozní rady (ICC). Vedle Ceny Milana Pražáka uděluje každoročně cenu za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci v oblasti koroze, cenu za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany, pořádá konferenci Koroze a protikorozní ochrana materiálů a kurz Korozní inženýr.

Informace o konferencích

KONSTRUKCE 2020
Redakce KOM

Dovolujeme si vás upozornit na blížící se konferenci České asociace ocelových konstrukcí KONSTRUKCE 2020, která se bude konat 5. listopadu 2020 v Olomouci. Podrobné informace najdete na www.konferencekonstrukce.cz. 

Fórum Nerezářů 2020 - 7. konference o korozivzdorných ocelích
Pavlína Opletalová

Redakce časopisu FocusNerez pořádá 7. ročník konference pro zpracovatele, uživatele a obchodníky s korozivzdornou ocelí – Fórum Nerezářů 2020, která se bude konat 05. - 07. října 2020 v resortu Sobotín, hotel Sidonie, Jeseníky.

Místo konání letošního Fóra Nerezářů 2020 předurčila odborná exkurze do servisního centra generálního partnera konference, firmy ALFUN a.s., které se nachází v Moravskoslezském kraji ve městě Bruntál. Letošní fórum tedy zamíří opět do hor. Loňský kraj pohanského boha Radegasta v Moravskoslezských Beskydech vystřídají Jeseníky. A na úvod, jak jinak než neformální zahájení konference s tradičním welcome drinkem spojeným s tradiční procházkou, tentokráte u horní nádrže přečerpávací elektrárny Dlouhé stráně. Dá se říci, že úroveň nadmořské výšky zahajovacího welcome drinku tedy rok co rok stoupá.

Přednášková část konference proběhne v úterý 6. 10. 2020 v prostorách hotelu Sidonie, který je součástí resortu Sobotín a nachází se cca 14 km od Šumperka. Zakončena bude neformálním večerním posezením s rautem.

V závěrečném dni fóra se přesuneme vlastními auty do Bruntálu (cca 45 min.). Zde proběhne exkurze do servisního centra firmy ALFUN (www.alfun.cz). Uvidíte zde nejnovější servisní centrum s nejmodernějšími technologiemi na zpracování svitků a plechů: dělicí linky příčné a podélné, brousicí a kartáčovací linku na nerez a hliník, která patří v současnosti k nejmodernějším zařízením v Evropě. Zpracovávají se zde hliníkové, nerezové a ocelové materiály pro širokou škálu použití ve: stavebnictví, strojírenství, automobilovém průmyslu, pro výrobu bílé a gastro techniky apod.

1. den konference – exkurze k horní nádrži Dlouhé stráně s turistikou a tradičním welcome drinkem (odjezd busem 14.30 hod. od hotelu)

2. den konference – přednášky a večerní posezení s rautem

3. den konference – exkurze do servisního centra firmy ALFUN a.s. v Bruntálu (sraz u firmy Alfun v 10.00 hod.)

Přednáškový program letošní konference bude opět zaměřen na nejdůležitější témata spojená s problematikou branže korozivzdorných ocelí, kterými jsou: koroze, správná volba materiálu, správné postupy a zásady zpracování korozivzdorných ocelí, jejich svařování a dělení, povrchové úpravy, apod.

Tyto a mnohé další otázky budou v průběhu Fóra Nerezářů 2020 zodpovězeny zkušenými přednášejícími, mezi kterými jsou jak odborníci z technických univerzit v České republice, tak odborníci z praxe a zástupci firem, kteří denně řeší problémy vznikající při zpracování nerezu.

Zájemci o propagaci své firmy na této akci mohou tak učinit formou reklamního stolku nebo banneru ve foyer konferenčního sálu nebo vložením propagačního materiálu do konferenční tašky.

Ubytování si účastníci zajišťují sami. V resortu Sobotín jsou pro účastníky konference rezervovány pokoje za zvýhodněnou cenu. Ubytovací kapacita hotelu je omezena, proto neváhejte s rezervací pokojů!

Bližší informace a dotazy:

e-mail: info@focus-nerez.com

+420 596 110 320

+420 608 631 028

www.forum-nerezaru.com

COTTEX Trade – hlavní partner 23. konference AKI
redakce KOM

Hlavním partnerem 23. konference Asociace korozních inženýrů, která se koná dne 21. - 23. 10. 2020 v Táboře, se stala společnost COTTEX Trade. Firma COTTEX Trade patří mezi významné obchodníky a zpracovatele veškerých zinkových odpadů a zinkového šrotu, vznikajících průmyslovou činností na území jak České Republiky, tak na Slovensku. Centrum průmyslového výzkumu, vývoje a inovací, které je součástí firmy COTTEX, nabízí také možnost spolupráce při řešení environmentálních problémů při zpracování zinkových odpadů.