SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2015/2') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Obálka

Obálka
AKI
2015, 59 (2)
 

Výzkumné články

Stabilita barevné vrstvy akvarelu v podmínkách umělého stárnutí / Stability of the aquarelle paint layer in the artificial aging conditions
Ohlídalová M., Krejčová D., Dytrychová E., Paulusová H., Hostašová A.
2015, 59 (2), 37–49

Citace (ACS): Ohlídalová, M.; Krejčová, D.; Dytrychová, E.; Paulusová, H.; Hostašová, A. Stabilita barevné vrstvy akvarelu v podmínkách umělého stárnutí / Stability of the aquarelle paint layer in the artificial aging conditions. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (2), 37–49.

Citace (ISO): Ohlídalová, M.; Krejčová, D.; Dytrychová, E.; Paulusová, H.; Hostašová, A. Stabilita barevné vrstvy akvarelu v podmínkách umělého stárnutí / Stability of the aquarelle paint layer in the artificial aging conditions. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 2, p. 37–49.

Barevné vrstvy uměleckých děl stejně jako všechny materiály jsou rovněž předmětem přirozeného stárnutí. Vliv vnějších faktorů na tyto vrstevnaté systémy uměleckých děl ale dosud nebyl systematicky studován. Hlavním cílem této práce bylo sledování chování akvarelů, jako vybraného zástupce malířské techniky na papíře, v podmínkách umělého stárnutí běžně používaných při studiu degradace papíru (umělé stárnutí v přítomnosti NO2, umělé stárnutí vlhkým teplem a termické stárnutí). Testovány byly vzorky akvarelů na ručním papíře a dřevitém balicím papíře připravené z pigmentu (pruská modř, francouzský okr, ultramarín, brazilské dřevo a řešetlák) a arabské gumy. U připravených vzorků akvarelů byly po expozici podmínkám umělého stárnutí vyhodnoceny změny jejich optických vlastností (celková barevná diference, UV-VIS refl exní křivky, elektronová mikroskopie) a chemického složení (změny hodnot pH, rentgenová difrakční analýza, ATR-FTIR spektroskopie a Ramanova spektroskopie). Významné změny byly detekovány ve vzorcích akvarelů s pigmentem měděnka vůči všem testovaným podmínkám umělého stárnutí související s detekovanými změnami chemického složení. Experimentálně byl také prokázán významný vliv atmosféry NO2 u vzorků akvarelů s organickými laky.

As all materials, paintings’ paint layers succumb to natural aging. The impact of external factors on these layered systems has never been studied systematically. The main goal of this paper was to study behaviour of aquarelles as a selected representative of a technique of painting on paper under the conditions of artificial aging usually used in paper degradation studies (artificial aging in the presence of NO2, artificial aging by humid heat and thermal aging). Samples of aquarelles on a hand-made paper and on wood kraft paper made from pigments (Prussian blue, French ochre, ultramarine, Brazilian wood and buckthorn) and gum Arabic. After the exposure to the conditions of artificial aging, the prepared samples were reported to have changed in terms of their optical properties (the general colour differentiation, UV-VIS reflex curves, electron microscopy) and chemical composition (changes in pH, x-ray diffraction analysis, ATR-FTIR spectroscopy and Raman spectroscopy). Substantial changes were detected in the aquarelle samples containing verdigris pigment at all tested conditions of artificial aging associated with the detected changes of chemical composition. Significant impact of NO2 atmosphere on aquarelle samples with organic varnishes were experimentally proved, too.

 

Klíčová slova: akvarel, umělé stárnutí, spektrofotometrie, UV-VIS, XRD, SEM, Ramanova spektroskopie, ATR-FTIR

Keywords: aquarelle, artificial ageing, colorimetry, UV-VIS, XRD, SEM, Raman spectroscopy, ATR-FTIR

Polykrystalická diamantová vrstva: vhodná ochrana povrchu zirkoniových slitin? / Polycrystalline diamond layer: an appropriate protection of zirconium alloys?
Krausová A., Novák M., Macák J., Kratochvílová I.
2015, 59 (2), 50–52

Citace (ACS): Krausová, A.; Novák, M.; Macák, J.; Kratochvílová, I. Polykrystalická diamantová vrstva: vhodná ochrana povrchu zirkoniových slitin? / Polycrystalline diamond layer: an appropriate protection of zirconium alloys?. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (2), 50–52.

Citace (ISO): Krausová, A.; Novák, M.; Macák, J.; Kratochvílová, I. Polykrystalická diamantová vrstva: vhodná ochrana povrchu zirkoniových slitin? / Polycrystalline diamond layer: an appropriate protection of zirconium alloys?. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 2, p. 50–52.

Polykrystalická diamantová vrstva (PCD) se jeví jako vhodná ochrana pro snížení chemické reaktivity zirkoniových slitin. Její aplikací by mohlo dojít k výraznému zvýšení odolnosti zirkonia proti vysokoteplotní korozi a rovněž vůči navodíkování. V této práci jsou zkoumány vzorky slitiny zirkonia Zry-2, které byly pokryty 300 nm tenkou vrstvou PCD a pre- -exponovány v páře o teplotách 950 a 1150 °C. Pomocí ex-situ elektrochemické impedanční spektroskopie jsou studovány přenosové parametry a morfologie PCD vrstvy. Výsledky ukazují, že vzorky slitiny zirkonia Zry-2, které byly pokryty PCD vrstvou, korodují za vysokých teplot s nižší korozní rychlostí.

The polycrystalline diamond layer (PCD) seems to be an appropriate protection reducing chemical activity of zirconium alloys. Its application could substantially enhance zirconium resistance against high-temperature corrosion and hydrogen absorption. This paper studies samples of zirconium alloys Zry-2 covered with a thin 300-nm PCD layer and exposed to steam at temperatures of 950 and 1150 °C. Transmission parameters and PCD layer morphology are studied using ex-situ electrochemical impedance spectroscopy. The results imply that the corrosion rate of the Zry-2 zirconium alloy is lower under high temperature.

 

Klíčová slova: Zr slitina, polykrystalická diamantová vrstva, EIS

Keywords: Zr alloy, polycrystalline diamond layer, EIS

Zhodnocení vlivu koroze žárově zinkované oceli na soudržnost hladkých prutů s betonem třídy „NSC“ / The assessment of the impact of corrosion of galvanised steel on bond strength of plain bars with “NSC” concrete
Pokorný P., Dobiáš D., Vokáč M., Kouřil M., Kubásek J.
2015, 59 (2), 53–65

Citace (ACS): Pokorný, P.; Dobiáš, D.; Vokáč, M.; Kouřil, M.; Kubásek, J. Zhodnocení vlivu koroze žárově zinkované oceli na soudržnost hladkých prutů s betonem třídy „NSC“ / The assessment of the impact of corrosion of galvanised steel on bond strength of plain bars with “NSC” concrete. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (2), 53–65.

Citace (ISO): Pokorný, P.; Dobiáš, D.; Vokáč, M.; Kouřil, M.; Kubásek, J. Zhodnocení vlivu koroze žárově zinkované oceli na soudržnost hladkých prutů s betonem třídy „NSC“ / The assessment of the impact of corrosion of galvanised steel on bond strength of plain bars with “NSC” concrete. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 2, p. 53–65.

Článek shrnuje aspekty zkoušení a ovlivňování soudržnosti výztuží s betonem. Úzce se zaměřuje na hodnocení míry vlivu nevyhnutelné koroze povlaku žárového zinku v čerstvém betonu na samotnou soudržnost. Ovlivnění soudržnosti vlivem vývoje vodíku a expanzních korozních produktů zinku je ověřováno na hladkých ocelových prutech. Povlak žárového zinku byl vytvořen konvenční ponorovou technologií. Realizováno bylo normované zkoušení soudržnosti výztuže s betonem na krychlích („vytahovací zkouška“) dle ČSN 73 1328. V závěrech jsou diskutovány i jiné vlivy, které mohou mít dopad na vývoj soudržnosti, především pak vliv obsahu chromanů v použitém cementu a samotná skladba vyloučeného povlaku.

The paper summarises the aspects of testing and influencing of reinforcement-concrete bond strength. It is focusing on the assessment of the extent of influence of the inevitable corrosion of the zinc coat in fresh concrete. The impact on concrete bond strength induced by evolving hydrogen and expanding zinc corrosion products is verified on plain steel bars. The zinc coat was produced by a conventional hot-dip galvanising technology. Standardised prism tests according to ČSN 73 1328 (“pull-out test”) were applied to test reinforcement-concrete concrete bond strength. The conclusion discusses also other impacts that might affect the cohesion progress, namely the impact of the contents of chromium (VI) compounds in the used concrete and the composition of the deposited coat.

 

Klíčová slova: zinkovaná výztuž, beton, soudržnost, vytlačovací test, test v ohybu

Keywords: galvanized rebar, concrete, bond-strength, pull-out test, bend test

Případové studie

Koroze a porucha na vozidle jako příčina dopravní nehody / Corrosion and a vehicle failure as a cause of a traffic accident
Řehák M., Drahotský I.
2015, 59 (2), 66–72

Citace (ACS): Řehák, M.; Drahotský, I. Koroze a porucha na vozidle jako příčina dopravní nehody / Corrosion and a vehicle failure as a cause of a traffic accident. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (2), 66–72.

Citace (ISO): Řehák, M.; Drahotský, I. Koroze a porucha na vozidle jako příčina dopravní nehody / Corrosion and a vehicle failure as a cause of a traffic accident. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 2, p. 66–72.

Článek se zabývá skupinou dopravních nehod, u kterých byla nebo mohla být příčinou porucha některého z dílů vozidla v důsledku korozního napadení. Je popsán současný stav poruch jako příčin dopravních nehod v České republice a v zahraničí, dále pak problematika jejich hodnocení. V příspěvku jsou popsány dvě varianty, kde se analytik dopravních nehod setká s korozí. Jednak s korozí jako poruchou, která byla příčinou nehodového děje, jednak s korozí jako následným poškozením, které znemožní vyhodnocení možné poruchy. U obou jmenovaných oblastí jsou uvedeny příklady z reálných dopravních nehod, kdy v případě poruchy brzdového systému vozidla, kde příčinou byla koroze, je proveden experiment pro objasnění závislosti tloušťky stěny potrubí a jejího vnějšího průměru pokrytého korozní zplodinou, tedy zda je možné odhadnout skrze vrstvy korozních produktů na povrchu potrubí bezpečnou tloušťku stěn.

This article is dealing with such a group of traffi c accidents in which a failure at vehicle could have been or actually was caused by some defect of a car part caused by corrosion. Up-to-date situation in terms of failures as causes of traffic accidents both in the Czech republic and abroad is described here and furthermore, the issue related to their assessment. In  this contribution, there are described two possible situations which a traffi c accident analyst can be confronted with. Firstly, it is corrosion as a failure that was the reason for an accident or secondly, it can be dealt with corrosion as an after-demage that makes assessing a possible failure unable. For both given areas, the examples of traffi c accidents, that really happened, are given here – an experiment has been carried out in case of a brake system failure in which the cause was corrosion and this experiment should lead to explanation if there is a relation between the width of a pipe side and its outer diameter covered by corrosion that means if it was possible to foretell a safe width of a pipe side through assessing the corrosion covers on the surface of a pipe.

 

Klíčová slova: dopravní nehoda, koroze, brzda, optická mikroskopie

Keywords: car crash, corrosion, brake, optical microscopy