SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2014/1') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Obálka

Obálka
AKI
2014, 58 (1)
 

Výzkumné články

Vplyv zirkoničitých katiónov na kvalitu utesnenia anodicky oxidovaného hliníka / Influence of zirconium (IV) cations on sealing quality of anodized aluminium
Zemanová M., Bobok M., Szelag P.
2014, 58 (1), 1–4

Citace (ACS): Zemanová, M.; Bobok, M.; Szelag, P. Vplyv zirkoničitých katiónov na kvalitu utesnenia anodicky oxidovaného hliníka / Influence of zirconium (IV) cations on sealing quality of anodized aluminium . Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (1), 1–4.

Citace (ISO): Zemanová, M.; Bobok, M.; Szelag, P. Vplyv zirkoničitých katiónov na kvalitu utesnenia anodicky oxidovaného hliníka / Influence of zirconium (IV) cations on sealing quality of anodized aluminium . Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 1, p. 1–4.

Skúmala sa kvalita utesnenia na báze zirkoničitých iónov pre anodicky oxidovaný hliník. Zisťovali sa optimálne podmienky utesňovania, pričom sa skúmali parametre: teplota a čas utesňovania a čas starnutia pripravených utesnených povlakov. Skúmala sa morfológia a zloženie pripravených povlakov. Zistilo sa, že parameter významne ovplyvňujúci kvalitu utesnených povlakov anodického oxidu hlinitého je teplota utesňovania. Pripravené povlaky sa potenciodynamicky skúmali v roztoku chloridových iónov. Neutesnený povlak v úzkom intervale potenciálov sa pasivuje, naopak utesnený neprejavuje pasivačné správanie.

Sealing quality of anodized aluminium on zirconium (IV) ions basis was explored. Optimal sealing conditions were studied with focus on the parameters: sealing time and temperature and aging time of the sealed coatings. A morphology and composition of the prepared coatings was analyzed. Decisive parameter of sealing on zirconium (IV) ions basis for the anodized aluminium is the sealing temperature. The sealed coatings were potentiodynamically tested in a chloride medium. Non-sealed coatings were in the narrow potential range passivated, however the sealed ones showed no passivation behaviour. 

Klíčová slova: eloxovaný hliník, Zr utěsnění, SEM, potenciodynamické křivky 

Keywords: anodized aluminium, Zr sealing, SEM, potentiodynamic curves   

Náchylnost k nerovnoměrným formám koroze slitin na bázi kobaltu a niklu užívaných v bioaplikacích / Susceptibility of cobalt and nickel based alloys for bioaplication to nonuniform forms of corrosion
Vystrčil J., Fojt J., Moravec H., Joska L.
2014, 58 (1), 5–10

Citace (ACS): Vystrčil, J.; Fojt, J.; Moravec, H.; Joska, L. Náchylnost k nerovnoměrným formám koroze slitin na bázi kobaltu a niklu užívaných v bioaplikacích / Susceptibility of cobalt and nickel based alloys for bioaplication to nonuniform forms of corrosion. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (1), 5–10.

Citace (ISO): Vystrčil, J.; Fojt, J.; Moravec, H.; Joska, L. Náchylnost k nerovnoměrným formám koroze slitin na bázi kobaltu a niklu užívaných v bioaplikacích / Susceptibility of cobalt and nickel based alloys for bioaplication to nonuniform forms of corrosion. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 1, p. 5–10.

Kobaltové a niklové slitiny jsou běžně používaným materiálem v zubním lékařství. Jedním z důvodů použití je snaha o nahrazení slitin drahých kovů, jejichž cena neustále vzrůstá. Slitiny navíc v porovnání se zlatem a jeho slitinami dosahují vyšších modulů pružnosti, což umožňuje zmenšení hmotnosti dentálních prací při zachování stejných pevnostních charakteristik. Práce byla zaměřena na studiu korozního chování komerčně dostupných slitin niklu a kobaltu užívaných v bioaplikacích. Byla studována náchylnost k nerovnoměrným formám koroze a posouzen vliv mikrostruktury na charakter korozního napadení. Korozní chování slitin bylo hodnoceno v modelových tělních tekutinách s použitím elektrochemických technik. Materiály s výjimkou niklové slitiny s obsahem ceru vykazovaly dobrou korozní odolnost při potenciálech odpovídajících oxidačně redukčním potenciálům prostředí lidského organizmu. Výrazná korozní aktivita niklové slitiny s obsahem ceru byla dána přítomností neušlechtilé fáze bohaté na cer. Bylo prokázáno, že mikrostrukturní heterogenita studovaných materiálů má vliv na korozní chování.

Cobalt-nickel alloys are a normally used material in dentistry. One of the reasons is the attempt to replace alloys of precious metals, the price of which keeps growing. Moreover, compared to gold and its alloys, the alloys achieve higher flexibility modules, which enable reduction of weights of dental works while retaining the same strength properties. The study focused on corrosion behaviour of commercially available cobalt and nickel alloys utilised in bio-applications. The susceptibility to non-uniform types of corrosion was studied and the impact of a microstructure on the character of corrosion was assessed. Corrosion behaviour of alloys was evaluated in a model body fluid, using electrochemical techniques. Except for a nickel alloy containing cerium, materials showed good corrosion resistance at potentials corresponding to red-ox potentials of human body. The significant corrosion activity of the nickel alloy containing cerium resulted from the presence of non-noble phase rich in cerium. It was demonstrated that the microstructure heterogeneity of the studied materials affected corrosion behaviour.

Klíčová slova: kobaltová slitina, niklová slitina, bioaplikace, tělní tekutiny, nerovnoměrná koroze

Keywords: cobalt alloy, nickel alloy, bioaplication, body fluids, non-uniform corrosion

Hodnocení korozní odolnosti nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi s 3 % Ni / Evaluation of corrosion resitance of weathering steel with 3 % Ni
Kreislová K. , Křivý V.
2014, 58 (1), 11–18

Citace (ACS): Kreislová, K.; Křivý, V. Hodnocení korozní odolnosti nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi s 3 % Ni / Evaluation of corrosion resitance of weathering steel with 3 % Ni . Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (1), 11–18.

Citace (ISO): Kreislová, K.; Křivý, V. Hodnocení korozní odolnosti nízkolegované oceli se zvýšenou odolností proti atmosférické korozi s 3 % Ni / Evaluation of corrosion resitance of weathering steel with 3 % Ni . Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 1, p. 11–18.

V článku je porovnáváno korozní chování různých typů patinujících ocelí s novým typem oceli se zvýšeným obsahem niklu exponovaných na atmosférických stanicích v České republice a ve zrychlených laboratorních testech. Korozní úbytky po 1, 2 a 4 letech expozice v atmosférických podmínkách byl porovnán efekt obsahu SO2 a depozice chloridů s výsledky modifikovaných zrychlených korozních testů. Rovněž byly provedeny analýzy korozních produktů. Byla hodnocena ochranná účinnost vzniklých patin. 

The paper presents the comparison of corrosion behaviour of different types of weathering steels including weathering steel with higher content of nickel exposed on the atmospheric tests in Czech environments and in accelerated laboratoty tests. The corrosion losses after 1, 2 and 4 years of atmospheric exposure are given together with results from modified accelerated tests with the effect of SO2 and chloride. The analysis of corrosion product layers were performed too. The protective ability index (PAI) of patina layers was calculated from analysis results.

Klíčová slova: patinující ocel, atmosférická koroze

Keywords: weathering steel, atmospheric corrosion    


Vliv stavu povrchu vysoce legovaných žáropevných ocelí na jejich odolnost k oxidaci / Effect of surface state of high alloyed creep resistant steels on their oxidation resistance
Bystrianský J., Šefl V. , Sajdl P. , Fojt J., Bábková P.
2014, 58 (1), 19–30

Citace (ACS): Bystrianský, J.; Šefl, V.; Sajdl, P.; Fojt, J.; Bábková, P. Vliv stavu povrchu vysoce legovaných žáropevných ocelí na jejich odolnost k oxidaci / Effect of surface state of high alloyed creep resistant steels on their oxidation resistance . Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (1), 19–30.

Citace (ISO): Bystrianský, J.; Šefl, V.; Sajdl, P.; Fojt, J.; Bábková, P. Vliv stavu povrchu vysoce legovaných žáropevných ocelí na jejich odolnost k oxidaci / Effect of surface state of high alloyed creep resistant steels on their oxidation resistance . Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 1, p. 19–30.

Podmínky aplikace vysoce legovaných austenitických ocelí lze rozdělit podle charakteru a mechanismu tvorby ochranné vrstvy, která brání jejich intenzivnější celkové korozi. Při vzniku ochranné, pasivační vrstvy mechanismem nízkoteplotní oxidace (tj. do teplot 200 – 300°C) mají oceli charakter materiálů korozivzdorných. Při vyšších aplikačních teplotách, kdy ochranná oxidická vrstva má charakter oxidu vysokoteplotního (při teplotách nad 300°C), slouží tyto oceli jako materiály žárovzdorné či žáropevné. Dosažení optimální korozní odolnosti v obou aplikačních oblastech závisí mj. na stavu povrchu, avšak odlišným způsobem. Rozhodující vlivy stavu povrchu jsou diskutovány v tomto článku.

The conditions of application of highly alloyed austenitic steels can be distinguished according to the character and mechanism of formation of the protective layer, which prevents them from more intensive corrosion. When the protective passive layer forms as a result of the low-temperature oxidation mechanism (i.e. up to the temperatures of 200 – 300 °C), the steels have a character of stainless materials. At higher application temperatures, when the protective oxidic layer has a character of a high-temperature oxide (at temperatures exceeding 300°C), the steels are used as heat-resistant materials. Achieving optimal corrosion resistance in both application areas depends on the state of the surface - but in different ways. The decisive impacts of the surface state are discussed in the article.

Klíčová slova: vysokoteplotní oxidace, žárupevná ocel, stav povrchu 

Keywords: high temperature oxidation, creep resistant steel, surface state         

Přehledové články (review)

Kritická diskuze k vlivu přídavku chemických látek do cementu na korozní chování zinkované oceli / Critical discussion of concrete additives influence on corrosion behavior on galvanized steel
Pokorný P.
2014, 58 (1), 31–35

Citace (ACS): Pokorný, P. Kritická diskuze k vlivu přídavku chemických látek do cementu na korozní chování zinkované oceli / Critical discussion of concrete additives influence on corrosion behavior on galvanized steel. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (1), 31–35.

Citace (ISO): Pokorný, P. Kritická diskuze k vlivu přídavku chemických látek do cementu na korozní chování zinkované oceli / Critical discussion of concrete additives influence on corrosion behavior on galvanized steel. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 1, p. 31–35.

Přehledový článek sleduje vliv přídavku chemických látek do cementu na korozní chování žárově zinkované oceli v čerstvém betonu. Z hlediska původu je diskutován nejen vliv anorganických látek (chromanů a peroxidu vodíku), ale i skupiny organických látek (derivátů imidazolu a benzimidazolu). U jednotlivých látek je často popsán vliv jejich přídavku na soudržnost zinkované oceli s betonem v krátkých periodách jeho zrání. Probírány jsou i legislativní záležitosti spjaté s případným použitím těchto látek a jejich vliv na mechanické vlastnosti betonu.  

The summarizing article monitors the impact of addition of chemical substances in concrete on corrosion behaviour of galvanized steel in fresh concrete. The impact of both inorganic (chromate and hydrogen peroxide) and organic substances (derivates of imidazole and benzimidazole) is discussed in terms of origin. The study describes their impact on galvanized steel – concrete bond strengths in short periods of the concrete curing. Legislation issues relating to using the substances and their impact on mechanical properties of concrete are discussed.  

Klíčová slova: aditiva do betonu, výztuž z žárově zinkované oceli

Keywords: concrete additives, galvanized steel rebar