Časopis KOM

Výzkumné články

K problematice odolnosti materiálů v ekologicky významných systémech
Číhal V. a spol.
2005, 49 (1), 3–8

Citace (ACS): Číhal, V.; et al. K problematice odolnosti materiálů v ekologicky významných systémech. Koroze a ochrana materiálů 2005, 49 (1), 3–8.

Citace (ISO): Číhal, V.; et al. K problematice odolnosti materiálů v ekologicky významných systémech. Koroze a ochrana materiálů 2005, vol. 49, no. 1, p. 3–8.

Otázky funkčnosti celé řady ekologicky významných systémů zahrnují i problémy s namáháním materiálů v náročných podmínkách za vysokých teplot a tlaků s vysokou agresivitou prostředí za přítomnosti solí, zvláště pak chloridů nebo fluoridů a s oxidační povahou. V provozních podmínkách technologií spalování pevných, popř. kapalných paliv, se více či méně daří zajistit protikorozní ochranu systému sloužícího k odstranění škodlivých látek ze spalin se zaručenou účinností, spolehlivostí a životností, s využitím vysocelegovaných materiálů a povlaků.
Atmosférická degradace dřeva
Kučerová I.
2005, 49 (1), 9–12

Citace (ACS): Kučerová, I. Atmosférická degradace dřeva. Koroze a ochrana materiálů 2005, 49 (1), 9–12.

Citace (ISO): Kučerová, I. Atmosférická degradace dřeva. Koroze a ochrana materiálů 2005, vol. 49, no. 1, p. 9–12.

Atmosférická degradace dřeva je procesem přirozeného odbourávání dřeva, které je vyvoláno působením slunečního záření (UV, VIS a IR), kyslíku, teploty, vody (deště, rosy, sněhu, vzdušné vlhkosti) i emisemi v ovzduší. Během atmosférické degradace dřeva dochází jak k fyzikálnímu poškození dřeva (zdrsnění a eroze povrchu dřeva, vznikem prasklin), tak chemickému poškození struktury dřeva. Článek podává stručné informace o hlavních faktorech a procesech atmosférické degradace dřeva.
Korozní problematika při odsíření spalin v tepelných elektrárnách
Horák Z. a spol.
2005, 49 (1), 13–20

Citace (ACS): Horák, Z.; et al. Korozní problematika při odsíření spalin v tepelných elektrárnách. Koroze a ochrana materiálů 2005, 49 (1), 13–20.

Citace (ISO): Horák, Z.; et al. Korozní problematika při odsíření spalin v tepelných elektrárnách. Koroze a ochrana materiálů 2005, vol. 49, no. 1, p. 13–20.

Období 80. až 90. let minulého století, vyznačující se systematickým, postupným budováním odsiřovacích jednotek na provozovaných tepelných elektrárnách v České republice, se skutečně výrazným způsobem projevilo ve zlepšené kvalitě ovzduší i životního prostředí zejména v severních Čechách. Odsiřovacích technologií ve smyslu principů procesů i jejich modifikací byla postupně ve světě vyvinuta celá řada. Samotný odsiřovací proces však vždy představuje, jednak na základě charakteru samotného chemického procesu, jakož i podmínek za jakých čištění spalin probíhá, více či méně agresivní prostředí, které postupně degraduje materiály jednotlivých zařízení. V průběhu provozu odsiřovacích technologií dochází vedle korozní zátěže zařízení, současně k zátěži tepelné, ale také k efektům vlivem abraze vnitřních povrchů některých komponent. Předkládaný příspěvek se snaží představit určitý souhrn aktuálních poznatků, týkajících se problémů spojených s provozováním odsiřovacích technologií, zejména z pohledu korozní problematiky a řešení spolehlivosti a životnosti provozovaných odsiřovacích systémů.

Výroční a společenská rubrika

Časopis KOM vstupuje letos už do 49 ročníku
Sikač J.
2005, 49 (1)