SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2019/4') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Výzkumné články

Korózna odolnosť biologicky odbúrateľnej horčíkovej zliatiny ZE41 upravenej nekonvenčným fluoridovým konverzným povlakom / Corrosion resistance of the biodegradable ZE41 magnesium alloy treated by unconventional fluoride conversion coating
Drábiková J., Fintová S., Doležal P., Wasserbauer J., Florková Z.
2019, 63 (4), 138–147

Citace (ACS): Drábiková, J.; Fintová, S.; Doležal, P.; Wasserbauer, J.; Florková, Z. Korózna odolnosť biologicky odbúrateľnej horčíkovej zliatiny ZE41 upravenej nekonvenčným fluoridovým konverzným povlakom / Corrosion resistance of the biodegradable ZE41 magnesium alloy treated by unconventional fluoride conversion coating . Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (4), 138–147.

Citace (ISO): Drábiková, J.; Fintová, S.; Doležal, P.; Wasserbauer, J.; Florková, Z. Korózna odolnosť biologicky odbúrateľnej horčíkovej zliatiny ZE41 upravenej nekonvenčným fluoridovým konverzným povlakom / Corrosion resistance of the biodegradable ZE41 magnesium alloy treated by unconventional fluoride conversion coating . Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 4, p. 138–147.

Horčíkové zliatiny predstavujú perspektívne materiály využiteľné v medicínskych aplikáciách, a to predovšetkým ako biologicky odbúrateľné implantáty. Avšak pre ich nízku koróznu odolnosť v prostredí in vivo, je ich využitie výrazne limitované. Zvýšenie koróznej odolnosti horčíkových zliatin v prostredí in vivo je možné docieliť napríklad vhodnou voľbou povrchovej úpravy za súčasného zabezpečenia podmienky biokompatibility. Fluoridové konverzné povlaky uvedené kritériá spĺňajú. Na horčíkovej zliatine ZE41 bol nekonvenčnou technológiou pripravený fluoridový konverzný povlak, a to vložením horčíkovej zliatiny do roztavenej soli Na[BF4] pri teplote 450 °C a čase ponorenia 0,5; 2 a 8 h. Na takto pripravených vzorkách bola skúmaná morfológia a hrúbka pripraveného povlaku, ako aj korózna odolnosť vzoriek bez a s fluoridovým konverzným povlakom. Odolnosť proti korózii bola posudzovaná pomocou elektrochemickej impedančnej spektroskopie v prostredí simulovaných telesných tekutín pri teplote 37 ± 2 °C. Získané výsledky ukázali, že vzorky s takto pripravenými fluoridovými konverznými povlakmi vykazujú výrazné zvýšenie koróznej odolnosti v porovnaní so vzorkami horčíkovej zliatiny ZE41 bez fluoridového konverzného povlaku.

Magnesium based alloys are very promising material to be used mainly for biodegradable implants in medical applications. However, due to their very low corrosion resistance in the environment of in vivo is their use limited. Increase of the corrosion resistance of magnesium alloys in vivo can be achieved, for example, by a suitable choice of surface treatment while the biocompatibility must be ensured. Fluoride conversion coatings meet these requirements. Unconventional fluoride conversion coating was prepared on ZE41 magnesium alloy by dipping the magnesium alloy into the Na[BF4] salt melt at 450 °C for 0.5; 2 and 8 h. The morphology and thickness of the prepared fluoride conversion coatings were investigated as well as the corrosion resistance of the treated and untreated ZE41 magnesium alloy specimens. The corrosion resistance of the untreated and treated ZE41 magnesium alloy was investigated using electrochemical impedance spectroscopy in the environment of the simulated body fluids at 37 ± 2 °C. The obtained results showed a positive influence of the fluoride conversion coating on the corrosion resistance of the ZE41 magnesium alloy.

Vliv odstraňování korozních produktů na míru korozního poškození svarového spoje / Impact of corrosion product removal to depthof corrosion damage in weldment joint
Hodač J., Fulín Z.
2019, 63 (4), 148–152

Citace (ACS): Hodač, J.; Fulín, Z. Vliv odstraňování korozních produktů na míru korozního poškození svarového spoje / Impact of corrosion product removal to depthof corrosion damage in weldment joint. Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (4), 148–152.

Citace (ISO): Hodač, J.; Fulín, Z. Vliv odstraňování korozních produktů na míru korozního poškození svarového spoje / Impact of corrosion product removal to depthof corrosion damage in weldment joint. Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 4, p. 148–152.

Korozní vady v potrubních systémech způsobují velké finanční ztráty a mohou ohrozit bezpečnost provozu. Zejména oblast okolo heterogenních svarových spojů na potrubí je velice náchylná pro vznik korozních vad. Naším cílem je pochopení, jak se liší vady vzniklé pod vrstvou korozních produktů a bez nich. Tyto poznatky chceme využít pro výrobu zkušebních těles. Pro test jsme zvolili svarový spoj s kombinací materiálů běžně používaných v českých elektrárnách, oceli 08Ch18N10T a 22K (dle normy GOST). Svarový spoj byl rozdělen na 24 identických vzorků, které byly vystaveny 5% vodnému roztoku NaCl. Polovina vzorků byla pravidelně čištěna od vznikajících korozních produktů. Po testu byly vzorky metalograficky analyzovány a byla změřena hloubka průniku korozního poškození. Solný roztok během 31denního testu zvýšil pH z 7,25 na 7,86 při vodivosti okolo 74 mS cm-1. Metalograficky bylo zjištěno, že vzorky pod nánosem korozních produktů vykazují intenzivnější lokální poškození ve formě důlkové koroze, zatímco očišťované vzorky projevují spíše plošnou korozi s rovnoměrnějším poškozením a nižší hloubkou průniku koroze. Tyto výsledky naznačují, že pod úsadami může docházet k lokálně urychlené korozi spoje a jsou dobře aplikovatelné pro výrobu zkušebních těles s realistickými vadami.

Corrosion flaws in pipelines can caused severe financial losses and also can be dangerous for people. One of the most frequently damaged parts are dissimilar pipe welds. We would like to understand how corrosion process reacts on corrosion product removal. Outputs from experiment will be used for production of test specimens. For testing we chose standard dissimilar weldment used in Czech power plants. It is joint with 08Ch18N10T and 22K (GOST) steel. Joint is cut to 24 same specimens. There are exposed to flowing water solution of 5% NaCl. Half of the specimens are regularly mechanically cleaned. The joint is metallographically observed and parts with and without corrosion products are compared. Water salt solution increased pH from 7,25 to 7,86 during 31 days test and conductivity varies around 74 mS cm-1. Metallographic observation indicates that corrosion under corrosion products layer is locally speed up and causes pitting corrosion. Cleaned specimens indicate plane corrosion with lower depth. These results indicate that slag in pipeline could locally speed up corrosion depth penetration. On the other hand, solutions with abrasive particles (which can wipe out the corrosion product) will probably facilitate plane corrosion damage on pipeline walls. This test brings us another knowledge, how to simulate realistic corrosion damage for production of NDT qualification test pieces.

Anticorrosion coatings based on novel acrylate binders containing MeO nanoparticles
Steinerová D., Kalendová A., Machotová J., Kohl M.
2019, 63 (4), 153–158

Citace (ACS): Steinerová, D.; Kalendová, A.; Machotová, J.; Kohl, M. Anticorrosion coatings based on novel acrylate binders containing MeO nanoparticles. Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (4), 153–158.

Citace (ISO): Steinerová, D.; Kalendová, A.; Machotová, J.; Kohl, M. Anticorrosion coatings based on novel acrylate binders containing MeO nanoparticles. Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 4, p. 153–158.

Water based paints are increasingly attracting interest mainly with a view to reducing air pollution with volatile organic compounds (VOC). However, the protective properties of water-based paints are inferior to those of solvent-based paints and so new ways to increase the resistance of water- -based systems are sought. The present contribution describes the preparation and testing of environmentally friendly anticorrosion paints based on novel water-based self-crosslinking acrylate latexes containing appropriate pigments and ZnO or MgO nanoparticles at a concentration of 1.5 % (with respect to the monomers) compared to the same systems free from the nanoparticles. Both the effect of the MeO nanoparticles and the effects of the pigment species and particle shapes on the paint film properties were examined. The MeO nanoparticles were found to improve all the properties tested. The latexes with MgO exhibited the highest resistance to flash corrosion while the latexes with ZnO exhibited the highest anticorrosion resistance. Furthermore, the systems with the calcium-aluminium polyphosphosilicate based pigment were superior to all the remaining systems in this respect. It is concluded that binders with nanoparticles can be used as a basis for anticorrosion coatings provided that a suitable pigment is selected.

Evaluation of selected properties of coatings in respect of risk elimination of surface damage of stamped parts
Tkáčová J., Zdravecká E. , Evin E., Tomáš M. , Jakubéczyová D.
2019, 63 (4), 159–166

Citace (ACS): Tkáčová, J.; Zdravecká, E.; Evin, E.; Tomáš, M.; Jakubéczyová, D. Evaluation of selected properties of coatings in respect of risk elimination of surface damage of stamped parts. Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (4), 159–166.

Citace (ISO): Tkáčová, J.; Zdravecká, E.; Evin, E.; Tomáš, M.; Jakubéczyová, D. Evaluation of selected properties of coatings in respect of risk elimination of surface damage of stamped parts. Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 4, p. 159–166.

For achieving a long service life of stamping dies for new types of steel sheets intended for the automotive industry, the tribosystem must be optimally designed. One of the possible solutions is its optimization by coatings. More modern coating technologies for stamping dies include PVD (physical vapor deposition) and CVD (chemical vapor deposition) methods. The properties of PVD TiCN and DLC (diamond-like carbon) coatings deposited on ledeburitic high-alloy Cr–Mo–V steel were analyzed by standard tests (coating adhesion by both the scratch and Rockwell C tests, microhardness by Vickers method and coating thickness by Calotest) and developed tribometer of the “friction jaw-roller” type at drawing double-sided hot-dip galvanized steel sheet. The obtained results showed better tribological behavior of the DLC coating.

Characterization of selected properties of WC–WB–Co and WC–FeCrAl coatings applied by HVOF technology
Brezinová J., Guzanová A., Draganovská D., Brezina J.
2019, 63 (4), 167–173

Citace (ACS): Brezinová, J.; Guzanová, A.; Draganovská, D.; Brezina, J. Characterization of selected properties of WC–WB–Co and WC–FeCrAl coatings applied by HVOF technology. Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (4), 167–173.

Citace (ISO): Brezinová, J.; Guzanová, A.; Draganovská, D.; Brezina, J. Characterization of selected properties of WC–WB–Co and WC–FeCrAl coatings applied by HVOF technology. Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 4, p. 167–173.

The paper presents results of the research focused on the characterization of two types of coatings – WC–FeCrAl and WC–WB–Co. The properties of the WC–FeCrAl coating (Co and Ni free) were compared against the WC–WB–Co coating to see if it could be used as an environmentally more suitable substitute for conventional Co and Ni containing powders. The coatings were applied by HVOF technology. The influence of thermal cyclic stress on the hardness, adhesion of coatings and their corrosion resistance was determined. A change in the phase composition of coatings after thermal cyclic loading was also determined.