SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2012/4') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Obálka

Obálka
AKI
2012, 56 (4)
 

Výzkumné články

Optimization of the composition of anticorrosion additives for protection of ferrous and non-ferrous metals/Optimalizace složení aditiv pro protikorozní ochranu železných a neželezných kovů
Dimitrov A.N., Petkov P.S.
2012, 56 (4), 88–99

Citace (ACS): Dimitrov, A.; Petkov, P. Optimization of the composition of anticorrosion additives for protection of ferrous and non-ferrous metals/Optimalizace složení aditiv pro protikorozní ochranu železných a neželezných kovů. Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (4), 88–99.

Citace (ISO): Dimitrov, A.; Petkov, P. Optimization of the composition of anticorrosion additives for protection of ferrous and non-ferrous metals/Optimalizace složení aditiv pro protikorozní ochranu železných a neželezných kovů. Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 4, p. 88–99.

It is well known that nitrated petroleum products are effectively used as anticorrosion additives in various types of fuels and lubricants. Due to processes of nitration and oxidation, the products obtained by us possess anodic and shielding properties of corrosion inhibitors for both ferrous and non-ferrous metals. Their protective ability is enhanced as a result of intramolecular interactions. Their particular implementations in different petroleum products are related both to the molecular weight and the group hydrocarbon composition of the raw material. The addition of the compounds obtained, which contain amine and amide group, the cathode properties of the inhibitors are also improved. The concentration limits at which the anodic, shielding and cathodic inhibitors to obtain maximal protective effect were determined. A technique for production of conservation and work-conservation oils containing this complex corrosion inhibitor was developed.

 

Nitrované ropné produkty jsou využívány jako antikorozní aditiva v různých typech paliv a maziv. Díky procesům nitrace a oxidace námi připravené produkty disponují anodickým a adsorpčním inhibičním mechanismem na železných i neželezných kovech. Jejich ochranný účinek je zvýšen mezimolekulovými interakcemi. Konkrétní využití různých ropných produktů je spojeno s molekulovou hmotností a složením uhlovodíkových skupin surového materiálu. Přídavkem látek obsahujících amino či amido skupinu je vylepšen i katodický mechanismus inhibice. Bylo stanoveno koncentrační rozmezí maximální účinnosti inhibitorů z hlediska inhibice anodické, katodické i adsorpční. Byl vytvořen postup výroby konzervačních olejů s obsahem navržených inhibitorů.  

 

Keywords: electrochemistry, oil product, inhibitor

Klíčová slova: elektrochemické metodiky, ropné produkty, inhibitor

Standards/ Normy: BDS 14353-77, BDS 14354-77, BDS  14355-77, BDS 14357, BDS 14558-77, BDS 15021

Improvement of corrosion resistance of AZ61magnesium alloy/ Zvýšení korozní odolnosti hořčíkové slitiny AZ61
Tkacz J., Němcová A., Zmrzlý M., Pacal B.
2012, 56 (4), 100–103

Citace (ACS): Tkacz, J.; Němcová, A.; Zmrzlý, M.; Pacal, B. Improvement of corrosion resistance of AZ61magnesium alloy/ Zvýšení korozní odolnosti hořčíkové slitiny AZ61 . Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (4), 100–103.

Citace (ISO): Tkacz, J.; Němcová, A.; Zmrzlý, M.; Pacal, B. Improvement of corrosion resistance of AZ61magnesium alloy/ Zvýšení korozní odolnosti hořčíkové slitiny AZ61 . Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 4, p. 100–103.

This paper deals with investigation of corrosion resistance of extruded AZ61 magnesium alloy. A phosphate-permanganate conversion coating was prepared on the surface of experimental alloy to improve corrosion resistance. This conversion coating was prepared as an alternative to the chromating process which showed  great results in the case of magnesium alloys. Nevertheless, the use of chromates is limited by the environmental regulations in Europe. The corrosion resistance of extruded AZ61 magnesium alloy with or without conversion coating was tested by means of an immersion test. The samples were immersed in sodium chloride solution (3.5%) with immersion times of 1, 8, 48 and 168 hours. The weight losses were measured using an analytical balance (d = 0.1 mg) and expressed as corrosion rate in [mm/year]. Microstructure, surface morphology of conversion coating and corrosion attack were observed by means of light and scanning electron microscope.

 

Tento článek se zabývá korozní odolností extrudované hořčíkové slitiny AZ61. Povlak manganatého fosfátu byl připraven na povrchu experimentální slitiny kvůli zlepšení korozní odolnosti. Konverzní povlak byl připraven jako alternativa chromátovacího procesu, který vykazuje výborné výsledky na hořčíkových slitinách. Nicméně, použití chromátů je omezeno evropskými orgány pro ochranu životního prostředí. Korozní odolnost extrudované hořčíkové slitiny AZ61 s konverzním povlakem i bez konverzního povlaku byla testována pomocí ponorové zkoušky. Vzorky byly ponořeny do roztoku 3,5% NaCl na dobu 1, 8, 48 a 168 hodin. Hmotnostní ztráty byly měřeny pomocí analytických vah (d = 0,1 mg) a následně převedeny na korozní rychlost v [mm/rok]. Mikrostruktura, morfologie konverzního povlaku a korozní napadení byly pozorovány pomocí světelného a rastrovacího elektronového mikroskopu.

 

Klíčová slova: manganatý fosfát, hořčíková slitina

Keywords: manganese phosphate, magnesium alloy

Standards/ Normy: ISO 8407


Technologické zajímavosti a články z praxe

Stanovenie koróznej odolnosti galvanického Ni-Co povlaku elektrochemickými metódami/Evaluation of the corrosion resistance of electroplating Ni-Co coating by electrochemical methods
Dzedzina R., Hagarová M., Halama M.
2012, 56 (4), 104–107

Citace (ACS): Dzedzina, R.; Hagarová, M.; Halama, M. Stanovenie koróznej odolnosti galvanického Ni-Co povlaku elektrochemickými metódami/Evaluation of the corrosion resistance of electroplating Ni-Co coating by electrochemical methods. Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (4), 104–107.

Citace (ISO): Dzedzina, R.; Hagarová, M.; Halama, M. Stanovenie koróznej odolnosti galvanického Ni-Co povlaku elektrochemickými metódami/Evaluation of the corrosion resistance of electroplating Ni-Co coating by electrochemical methods. Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 4, p. 104–107.

Vhodnou kombináciou vylučovaných kovov, základného zloženia kúpeľa a pracovných podmienok je možné vytvárať povlaky, ktoré spľňajú vopred dané špecifické požiadavky. Týka sa to nielen vzhľadu a koróznej odolnosti, ale aj tvrdosti, pevnosti, odolnosti voči opotrebeniu a iných vlastností. Tento príspevok sa zaoberá stanovením koróznej odolnosti zliatinových galvanických Ni-Co povlakov. Korózne vlastnosti povlakov boli stanovené pomocou merania potenciodynamických kriviek a meraním elektrochemického šumu (ENA).

 

A suitable combination of electroplating metals, basic bath composition and working conditions makes it possible to prepare coatings that meet specific requirements given in advance.  The requirements include not only the appearance and corrosion resistance but also hardness, strength, wear resistance, and other properties. This paper deals with the corrosion resistance of electrodeposited Ni-Co alloy coatings and methods of their evaluation. Corrosion properties of the coatings were determined by measuring of potentiodynamic curves and electrochemical noise analysis (ENA).

 

Klíčová slova: povlak nikl-kobalt, aditiva lázní, elektrochemický šum

Keywords: nickel-cobalt coating, bath additive, electrochemical noise

Případové studie

Průzkum vlastností Sealu Fe při příležitosti restaurování panelu klimatizace z vily Tugendhat/ Examination of Seal Fe properties on the occasion of restoration of an air-conditioning panel from the Tugendhat Villa
Hanáčková P., Pokorný P., Příhoda J.
2012, 56 (4), 108–118

Citace (ACS): Hanáčková, P.; Pokorný, P.; Příhoda, J. Průzkum vlastností Sealu Fe při příležitosti restaurování panelu klimatizace z vily Tugendhat/ Examination of Seal Fe properties on the occasion of restoration of an air-conditioning panel from the Tugendhat Villa . Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (4), 108–118.

Citace (ISO): Hanáčková, P.; Pokorný, P.; Příhoda, J. Průzkum vlastností Sealu Fe při příležitosti restaurování panelu klimatizace z vily Tugendhat/ Examination of Seal Fe properties on the occasion of restoration of an air-conditioning panel from the Tugendhat Villa . Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 4, p. 108–118.

Příspěvek se zaměřuje na průzkum vlastností dvou různých nátěrových systémů v souvislosti s restaurováním ovládacího panelu klimatizace z vily Tugendhat, která je součástí kulturního dědictví. Předmětem zájmu je ochranné antikorozní působení nátěrů a jejich přilnavost k podkladu. Koroze byla sledována na modelových vzorcích v umělé atmosféře (norma ČSN ISO 7384 Korozní zkoušky v umělé atmosféře, všeobecné požadavky) a ve volné atmosféře (norma ČSN ISO 8565 Kovy a slitiny - Atmosférické korozní zkoušky, základní požadavky). Přilnavost byla sledována pomocí odtrhových zkoušek. V rámci studie byl především sledován vliv použití přípravku Seal Fe jakožto součásti podkladové nátěrové vrstvy. Studie byly prováděny na dvou typech modelových plíšků (s otryskaným nebo neotryskaným povrchem), které se svým složením blížily složení kovového materiálu, ze kterého byl vyroben ovládací panel klimatizace. Z provedených experimentů vyplynulo, že vybraný nátěrový systém je přilnavější k otryskanému povrchu a přípravek Seal Fe zlepšuje přilnavost nátěrového systému k podkladu. Seal Fe má sám o sobě příznivé antikorozní vlastnosti.

 

The paper focuses on the examination of properties of two different coating systems with respect to the restoration of an air-conditioning controlling panel from the Tugendhat Villa, which building has been recognised as a part of cultural heritage. The protective effect of coats against corrosion and their adhesion to the surface were the main points of interest. Corrosion was monitored on model specimens in an artificial atmosphere (ČSN ISO 7384 standard Corrosion tests in an artificial atmosphere, General Requirements) and in an ambient atmosphere (ČSN ISO 8565 standard – Metals and alloys – Atmospheric corrosion tests, General Requirements). The adhesion was examined by tearing tests. They focused predominantly on the impact of using Seal Fe as a part of the base coat. Experiments were conducted with two types of model plates (with a blasted and non-blasted surface) the composition of which approximated the composition of the metallic material, which the air-conditioning controlling panel was made of. The experiments implied that the applied coating system was more adhesive to the blasted surface and that Seal Fe improved adhesion of the coating system to the base metal. Standing on its own, Seal Fe has positive anti-corrosion properties.

 

Klíčová slova: konzervování, panel klimatizace, nátěr, organosilan, adheze

Keywords: preservation, air-condition control panel, paint, organosilane, adhesion

Normy/Standards: ČSN ISO 7384, ČSN ISO 8565, ČSN EN ISO 4624, ČSN 42 0002

Přehledové články (review)

Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem/The influence of galvanized steel on bond strength with concrete
Pokorný P.
2012, 56 (4), 119–135

Citace (ACS): Pokorný, P. Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem/The influence of galvanized steel on bond strength with concrete. Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (4), 119–135.

Citace (ISO): Pokorný, P. Vliv koroze zinkované oceli na soudržnost s betonem/The influence of galvanized steel on bond strength with concrete. Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 4, p. 119–135.

Přehledový článek postihuje vztah mezi korozním chováním žárově zinkované oceli v betonu a její soudržností. Korozní chování povlakované oceli vychází z předešlých výzkumných článků hodnotících její odolnost v modelových pórových roztocích v rozsahu pH 11-13,5. Podle platných norem je popsána soudržnost výztužné oceli s betonem, metodika jejího zkoušení a jsou rovněž uvedeny faktory, které ji ovlivňují, konkrétně změna pórovitosti cementového tmelu způsobená vyloučeným vodíkem na fázovém rozhraní a vliv vzniklých zinečnatanů na zpomalení tvrdnutí betonu.  Na základě publikovaných výsledků  je zhodnocena soudržnost žebírkované a hladké zinkované výztuže ve srovnání s běžnou výztužnou ocelí se stejnou geometrií povrchu. Závěrem je krátce zhodnoceno současné nahlížení na použitelnost zinkované výztuže.

 

This review article describes the relation between corrosion behaviour of hot-dip galvanized steel in concrete and its bond-strength. Corrosion behaviour of coated steel is specified on the grounds of previous research studies assessing its resistance in model pore solutions with pH ranging from 11 to 13.5. The reinforcing steel bond strength with concrete and testing methodology have been described according to the applicable standards as well as the factors affecting the bond strength, namely the change of the cement binder porosity caused by evolved hydrogen on the phase interface and the impact of formed zincates on concrete hardening deceleration. Based on the published results, the bond-strength of both ribbed and plain galvanized rebar was assessed compared to common reinforcing steel with uniform superficial geometry. Current opinions on galvanized reinforcement utilisation are briefly summarized at the end of the paper.

 

Klíčová slova: žárově zinkovaná výztuž, fázové rozhraní beton/výztuž, adheze

Keywords: galvanized rebars, concrete/rebar interface, adhesion

Normy/Standards: ČSN 73 1328, ČSN EN 10080, ČSN 73 1214, ČSN EN 206-1 (73 2403), ČSN 73 1333, ASTM A767/A767M-09, ASTM C234