Časopis KOM

Výzkumné články

2009 (53)-1 (kompletní číslo)
AKI
2009, 53 (1)
Koroze dřeva protipožárními nátěry na bázi amonných solí
Kučerová I. a spol.
2009, 53 (1), 1–8

Citace (ACS): Kučerová, I.; et al. Koroze dřeva protipožárními nátěry na bázi amonných solí. Koroze a ochrana materiálů 2009, 53 (1), 1–8.

Citace (ISO): Kučerová, I.; et al. Koroze dřeva protipožárními nátěry na bázi amonných solí. Koroze a ochrana materiálů 2009, vol. 53, no. 1, p. 1–8.

Síran amonný a fosforečnany amonné, které jsou součástí některých retardérů hoření, způsobují tzv. rozvlákňování povrchu historického dřeva. Toto poškození se projevuje chlupacením povrchu dřeva, jeho zvýšenou vlhkostí a kyselostí. Výsledky průzkumu ukazují, že vlákna na povrchu dřeva jsou tvořena převážně celulosou, případně částečně poškozenou celulosou a že k poklesu hodnoty pH dřeva nedochází v důsledku aplikace retardérů hoření a kyselé hydrolýzy, jak se předpokládá, ale pravděpodobně v důsledku oxidace stavebních složek dřeva. Výsledky měření tedy naznačují, že hlavním mechanizmem rozvlákňování dřeva je oxidace ligninu.
Vliv světla na strukturu papíru
Vávrová P. a spol.
2009, 53 (1), 9–13

Citace (ACS): Vávrová, P.; et al. Vliv světla na strukturu papíru. Koroze a ochrana materiálů 2009, 53 (1), 9–13.

Citace (ISO): Vávrová, P.; et al. Vliv světla na strukturu papíru. Koroze a ochrana materiálů 2009, vol. 53, no. 1, p. 9–13.

Materiály sbírkových předmětů, uložených v archivech a muzeích, jsou tvořeny přírodními polymery. Tyto materiály snadno podléhají degradaci, kterou vyvolávají vnější degradační faktory. Jedním z významných degradačních faktorů těchto materiálů je světlo. Vliv ultrafi alového záření na strukturu papíru je prostudován dostatečně. V současnosti ale stále častěji zjišťujeme, že i viditelná část světelného spektra (především fi alová a modrá oblast) má také ještě dostatek energie na degradační reakce, tento vliv je však prostudován minimálně. V příspěvku bude popsán vliv viditelného záření na optické, mechanické a chemické vlastnosti dvou druhů papírové podložky. Dále bude popsán vliv post-radiačního efektu na změny barvy, resp. degradaci papíru.