SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2014/2') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Obálka

Obálka
AKI
2014, 58 (2)
 

Výzkumné články

Vliv anorganických sloučenin používaných k ochraně dřeva na celulosu / The impact of inorganic compounds used for protection of wood on cellulose
Antušková V., Kučerová I.
2014, 58 (2), 36–42

Citace (ACS): Antušková, V.; Kučerová, I. Vliv anorganických sloučenin používaných k ochraně dřeva na celulosu / The impact of inorganic compounds used for protection of wood on cellulose. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (2), 36–42.

Citace (ISO): Antušková, V.; Kučerová, I. Vliv anorganických sloučenin používaných k ochraně dřeva na celulosu / The impact of inorganic compounds used for protection of wood on cellulose. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 2, p. 36–42.

Anorganické sloučeniny se často používají k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami a hmyzem (např. sloučeniny arsenu, mědi, chromu, zinku nebo boru) nebo jako retardéry hoření (např. amonné soli, sloučeniny boru). Jejich použití ale může vést k urychlení probíhajících degradačních procesů, což se může projevit např. zhoršením mechanických vlastností. Tato práce se zabývá působením vybraných anorganických sloučenin (chlorid sodný, pentahydrát síranu měďnatého, kyselina boritá a síran amonný) na celulosu. Vzorky celulosy impregnované uvedenými sloučeninami byly podrobeny umělému stárnutí. U vzorků celulosy byly sledovány změny hmotnosti, změny barevnosti, hodnoty pH vodného výluhu, průměrný polymerační stupeň, mechanické vlastnosti, elementární složení a obsah navázaných anorganických sloučenin. U používaných anorganických sloučenin byla zjišťována jejich stabilita v podmínkách umělého stárnutí. Z výsledku vyplývá, že z použitých sloučenin nejvíce urychlují degradaci celulosy pentahydrát síranu měďnatého a síran amonný. Působením kyseliny borité docházelo k většímu poškození vzorků především v podmínkách suchého stárnutí. Chlorid sodný neměl na průběh degradace výrazný vliv. K poškození vzorků mohlo docházet již během impregnace kvůli nízkému pH některých impregnačních roztoků. Použité sloučeniny zůstávají alespoň částečně navázány ve vzorcích celulosy i po vymývání.

Inorganic compounds were often used to protect wood from wood-decaying fungi and insects (e.g. compounds of arsenic, copper, chromium, zinc or boron) or as a retarder of combustion (e.g. ammonium salts, boron compounds). However, their use may accelerate degradation processes, which may show up as worsening of mechanical properties. The study deals with the impact of selected inorganic compounds (sodium chloride, copper sulphate pentahydrate, boric acid and ammonium sulphate) on cellulose. The samples of cellulose impregnated with the said compounds were subject to artifi cial aging. The cellulose was monitored for weight changes, changes in colour, values of aqueous extract pH, an average polymerization grade, mechanical properties, elementary composition and the content of bound inorganic compounds. The study was meant to identify stability of the used inorganic compounds in the conditions of artifi cial aging. The results imply that copper sulphate pentahydrate and ammonium sulphate accelerated degradation of cellulose the most. The effect of boric acid lead to larger deterioration of specimens namely in the conditions of dry aging. Sodium chloride had a negligible impact on the course of degradation. Used compounds continue to be at least partly retained in the cellulose specimens even after rinsing.

 

Klíčová slova: anorganické soli, degradace celulózy

Keywords: inorganic salts, cellulose degradation   

Korozní chování mědi v prostředí vlhkého bentonitu Rokle B75 / Corrosion behaviour of copper in wet bentonite Rokle B75
Stoulil J., Horáčková L., Říhová-Ambrožová J.
2014, 58 (2), 43–47

Citace (ACS): Stoulil, J.; Horáčková, L.; Říhová-Ambrožová, J. Korozní chování mědi v prostředí vlhkého bentonitu Rokle B75 / Corrosion behaviour of copper in wet bentonite Rokle B75. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (2), 43–47.

Citace (ISO): Stoulil, J.; Horáčková, L.; Říhová-Ambrožová, J. Korozní chování mědi v prostředí vlhkého bentonitu Rokle B75 / Corrosion behaviour of copper in wet bentonite Rokle B75. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 2, p. 43–47.

Materiály pro ukládání radioaktivního odpadu jsou v současnosti aktuálním tématem po celém světě. V této práci bylo sledováno korozní chování mědi, jako jednoho z uvažovaných materiálů, v českém bentonitu Rokle B75. Měření probíhala v termostatované cele odvzdušněné argonem při teplotách 90 a 40 °C v prostředí bentonitového výluhu, bentonitového výluhu s přídavkem sulfidů a bentonitové suspenze. Hodnocení probíhalo pomocí scanovací elektronové mikroskopie, rentgenové difrakce, Ramanovy spektroskopie, elektrochemické impedanční spektroskopie a rezistometrické metody měření korozní rychlosti. Nejkompaktnější vrstva vzniká v prostředí bentonitového výluhu. Přídavek sulfidů způsobí výrazný nárůst tloušťky vrstvy korozních produktů a její pórovitosti. Pórovitost však směrem k rozhraní s kovem významně klesá. Nejhorší vlastnosti má vrstva po expozici v bentonitové suspenzi. I v tomto případě však bude při konečné teplotě v úložišti 40 °C korozní rychlost přijatelná.

Materials for storing nuclear waste are a hot topic all over the globe right now. This study monitors corrosion behaviour of copper as one of the contemplated materials in the Czech bentonite Rokle B75. The tests were carried out in a thermostated cell deaerated with argon at temperatures of 90 and 40°C in the environment of bentonite pore solution, bentonite pore solution with an addition of sulphides and wet bentonite suspension. The scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy, electrochemical impedance spectroscopy and resistometric methods of corrosion rate measurements were applied. The most compact layer is formed in the environment of bentonite pore solution. The addition of sulphides leads to a signifi cant growth of thickness of the layer of corrosion products and its porosity. However, the porosity decreases towards the layer – metal interface. The layer formed after exposure to the wet bentonite suspension is reported to have the worst parameters. Nevertheless, considering the fi nal temperature of 40°C in the repository, the corrosion rate will still be acceptable.

 

Klíčová slova: měď, vlhký bentonit, úložiště radioaktivního odpadu

Keywords: copper, wet bentonite, nuclear waste repository

Technologické zajímavosti a články z praxe

Vliv kvality povrchu ocelových desek na konečné hodnocení kadmiových povlaků v solné mlze / Influence of steel sheets surface state on evaluation of cadmium coatings in salt spray
Faltýnková A., Hruška M., Kudláček J.
2014, 58 (2), 48–51

Citace (ACS): Faltýnková, A.; Hruška, M.; Kudláček, J. Vliv kvality povrchu ocelových desek na konečné hodnocení kadmiových povlaků v solné mlze / Influence of steel sheets surface state on evaluation of cadmium coatings in salt spray. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (2), 48–51.

Citace (ISO): Faltýnková, A.; Hruška, M.; Kudláček, J. Vliv kvality povrchu ocelových desek na konečné hodnocení kadmiových povlaků v solné mlze / Influence of steel sheets surface state on evaluation of cadmium coatings in salt spray. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 2, p. 48–51.

Práce je zaměřená na vyhodnocení koroze kadmiové vrstvy dle požadavků firmy Boeing a její ovlivnění stavem podkladového materiálu. Pokovení bylo naneseno na deskách z oceli typu 4130. Tyto desky byly částečně napadené korozí, a proto byla zvolena různá povrchová předúprava, která odstranila korozní napadení, a následně bylo provedeno pokadmiování. Byla provedena korozní zkouška neutrální solnou mlhou dle ASTM B117 po dobu 336 hodin.

The work is focused on the evaluation of cadmium layer corrosion according to Boeing specifi cation and how is the status of the underlying material infl uenced by the corrosion. Plating was applied on the steel panels (type 4130). These metal sheets were partially corroded, therefore there were chosen various surface pretreatment, which removed the corrosion attack and subsequently cadmium plating was carried out. Corrosion neutral salt spray test for 336 hours was done according to ASTM B117.

 

Klíčová slova: kadmiování, předúprava povrchu, solná mlha

Keywords: cadmium plating, surface pretreatment, salt spray      


Přehledové články (review)

The importance of factor analysis in quantitative and qualitative X-ray diffraction phase analysis / Význam faktorové analýzy pro kvantitativní a kvalitativní rentgenovou difrakční analýzu
Camara A. H.
2014, 58 (2), 52–58

Citace (ACS): Camara, A. The importance of factor analysis in quantitative and qualitative X-ray diffraction phase analysis / Význam faktorové analýzy pro kvantitativní a kvalitativní rentgenovou difrakční analýzu. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (2), 52–58.

Citace (ISO): Camara, A. The importance of factor analysis in quantitative and qualitative X-ray diffraction phase analysis / Význam faktorové analýzy pro kvantitativní a kvalitativní rentgenovou difrakční analýzu. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 2, p. 52–58.

In the statistical treatment of measured data, factor analysis is often necessary. The methods involved can be used individually to emphasize the basic common factors in the group of variables; the factors produced can be then utilized as input data for other data analysis methods. The number of variables required to describe the system may be lowered, because the original variables may be correlated and, possibly, there is a smaller set of linearly independent variables. Thus, factor analysis is among the possible methods for the data analysis, when dealing with quantitative analytical measurements. Factor analysis of the measured data was used to lower the amount of variables in the analysis of steel; it was found that 94.5 % of the overall variance in the data can be attributed to three factors. Three original variables were assigned to these factors, lowering the number of required variables.

V analýze dat jsou faktorové metody často nezbytné. Tyto techniky mohou být použity samostatně a snaží se zdůraznit základní společné faktory skupiny proměnných, které mohou být také použity jako vstupní data pro další analýzy. Pak může docházet ke snížení dimenze pole proměnných, neboť původní proměnné mohou být korelované v menším počtu lineárně nezávislých proměnných. Pro kvantitativní analytické techniky je tudíž faktorová analýza jednou z použitelných metod. Pomocí faktorové analýzy naměřených dat bylo zjištěno, že 94,5 % celkového rozptylu dat lze vysvětlit třemi faktory, kterým byly přiřazeny tři původní proměnné. Došlo tedy k redukci dimenze pole proměnných.

 

Klíčová slova: rentgenová difrakce, faktorová analýza

Keywords: X-ray diffraction, factor analysis

Daguerrotypie – první prakticky používaná fotografická technika / Daguerrotype – the first ever practically used photographic technique
Švadlena J.
2014, 58 (2), 59–64

Citace (ACS): Švadlena, J. Daguerrotypie – první prakticky používaná fotografická technika / Daguerrotype – the first ever practically used photographic technique. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (2), 59–64.

Citace (ISO): Švadlena, J. Daguerrotypie – první prakticky používaná fotografická technika / Daguerrotype – the first ever practically used photographic technique. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 2, p. 59–64.

Článek shrnuje základní poznatky o daguerrotypii, prvním prakticky používaném fotografickém postupu, který byl používán především v letech 1840-1860. Daguerrotypie využívá pro zachycení obrazu fotocitlivou vrstvu halogenidů stříbra na stříbrném povrchu, pro vyvolání využívá reakce stříbra s parami rtuti. Postup výroby daguerrotypií, jak je popsán, se od svého rozšíření a ustálení v polovině 19. století neměnil. Vlastnosti daguerrotypického obrazu jsou dány především jeho jemnou mikrostrukturou, která mohla být popsána až za použití elektronové mikroskopie. Poškození a degradace daguerrotypií plyne nejen z jejich nízké mechanické odolnosti, ale také z nevhodných konzervačních zásahů a podmínek uložení.

The study summarises the basic information on daguerreotype, the fi rst ever practically used photographic process, which was used mainly in the period 1840 – 1860. Daguerrotype takes advantage of a photosensitive layer of silver halides on a silver layer to capture an image, it uses a reaction of silver with mercury vapours to develop the image. The production process via daguerreotype as described hasn’t changed since its deployment and stabilisation in the middle of 19th century. The properties of a daguerreotype image are given by its soft microstructure, which could have only been described after introduction of the electron microscopy. The susceptibility of daguerrotypes to damage and degradations stems not only from their low mechanical resistance but also from unsuitable conservation interventions and archiving conditions.

 

Klíčová slova: daguerrotypie, mechanismus, koroze, konzervace

Keywords: daguerreotype, mechanism, corrosion, preservation