KONFERENCE

Úvodní slovo

24. konference AKI

Koroze a protikorozní ochrana materiálů

20.–22. 10. 2021

Konference AKI, s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, je tradičním setkáním korozních inženýrů z aplikační a akademické sféry. Představuje vzácnou příležitost pro konstruktivní dialog mezi praktiky z chemického, energetického, petrochemického průmyslu a jiných odvětví a korozními výzkumníky. Každý má šanci navázat nové kontakty a získat nové zkušenosti a vědomosti díky věcné kritice odborně zdatného publika, zpětné vazbě od praktiků, nebo naopak širokému teoretickému rozhledu akademiků. Pevně věříme, že se letos podaří obnovit po loňské virtuální epizodě osobní setkání účastníků. Loňská zkušenost nás ale naučila, že i virtuální forma má své výhody. Především, že umožní účast širšího kolektivu z jednoho pracoviště u vybraných přednášek a účast jednotlivců, kteří by se z různých důvodů nemohli zúčastnit celé konference. Připravujeme tedy hybridní verzi konference tak, abychom dokázali nabídnout obě varianty účasti.

Registrační formulář na virtuální konferenci neleznete níže. Registrační poplatky umožňují účast v plnohodnotném odborném programu osobně nebo virtuální formou. Účastníkům konference bude bude umožněno shlédnout příspěvky po omezenou dobu i po skončení konference.

Již čtvrtým rokem bude konference zahájena sympoziem pro průmysl. Jde o celodenní blok prakticky orientovaných přednášek zaměřených na vybraný průmyslový obor. V roce 2018 šlo o dopravu a zpracování ropy, v roce 2019 o automobilový průmysl a v loňském roce bylo sympózium zaměřeno na téma protikorozní ochrana organickými povlaky. Letos bude sympózium věnováno velmi aktuální problematice Koroze předpínací výztuže železobetonových konstrukcí. Program sympózia je připravován ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze. Konference AKI tak bude skvělou příležitostí oslavit 100. výročí založení Kloknerova ústavu

Druhý den konference bude věnován témtickým blokům Protikorozní ochrana povrchovými úpravami, Koroze v automobilovém průmyslu, Koroze úložných zařízení a katodická ochrana, Koroze v atmosféřeKoroze v energetice a chladicích okruzích, Koroze biomateriálů, Koroze kovových památek, Korozní zkušebnictví a monitoring.

Konference je příležitostí pro udělení Ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze, Ceny Milana Pražáka za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a Ceny za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany. I letos budou laureáti těchto cen vyhlášeni v průběhu konference.

Výměna názorů a příležitost pro setkávání samozřejmě nekončí odborným programem konference. Pokračuje často do pozdních hodin v rámci společenského večera. Součástí programu konference je vždy zajímavá exkurze s více či méně korozní tématikou naplánovaná na třetí den konference. Letos navštívíme betonárnu, armovnu a výrobu prefabrikátů společnosti HOCHTIEF CZ a.s. v Plané nad Lužnicí.

Místem konání 24. konference AKI bude na druhý pokus Tábor a velmi příjemné prostředí Hotelu Dvořák. Konference tak nabízí po mnoha stránkách příjemné a obohacující strávení tří dnů mimo všední starosti. Těšíme se na setkání s vámi u příležitosti dalšího ročníku konference AKI.

Odborný program

Přednášky budou rozprostřeny do dvou dnů (středa 20.10. a čtvrtek 21.10.) se zahájením vždy v 10h a ukončením do 17h. Program konference je rozdělen do několika tematických celků.

Konference bude zahájena prakticky orientovaným celodenním sympóziem Koroze předpínací výztuže železobetonových konstrukcí, během kterého zazní až deset pozvaných přednášek. Rámcovými tématy přednášek jsou:

 • Předpjaté konstrukce a případy jejich korozního poškození
 • Typy předpínacích systémů a předcházení korozním problémům
 • Dopady havárií na přístup k údržbě a provozu předpjatých konstrukcí
 • Typy injektážních hmot a technologie injektování
 • Monitoring a diagnostika – kvalita injektáže a koroze

Aktuálně jsou potvrzeny tyto příspěvky:

 • Jiří Kolísko a kol. (Kloknerův ústav, ČVUT Praha): Vlastnosti předpínací výztuže ovlivněné korozí
 • Ueli Angst (Institute for Building Materials, ETH Zurich): Electrically isolated tendons allowing corrosion monitoring
 • Ladislav Klusáček a kol. (Fakulta stavební, VUT Brno): Multikriteriální hodnocení stavu předpjatých konstrukcí se zaměřením na východiska trvalé ochrany, rozptyl aktuálního stavu pozorovaného poškození a aktuálnost soustavného monitoringu předpínací výztuže
 • David Čítek, Stanislav Řeháček (Kloknerův ústav, ČVUT Praha): Diagnostika předpjatých mostních konstrukcí - příklady z praxe
 • Vítězslav Vacek a kol. (Kloknerův ústav, ČVUT Praha): Zkušenosti z hodnocení stavu předpínací výztuže u lávek s konstrukcí mostovky typu visutého pásu
 • Petr Pokorný a kol. (Kloknerův ústav, ČVUT Praha): Zjištěné souvislosti mezi složením korozních produktů a použité injektážní malty na míru korozního poškození předpínací výztuže
 • Adam Svoboda a kol. (Fakulta stavební, VUT Brno): Kotevní délka kabelů z patentovaných drátů předpjatých mostních nosníků
 • Jiří Němeček (Fakulta stavební, ČVUT Praha): Zmírňování koroze vyvolané chloridy v železobetonových konstrukcích a jeho modelování 

Abstrakty k příspěvků a medailonky přednášejících jsou ke stažení zde.

Sympózium je součastí oslav 100. výročí založení Kloknerova ústavu ČVUT v Praze. Kloknerův ústav je zároveň spolupořadatelem sympózia. 

Dalšími tématickými celky konference jsou:

 • Protikorozní ochrana povrchovými úpravami
 • Koroze v automobilovém průmyslu
 • Koroze úložných zařízení a katodická ochrana
 • Koroze v atmosféře
 • Koroze v energetice a chladicích okruzích
 • Koroze kovových památek
 • Koroze biomateriálů
 • Korozní zkušebnictví a monitoring

Detailní program konference bude postupně zveřejňován na základě došlých přihlášek. Aktuálně jsou přihlášeny tyto příspěvky:

 • Jaroslav Bystrianský (VŠCHT Praha) - Lureát Ceny Milana Pražáka: Podmínky pro zachování dlouhodobé životnosti ocelí v provozech jaderných elektráren (VVER)
 • Tomáš Dáňa (COREZINC): COREZINC - hlavní partner 24. konference AKI
 • Dominik Dragoun (VŠCHT Praha): Výpočetní mikrotomografie v materiálovém inženýrství
 • Jan Švadlena (VŠCHT Praha): Vliv koncentrace par organických kyselin na korozi olova
 • Jiří Hodač (Centrum výzkumu Řež): Koroze v prostředí simulované kotlové vody
 • Jan Skolil (CLASSIC Oil s.r.o.): Recyklace použitých chladicích kapalin - odstraňování korozních zplodin a inhibitorů koroze
 • Richard Kalný (FK system - povrchové úpravy, s. r. o.): FK system - povrchové úpravy, s. r. o.
 • Vít Michenka (VÚHŽ a.s.): Prezentace VÚHŽ a. s., výroba a možnosti akreditované materiálové laboratoře
 • Kateryna Popova (VŠCHT Praha): Aplikace ER senzorů v podmínkách urychlených korozních zkoušek
 • Darya Rudomilova (VŠCHT Praha): Vliv zinkového povlaku na vstup vodíku do struktury vysokopevnostní oceli
 • Petr Antoš (VŠCHT Praha): Využití recyklovaného zinku v nátěrových hmotách
 • Tomáš Prošek (VŠCHT Praha): Kdy dochází ke korozi, aneb relativní vlhkost, tvorba vodního filmu na povrchu a koroze kovů
 • Václav Šefl (VŠCHT Praha): Vliv kontaminace povrchu na chování tlustostěnných nátěrů pro agresivních prostředí
 • Jan Stoulil (VŠCHT Praha): Životnost kontejneru pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu
 • Milan Kouřil (VŠCHT Praha): Materiály těsnicího obalu pro ukládání radioaktivního odpadu
 • Kateřina Kreislová (SVÚOM s.r.o.): Měření atmosférické korozní agresivity odporovými sensory
 • Petr Strzyž (AČSZ, z.s.): Pozinkovaná výztuž v betonových stavbách
 • Jaroslav Fojt (VŠCHT Praha): Korozní chování NiTinolu
 • Vojtěch Hybášek (VŠCHT Praha): Korozní chování biodegradabilních ternárních zinkových slitin
 • Nikola Macháčková (VŠCHT Praha): Detekce změny pH elektrochemickou odezvou oxidů kovů
 • Jitřenka Jírů (VŠCHT Praha): Vliv iontové implantace dusíku na korozní chování titanových slitin
 • Jakub Ludvík (VŠCHT Praha): Materiály pro bipolární desky palivových článků s nízkým obsahem platinových kovů
 • Zdeněk Fulín (Centrum výzkumu Řež): Koroze slitiny Inconel 800HT v prostředí taveniny fluoridových solí
 • Evžen Korec (Imperial College London): Phase-field chemo-mechanical model for corrosion-induced fracture of reinforced concrete (poster)
 • Lenka Gondová (Univerzita Pardubice): Vliv nanočástic lanthanu na vlastnosti a korozní odolnost latexových pojiv (poster)
 • Jana Záchenská (STU v Bratislave): Stabilita katalytických Ni-W vrstiev pre zero-gap alkalickú elektrolýzu vody (poster)
 • Roman Košťúr (STU v Bratislave): Štúdium koróznych vrstiev pred konzervovaním železného artefaktu (poster)
 • Adam Zabloudil (Kloknerův ústav, ČVUT Praha): ´Green chemistry´ koncept fosfátovacího procesu s využitím mikronizovaného fosforečnanu zinečnatého (poster)
 • Marek Šenfeldr (Univerzita Pardubice): Pigmentované organické povlaky určené na ochranu konstrukčních ocelí (poster)
 • Markéta Vlachová (SVÚOM s.r.o.): Monitorování korozní agresivity ve vnitřních prostředích kulturních objektů (poster)
 • Patrícia Lovašiová (SVÚOM s.r.o.): Korózna odolnosť zliatiny Mg-Ca s rôznym prídavkom oxidu zinočnatého (poster)
 • Matěj Reiser (VŠCHT Praha): Vliv indukovaného střídavého proudu na stabilitu pasivní vrstvy oceli (poster)
 • Tomáš Kročil (VŠCHT Praha): Polovodivé chování korozních produktů slitin Zn-Mg (poster)
 • Tomáš Basl (VŠCHT Praha): Vliv bakteriálních extremofilů na bodovou korozi korozivzdorné oceli (poster)
 • Kateřina Lencová, Sofia Kšiňanová (VZÚ Plzeň): Korozní odolnost v solné mlze čepu rolny kolejového vozidla ošetřeného žárovým nástřikem (poster)
 • Dušan Majtás (ÚTAM): Synergické korozní zkoušky Pb, Sn, Cu - Simulace vnitřního korozního prostředí depozitáře (poster)

Forma prezentací:

 • přednášky (20 minut včetně diskuze),
 • postery (určeno zejména pro studenty),
 • firemní prezentace – stánek a případně vystoupení v programu konference. 

Zajistíme publikování prezentovaných textů v recenzovaném časopise Koroze a ochrana materiálu zařazeném v databázi Scopus. Texty je nutné zpracovat podle pokynů pro autory do 15. 10. V současnosti jsou publikovány pouze články v angličtině. Prezentace jsou po odsouhlasení autory přístupné členům AKI.

Studentská soutěž
Pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů jsme připravili posterovou soutěž. Prezentujte výsledky svých studentských výzkumných prací formou posteru a krátké promluvy (flash presentation). Tři nejlepší práce budou finančně odměněny Nadačním fondem profesora Josefa Koritty .
Registrační poplatky a přehled důležitých termínů

Registrační poplatky

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)

prezenčně před 30.6. po 30.6. na místě virtuálně
člen AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ3300390045003900
nečlen AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ4000460052004600
čestný člen AKI 0000
student1200170020001700
firemní prezentace (nezahrnuje individuální vložné prezentujícího):
- výstavní stůl10001500--
- přednáška20003000--
firemní prezentace (kolektivní člen AKI*, nezahrnuje individuální vložné prezentujícího):
- výstavní stůl00--
- přednáška01000--

* Bližší informace o členství v AKI zde. Členské výhody AKI se vztahují i na členy AČSZ, ČSPÚ a SSPÚ.


Storno podmínky:

 • Storno účasti do 30. 6. - 0% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 9. - 25% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 10. - 50% registračního poplatku
Registrace

Pro vyplnění přihlášky na konferenci je třeba být přihlášený (menu pravý horní roh).

Organizátoři
 • doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠB TU Ostrava/VŠCHT Praha)
 • doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D. (AKI)
 • doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D. (Kloknerův ústav ČVUT Praha)
 • doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVUOM, s.r.o.)
 • prof. Ing. Pavel Novák, CSc. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT Praha)
 • doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Petr Strzyž (Asociace českých a slovenských zinkoven)
 • Ing. Petr Szelag (Pragochema)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU Bratislava)
Hlavní partner
https://corezinc.com
Společnost COREZINC je výrobcem zinkových pigmentů a prášků, dodavatelem zinkových surovin, zinkových polotovarů a finálních výrobků podle světových standardů nebo individuálních požadavků zákazníků. Dodáváme výrobky ze zinku a jeho slitin do různých výrobních odvětví, zejména pro povrchové úpravy, žárové zinkování, galvanické pokovování, tlakové lití a odstředivé lití, pro recyklaci drahých a základních kovů, pro chemický, automobilový, sklářský a další průmysl. Vykupujeme Zn rezidua, prach, úlety, stěry, strusky a další zinkové odpady a šrot. Recyklujeme zinek a slitiny zinku v různých formách. Provozujeme vlastní výzkumné a vývojové centrum a pracujeme na mnoha projektech se zaměřením na nové inovace ZINKU.
Partneři
https://www.focus-nerez.com
http://wwww.casopis-koroze.cz
http://povrchari.cz
https://www.vscht.cz
https://www.bvv.cz/msv/aktuality/msv-2021-ukaze-inovace-pro-prumysl-budoucnosti/
Minulé ročníky

2021 - Tábor


2020 - online


2019 - Prostějov


2018 - Chodová Planá


2017 - Třebíč

2016 - Třeboň

2015 - Kutná Hora


2014 - Luhačovice


2013 - Přelouč


2012 - Jindřichův Hradec


2011 - Velké Bílovice

2010 - Zvíkovské Podhradí

2009 - Hrubá Voda Hlubočky

2008 - Harrachov

2006 - Kouty nad Desnou

2005 - Prachatice

2004 - Znojmo Přímětice

2003 - Bystřice nad Pernštejnem

2002 - Praha - Jižní Město

2001 - Pelhřimov

2000 - Loučeň

1999 - Rožnov pod Radhoštěm

1998 - Malenovice