Bulletin AKI

Technologické zajímavosti a články z praxe

Významné mezinárodní ocenění Trojského mostu

Významného ocenění na mezinárodním poli se dostalo stavbě Trojského mostu v Praze. Evropské sdružení ocelových konstrukcí (ECCS) udělilo tomuto projektu cenu AWARD OF EXCELLENCE v kategorii Mosty v rámci soutěže The European Steel Design Awards 2015. Slavnostního vyhlášení a převzetí ocenění se dne 15. 9. 2015 v tureckém Istanbulu za Českou asociaci ocelových konstrukcí (ČAOK), která stavbu do soutěže přihlásila, zúčastnili prezident Antonín Pačes, tajemník Marek Janda a Dalibor Gregor, vedoucí projekčního týmu ocelových konstrukcí ze společnosti Excon a.s.

Mezinárodní šestičlenná porota hodnotila všechny stavby z architektonicko-stavebního hlediska s důrazem na kreativní a nápadité využití oceli v architektuře a při realizaci staveb. Trojský most uspěl v konkurenci evropských staveb a byl oceněn jako nejlepší evropská ocelová mostní konstrukce.

Vyjádření mezinárodní komise je následující: „Pražský Trojský most je působivým dílem, které smazává hranice mezi architekturou a inženýrskými dovednostmi. Obloukový most s mostovkou visící na husté síti tyčových závěsů – známý základní koncept, který byl skvěle navržen a do detailu zpracován. Konstrukce prokazuje všestrannou použitelnost oceli s nosným obloukem a upředenou sítí závěsů ve čtyřech rovinách, která tvoří stěnu, a umožňuje tak realizovat nízký a velmi štíhlý oblouk. Spolu s odpovídajícím postupem výstavby byl vytvořen skutečně krásný návrh umožňující přenesení velkých zatížení od tramvají, automobilové dopravy a chodců v srdci Prahy. Most propaguje kvality ocelových konstrukcí svou viditelně štíhlou konstrukcí a elegancí. Účinné osvětlení zdůrazňuje jeho tvarové vyjádření. Komise byla zejména potěšena spojením expresivního designu a zručnosti v moderní průmyslové výrobě. Trojský most je jako sochařské dílo a krásný doplněk města Prahy.“

Kromě Trojského mostu byly za jednotlivé státy do soutěže nominovány tyto stavby:

•             zastřešení železničního nádraží, Vídeň, Rakousko

•             most Sundsvall, Švédsko

•             zastřešení Les Halles, Paříž, Francie

•             kancelářská budova KPMG, Lucemburk - Kirchberg, Lucembursko

•             zastřešení železničního nádraží Rotterdam, Nizozemsko

•             výstavní pavilon Aquae, Mestre, Itálie

•             vysokoškolská aula Medica, Stockholm, Švédsko

•             fotbalový stadion Amazonia, Manaus, Brazílie (přihlášeno Portugalskem)

•             most pro pěší a cyklisty, Odense, Dánsko

•             kancelářská budova DNB House A, Oslo, Norsko

•             administrativní a výzkumná budova Kayalar Chemicals Industry and Trade, Istanbul, Turecko

•             rekonstrukce železničního mostu, Szolnok, Maďarsko

 

Návrh Trojského mostu vytvořili Roman Koucký, Libor Kábrt (oba Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.) a Jiří Petrák s Ladislavem Šaškem (oba Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.). Generálním dodavatelem stavby byla společnost Metrostav a.s. Projekt ocelové konstrukce mostu vytvořila společnost EXCON a.s. (Vladimír Janata, Dalibor Gregor) a výrobu ocelové konstrukce prováděly společnosti Metrostav a.s. – divize 3 a Bilfinger MCE Slaný s.r.o.

Trojský most je součástí tunelového komplexu Blanka. Je po něm vedena tramvajová trať, dva pruhy pro automobily v obou směrech s chodníky pro pěší na okrajích. Navržené řešení elegantně přemosťuje řeku Vltavu smělým obloukem, který minimálně zasahuje do panoramatu města. Z hlediska konstrukčního uspořádání, konfigurace mostu a použitých materiálů se jedná o konstrukci v celosvětovém měřítku ojedinělou.

Přemostění je tvořeno dvojicí samostatných konstrukcí, které jsou odděleny dilatací nad pilířem umístěným na trojském břehu. Hlavní pole je navrženo jako prostě podepřená ocelová oblouková konstrukce (rozpětí 200,4 m, vzepětí oblouku 20,0 m) s předpjatou betonovou mostovkou, podporovanou prefabrikovanými příčníky v rastru 4 m, zavěšenou na systému dvou stovek síťově uspořádaných tyčových závěsů. Díky zvolenému statickému systému síťového oblouku bylo možné snížit vzepětí oblouku. Poměr vzepětí a rozpětí oblouku 1/10 a poměr konstrukční výšky oblouku a jeho rozpětí 1/183 jsou základními parametry určujícími eleganci plochého obloukového mostu.

Ing. Marek Janda

tajemník České asociace ocelových konstrukcí

janda@caok.cz, www.caok.cz

Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) sdružuje více než 50 subjektů z oblasti výrobců ocelových konstrukcí, ale i dalších společností jakými jsou výrobci hutního materiálu, obchodníci s ocelí, stavební firmy a společnosti, zabývající se spojováním, svařováním a dělením ocelových konstrukcí, povrchovou ochranou nebo firmy specializované na manipulační techniku, montáž, software a podobně. ČAOK je zároveň dlouhodobým členem Evropského sdružení ocelových konstrukcí (ECCS www.steelconstruct.com), jejímiž členy je 18 evropských zemí.

Obr. 1 - Noční pohled na Trojský most

Obr. 2 - Trojský most

Obr. 3 - Tramvajový pás na Trojské mostu

Výroční a společenská rubrika

Ocenění odborné aktivity Ing. Dagmar Knotkové, CSc., u příležitosti jejího významného životního jubilea

V květnu letošního roku oslavila významné životní jubileum Ing. Dagmar Knotková, CSc.

Ing. Dagmar Knotková, CSc., absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, fakultu polymerů, v roce 1953. V roce 1967 ukončila doktorské studium na Vysoké škole báňské v Ostravě. V období 1953 -1954 pracovala jako výzkumná pracovnice ve VÚGPT Gottwaldov a dále až do roku 1999 jako výzkumná pracovnice ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálu. Až do roku 2012 pracovala jako výzkumná pracovnice ve SVÚOM s.r.o.

Pracovní aktivity Ing. Knotkové, CSc., v  její odborné činnosti lze rozdělit do tří hlavních směrů: výzkumná činnost v oboru atmosférická koroze kovů a systémů jejich ochran, činnost v oblasti zkušebnictví a činnost v oblasti technické normalizace v oboru koroze kovů, kde zastávala funkci předsedkyní Technické normalizační komise č. 32 Koroze kovů a slitin. Zastupovala také Českou republiku v mezinárodních aktivitách skupiny  ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin a byla vedoucí pracovní skupiny ISO/TC 156/WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosfér. Za práci v oblasti technické normalizace již byla v roce 2002 Českým normalizačním institutem (ČNI) oceněna Čestným uznáním Vladimíra Lista. Spolu s mezinárodním kolektivem se podílela na vypracování norem pro klasifikaci korozních agresivit a směrných korozních rychlostí pro konstrukční kovy, která je přijata v celosvětovém měřítku. V r. 2005 byla její dlouholetá činnost v oboru koroze a korozního inženýrství oceněna F.N. Speller Award, cenou udělenou americkou asociací korozních inženýrů NACE za celoživotní práci především v oblasti normalizace. Její příspěvek pro rozvoj oboru byl oceněn v r. 2011 i ASTM.

Ing. Dagmar Knotková, CSc., se podílela na řešení řady národních i mezinárodních výzkumných programů. Mezi nejvýznamnější z nich patří UN ECE ICP Materials, EU 640 WetDry Dep, EU 316 COPAL, 4th UN FP REACH, 5th EU FP Multi-Assess, Eureka E! 2210 Bronzart  a FP6-2002-INCO-MPC-1 PROMET.  Programy výše uvedených výzkumných projektů byly orientovány na sledování vlivu atmosférického prostředí na korozi kovů a uplatnění jednotlivých faktorů v současných podmínkách se sníženým obsahem oxidu siřičitého. Významným dílem přispěla k porozumění procesů dlouhodobé degradace kovových materiálů předmětů a objektů kulturního dědictví v různých environmentálních podmínkách. Výsledky jejích výzkumných prací byly zveřejněny v řadě odborných publikací i v mezinárodním měřítku, např. ASTM STP 767 Atmospheric corrosion of metals (1982), ASTM STP 1239 Atmospheric corrosion (1995) a ASTM STP 1421 Outdoor Atmospheric Corrosion (2002).

Celý život Ing. Knotkové byl naplněn činorodou aktivitou, optimismem a zájmem o budoucnost oboru koroze a protikorozní ochrana. Své odborné znalosti ochotně předávala svým spolupracovníkům a tím přispívala k jejich odbornému růstu zejména v oblasti atmosférické koroze a zkušebnictví.

Za všechny spolupracovníky přejeme Ing. Knotkové pevné zdraví, neutuchající zájem o obor a pohodu v osobním životě.

Kateřina Kreislová, SVÚOM s.r.o.

Obr. 1 - Ing. Dagmar Knotková, Csc.

Informace o konferencích

Konference konzervátorů-restaurátorů v Plzni 2015

Setkání ostřílených i začínajících konzervátorů-restaurátorů se uskutečnilo v Plzni ve dnech 8. - 10. září na konferenci, kterou pravidelně pořádá Metodické centrum konzervace Technického Muzea v Brně ve spolupráci s dalšími institucemi. Konference se konala v budově FEL Západočeské univerzity v Plzni a zúčastnilo se jí kolem 250 lidí z různých vysokých škol, muzejních institucí nebo soukromých firem. Nabitý program konference byl rozdělen do tří dnů. První den byl věnován převážně přednáškovým příspěvkům, z nichž by stálo za to zmínit precizní práci Restaurování vitráže s motivem apoštola z kostela svatého Jakuba Většího v Žebnici (Michaela Knězů Knížová a kol., Historické muzeum – Národní muzeum), velmi zajímavá a netradiční byla i přednáška o preparaci a rekonstrukci fosílií karbonských rostlin (Jan Bureš a kol., Západočeské muzeum v Plzni). Přednášková sekce byla zakončena živou diskuzí, která pokračovala až do pozdních večerních hodin v restauraci Na Spilce, kde jsme se všichni sešli na společenském večeru. Škoda jen, že přes hlasitý projev „Evy a Vaška“ nebylo slyšet vlastního slova. Pro ty, kdo zvládli bez úhony společenský večer, byla na druhý den konference připravena kromě přednášek i posterová sekce, exkurze do kláštera v Plasích a do Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. V plánu byly i prohlídky Muzea církevního umění plzeňské diecéze a kostela svatého Bartoloměje, které ale nebylo možné stihnout z časových důvodů a také kvůli lehké vyčerpanosti a vyhladovění účastníků zájezdu. Závěr konference se opět nesl v duchu prezentace příspěvků. Témata příspěvků byla velmi pestrá a dotkla se většiny materiálů, se kterými se konzervátor v praxi setkává, kovy, textil, sádra, minerály, fotografie, sklo, keramika, věčně diskutované povrchové úpravy a v neposlední řadě i dokumentace postupů a s tím spojené agendy.  Konference byla velmi dobře zorganizována a nesla se v duchu plodné výměny názorů všech zúčastněných. Nelze jinak, než organizátorům popřát hodně sil do dalšího ročníku a těšit na další setkání příští rok, tentokrát Brně.

Zuzana Pecenová

Obr. 1 - Pohled do přednáškového sálu

Obr. 2 - Ukončení exkurze před kostelem svatého Bartoloměje v Plzni

24. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2015

Ve dnech 3. - 5. června 2015 se v hotelu Voroněž v Brně uskutečnil 24. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů Metal 2015. Organizátorem celé akce byla společnost Tanger s.r.o., které má již mnohaletou zkušenost s pořádáním podobných akcí. Konference byla rozdělena na šest přednáškových a na šest posterových sekcí. Zmíněný hotel disponuje několika konferenčními sály, kde probíhaly postupně přednášky každé sekce. Každý účastník konference měl tedy možnost vyslechnout tematicky zaměřené přednášky z oboru výroby železa, oceli a litiny; tváření kovů; výrobků z oceli a jejich vlastností; moderních trendů v povrchovém inženýrství; neželezných kovů a slitin a také z oboru ekonomiky a řízení metalurgické výroby. Rozdělení posterové sekce bylo ve stejném uspořádání.

Konference byla zahájena plenárními přednáškami Prof. Hermana Terryho z Bruselu a Prof. Tibora Kvačkaje z Košic. Po té začaly přednášky v jednotlivých sekcích. Posterová sekce se uskutečnila ve čtvrtek od 17-19 hodin a byla završena soutěží o nejlepší poster. První tři vítězové obdrželi hodnotné ceny a dále bylo předáno pět čestných uznání. Konference byla zakončena blokem přednášek v pátečních dopoledních hodinách.

V rámci doprovodného programu si účastníci konference mohli vybrat plavbu lodí po Brněnské přehradě, návštěvu Hvězdárny a planetária Brno, prohlídku prvorepublikové vily Tugendhad, nebo akční návštěvu Vědeckého parku Brno, který se nachází hned naproti hotelu Voroněž.

Středeční společenský večer pořádaný přímo v krásných prostorech hotelu Voroněž a čtvrteční Beer party v nedaleké restauraci Moravská chalupa byly příjemným zpestřením celé akce.

Konference METAL 2015 měla již tradičně vysokou účast a i v tomto roce hostila více než 500 účastníků nejen z Evropy, ale i z ostatních zemí světa, a to především z Asie a afrického kontinentu. Velmi dobře zorganizovaná konference byla přínosem pro všechny zúčastněné a již teď je možné se těšit na její další ročník.

Iva Pospíšilová

Obr. 1 - Pohled do přednáškového sálu

Obr. 2 - Vila Tugendhad

57. mezinárodní galvanická konference Kočovce 2015

Ve dnech 24. – 25. června 2015 pořádala Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě a Českou společností pro povrchové úpravy již 57. ročník mezinárodní galvanické konference. Setkání bylo uspořádáno v krásných prostorách výukového zařízení bratislavské univerzity v Kočovcích.

Konferenci slavnostně zahájil prof. Ján Híveš a uvedl první sekci přednášek, ve kterých se účastníci konference seznámili s novými trendy v technologiích povrchových úprav. V průběhu polední přestávky byl pro všechny zúčastněné připraven velmi dobrý oběd, a protože počasí konferenci přálo, někteří z nás neodolali příjemné procházce parkem, který je součástí výukového komplexu. Odpolední blok přednášek se věnoval především aplikacím chemického niklování a možným technologiím, které by mohly v budoucnu zcela nahradit úpravu povrchů chromováním na bázi Cr(VI).

Na závěr prvního dne konference byl pro všechny připraven společenský diskusní večer s bohatým rautem, který byl velmi příjemným zpestřením celého setkání. 

Dopolední program druhého dne konference byl věnován především problematice konzervačních a pasivačních úprav kovových povrchů. Konference byla ukončena obědem a přátelskou diskusí všech zúčastněných.  

Atmosféra celého setkání byla přátelská a přinesla všem řadu možností získat cenné informace o nových trendech v oblasti povrchových úprav. Krásné prostředí výukového centra v Kočovcích a velmi dobrá organizace konference zcela jistě zanechaly ve všech zúčastněných příznivý dojem a nezbývá než jen popřát organizačnímu výboru hodně sil při uspořádání dalšího ročníku v příštím roce.

Šárka Msallamová

Obr. 1 - Výukové středicko STU v Kočovcích

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV 9. - 10. března 2016 v hotelu Pyramida, Praha 6

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, Asociací výrobců nátěrových hmot v ČR, Cechem malířů a lakýrníků ČR, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Konference se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových úprav, korozní inženýry, projektanty, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací.

Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.

Informace u pořadatele: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK

Korunní 67, 130 00 Praha 3, tel./fax.:  224 256 668, E-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz

www.jelinkovazdenka.euweb.cz

Obr. 1 - Pohled do konferenčního sálu hotelu Pyramida