SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2016/2') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Výzkumné články

Hodnotenie koróznych vlastností povlakovaných materiálov využitím EIS / The evaluation of corrosion properties of coated materials by utilization of EIS
Brezinová J., Koncz J., Draganovská D., Guzanová A.
2016, 60 (2), 35–40

Citace (ACS): Brezinová, J.; Koncz, J.; Draganovská, D.; Guzanová, A. Hodnotenie koróznych vlastností povlakovaných materiálov využitím EIS / The evaluation of corrosion properties of coated materials by utilization of EIS. Koroze a ochrana materiálů 2016, 60 (2), 35–40.

Citace (ISO): Brezinová, J.; Koncz, J.; Draganovská, D.; Guzanová, A. Hodnotenie koróznych vlastností povlakovaných materiálov využitím EIS / The evaluation of corrosion properties of coated materials by utilization of EIS. Koroze a ochrana materiálů 2016, vol. 60, no. 2, p. 35–40.

Príspevok prezentuje výsledky výskumu, zameraného na určovanie koróznych vlastností ocele s kovovým povlakom vo vybraných koróznych prostrediach. Korózne vlastnosti pocínovaných oceľových plechov boli hodnotené použitím elektrochemickej impedančnej spektroskopie a potenciodynamických testov. Pre realizované merania boli ako korózne prostredia použité destilovaná voda, 0.5 mol dm-3 roztok NaCl, 0.1 mol dm-3 roztok NaCl a SARS, ktorý simuluje kyslé dažde. Obe korózie metódy sú vhodné pre diagnostiku koróznych vlastností ocelí s kovovými povlakmi.

The paper presents results of research aimed at determining the corrosive properties of steel with cathode metal coating in selected corrosive environments. The corrosion properties of the tin coated steel were evaluated using electrochemical impedance spectroscopy and potentiodynamic tests. For realised measurements, distilled water, 0.5 mol dm-3 NaCl solution, 0.1 mol dm-3 NaCl solution and SARS, which simulates acid rain were used as corrosive solutions. Both corrosion methods are suitable for diagnosing corrosion properties of steel with metal coatings.

 

Klíčová slova: cínový povlak, EIS  

Keywords: tin coating, EIS

Anodické polarizační křivky austenitické oceli Super304H v roztoku kyseliny sírové / Anodic polarization curves of austenitic steel Super304H in sulphuric acid solution
Chmela T.
2016, 60 (2), 41–45

Citace (ACS): Chmela, T. Anodické polarizační křivky austenitické oceli Super304H v roztoku kyseliny sírové / Anodic polarization curves of austenitic steel Super304H in sulphuric acid solution. Koroze a ochrana materiálů 2016, 60 (2), 41–45.

Citace (ISO): Chmela, T. Anodické polarizační křivky austenitické oceli Super304H v roztoku kyseliny sírové / Anodic polarization curves of austenitic steel Super304H in sulphuric acid solution. Koroze a ochrana materiálů 2016, vol. 60, no. 2, p. 41–45.

Polarizační křivky naměřené v dostatečně agresivním prostředí (např. 0,5 mol dm-3 H2SO4) mohou pomoci při hodnocení korozní odolnosti korozivzdorných ocelí. V oceli dlouhodobě exponované při vysokých teplotách dochází k precipitaci nových fází a tento děj může ovlivňovat korozní odolnost. Potenciostatické polarizační křivky byly naměřeny na austenitické oceli Super304H ve stavu po rozpouštěcím žíhání (od výrobce) a ve stavu stárnutém 15 000 h při teplotách 650, 675 a 700 °C. Vyšší hodnota proudové hustoty v pasivitě (horší korozní odolnost) byla pozorována po stárnutí při 650 °C.

Polarization curves measured in a sufficiently aggressive environment (e.g. 0.5 mol dm-3 of H2SO4) may help to assess corrosion resistance of stainless steels. New phases precipitate in steel exposed long-term to high temperatures, which may affect the corrosion resistance. Potentiostatic polarization curves were measured on austenitic steel Super304H in a solution annealed state (from the producer) and in a state aged for 15 000 hours at temperatures of 650, 675 and 700 °C. The higher level of current density in passivity (worse corrosion resistance) was reported after aging at 650 °C.

 

Klíčová slova: potenciostatické křivky, tepelné ovlivnění, zcitlivění 

Keywords: potentiostatic curves, heat treatment, sensitisation

Technologické zajímavosti a články z praxe

Urychlené cyklické korozní zkoušky / Accelerated cyclic corrosion tests
Prošek T.
2016, 60 (2), 46–49

Citace (ACS): Prošek, T. Urychlené cyklické korozní zkoušky / Accelerated cyclic corrosion tests. Koroze a ochrana materiálů 2016, 60 (2), 46–49.

Citace (ISO): Prošek, T. Urychlené cyklické korozní zkoušky / Accelerated cyclic corrosion tests. Koroze a ochrana materiálů 2016, vol. 60, no. 2, p. 46–49.

Urychlené korozní zkoušky jsou nezbytnou pomůckou při výběru optimálního materiálu s požadovanou životností, pro kontrolu kvality a předpověď celkové a zbytkové životnosti kovových, polymerních a kombinovaných materiálů. Stále nejrozšířenější zkouškou je zkouška korozní odolnosti v solné mlze (NSS), která však vzhledem k nerealistickým podmínkám špatně koreluje s výsledky expozic v atmosféře. Moderní cyklické urychlené zkoušky zahrnují střídající se fáze solné mlhy, fáze sušení, fáze ovlhčení a případně další technické fáze. Oproti NSS poskytují významně správnější predikci chování materiálů v servisních podmínkách, což je v článku dokumentováno několika příklady. Pro aplikace mimo kontrolu kvality je proto použití cyklických korozních zkoušek vhodnější než tradiční NSS a její varianty.

Accelerated corrosion testing is indispensable for material selection, quality control and both initial and residual life time prediction for bare and painted metallic, polymeric, adhesive and other materials in atmospheric exposure conditions. The best known Neutral Salt Spray (NSS) test provides unrealistic conditions and poor correlation to exposures in atmosphere. Modern cyclic accelerated corrosion tests include intermittent salt spray, wet and dry phases and eventually other technical phases. They are able to predict the material performance in service more correctly as documented on several examples. The use of NSS should thus be restricted for quality control.

 

Klíčová slova: urychlené korozní zkoušky, neutrální solná mlha

Keywords: accelerated corrosion test, neutral salt spray

Případové studie

Hodnocení korozního napadení komínových vložek / Evaluation of corrosion attack of chimney liners
Blahetová M., Horák J., Kubesa P., Lasek S., Ochodek T.
2016, 60 (2), 50–58

Citace (ACS): Blahetová, M.; Horák, J.; Kubesa, P.; Lasek, S.; Ochodek, T. Hodnocení korozního napadení komínových vložek / Evaluation of corrosion attack of chimney liners. Koroze a ochrana materiálů 2016, 60 (2), 50–58.

Citace (ISO): Blahetová, M.; Horák, J.; Kubesa, P.; Lasek, S.; Ochodek, T. Hodnocení korozního napadení komínových vložek / Evaluation of corrosion attack of chimney liners. Koroze a ochrana materiálů 2016, vol. 60, no. 2, p. 50–58.

Případová studie koroze komínových vložek řeší tři konkrétní případy poškození komínových systémů z korozivzdorných ocelí. Tyto sloužily k odvodu spalin při spalování hnědého uhlí v malých automatických kotlích, které jsou používány pro vytápění. Z podrobných analýz vyplynulo, že hlavní příčinou devastující koroze použité oceli ČSN 17 349 resp. 17 241 (AISI 316 a 304) byl především vysoký obsah halogenidů (chloridů a fluoridů), který způsobil silnou bodovou korozi (pitting), která vedla až k proděravění materiálu komínové vložky. Současné zmenšení tloušťky použitých plechů bylo způsobeno celkovou plošnou korozí, která byla zapříčiněna obsahem síry v tuhém palivu. Vlivem kondenzační vlhkosti pak docházelo ke korozi pod rosným bodem kyseliny sírové. Vše je doloženo metalografickým rozborem a mikroanalýzou korozních produktů.

The case study of chimney liner corrosion addresses three specifi c cases of damage of chimney systems from of stainless steels. These systems were used for flue of gas arising from the combustion of brown coal in small automatic boilers, which are used for heating. Detailed analyzes implied that the cause of devastating corrosion of the steel AISI 316 and 304 steel (CSN 17349, 17241) was particularly high content of halides (chlorides and fluorides), which caused a severe pitting corrosion, which led up to the perforation of the liner material. Simultaneous reduction of the thickness of the used sheets was due to by the general corrosion, which was caused by the sulfur in the solid fuel. The condensation then led to acid environment and therefore the corrosion below the dew point of the sulfuric acid has occurred. All is documented by metallographic analysis and microanalysis of the corrosion products.

 

Klíčová slova: bodová koroze, komínové vložky, spaliny

Keywords: pitting, chimney liners, flue gas

Přehledové články (review)

Mikrobiální koroze kovových materiálů v hlubinném úložišti radioaktivního odpadu / Microbial corrosion of metallic materials in a deep nuclear-waste repository
Stoulil J., Dobrev D.
2016, 60 (2), 59–67

Citace (ACS): Stoulil, J.; Dobrev, D. Mikrobiální koroze kovových materiálů v hlubinném úložišti radioaktivního odpadu / Microbial corrosion of metallic materials in a deep nuclear-waste repository. Koroze a ochrana materiálů 2016, 60 (2), 59–67.

Citace (ISO): Stoulil, J.; Dobrev, D. Mikrobiální koroze kovových materiálů v hlubinném úložišti radioaktivního odpadu / Microbial corrosion of metallic materials in a deep nuclear-waste repository. Koroze a ochrana materiálů 2016, vol. 60, no. 2, p. 59–67.

Příspěvek shrnuje současné znalosti o mikrobiální korozi v hlubinném úložišti radioaktivních odpadů. V první části je hodnoceno obecné ovlivnění korozních mechanismů mikrobiálními ději. Jsou hodnoceny zejména ovlivnění prostředí produkty mikrobiálního metabolismu a vliv biofilmů na povrchu konstrukčních materiálů. Další část je zaměřena na mikrobiální korozi v hlubinném úložišti radioaktivního odpadu. Předmětem řešení je zejména vývoj prostředí úložiště a v návaznosti na to životaschopnost bakterií v závislosti na pravděpodobných podmínkách prostředí jako vlhkost bentonitu, tlak v kompaktovaném bentonitu, vliv ionizujícího záření, apod. Poslední část je zaměřena na možné techniky pro sledování mechanismu mikrobiální koroze v podmínkách hlubinného úložiště. Diskutovány jsou zejména techniky elektrochemické a mikroskopické.

The study summarises current knowledge on microbial corrosion in a deep nuclear-waste repository. The first part evaluates the general impact of microbial activity on corrosion mechanisms. Especially, the impact of microbial metabolism on the environment and the impact of biofilms on the surface of structure materials were evaluated. The next part focuses on microbial corrosion in a deep nuclear-waste repository. The study aims to suggest the development of the repository environment and in that respect the viability of bacteria, depending on the probable conditions of the environment, such as humidity of bentonite, pressure in compact bentonite, the impact of ionizing radiation, etc. The last part is aimed at possible techniques for microbial corrosion mechanism monitoring in the conditions of a deep repository. Namely, electrochemical and microscopic techniques were discussed.

 

Klíčová slova: mikrobiální koroze, hlubinné úložiště radioaktivního odpadu

Keywords: microbial corrosion, nuclear waste deep repository