Časopis KOM

Výzkumné články

Erozní koroze pasivovatelných kovů působením pevných částic
Novák P. a spol.
1992, 36 (4), 61–63

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Erozní koroze pasivovatelných kovů působením pevných částic. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (4), 61–63.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Erozní koroze pasivovatelných kovů působením pevných částic. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 4, p. 61–63.

Předpověď korozní složky erozní koroze je možná na základě znalosti rychlosti poškozování pasívní vrstvy a časového průběhu pasívní proudové hustoty v daném korozním systému kov-prostředí bez působení pevných částic. Pro použití pasivovatelných kovů, s technicky přijatelnou rychlostí koroze 0,1 mm a-1, lze obecně připustit jen malé rychlosti poškozování povrchu, řádově 10-4 s-1. Experimentální výsledky byly získákny na rotační válcové elektrodě za potenciostatických podmínek s korozivzdornou ocelí FeCr13 v 5%ní H2SO4 a částicemi Al2O3, SiO2, Sic (< 100 um) a následným kvantitativním hodnocením obrazu erodovaného povrchu.
Erozní koroze při výrobě expandovaného grafitu
Novák P. a spol.
1992, 36 (4), 67–69

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Erozní koroze při výrobě expandovaného grafitu. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (4), 67–69.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Erozní koroze při výrobě expandovaného grafitu. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 4, p. 67–69.

Byl sledován případ erozní koroze, kdy mechanická složka erozně korozního napadení je vyvolána elektricky vodivými částicemi (grafitem).
Vliv obsahu železa v koncentrované kyselině sírové na pasivitu oceli FeCr18Ni10Ti
Novák P. a spol.
1992, 36 (4), 57–60

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Vliv obsahu železa v koncentrované kyselině sírové na pasivitu oceli FeCr18Ni10Ti. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (4), 57–60.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Vliv obsahu železa v koncentrované kyselině sírové na pasivitu oceli FeCr18Ni10Ti. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 4, p. 57–60.

Stabilita pasívní síranové vrstvy při proudění kyseliny je podmíněna vznikem sloučenin trojmocného železa, které jsou v koncentrované kyselině o dva řády méně rozpustné než sloučeniny dvojmocného železa. Při samovolném korozním potenciálu vznikají sloučeniny Fe 2+, zatímco při anodické polarizaci nad 0,85 V vznikají ionty Fe 3+. To je důvod, proč nepotřebují chladicí systémy s anodickoku ochranou žádná významnější omezení rychlosti proudění kyseliny a nedochází u nich, na rozdíl od systémů bez anodické ochrany, k erozní korozi. Efektivní anodickou ochranou ocelí typu FeCr18Ni10Ti v proudící 98,5 %ní kyselině při 100°C je možné uskutečnit pouze v části pasívní oblasti z intervalu 0,85 až 1,3 V s optimálním ochranným potenciálem kolem 1,0 V. Podmínkou ovšem je, aby obsah železa v kyselině byl vyšší než 7 ppm, což za daných podmínek odpovídá rozpustnosti síranu želežitého.
Vliv velikosti a koncentrace částic na erozní korozi pasivovatelných kovů
Novák P. a spol.
1992, 36 (4), 64–67

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Vliv velikosti a koncentrace částic na erozní korozi pasivovatelných kovů. Koroze a ochrana materiálů 1992, 36 (4), 64–67.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Vliv velikosti a koncentrace částic na erozní korozi pasivovatelných kovů. Koroze a ochrana materiálů 1992, vol. 36, no. 4, p. 64–67.

Velikost a koncentrace částic má vedle jejich tvaru a hmotnosti rozhodující vliv na míru poškození kovového povrchu při styku s proudící suspenzí, jejíž kapalná složka má pasivační účinky. Koncentrace částic v suspenzi lineárně zvyšuje korozi pasivovatelného kovu. Relativní erozní účinek částice je lineárně závislý na jejím objemu a měrné hmotnosti. Poměr mechanické a korozní složky erozní koroze vzrůstá lineárně s velikostí částice, a je nezávislý na koncentraci abraziva v suspenzi. Experimentální výsledky byly získány na rotační válcové elektrodě za potenciostatických podmínek s korozivzdornou ocelí FeCr13 v 5%ní H2SO4 a částicemi Al2O3, SiO2, SiC (<100 um).