Etika a pochybení v publikování

 

Prohlášení o etice a pochybení v publikování

Redakční rada časopisu Koroze a ochrana materiálu (KOM) očekává, že se všechny strany, účastnící se publikačního procesu, zavazují k dodržování publikační etiky. Plagiátorství nebo jiné neetické chování nebude tolerováno. Jakýkoli rukopis, který nebude splňovat tyto požadavky, bude odmítnut.

Autoři příspěvků a výzkumných studií by měli prezentovat přesný popis publikované práce, stejně jako objektivní diskuzi jejího významu. Článek by měl obsahovat dostatečné detaily a odkazy, aby umožnil komukoli práci reprodukovatelně zopakovat. Záměrně nebo vědomě nepřesná ustanovení představují neetické chování a jsou nepřijatelná. Autoři mohou být požádáni o poskytnutí původních dat pro potřeby redakční recenze a měli by být připraveni poskytnout veřejný přístup k těmto datům, pokud je to možné, a měli by být rovněž připraveni uchovat tato data po smysluplnou dobu po publikování. Pokud autor objeví významnou chybu nebo nepřesnost ve své práci, je jeho povinností okamžitě uvědomit redakci časopisu a spolupracovat na stažení či opravě článku. Autoři se musí ujistit, že jejich práce je původní, a pokud použili část cizí práce nebo doslovnou citaci, musí tato být opatřena odpovídajícím a přesným odkazem. Jakákoli zmínka o pozorování, odvození nebo argument, které byly už dříve publikovány, musí být rovněž patřičně doplněny odkazem. Autoři by obecně neměli publikovat rukopis popisující v podstatě stejný výzkum ve více než jednom časopise nebo jiné primární publikaci. Podání stejného rukopisu do více než jedné publikace současně představuje neetické chování a je nepřijatelné.

Autorství musí být omezeno pouze na ty, kdo přispěli významně ke koncepci, uspořádání, provedení experimentů nebo interpretaci výsledků publikované práce. Pokud jsou další osoby, které přispěly významnou měrou k výzkumnému projektu, měly by být uvedeny v části Poděkování nebo jinak zmíněny jako přispěvatelé. Korespondující autor by si měl být jistý, že jsou uvedeni pouze skuteční spoluautoři, a naopak nejsou uvedeni jako spoluatoři žádné osoby, které se o výsledek nijak nezasloužily, a všichni spoluautoři viděli a schválili konečnou verzi článku a souhlasí s jeho podáním k publikování.

Všichni autoři by měli v rukopise zveřejnit finanční nebo jakýkoli jiný významný střet zájmu, který by mohl ovlivnit výsledky nebo jejich interpretaci. Rovněž by měli být zmíněny všichni poskytovatelé finanční podpory spojené s prací.

Redaktor časopisu KOM má plně v pravomoci rozhodnutí, které z podaných článků budou publikovány. Redaktor se řídí ustanoveními redakční rady časopisu a omezeními vztahujícími se na křivé obvinění, porušení autorských práv a plagiátorství. Redaktor se ohledně těchto rozhodnutí radí s recenzentem. Redaktor nesmí prozradit jakoukoli informaci týkající se podaného rukopisu komukoli jinému než korespondujícímu autorovi a recenzentům. S rukopisy v recenzním řízení se zachází jako s důvěrnými dokumenty. Redaktor se zavazuje prosazovat svobodu slova, dodržovat akademický protokol a znemožnit ovlivnění duševních norem komerčními potřebami.

Redaktor má povinnost jednat v případě dojmu z pochybení proti tomuto řádu. Tato povinnost se týká článků publikovaných i ještě nepublikovaných. Redaktor by neměl pouze odmítnout článek v souvislosti s případným pochybením. Je eticky povinen tyto případy stíhat. Redaktor musí odmítnout klamnou reklamu a být ochoten publikovat kritiky podle stejných kritérií, která se vztahují na zbytek obsahu časopisu.

Všechny podané články musí projít recenzním řízením s minimálně jedním nezávislým recenzentem, který je odborníkem v dané oblasti jako příslušný článek. Redaktor zajistí, aby byla identita recenzenta ochráněna. Při recenzi jsou brány v potaz tyto faktory: (1) relevance, (2) stav článku, (3) význam, (4) originalita, (5) smysluplnost pro čtenáře a (6) jazyk. Přípustné rozhodnutí zahrnuje přijetí, přijetí s výhradami nebo odmítnutí. Autoři jsou pobízeni ke znovupodání opravených textů, ovšem bez záruky na následné přijetí. Odmítnuté články nebudou znovu recenzovány. Články mohou být odmítnuty bez recenze, pokud jsou evidentně nevhodné k publikování.

Recenze pomáhá redaktorovi provést rozhodnutí a skrze redakční komunikaci s autorem také pomáhá s úpravami článku. Recenze jsou vedeny objektivně. Recenzenti hodnotí rukopisy z hlediska jejich intelektuálního přínosu bez přihlížení k rase, pohlaví, sexuální orientaci, víře, etnickému původu, občanství nebo politické orientaci autorů. Osobní kritika autorů není povolena. Od recenzentů se očekává jasné vysvětlení jejich postojů podpůrnými argumenty. Recenzent by měl redaktora upozornit na jakoukoli podobnost nebo překryv faktů v článku v recenzním řízení a jakýmkoli publikovaným článkem, který osobně zná. Pokud se recenzent necítí být dostatečně kvalifikovaný pro recenzi práce uvedené v rukopisu nebo si je vědom, že nebude moci recenzi provést v přípustném časovém horizontu, musí na tuto skutečnost upozornit redaktora a z recenze se omluvit. Recenzenti by neměli posuzovat rukopisy, u kterých hrozí konflikt zájmu z hlediska konkurence či naopak spolupráce, jakýchkoli vztahů nebo spojení s autory, společnosti nebo instituce spojené s článkem. Důvěrné informace nebo myšlenky získané v rámci recenzního řízení musí být uchovány v tajnosti a nesmí být použity k osobnímu zvýhodnění. Nepublikované materiály přiložené k publikovanému rukopisu nesmí být použity redaktorem ani recenzentem pro jejich výzkum bez písemného souhlasu autora.

Redaktor bude podporovat diskuzi publikováním přesvědčivé kritiky publikované práce, přestože má důvody jednat jinak. Autorům kritizovaných materiálů bude dána příležitost k odpovědi.

Redaktor odpovídá okamžitě na stížnosti a umožní další stížnosti v případě nedostatečné nápravy. Autor má právo se odvolat u redakční rady proti rozhodnutí redakce. V tomto případě bude vybrán náhradní redaktor pro recenzní řízení této práce.