KONFERENCE

Úvodní slovo

26. konference AKI

Koroze a protikorozní ochrana materiálů

6.–8. 11. 2024

Konference AKI, s podtitulem Koroze a ochrana materiálů, je tradičním setkáním korozních inženýrů z aplikační a akademické sféry. Představuje vzácnou příležitost pro konstruktivní dialog mezi praktiky z chemického, energetického, petrochemického průmyslu a jiných odvětví a korozními výzkumníky. Každý má šanci navázat nové kontakty a získat nové zkušenosti a vědomosti díky věcné kritice odborně zdatného publika, zpětné vazbě od praktiků, nebo naopak širokému teoretickému rozhledu akademiků.

Již sedmým rokem bude konference zahájena sympoziem pro průmysl. Jde o celodenní blok prakticky orientovaných přednášek zaměřených na vybraný průmyslový obor. V roce 2018 šlo o dopravu a zpracování ropy, v roce 2019 o automobilový průmysl, v roce 2020 bylo sympózium zaměřeno na téma protikorozní ochrana organickými povlaky, v roce 2021 bylo sympózium zaměřeno na téma koroze předpínací výztuže v betonu, v roce 2022 byla tématem sympózia zvyšování korozní odolnosti konstrukčních kovových materiálů, především korozivzdorných ocelí, povrchovými úpravami a loni bylo sympózium věnováno žárovým nástřikům v protikorozní ochraně. Program sympózia je připravován ve spolupráci s hlavním partnerem letošní konference. 

Druhý den konference bude věnován tématickým blokům Protikorozní ochrana povrchovými úpravami, Koroze v automobilovém průmyslu, Koroze úložných zařízení a katodická ochrana, Koroze v atmosféřeKoroze v energetice a chladicích okruzích, Koroze biomateriálů, Koroze kovových památek, Korozní zkušebnictví a monitoring.

Konference je příležitostí pro udělení Ceny Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze, Ceny Milana Pražáka za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a Ceny za inovativní počin v oblasti protikorozní ochrany. I letos budou laureáti těchto cen vyhlášeni v průběhu konference.

Výměna názorů a příležitost pro setkávání samozřejmě nekončí odborným programem konference. Pokračuje často do pozdních hodin v rámci společenského večera. Součástí programu konference je vždy zajímavá exkurze s více či méně korozní tématikou naplánovaná na třetí den konference. 

Výše registračních poplatků bude zveřejněna a registrační systém spuštěn 15.4.2024.

Odborný program

Přednášky budou rozprostřeny do dvou dnů (středa 1.11. a čtvrtek 2.11.) se zahájením vždy v 10h a ukončením do 17h. Program konference je rozdělen do několika tematických celků.

Konference bude zahájena prakticky orientovaným celodenním sympóziem.

Dalšími tématickými celky konference jsou:

 • Protikorozní ochrana povrchovými úpravami
 • Koroze v automobilovém průmyslu
 • Koroze úložných zařízení a katodická ochrana
 • Koroze v atmosféře
 • Koroze v energetice a chladicích okruzích
 • Koroze kovových památek
 • Koroze biomateriálů
 • Korozní zkušebnictví a monitoring

Seznam příspěvků bude průběžně aktualizován zde:

 • Šárka Houdková (VZÚ Plzeň): VZÚ - výzkum a vývoj v oblasti žárových nástřiků
 • Jakub Antoš (VZÚ Plzeň): Zvyšování životnosti energetických zařízení pomocí vysokoteplotních keramických nátěrových systémů
 • Ondřej Chocholatý (VZÚ Plzeň): Využití technologie Cold spray v protikorozní ochraně
 • Filip Schmidt (VZÚ Plzeň): Vizuální inspekce vnitřních částí energetických bloků leteckým inspekčním zařízením
 • Jan Macák (FTOP, VŠCHT): In-situ korozní testy v prostředí energetických cyklů
 • Tomáš Dáňa (COREZINC): Recyklace zinku a využití low-carbon cirkulárních zinkových prášků v antikorozních povrchových úpravách
 • Petr Strzyž (AČSZ): Ocelové mosty s povlakem žárového zinku v ČR a ve světě
 • Kateřina Kreislová (SVÚOM): Novinky v technické normalizaci v ISO/TC 156
 • Petr Szelag (Pragochema): Omílací a pasivační přípravky pro povrchovou úpravu nábojnic a kulek
 • Jan Berka (Centrum výzkumu Řež s.r.o.): Výzkum materiálů a technologií pro pokročilé heliem chlazené reaktory
 • Michal Hajas (VUJE, a.s.): Dlhodobý program sledovania korózie na mokrom medzisklade vyhoreného paliva
 • Miroslav David (CORROTECH TRADE s.r.o.): Speciální tryskací technologie a kompozitní nátěrové hmoty a systémy
 • Aleš Návoj (FCHT, VŠCHT): Materiálové faktory ovlivňující chování vysoce pevné oceli ChN35VT v prostředí sekundárního okruhu JE
 • Václav Šefl (Technopark Kralupy, VŠCHT): Mechanismus zrychlování korozního napadení oceli v prostředí ropy
 • Jan Skolil (CLASSIC Oil): Příklady koroze sekundárních teplosměnných okruhů prostřednictvím čpavku
 • Bohumil Kučera (JEKU): Návrh ochranných opatření před účinky bludných proudů pro vozovny a depa tramvajových tratí a metra
 • Klára Kuchťáková (Technopark Kralupy, VŠCHT): Kritické parametry pro vstup vodíku do oceli v prostředí plynárenské sítě
 • Terezie Altnerová (Technopark Kralupy, VŠCHT): Detekce vodíku v Al a slitině Al-Cu2 absorbovaného za podmínek elektrochemického navodíkování
 • Jaroslav Fojt (FCHT, VŠCHT): Korozní chování beta slitiny titanu pro medicínské aplikace
 • Vojtěch Hybášek (FCHT, VŠCHT): Možnosti řízení degradace zinkových materiálů pro bioaplikace
 • Jan Pokorný (FCHT, VŠCHT): Degradace slitin zinku v modelových roztocích lidského organismu
 • Jitřenka Jírů (FCHT, VŠCHT): Úprava povrchu β-slitin titanu pro získání pH citlivého povrchu
 • Tomáš Prošek (Technopark Kralupy, VŠCHT): Výběr optimální urychlené korozní zkoušky pro posouzení životnosti nátěrových systémů
 • Nikola Macháčková (Technopark Kralupy, VŠCHT): Role zinkového povlaku při tvorbě a vstupu vodíku do vysokopevnostních ocelí při atmosférické korozi
 • Jiří Němeček (ČVUT v Praze, Fakulta stavební): Uplatnění EIS pro charakterizaci porozity cementových hmot
 • Milan Kouřil (FCHT, VŠCHT): Postupy stanovení obsahu chloridů a míry karbonatace v betonu
 • Jan Stoulil (FCHT, VŠCHT): Dlouhodobá životnost vnitřního pouzdra kontejneru na vyhořelé jaderné palivo
 • Richard Bureš (FCHT, VŠCHT): Lokalizované formy koroze vnitřního pouzdra kontejneru na vyhořelé jaderné palivo
 • Jan Chott (OSVČ): Ukázky z praxe korozního inženýra 
 • Dominika Fink (FCHT, VŠCHT): Kinetika strukturní transformace cínu – vliv očkovadel a mechanického namáhání
 • Jakub Ludvík (FCHT, VŠCHT): Bipolární desky palivových článků a problematika měření jejich vlastností
 • Veronika Steinerová (Kloknerův Ústav, ČVUT v Praze ): Normativní pohled na aktuální využití žárově zinkované oceli do betonu (poster)
 • Jan Jeníček (FCHT, VŠCHT): Příprava ZnO vrstev pro elektroluminiscenční detekci přenosu elektronu mezi kovem a mikroorganismem (poster)
 • Radek Haišman (FCHT, VŠCHT): Sorpce chloridů v betonu ovlivněném průchodem stejnosměrného proudu (poster)
 • Jan Šťovíček (FCHT, VŠCHT): Korozní chování NiTinolu v modelovém prostředí lidského těla (poster)
 • Ondřej Görtler (FCHT, VŠCHT): Vývoj patinovaných rezistometrických čidel (poster)

Forma prezentací:

 • přednášky (20 minut včetně diskuze),
 • postery (určeno zejména pro studenty),
 • firemní prezentace – stánek a případně vystoupení v programu konference. 

Prezentace budou po odsouhlasení autory přístupné členům AKI. Sborník příspěvků není vydáván, autoři ale mají možnost publikovat své příspěvky v recenzovaném open-access časopise Koroze a ochrana materiálu zařazeném v databázi Scopus za standardních podmínek. V současnosti jsou publikovány pouze články v angličtině.

Studentská soutěž
Pro studenty bakalářských a magisterských studijních oborů jsme připravili posterovou soutěž. Prezentujte výsledky svých studentských výzkumných prací formou posteru a krátké promluvy (flash presentation). Tři nejlepší práce budou finančně odměněny Nadačním fondem profesora Josefa Koritty .
Registrační poplatky a přehled důležitých termínů

Registrační poplatky

Ceny jsou uvedeny bez DPH (21%)

prezenčně před 30.6. po 30.6.
člen AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ40005000
nečlen AKI, ČSPÚ, AČSZ, SSPÚ50006000
čestný člen AKI 00
student20002500
firemní prezentace (nezahrnuje individuální vložné prezentujícího):
- výstavní stůl25003000
- přednáška35004500
firemní prezentace (kolektivní člen AKI*, nezahrnuje individuální vložné prezentujícího):
- výstavní stůl00
- přednáška01000

* Bližší informace o členství v AKI zde. Členské výhody AKI se vztahují i na členy AČSZ, ČSPÚ a SSPÚ.


Storno podmínky:

 • Storno účasti do 30. 6. - 0% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 9. - 25% registračního poplatku
 • Storno účasti do 5. 10. - 50% registračního poplatku
Registrace

Pro vyplnění přihlášky na konferenci je třeba být přihlášený (menu pravý horní roh).

Organizátoři
 • Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. (VZÚ Plzeň)
 • doc. Ing. Jaroslav Fojt, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D. (AKI)
 • doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Kateřina Kreislová, Ph.D. (SVUOM, s.r.o.)
 • doc. Ing. Tomáš Prošek, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT Praha)
 • doc. Ing. Jan Stoulil, Ph.D. (VŠCHT Praha)
 • Ing. Petr Strzyž (Asociace českých a slovenských zinkoven)
 • Ing. Petr Szelag (Pragochema)
 • Ing. Václav Šefl, Ph.D. (Technopark Kralupy VŠCHT Praha)
 • doc. Ing. Matilda Zemanová, Ph.D. (STU Bratislava)
Hlavní partner
https://www.vzuplzen.cz/
VZÚ Plzeň | Výzkumný a zkušební ústav
Partneři
https://www.focus-nerez.com
https://www.bvv.cz/msv/aktuality/msv-2022-predstavi-nove-smery-rozvoje-prumyslovych-technologii/
https://www.bvv.cz
https://www.mmspektrum.com/kalendar-akci/mezinarodni-strojirensky-veletrh-2022
Minulé ročníky

2023 - AKI 2023 - Plzeň


2022 - AKI 2022 - Brno


2021 - Tábor


2020 - online


2019 - Prostějov


2018 - Chodová Planá


2017 - Třebíč

2016 - Třeboň

2015 - Kutná Hora


2014 - Luhačovice


2013 - Přelouč


2012 - Jindřichův Hradec


2011 - Velké Bílovice

2010 - Zvíkovské Podhradí

2009 - Hrubá Voda Hlubočky

2008 - Harrachov

2006 - Kouty nad Desnou

2005 - Prachatice

2004 - Znojmo Přímětice

2003 - Bystřice nad Pernštejnem

2002 - Praha - Jižní Město

2001 - Pelhřimov

2000 - Loučeň

1999 - Rožnov pod Radhoštěm

1998 - Malenovice