Protikorozní grant AKI

Motivace

Protikorozní grant AKI (dále jen Grant) je poskytován jako přímá finanční podpora projektům, jejichž cílem je snížit ztráty způsobované korozí kovů, posílit povědomí o oboru protikorozní ochrany a jeho prestiž, podpořit výchovu korozních odborníků nebo propagovat cíle a činnost Asociace korozních inženýrů (AKI).

Grant

Grant je udělován jednotlivcům, výzkumným institucím nebo firmám se sídlem v České republice nebo na Slovensku na základě žádosti, jejíž vzor je přílohou tohoto dokumentu. Žádost obsahuje informace o žadateli, specifikuje cíl projektu, stručně popisuje jeho přínos a postup, uvádí jeho celkové náklady a výši požadované grantové podpory.

Grantem lze podpořit například přípravu knihy, databáze, webové stránky, materiálů pro vzdělávání, uspořádání konference, workshopu, semináře, práci s mládeží, účast na konferenci, studii s potenciálem zvýšit zájem o obor a snížit korozní ztráty, ad. Podpořeny mohou být pouze typy projektů, pro které neexistuje alternativní zdroj financování. Finanční podpora není určena pro generování komerčního zisku či snižování nákladů komerčních subjektů.

Žádost je doručena k rukám jednatele AKI na adresu info@aki-koroze.cz.

Žádost projedná následující schůze výboru AKI a rozhodne o podpoření projektu v plné výši, podpoření projektu se sníženým rozpočtem, vyžádání doplňujících informací, nebo zamítnutí žádosti. Jednatel po konzultaci s prezidentem nebo vice prezidentem AKI může pozvat předkladatele žádosti, aby svůj záměr během schůze výboru představil.

V případě, že výbor rozhodne o udělení grantu, jednatel je pověřen přípravou grantové smlouvy. Grantová podpora je poskytnuta převodem na účet žadatele do 10 dnů od podpisu smlouvy.

Po ukončení projektu je žadatel povinen předložit výboru AKI stručnou zprávu o dosažených výsledcích. Na veškerých výstupech projektu musí být uvedeno, že projekt byl podpořen AKI.

2.12. 2022

Výbor AKI schválil první protikorozní grant s názvem Corrosion management for the sustainability of assets in aqueous environments – with special focus on Microbiologically Influenced Corrosion (MIC). Cílem projektu je uspořádání mezinárodní letní školy se zaměřením na mikrobiální korozi za účasti špičkových světových lektorů. Výbor schválil požadovanou dotaci 500 EUR, čímž nabízíme možnost žádat o 5 stipendií ve výši 100 EUR jako příspěvek na cestovné na letní školu, která se uskuteční 22. až 25. 8. 2023 v budovách VŠCHT Praha. Studenti mohou do 31.5.2023 podávat písemné žádosti a vybraní studenti dostanou tuto částku v hotovosti v korunách při registraci.