Časopis KOM

Výzkumné články

Korózia ocelových materiálov v modelových podnych elektrolytoch
Chovancová M. a spol.
2002, 46 (1), 8–11

Citace (ACS): Chovancová, M.; et al. Korózia ocelových materiálov v modelových podnych elektrolytoch. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (1), 8–11.

Citace (ISO): Chovancová, M.; et al. Korózia ocelových materiálov v modelových podnych elektrolytoch. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. 1, p. 8–11.

Korózia oceľového materiálu X 60 sa sledovala pri teplotách 14, 30 a 80 °C v osmich modelových podnych elektrolytoch, ktoré sa pripravili podľa STN 03 875. Vo všetkých sledovaných elektrolytoch mali oceľové vzorky koróznu rychlost hodnotenú klasifikačným stupňom 1 a 0 (14°C). V uvedených elektrolytoch sa pri rovnakých teplotách merali aj katódové polarizačné krivky. Z polarizačných kriviek sa získali regresnou analýzou hodnoty prechodových potenciálov, ktoré nie sú podstatne závislé od typu elektrolytu, ale významne sa menia s teplotou.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Zkušebnictví a inspekční činnost při povrchových úpravách
Kalousková H. a spol.
2002, 46 (1), 3–7

Citace (ACS): Kalousková, H.; et al. Zkušebnictví a inspekční činnost při povrchových úpravách. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (1), 3–7.

Citace (ISO): Kalousková, H.; et al. Zkušebnictví a inspekční činnost při povrchových úpravách. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. 1, p. 3–7.

Vhodně zvolené metody odzkoušení ochranných vlastností nátěrových systémů a kontroly nátěrových hmot v laboratoři, doplněné správnou inspekcí, která je vybavena pravomocemi zasáhnout při nekvalitně prováděné práci, může zabezpečit dlouhodobou životnost protikorozních ochran. Kontrola předběžné přípravy povrchu, podmínek při zhotovování nátětových systémů, technologií nanášení a ověření vlastností thotovených nátěrů jsou základní principy inspekce na stavbách. Využitím zkušebnictví a inspekce je možné předejít velkým finančním ztrátám z pohledu protikorozní ochrany.
Vlastnosti vysokosušinových epoxidových nátěrových hmot
Mazura J.
2002, 46 (1), 15–16

Citace (ACS): Mazura, J. Vlastnosti vysokosušinových epoxidových nátěrových hmot. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (1), 15–16.

Citace (ISO): Mazura, J. Vlastnosti vysokosušinových epoxidových nátěrových hmot. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. 1, p. 15–16.

Již delší dobu patří epoxidové nátěrové hmoty (NH) k nejvíce používaným NH na ochranu ocelových konstrukcí pro vnější a vnitřní prostředí. Epoxidové NH se skládají z pojiva, pigmentu a plniva, které dohromady tvoří sušinu nátěrové hmoty, a dále z rozpouštědel a pomocných látek. Základní složkou je pojivo a jeho složení má zásadní vliv na obsah sušiny, adhezi, kohezi, antikorozní vlastnosti, chemickou odolnost a odolnost proti oděru. Složení pigmentu určuje barvu, kryvost a ovlivňuje sušinu a antikorozní vlastnosti. Plnivo se přidává především za účelem snížení ceny NH a ovlivňuje viskozitu, sušinu, lesk a mechanické vlastnosti. Rozpouštědla mají za úkol rozpuštění pojiva a tím upravují vlastnosti nanášení; na jejich typu závisí rychlost odpařování a hořlavost.