Bulletin AKI

Informace o konferencích

BUĎTE VIDĚT A PREZENTUJTE SE NA SOUBORU JARNÍCH PRŮMYSLOVÝCH VELETRHŮ V PRAZE

V termínu 21. – 23. dubna 2015 se bude opět v pravidelném dvouletém cyklu konat veletrh FOR SURFACE, který je navíc velmi vhodně doplněn o veletrhy orientované na obory strojírenské technologie, energetiky, automatizace a technologie svařování a lepení. Hlavním cílem organizátora veletrhů je vytvořit jedno místo pro setkání odborníků z těchto oborů a zároveň nabídnout jedno místo pro představení novinek a trendů z jednotlivých oblastí v PVA EXPO PRAHA Letňany.

Proč se účastnit veletrhu v Praze

Potenciální vystavovatelé mají nově příležitost se prezentovat na souboru 5 veletrhů. Primárním cílem organizátora je vytvořit jedno místo pro setkávání odborníků z průmyslových oblastí a pro prezentaci všech průmyslových výrobků, technologií a služeb.

Jednotliví vystavovatelé jistě bezesporu ocení velmi vstřícnou cenovou politiku, se kterou přichází organizátor těchto veletrhů. Velkou pozornost klade organizátor i na propagaci vystavujících firem, může nabídnout klasickou podporu v podobě PR článků, až po propagaci na webových stránkách, využití mobilních aplikací a také možnosti zviditelnění pomocí billboardů za exkluzivní ceny.

Navíc Praha je již tradičně místem setkání špičkových odborníků, obchodníků a představitelů veřejné správy. Tomuto faktu také přispívá, že je areál PVA EXPO PRAHA výborně dopravně dostupný nejen pro návštěvníky, ale také pro vystavovatele. Nachází se na konečné stanici metra, má ideální napojení na dálnici a obchvaty hlavního města, včetně parkoviště v areálu a dalšího odstaveného parkoviště v blízkosti.

Cenová politika organizátora, bonusy

Organizátor přichází s velmi vstřícnou a příznivou cenou za výstavní plochu, od 1 600 Kč/m².  Prezentace objemných strojů je velmi nákladnou záležitostí, i to se rozhodl organizátor zohlednit a připravil pro vystavovatele speciální cenovou nabídku. Nezanedbatelným bonusem je také libovolný počet čestných vstupenek zdarma, v tištěné nebo elektronické podobě.

Areál PVA EXPO PRAHA prošel za poslední 2 roky řadou změn

Tou nejvýznamnější bylo bezesporu vybudování nových hal 3 a 4 o celkové ploše 8 200 m2, které jsou vybaveny moderním plynovým vytápěním s cirkulací teplého vzduchu, normovaným osvětlením a nejmodernějšími prvky protipožární ochrany. Nosné ocelové rámy jsou dimenzovány na přetížení až 100 kg na 1 metr délky a umožňují tak bezproblémové zavěšování různých konstrukcí podle potřeb vystavovatelů. Obě haly jsou propojeny vstupní halou o rozloze 1 600 m2. Rekonstrukcí také prošly odpočinkové zóny, kavárny, restaurace, toalety a technické zázemí areálu.

Doprovodný program

Již nyní se připravuje řada zajímavých konferencí a workshopů na aktuální témata jednotlivých oborů. V areálu PVA EXPO PRAHA se začátkem roku 2015 plánuje kolaudace nového konferenčního sálu, který má kapacitu cca 600 osob, umožňující realizaci velkých konferencí či dalších aktivit. Stávající konferenční prostory prošly také nezbytnou rekonstrukcí a nabízí prostory: 2 sály s kapacitou 45 osob a 1 sál o kapacitě 120 osob. Samozřejmě v případě zájmu je také možné postavit mobilní sály.

Mediální kampaň

Organizátor již v srpnu odstartoval rozsáhlou mediální kampaň veletrhů ve vybraných českých a zahraničních odborných titulech. Formou inzercí, článků, publikování na odborných internetových portálech odstartoval první vlnu propagace, v další vlně využije billboardy, bannery, PPC kampaně. Nově také zacílí na širší odbornou veřejnost prostřednictvím reklamy v městské hromadné dopravě a rádiích.

Bližší informace včetně přihlášek na jednotlivé veletrhy naleznete na www.prumysloveveletrhy.cz.

ABF, a.s., Mimoňská 645, 190 00 Praha 9, tel: +420 225 291 136, e-mail: prumysl@abf.cz

Obr. 1 - PVA EXPO PRAHA Letňany

Obr. 2 - Přednáškový sál

Obr. 3 - Areál PVA EXPO PRAHA Letňany

Obr. 4 - Odpočinková zóna

48. celostátní Aktiv galvanizérů v Jihlavě je již minulostí

První pracovní únorové úterý již tradičně, letos po 48., se stalo prvním dnem jednání Celostátního Aktivu galvanizérů. Toto celostátní setkání pracovníků v oboru povrchových úprav, ekologie a životního prostředí se historicky koná v horácké Jihlavě a posledních 8 let v prostorách hotelu Gustav Mahler. Nejinak tomu bylo i letos. Setkání již dávno přerostlo hranice České republiky a pravidelně se ho zúčastňují i zástupci ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Stálá vysoká účast na aktivu je podmíněna velice dobrou kvalitou přednesených odborných příspěvků. Letošního ročníku se zúčastnilo 164 osob z 84 podniků, institucí a škol. Bylo předneseno 26 příspěvků. Kladem letošního ročníku byl zvýšený počet obecných odborných přednášek, což svědčí o zájmu přednášejících upřednostňovat ve svých příspěvcích obecný vývoj a prezentovat novou techniku před obchodní nabídkou konkrétních přípravků a technologií. Pro osobní obchodní jednání bylo na chodbách v klášterní části instalováno 21 stolečků a konzultačních míst.

Jednání aktivu se pravidelně zúčastňují i významní hosté jednak z regionu, institucí a škol. Letošního Aktivu se osobně zúčastnil primátor města Jihlavy, Ing. Rudolf Chloupek. Přivítal přítomné, popřál jednání vysokou odbornou úroveň a vyslovil přání, aby se všichni účastníci zde v Jihlavě cítili velice příjemně a rádi se do tohoto regionu vraceli.

V krátkém úvodním příspěvku přivítal účastníky také prezident ČSPÚ, Ing. Ladislav Obr, popřál úspěšné jednání a pozval účastníky na večerní diskuzní fórum. Pro letošní ročník Aktivu vybral přípravný výbor nosné téma jednání „Faktory ovlivňující kvalitu povrchových úprav“.

Úvodní odborný příspěvek přednesl pravidelný host aktivu, zástupce německé společnosti DGO a majitel firmy Riesmetall GmbH, pan Joachim Ramisch.  Představil knihovnu firmy, ve které již shromáždil více jak 1 000 knih zabývajících se galvanotechnikou. Jeho zájem je o celosvětově vydané staré knihy a literaturu z oblasti galvanotechniky a povrchových úprav. Jeden z jeho nejstarších výtisků pochází z roku 1856. Zastává názor, že elektronické informace lze stále měnit a upravovat ale vytištěné knihy jsou trvalé a neměnné a přečkají mnoho století. Kam směřuje vývoj inhibitorů koroze pro moření v kyselých roztocích naznačil příspěvek Ing. M. Valeše a kolektivu. Jak probíhá proces moření nelegovaných ocelí v kyselině solné, jaké jsou zákonitosti a nutné podmínky této technologie představil Ing. P. Váňa.

Nejrozšířenější technologií je galvanické zinkování. S novými zajímavými poznatky o katodové proudové účinnosti u slabě kyselých zinkovacích lázní seznámil přítomné Ing. P. Szelag a kolektiv. Další značně rozšířenou protikorozní technologií, především u součástek pro automobilový průmysl, jsou povlaky zinek-nikl. Toto téma bylo předmětem příspěvku Ing. P. Goliáše. Touto stejnou tematikou, ovšem z pohledu firemně obchodního, se zabýval v následujícím vystoupení Ing. B. Dvořák. V závěrečném firemním příspěvku prezentoval L. Šubert řešení jak dodržet emisní limity u chromovacích elektrolytů.

V posledním dopoledním bloku představil Ing. L. Obr ČSPÚ a její program. V úvodu příspěvku uvedl strukturu společnosti a její hlavní cíle a priority. Prezentoval jednotlivé akce na kterých se členové společnosti aktivně podíleli a předložil program ČSPÚ na rok 2015. V závěru pak nabídl přítomným aktivní účast ve společnosti. V následujícím příspěvku pozvala Ing. E. Bobková ( ABF Praha ) všechny přítomné k účasti na souboru veletrhů, jedním z nich je 8. ročník  FOR SURFACE, které se budou konat ve dnech 21. – 23.4.2015 v PVA  v Praze Letňanech. Závěrečnou pozvánkovou prezentaci na veletrh ALUMINIUM 2016, který se bude konat 29.11. – 1.12.2016 v Düsseldorfu, pozvala přítomné R. Šimková (Naveletrh s.r.o.). Dopolední jednání bylo tradičně uzavřeno předáním morálního ocenění ČSPÚ, pamětní medailí s diplomem, odborníkům za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. Na letošním Aktivu byli oceněni Doc.Ing.Matilda Zemanová (SSPÚ), PhD., Joachim Ramisch (DGO), Jaroslav Adam (Liss, s.r.o.) a Ing. Petr Goliáš (Schlötter Galvanotechnik). 

Odpolední odborný program zahájili svým příspěvkem Ing. V. Žabka a Ing. V. Kříž a představili novinky v protikorozních technologiích firmy. O nestabilních procesech v povrchových vrstvách tvářených produktů referoval Prof. J. Hrubý. Poukázal na vlivy exponované tepelné a deformační energie na tvářené polotovary. Problematikou vnitřního napětí při galvanických procesech se zabýval Ing. M. Pakosta. V příspěvku Směry rozvoje anodické oxidace rozebrala Ing. Z. Ficková. Poukázala na nutnost dosažení extrémně odolných vrstev, případně vrstev s kluznými vlastnostmi. Ing. J. Trčka prezentoval soubor hodnocení povlaků chemického niklu s různým obsahem fosforu. J. Vrbata představil dekorativní technologii chromování bez použití sloučenin šestivalentního chromu. Jak ovlivní korozi  mikrobiální napadení zinkových povlaků referovala Doc. M. Zemanová. V závěrečném příspěvku odpoledního jednání zhodnotil Ing. J. Kuběna vliv mechanické filtrace na konečnou jakost odpadních vod.

V prostorách bývalého dominikánského kláštera připravili organizátoři společnou večeři s následnou diskuzí a neformální zábavou. Pro letošní rok byla opět připravena degustace dobrých vín doplněná živou hudbou k poslechu i tanci.

Druhý den jednání zahájil V. Kytka příspěvkem o přípravě a charakterizaci kompozitních povlaků NiTi-Al2O3 na titanu. Následovalo hodnocení Ing.P.Pokorného na téma Soudržnost žárového zinkování oceli s betonem třídy UHPC. Měření tloušťky kovových povlaků coulometrickou metodou probrala Ing. K. Kreislová. Hlavně noví mladší účastníci si tak mohli zopakovat základní principy této metody. Jaké jsou běžné provozní závady při čistění odpadních vod z provozu povrchových úprav nastínil Ing. T.Fuka. Ing. J. Růžička uvedl toxicitu vybraných těžkých kovů na vodní biocenózu. Jaká jsou skrytá nebezpečí v napájení galvanizačních van a co vše se může přihodit, prezentoval ve velmi zajímavém příspěvku Ing. V. Vrátný. O důležitosti odmašťování v galvanotechnice referoval Ing. K. Vystavěl a v závěrečném příspěvku Ing. J. Havlíček nastínil využití analytiky Millipore v galvanice.

K aktivu je vydáván Sborník přednášek s registrací ISBN. Organizátoři mají snahu do sborníku otisknout maximum prezentovaných příspěvků. Letos nedodali přednášející 4 příspěvky.

Ladislav Obr

Obr. 1 - Pohled do zaplněného přednáškového sálu hotelu Mahler v Jihlavě

Obr. 2 - Zaplněný přednáškový sál

Obr. 3 - Prezentace firem v klášterní části hotelu Mahler

41. mezinárodní konference PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV

V termínu 11. - 12. 3. 2015 se v hotelu Pyramida v Praze uskutečnila 41. mezinárodní konference PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV. Program konference „Pyramida“ tvořilo 23 přednášek z různých oblastí tohoto širokého oboru: informace o progresivních technologiích v lakovnách, galvanizovnách, zinkovnách od předúprav po konečné povrchové úpravy různých materiálů, projektování povrchových úprav, problematika provozu, emise, odpady, odpadní vody, hygiena a bezpečnost práce.

Přednáškový blok byl zahájen příspěvkem prof. Nováka na téma havárií způsobených korozí kovů – v příspěvku bylo uvedeno 25 případů poškození potrubních tras, zařízení v chemických závodech, dopravních prostředků a stavebních konstrukcí. Následující přednášky všech 3 bloků pak spíše uváděly způsoby a prostředky jak takovýmto haváriím předejít včetně problematiky zajištění bezpečnosti provozů povrchových úprav. S tím souvisí i nový systém klasifikace, označování a balení látek a směsí podle nařízení ES č. 1272/2008 – tzv. CLP, o kterém informovala MUDr. Trávníčková včetně upozornění na připravované předpisy MZ týkající se nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a pracovních podmínek. Další přednášky z této oblasti se týkaly změn předpisů pro skladování hořlavých kapalin, bezpečnosti při nanášení nátěrových hmot a práškových plastů v elektrickém poli, činnosti ČIŽP při kontrolách vypouštěných odpadních vod z technologií povrchových úprav, použití nanočástic elementárního železa pro odstraňování těžkých kovů z odpadních vod a nových médií pro čištění stříkací techniky s nízkým obsahem VOC. 

O nových směrech v technologiích elektrolytických povrchových úprav byly příspěvky Ing. Obra (nové směry v aplikacích technologie chemického niklování) a Ing. Szelaga (snížení rizika navodíkování při slabě kyselém zinkování). O výhodách a možnostech použití žárového zinkování hovořil již tradičně Ing. P. Strzyž (AČSZ). Řada dalších příspěvků byla zaměřena na nové typy nátěrových povlaků (fy Teknos, Lankwitzer) a zařízení pro jejich nanášení (fy MemBrain, DÜRR, ATALISN CZ, Media CZ, Galatek). Na konferenci zazněly i příspěvky věnované novým trendům v provádění zkoušek povlaků povrchových úprav s využitím tradičních laboratorních zkoušek, kde se využívají různé cyklické zkoušky s částí cyklu zahrnující vliv solné mlhy (SVÚOM), nebo rozšíření elektrochemických zkoušek s měřením různých parametrů – elektrického odporu (SVÚOM), elektrochemického šumu (TU Košice), atd.

Program konference byl zakončen exkurzí do závodu – v letošním roce to byl provoz povrchových úprav firmy AERO Vodochody AEROSPACE a.s..

Konferenci byla udělena záštita Hospodářské komory. Záštita je udělována vybraným akcím, které jsou přínosem pro podnikání a podnikatele a/nebo přispívají k zachování tradic českého řemesla a průmyslu. Systematicky prováděné hodnocení kvality materiálů a povlaků úprav napomáhá předcházení vad, přispívá k dosažení požadované životnosti výrobků, resp. jejich protikorozních ochran. Po mnoho let je konference zařazena mezi vzdělávací programy České komory autorizovaných inženýrů.

Kateřina Kreislová


Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy v 3. a 4. čtvrtletí 2014

Tentokrát se budeme zabývat normami vydanými v druhém pololetí roku 2014, tedy od července do prosince. V tomto období bylo ve sledovaném oboru vydáno patnáct českých technických norem, z toho šest přejímá evropské nebo mezinárodní normy překladem, jedna převzetím originálu a sedm oznámením ve Věstníku ÚNMZ. V jednom případě jde o formální změnu normy vydané dříve. Většina zde zmíněných norem vyšla až v posledním čtvrtletí, proto byl tento příspěvek zpracován za obě čtvrtletí dohromady.

Největším zásahem do soustavy ČSN bylo patrně vydání čtyř částí normy zabývající se zkouškami nátěrů působením světla. Jde o ČSN EN ISO 16474-1 (67 3117) Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 1: Obecný návod, ČSN EN ISO 16474-2 (67 3117) Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 2: Xenonové lampy, ČSN EN ISO 16474-3 (67 3117) Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 3: Fluorescenční UV lampy a ČSN ISO 16474-4 (67 3117) Nátěrové hmoty – Metody vystavení laboratorním zdrojům světla – Část 4: Uhlíkové obloukové lampy s otevřeným plamenem. První tři části byly převzaty překladem, čtvrtá část je převzetí originálu, tedy anglický text s národní předmluvou a přílohou. Vydáním tohoto souboru norem se ruší ČSN EN ISO 11341 (67 3097) z června 2005 a ČSN EN ISO 11507 (67 3112) ze září 2007. Celkové pojetí souboru i jeho struktura jsou nikoli náhodou obdobné ISO 4892 týkající se těchto zkoušek u plastů.

Povlaky z nátěrových hmot a obdobných materiálů se často používají ve venkovním nebo vnitřním prostředí, kde bývají dlouhodobě vystaveny slunečnímu záření přímo nebo přes okenní sklo. Je tedy velmi důležité stanovit účinky slunečního záření, tepla, vlhkosti a jiných klimatických namáhání na jejich barevný odstín a jiné vlastnosti. Často však bývá nezbytné stanovit účinky světla, tepla a vlhkosti na fyzikální, chemické a optické vlastnosti nátěrů rychleji pomocí umělého urychleného stárnutí nebo umělého urychleného ozáření, při kterém se používají specifické laboratorní zdroje světla. Expozice v těchto laboratorních zařízeních se provádí v přesněji regulovaných podmínkách než v přírodním prostředí a jejím účelem je urychlit degradaci polymerů a poruchy výrobku. Nelze specifikovat jednotnou laboratorní zkoušku, která by byla úplnou simulací podmínek skutečného použití. Relativní životnost materiálů při skutečném použití může být velmi rozdílná v závislosti na místě expozice, což je způsobeno rozdíly v slunečním záření, době ovlhčení, teplotě, znečistění a jiných činitelích. Část 1 podává informace a obecný návod týkající se výběru a provedení metod popsaných podrobně v následujících částech. Dále popisuje obecné požadavky na zařízení používaná k vystavení nátěrových hmot laboratorním zdrojům světla. Kromě toho podává informace o interpretaci údajů získaných umělým urychleným stárnutím nebo umělým urychleným ozářením. Další části se zabývají nejčastěji používanými druhy laboratorních zdrojů světla a specifikují konkrétní metody expozice vzorků světlem v regulovaných podmínkách teploty, vlhkosti vzduchu a/nebo ovlhčení.

Další normou zasluhující pozornost je ČSN EN ISO 16927 (67 3062) Nátěrové hmoty – Stanovení přetíratelnosti nátěrů, která je rovněž převzetím evropské normy překladem. Termín přetíratelnost je v české verzi použit jako nadřazený dvěma anglickým termínům – overcoatability (přetíratelnost jinou nátěrovou hmotou), což se vztahuje k vytváření nového vícevrstvého systému, např. k nanášení vrchního nátěru na základní nátěr, a recoatability (přetíratelnost stejnou nátěrovou hmotou), kdy jde o opravu nebo obnovu nátěru již dokončené konstrukce. Norma specifikuje metodu zkoušení přetíratelnosti jednovrstvého nátěru nebo vícevrstvého nátěrového systému, které neprošly stárnutím. Protože zkoušení přetíratelnosti lze provádět v různých podmínkách, tato mezinárodní norma specifikuje pouze jeden postup a uvádí jeho základní parametry.

V oblasti nátěrových hmot byly dále vydány tyto normy, které přejímají příslušné evropské normy oznámením ve Věstníku ÚNMZ a jsou tedy k dispozici pouze v angličtině:

ČSN EN ISO 16925 (67 3067) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti nátěrů proti tryskání tlakovou vodou

ČSN EN ISO 15181-6 (67 3049) Nátěrové hmoty – Stanovení rychlosti uvolňování biocidů z antivegetativních nátěrů – Část 6: Stanovení uvolňování tralopyrilu stanovením koncentrace produktu jeho degradace v extraktu

ČSN EN 16566 (67 3154) Nátěrové hmoty – Plniče pro vnitřní a/nebo venkovní použití – Požadavky na plniče podle evropských norem

Nové normy samozřejmě vyšly i v jiných částech sledovaného oboru. Zajímavá jistě bude ČSN EN ISO 27830 (03 8500) Kovové a jiné anorganické povlaky – Směrnice pro specifikaci kovových a anorganických povlaků, která je převzetím příslušné evropské normy překladem a jejímž vydáním se v podstatě završuje proces sjednocování evropských a mezinárodních norem v oblasti elektrolytických povlaků. Norma nahrazuje ČSN EN 1403 (03 8500) ze srpna 1999. Specifikuje strukturu požadavků na kovové a jiné anorganické povlaky, které se stanovují v normách na konkrétní druhy povlaků. Platí pro mezinárodní normy na povlaky vyloučené elektrolyticky, autokatalyticky a napařováním, nikoli pro žárově stříkané ani pro smaltové povlaky. Podstatnou částí normy jsou přílohy uvádějící přehledy symbolů používaných při označování povlaků, příklady označení a stupně provozních podmínek.

Také ČSN EN ISO 12671 (03 8704) Žárové stříkání – Žárově stříkané povlaky – Symbolické zobrazování na výkresech je podobným sjednocením, v tomto případě spíš zavedením dřívější evropské normy v celosvětovém měřítku. Nahrazuje ČSN EN 14665 (03 8704) z května 2006, opět jde o překlad.

Pavel Dušek