Časopis KOM

Výzkumné články

Inhibitory koroze při konzervaci archeologických železných nálezů
Šilhová A. a spol.
2001, 45 (1), 4–7

Citace (ACS): Šilhová, A.; et al. Inhibitory koroze při konzervaci archeologických železných nálezů. Koroze a ochrana materiálů 2001, 45 (1), 4–7.

Citace (ISO): Šilhová, A.; et al. Inhibitory koroze při konzervaci archeologických železných nálezů. Koroze a ochrana materiálů 2001, vol. 45, no. 1, p. 4–7.

V práci jsou diskutovány faktory vedoucí k sekundární korozi zkorodovaných železných předmětů během jejich uložení v depozitářích muzeí. Bylo vyzkoušeno několik běžných inhibitorů s částečnou desalinací v alkalickém roztoku. Zřetelně příznivý efekt prokázaly benzoan draselný a tanin. Naproti tomu chroman draselný a dusitan sodný se projevily dokonce nepříznivě. Tento efekt vysvětlujeme jejich oxidačními účinky, které se podílejí na zpomalení procesu desalinace.
Sloučeniny vápníku v základních nátěrech
Svoboda M. a spol.
2001, 45 (1), 8–11

Citace (ACS): Svoboda, M.; et al. Sloučeniny vápníku v základních nátěrech. Koroze a ochrana materiálů 2001, 45 (1), 8–11.

Citace (ISO): Svoboda, M.; et al. Sloučeniny vápníku v základních nátěrech. Koroze a ochrana materiálů 2001, vol. 45, no. 1, p. 8–11.

Vápník je ve formě nejrůznějších sloučenin velmi rozšířeným prvkem v zemské kůře. Klasické práce J.E.O Mayneho a spolupracovníků prokázaly vysoké inhibiční vlastnosti sloučenin vápníku se složkami lněného oleje. Realizovaná experimentální studie byla zaměřena na potvrzení možnosti použít sloučeniny vápníku jako inhibiční pigmenty v základních antikorozních nátěrech. Zvoleny byly fosforečnany vápníku. Vhodným se jeví hydrogenfosforečnan vápenatý pro jeho nepříliš vysokou rozpustnost. Dihydrogenfosforečnan vápenatý je příliš rozpustný, což by mělo nežádoucí vliv na puchýřování nátěrů. Fosforečnan vápenatý je nepatrně rozpustný v téměř neutrálních vodných výluzích nátěrových filmů, což neposkytuje záruku dostatečné koncentrace iontů vápníku v hmotě nátěru. Monohydrogenfosforečnan vápenatý je běžně vyráběn a používá se v různých oborech, například jako abrazivní složka zubních past.