Bulletin AKI

Výroční a společenská rubrika

K životnímu jubileu Doc. Ing. Miroslava Svobody, CSc.

Dne 30. září 2012 oslaví významný pracovník v oboru ochrany kovů proti korozi, pan doc. Ing. Miroslav Svoboda, CSc., významné životní jubileum – 85. narozeniny. Připomeňme si, že jeho profesionální dráha je úzce spjata se Státním výzkumným ústavem ochrany materiálu, kam nastoupil v r. 1951 po ukončení studií na VŠCHT v Praze. Jeho dobré organizační schopnosti, znalost oboru a jeho využití v průmyslu, jej přivedly přes vedoucího odboru organických povlaků, až do funkce ředitele Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu.

Vědecko-výzkumnou činnost, které se věnoval při více než 55letém působení ve SVÚOM, soustředil především na obor ochrana kovů proti korozi organickými povlaky - zejména nátěrovými systémy. Výsledky jeho vědecké a výzkumné činnosti, zaměřené na studium ochranné funkce nátěrů, metody urychleného zkoušení odolnosti organických povlaků a hodnocení účinků různých prostředí na tyto povlaky, jsou shrnuty ve více než 100 vědeckých a odborných pracích, publikovaných v českých a zahraničních časopisech, monografiích a sbornících. Významnou část svých aktivit věnoval pedagogické činnosti, spojené s výchovou mladých vědeckých pracovníků, absolventů postgraduálního studia a posluchačů vysokých škol, zejména na VŠCHT v Praze a Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. V neposlední řadě je třeba uvést jeho podíl na vytváření mezinárodní spolupráce v normalizaci, v oboru koroze a ochrana proti korozi.

V období od r. 1999, kdy vznikl SVÚOM s.r.o., navazující svou činností na tradici Státního výzkumného ústavu ochrany materiálu, se doc. Svoboda, aktivně podílel na řešení významných výzkumných projektů, využíval svých odborných zkušeností a pomáhal svým spolupracovníkům při řešení průmyslových problémů. Svými osobními vlastnostmi, jako jsou pracovitost, laskavost, bezprostřední jednání a nezištné předávání odborných znalostí mladším pracovníkům v oboru, požíval jejich úcty. V roce 2007 odešel na zasloužený odpočinek.

Přestože se mu v poslední době oslabilo zdraví, s úžasnou aktivitou pokračuje v odborných kontaktech s akreditovanou zkušebnou SVÚOM, s Ústavem strojírenské technologie Strojní fakulty ČVUT v Praze, Univerzitou Pardubice a společností SYNPO a.s. Stejně tak ho můžeme pravidelně vídat v Technické knihovně, kde zpracovává zajímavé poznatky z oboru koroze kovů a organických povlaků z dostupných zahraničních časopisů.

Vážený pane docente, ráda bych Vám za všechny pracovníky SVÚOM s.r.o. a určitě i za další kolegy popřála z celého srdce pevné zdraví, hodně osobní pohody a radosti v kruhu svých nejbližších.

Jaroslava Benešová

Informace o konferencích

EUROCORR 2012

Konference EUROCORR 2012 se konala v termínu 9. - 13. září 2012 v Istanbulu, Turecko v prostorech hotelu Sheraton. Hotel je umístěn v moderní čtvrti Instanbulu, v blízkosti Istanbulské technické univerzity. 

Konference se zúčastnilo téměř 800 odborníků prakticky ze všech zemí Evropy, ale velký počet odborníků byl tradičně i z USA (29), Japonska (26), Austrálie (11) a Brazílie (13). Zvyšující se trend má účast korozních odborníků z různých zemí Afriky a Blízkého východu: Alžír, Čad, Egypt, Irán, Izrael, Nigérie, Burundi, Jihoafrická republika, Kuvajt, Saudská Arábie, Spojené Arabské Emiráty a Zimbabwe, ale i z jiných zemí - Argentina, Čína, Kanada, Korea, Malajsie, Mexiko, Singapur a Tchajwan.

Konference byla zahájena slavnostním zasedáním s úvodními projevy prof. Dr. A.F. Cakira z Istanbulské Technické Univerzity a prezidentem EFC prof. Dr. P. Marcusem. Na zahájení konference byly uděleny i ceny významným odborníkům v oblasti koroze a protikorozní ochrany:

-              Cavallaro Medal pro rok 2012 byla udělena prof. J. Kuzněcovovi, vedoucímu laboratoří Institutu Fyzikální Chemie a Elektrochemie A.N. Frumkina Ruské akademie věd v Moskvě, Rusko,

-              Kurt Schwabe Prize pro rok 2012 byla udělena prof. R. Solmazovi, Bingol University, Bingol, Turecko.

Odborný program konference byl jako obvykle rozdělen do několika sekcí, ve kterých byly prezentovány jednotlivé přednášky. Vzhledem k tomuto programu bylo možné navštívit jen vybrané přednášky. Celkem zaznělo v rámci konferenceš 386 přednášek. Velmi zajímavé přednášky byly prezentovány v sekcích Pretreatment a Automotive Corrosion. Řada příspěvků byla zaměřena na hliníkové slitiny a jejich různé vlastnosti, nejen korozní, ale i mechanické a na jejich dlouhodobé chování v různých provozních podmínkách. Několikrát byly prezentovány výsledky různých zkoušek vlivu posypových solí na materiály jak automobilů, tak i dopravní infrastruktury.

Čeští korozní odborníci byli na konferenci zastoupeni dvěma přednáškami:

-              I. Pazderová, L. Diblíková, J. Kudláček, Evaluation of Zn based composite coatings v sekci Metallic Coatings,

-              K. Kreislová, H. Geiplová, R. Ličbinský, P. Žák, Corrosivity of road tunnel microclimate v sekci Automotive Corrosion.

Větší účast českých korozních odborníků byla v posterové sekci, kde byly prezentovány práce:

-              B. Eremiáš, T. Kubatík, L. Turek, Preliminary study of possibilities of electrochemical noise analysis technique for evaluation of time development of exfoliation corrosion on AlCu4Mg1 alloy in EXCO solution,

-              K. Kreislová, A. Koukalová, A. Švec, A. Zaspal, J. Vyšín, Testing of conservation means for steam engines as a part of industrial cultural heritage,

-              K. Kreislová, A. Koukalová, T. Kubatík, L.Turek, Comparison of atmospheric degradation of zinc and zinc-nickel electrodeposited coatings,

-              V. Sazavská, F. Krčma, L. Radková, P. Fojtíková, Heating of metal archaeological artefacts during low-pressure plasma treatment,

-              L. Radková, V. Sazavská, F. Krčma, Reduction of brass corrosion layers using hydrogen plasma,

-              R. Balaštíková, M. Procházka, P. Menčík, J. Horák, R. Přikryl, F. Krčma, Protection of archaeological artefacts by deposition of parylene and SiOx thin films.

 

Součástí posterového večera bylo i udělení ceny EFC Poster Prize, která je určena pro mladé vědce do 35 let. V roce 2012 byla cena udělena K. Schaeferové, Polsko za poster na téma Investigation into influence of zinc particle size on electrochemical action of zinc rich paints by means of microscopic and electrochemical methods.

Výstavní části konference se zúčastnilo cca 30 vystavovatelů, někteří tradiční, jako jsou vydavatelství MANEY PUBLISHING nebo výrobci zkušebních a měřicích zařízení a přístrojů používaných při sledování korozních dějů GAMRY a další. Řada vystavovatelů zastupovala turecké firmy a společnosti.

V pondělí 10. 9. proběhlo i jednání General Assembly EFC, kde byl novým prezidentem EFC zvolen prof. Lorenzo Fedrizzi, dosavadní viceprezident EFC prof. Fedrizzi působí na Univerzitě v Udine, Itálie a je předsedou WP 14 Coatings.

Konference EUROCORR 2013 se bude konat v termínu 1. - 5. září 2013 v Estorilu, v Portugalsku. Tématem konference bude Corrosion Control for a Blue Sky. Estoril je přímořské městečko, cca 25 km od Lisabonu. Termín pro zaslání abstraktů příspěvků je 31. 1. 2013.

Kateřina Kreislová

Eurocorr 2012 v Istanbulu

Konference Indoor Air Quality in Heritage and Historic Environments po desáté

Konference Indoor Air Quality in Museums and Archives se většinou koná s periodicitou jednoho a půl roku. Od posledního ročníku ve francouzském Chalon-sur-Saône jsme si museli na tuto akci počkat přesně dva roky.

Pořadatelství desátého ročníku se letos ujalo pracoviště založené prestižní University College London s těžko čitelným a přeložitelným názvem „Centre for Sustainable Heritage“, avšak cílem jeho působení je přispět k ochraně památek spoluprací a vzájemným doplňováním se přírodních a technických věd, výukou a poradenstvím. Hlavním hybatelem akce byl Matija Strlic, uznávaný odborník v oblasti degradace památek z organických materiálů a s tím související uvolňování a interakce těkavých organických látek s těmito materiály. Organizátory v čele s Matijou Strličem je třeba pochválit za perfektní přípravu akce jak po stránce organizační, tak po stránce odborné. 

Konference IAQ bývá počtem účastníku skromná. Letos publikum čítalo odhadem 120 hlav. Tradičně je mezi nimi řada skutečně uznávaných odborníků z oboru péče o kulturní dědictví. Pár příkladů jako důkaz: Morten Ryhl-Svendsen (dánské Národní muzeum), Jean Tétreault (Canadian Conservation Institute), Alexandra Schieweck (Fraunhofer Wilhelm-Klauditz-Institute –WKI), David Thickett (English Heritage), Marianne Odlyha (University of London). Program konference není rozmělněn, jak to bývá u velkých konferencí, do malých sekcí. Všechny příspěvky, které v programu zazněly, se dotýkaly vlivu škodlivin v atmosféře interiérů památkových objektů na předměty kulturního dědictví. Lišily se jen úhlem pohledu a specializací – působení těkavých organických látek především na papír, preventivní konzervace a využití norem, zkoušení vlivu škodlivin v atmosféře a monitoring. Velká pozornost je v této společnosti věnována detekci těkavých organických kyselin, hlavně kyseliny octové, a jejich působení na historické předměty. To otevírá prostor pro monitoring a klasifikaci korozivity atmosféry znečištěné těkavými organickými kyselinami založenou na korozi olova, čímž jsme se zabývali v rámci projektu Musecorr. Celkem zaznělo za tři dny konference 41 přednášek a byl prezentován přibližně stejný počet posterů. Sborník abstraktů všech příspěvků, tedy i posterů, je k dispozici na stránkách http://www.ucl.ac.uk/iaq2012/programme. Sborník plných textů není na této akci vydáván, ale některé příspěvky by měly být publikovány v recenzovaném časopise e-Preservation Science.

Zajímavou a velmi přínosnou součástí konference IAQ bývají workshopy úzce zaměřené na jedno dílčí téma. Při letošní IAQ bylo pořádáno hned pět takových workshopů. Bohužel, všechny probíhaly paralelně, tudíž nebylo možné dozvědět se více o korozních problémech v Apsley House (gregoriánská pamětihodnost v Londýně) nebo o výsledcích projektu MEMORI, který se zabývá působením škodlivin na památky a ochranou před nimi.  Už jen proto, že řešitelé projektu Musecorr  (monitorning agresivity atmosféry pomocí systému AirCorr), mezi něž patří i VŠCHT Praha, organizovali jeden z těchto workshopů, který shrnoval vývoj systému a jeho zkoušení v provozních podmínkách muzeí a archivů světového významu.

Zajímaví lidé, zajímavé příspěvky a atmosféra předolympijského Londýna vytvořili dohromady dobrý dojem. Přál bych organizátorům příštího ročníku podobný úspěch. Už teď je snad jisté, že pořadatelství se v dubnu 2014 ujme Ing. Jiří Smolík, CSc. z Ústavu chemických procesů AV ČR, který se dlouhodobě věnuje popisu chemických a fyzikálních vlastností aerosolů a jejich vlivu nejen na kulturní památky. Existuje tedy reálná šance, že na jaře 2014 přivítáme 11. ročník konference Indoor Air Quality in Museums and Archives  v Praze.

Milan Kouřil   

Národní galerie na Trafalgarském náměstí v Londýně 37 dní před olympijskými hrami.

Tomáš Prošek při své přednášce na téma Využití korozních senzorů pro hodnocení korozní agresivity vnitřních atmosfér s obsahem organických kyselin.

Konference konzervátorů – restaurátorů 2012

Ve dnech 11. – 13. 9. 2012 se v prostorách velkého konferenčního sálu areálu Koliba v Litoměřicích konala mezinárodní Konference konzervátorů a restaurátorů, která je každoročně pořádána Asociací muzeí a galerií České republiky. Program konference byl tematicky rozdělen do několika okruhů. První z nich se věnoval metodám průzkumu barevných vrstev na dřevěných oltářích pocházejících jak z Čech, tak i ze Slovenska. Byl zakončen velmi zajímavým příspěvkem zabývajícím se porovnáním metod hmotnostní spektroskopie a jejich využití při analýze proteinových pojiv v barevných vrstvách. Další blok přednášek byl zaměřen na problematiku restaurování a konzervování historických předmětů. První přednáška se zabývala restaurováním měkké pergamenové vazby knižního bloku pocházející z roku 1563. Předmět je v současné době ve vlastnictví Slovenskej národnej knižnice v Martine. Další velmi zajímavá přednáška se týkala zdařilé rekonstrukce značně poškozené sošky Merkura na voze ze slonoviny původně pocházející ze sbírek uměleckých předmětů Rudolfa II. Poměrně unikátní přednáškou byl příspěvek Jaroslava Bašty z Muzea Vysočiny v Třebíči zabývající se restaurováním a konzervováním dermoplastických preparátů savců, ptáků, ryb či plazů. Celý dopolední blok přednášek byl zakončen přednáškou o příčinách korozního napadení, následné destrukce a velmi zdařilé rekonstrukci bronzové nádoby pocházející ze starší doby římské, která byla na našem území nalezena při archeologických vykopávkách v Dobřichově v roce 1896.

Odpolední blok přednášek byl uveden příspěvkem zabývajícím se alternativními konverzními povlaky na bázi tanátu a dekananu používaných ke stabilizaci korozních produktů kovových historických předmětů. Následující příspěvky byly věnovány případovým studiím. První se týkala restaurátorských prací, které probíhaly při obnově  bronzového jezdeckého pomníku Jana Žižky z Trocnova v Praze na Vítkově. Další případová studie se zabývala průzkumem materiálového složení panelu klimatizace z vily Tugendhat v Brně. Odpolední část přednášek byla uzavřena příspěvkem Iriny Scandu z Lisabonské univerzity zabývajícím se studiem pozlacovacích technik v Portugalsku v letech 1500 – 1800. První den konference byl završen příjemným společenským večerem, který se konal ve vnitřních prostorách areálu Koliba. Bohatý raut byl doprovázen hudebním vystoupením místní country skupiny, která po celou dobu společenského večera hrála k tanci.

Druhý den konference byl zahájen plenární schůzí Komise konzervátorů – restaurátorů AGM a poté bylo celé dopoledne věnováno posterové sekci. Každý z posterů byl uveden krátkou prezentací a diskuze nad jednotlivými tématy se rozvíjela individuálně u každého z nich. V odpoledních hodinách byla pro účastníky konference připravena odborná exkurze. Zahájena byla emotivní prohlídkou Malé pevnosti Památníku Terezín s podrobným výkladem historických souvislostí. Poté následovala návštěva ženského premonstrátského kláštera v Doksanech, která byla spojena s prohlídkou nádherného klášterního kostela Narození Panny Marie, jehož historie sahá až do 12. století. Další plánovanou zastávkou byl gotický vodní hrad Budyně nad Ohří, který je proslulý unikátní alchymistickou dílnou Jana Zbyňka Zajíce z Hazmburku, která zde byla založena v 16. století. Exkurze byla završena návštěvou firmy zabývající se těžbou granátů v unikátní lokalitě Podsedice na Litoměřicku. Prohlídka byla spojena s návštěvou provozu, ve kterém se prosévá ornice z blízkých polí a tím jsou granáty oddělovány od hlušiny a dále zpracovávány. Překvapivé bylo zjištění, že v deseti tunách hlíny se najde pouze zhruba deset dekagramů granátů.

Dopolední program druhého dne byl věnován problematice historických fotografií. Velmi zajímavým příspěvkem byla přednáška zabývající se restaurováním podmaleb na krycích sklech daguerropypií a ambrotypií. Blok ranních přednášek byl doplněn příspěvkem o konzervování archeologických nálezů ze záchranného archeologického výzkumu na území Prahy 5 - Zličín. Po krátké přestávce následovala poslední část přednášek zaměřená na případové studie. První z nich se týkala restaurování delfské fajáns ze sbírek brněnského muzea. Další z příspěvků byl zaměřen na konzervaci souboru hracích karet typu ansbacher přibližně z poloviny 16. století. Konference byla uzavřena příspěvkem, ve kterém byli přítomní seznámeni s metodou peptidového mapování, která byla aplikována na modelové vzorky historických malt.

Příjemné prostředí areálu Koliba, vstřícný přístup organizátorů a pestrost prezentovaných témat podpořily dobrý dojem z celé konference, která byla rozhodně přínosem pro všechny zúčastněné a splnila cíl odborného setkání s výměnou odborných poznatků v oblasti konzervační technologie a vědy.

Šárka Msallamová

Odborná diskuse v posterové sekci

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy ve 2. čtvrtletí 2012

Tentokrát se dostávají na řadu české technické normy vydané od dubna do června 2012. Ve sledovaném oboru bylo v této době vydáno celkem devět norem, z toho pět přebírá příslušné evropské normy překladem, jedna převzetím originálu a tři oznámením ve Věstníku ÚNMZ. Při převzetí oznámením ve Věstníku jsou normy i jako ČSN k dispozici pouze v angličtině bez národních prvků, při převzetí originálu je zpracována národní předmluva a obvykle i překlad některých úvodních částí normy, např. předmětu normy a termínů a definic.

Většina z norem, o kterých se zde zmíníme, se týká zkoušení nátěrových hmot a nátěrů. V tomto čtvrtletí vyšlo nové vydání ČSN EN ISO 4628-6 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 6: Hodnocení stupně křídování metodou samolepicí pásky. Zpracování tohoto nového vydání si vynutily obtíže, které se projevily při používání předchozího. Ve vydání normy ISO z roku 2007 byla použita stupnice křídování vytvořená počítačem. Tečky představující částice pigmentu byly tedy po pásce rozloženy velice rovnoměrně, což není v praxi obvyklé a kromě toho rozdíly mezi jednotlivými stupni nebyly při vizuálním hodnocení vždy zřetelné. Navíc při porovnání se stupnicí z roku 1990 se výsledky navzájem lišily. Proto bylo rozhodnuto o návratu k předchozí stupnici křídování používající jako obrazové standardy fotografie pásek.

Rovněž ČSN EN ISO 2431 (67 3013) Nátěrové hmoty – Stanovení výtokové doby výtokovými pohárky je revizí již existující normy. Stejně jako v předchozím vydání specifikuje čtyři výtokové pohárky s různými průměry trysek, dále uvádí dvě metody kontroly výtokových pohárků, zda nedošlo k jejich opotřebení či poškození (postup kontroly byl přepracován a rozšířen). Nově se uvádí i přepočet výtokových dob stanovených při různých teplotách.

Na zkoušení nátěrů navazují i dvě části normy věnované kontinuálně lakovaným kovovým pásům (coil coatings). Jde o ČSN EN 13523-17 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 17: Přilnavost snímatelných fólií a ČSN EN 13523-20 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení – Část 20: Přilnavost pěnové hmoty. V obou případech jde o revize již dříve vydaných norem, provedené změny jsou dílčího charakteru a základní principy zkoušek zůstaly zachovány. Tento soubor v současné době obsahuje 29 částí (části 0 až 27 a 29).

Převzetím příslušných evropských norem oznámením ve Věstníku ÚNMZ jsou ČSN EN ISO 1518-2 (67 3086) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti vrypu – Část 2: Zkouška při proměnném zatížení a ČSN EN ISO 12137 (67 3087) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti poškrábání. I tyto normy jsou revizemi předchozích vydání, došlo však u nich ke změně označení, což bylo zmíněno už v předminulém čísle v souvislosti s vydáním ČSN EN ISO 1518-1 v prosinci 2011. První z nyní vydané dvojice nahrazuje dřívější ČSN EN ISO 12137-2 (Metoda používající ostrý hrot), kdežto původní číslo zůstalo zachováno bývalé ČSN EN ISO 12137-1 (Metoda používající oblý hrot). Změna vychází z nově definovaného rozdílu mezi vrypem (scratch) a poškrábáním (mar), takže normy používající působení ostrých nástrojů byly sdruženy pod společným číslem.

Převzetím anglického originálu je ČSN EN ISO 7783 (67 3093) Nátěrové hmoty – Stanovení propustnosti pro vodní páru – Misková metoda, která nahradila dřívější ČSN EN ISO 7783-1 z ledna 2000 a ČSN EN ISO 7783-2 z února 2000. Norma specifikuje metodu stanovení charakteristik propustnosti pro vodní páru u povlaků z nátěrových hmot a obdobných produktů. Ke stanovení se používají buď volné nátěrové filmy, nebo nátěry nanesené na propustném podkladu. Postup, definice a výpočty byly pokud možno převzaty z ISO 12572 (u nás zavedené jako ČSN EN ISO 12572 z července 2002), kterou tato norma doplňuje. Po vydání této normy požádal Výzkumný ústav pozemních staveb o převzetí zmíněné normy překladem, což bylo schváleno a úkol v současné době probíhá. Vydání překladu lze předpokládat v 1. čtvrtletí 2013.

Jedinou přeloženou normou z našeho oboru vydanou ve sledovaném období, která se nezabývá nátěry, je ČSN EN ISO 7539-6 (03 8172) Koroze kovů a slitin – Zkoušky koroze za napětí – Část 6: Příprava a používání vzorků s předem vytvořenou trhlinou za konstantního zatížení nebo za konstantního rozevření trhliny. Norma je součástí rozsáhlého souboru (pracuje se už na částech 10 a 11), hlavními změnami proti předchozímu vydání jsou opravy a upřesnění některých vzorců.

Oznámením ve Věstníku ÚNMZ přejímá příslušnou normu ČSN EN ISO 13123 (03 8791) Kovové a jiné anorganické povlaky – Metoda zkoušení tepelněizolačních povlaků (TBC) cyklickým ohřevem s nerovnoměrným rozložením teploty. Tyto povlaky, jejichž zkratka vychází z anglického názvu thermal-barrier coatings, se používají u součástí pracujících při vysokých teplotách, např. u lopatek turbín a spalovacích komor v elektrárnách, leteckých a raketových motorech.

Informace o vydání nových ČSN jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). Podrobnější informace o jednotlivých normách z oboru koroze a ochrany proti korozi mohou případní zájemci získat v Centru technické normalizace SVÚOM, s.r.o. (www.svuom.cz), popř. u zpracovatele příslušné normy.

Pavel Dušek