SELECT * FROM `casopis` WHERE (`casopis` = '2012/3') Asociace korozních inženýrů, z.s.

Časopis KOM

Obálka

Obálka
AKI
2012, 56 (3)
 

Technologické zajímavosti a články z praxe

Alternativní inhibitor pro chladicí roztoky na bázi chloridu vápenatého (An alternative inhibitor for calcium chloride-based cooling solutions)
Šefl V., Rapouch J., Stoulil J.
2012, 56 (3), 61–63

Citace (ACS): Šefl, V.; Rapouch, J.; Stoulil, J. Alternativní inhibitor pro chladicí roztoky na bázi chloridu vápenatého (An alternative inhibitor for calcium chloride-based cooling solutions) . Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (3), 61–63.

Citace (ISO): Šefl, V.; Rapouch, J.; Stoulil, J. Alternativní inhibitor pro chladicí roztoky na bázi chloridu vápenatého (An alternative inhibitor for calcium chloride-based cooling solutions) . Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 3, p. 61–63.

V rámci práce byly studovány možné náhrady dichromanu sodného jako inhibitoru pro chladicí vodné roztoky chloridu vápenatého. Jako alternativy byly použity směsi anodických (molybdenan, fosforečnan, křemičitan) a katodických inhibitorů (kationty ceru, vanadičnan) a oxidační látky usnadňující vznik ochranné kompaktní vrstvy magnetitu (dusičnany, dusitany). Účinnost inhibitorů byla nejprve zkoumána pomocí zrychlených měření polarizačního odporu. Na jejich základě pak byly vybrány inhibitory pro dlouhodobé expoziční testy. Jako ideální se jeví spojení „pasivujícího“ dusičnanu a katodického inhibitoru kationtu ceričitého. Tato směs vykazuje podobné snížení korozní rychlosti jako dichroman.  

 The paper studied potential substitutes to sodium dichromate acting as an inhibitor for calcium chloride-based cooling solutions. Mixtures of anodic (molybdate, phosphate, silicate) and cathodic inhibitors and oxidizing substances facilitating formation of a compact magnetite layer (nitrates, nitrites) were used as alternatives. Efficiency of the inhibitors was studied at first through accelerated measurements of the polarization resistance. The inhibitors for long-term exposure tests were chosen based on the measurements. The combination of “passivating” nitrate and ceric cation acting as the cathodic inhibitor seems to be ideal. This mixture shows a similar decline of the corrosion rate as dichromate.  

Klíčová slova: chladící okruh, chlorid vápenatý, inhibitor

Keywords: cooling circuit, calcium chloride, inhibitor 

Využití korelačních měření při regulaci katodické ochrany (The use of correlation measurements for controlling of cathodic protection)
Míčko F.
2012, 56 (3), 64–66

Citace (ACS): Míčko, F. Využití korelačních měření při regulaci katodické ochrany (The use of correlation measurements for controlling of cathodic protection) . Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (3), 64–66.

Citace (ISO): Míčko, F. Využití korelačních měření při regulaci katodické ochrany (The use of correlation measurements for controlling of cathodic protection) . Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 3, p. 64–66.

Katodická ochrana kovových úložných zařízení je již značně rozšířená především na liniových konstrukcích. V současné době představuje pro ostatní úložná zařízení, která nejsou s katodickými ochranami propojena, nezanedbatelný zdroj bludných proudů, který může být příčinou vážných korozních poruch. Více než 40 let je využívaná korelační technika v provozu elektrických polarizovaných drenáží a automaticky řízených saturáží. Tato technika byla autorem příspěvku využita při regulaci úrovně katodické ochrany prostřednictvím propojovacího objektu mezi plynovodem a vodovodem zhotovenými z oceli a opatřenými izolačními povlaky. Výsledky měření jednoznačně potvrzují správnost aplikace korelační techniky při regulaci katodické ochrany. Měření se mohou provádět prakticky na všech dosud instalovaných propojovacích objektech. Také požadavky na měření nepřekračují běžný rozsah současné údržby.

 

Cathodic protection of buried metallic equipment has been widely used for line structures. At present, it constitutes a major source of stray currents for other buried equipment that is not interconnected with cathodic protections, which may lead to serious corrosion attacks. The correlation technology has been used in the operation of electric polarized drainage and automated saturation for more than 40 years. The author of this paper used the technology to control the level of cathodic protection by means of an interconnection unit placed between insulated steel gas- and water-ducts. It has been proven by the measurement results that the application of the correlation technology to control cathodic protection was appropriate. The measurements may be executed practically on all interconnection units installed so far. Moreover, the measurement requirements do not exceed the scope of the existing maintenance.

 

Klíčová slova: katodická ochrana, bludné proudy, saturáž

Keywords: cathodic protection, stray current, forced drainage 

Normy/Standards: ČSN 03 8373, ČSN EN 12954

Případové studie

Korozní monitoring v rukách restaurátorů a konzervátorů (Corrosion monitoring in the hands of restorers and conservators)
Kouřil M., Prošek T., Dubus M., Taube M., Hubert V., Scheffel B., Degres Y., Jouannic M., Thierry D.
2012, 56 (3), 67–75

Citace (ACS): Kouřil, M.; Prošek, T.; Dubus, M.; Taube, M.; Hubert, V.; Scheffel, B.; Degres, Y.; Jouannic, M.; Thierry, D. Korozní monitoring v rukách restaurátorů a konzervátorů (Corrosion monitoring in the hands of restorers and conservators) . Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (3), 67–75.

Citace (ISO): Kouřil, M.; Prošek, T.; Dubus, M.; Taube, M.; Hubert, V.; Scheffel, B.; Degres, Y.; Jouannic, M.; Thierry, D. Korozní monitoring v rukách restaurátorů a konzervátorů (Corrosion monitoring in the hands of restorers and conservators) . Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 3, p. 67–75.

Systém pro monitoring atmosférické koroze byl testován v řadě významným institucí působících na poli ochrany památek. Elektronický záznamním měří změny elektrického odporu tenké kovové stopy nanesené na nevodivém substrátu. Pokud kov koroduje, efektivní obsah průřezu stopy se zmenšuje a elektrický odpor se zvětšuje. Čidla vyrobená ze stříbra, mědi, železa, resp. oceli, zinku, olova, cínu, bronzu a mosazi v tloušťkách stopy od 50 nm do 250 μm byla přizpůsobena prostředím s různou korozní agresivitou. Spojením těchto čidel, záznamníku a rezistometrické techniky se podařilo dosáhnout citlivosti určení korozního úbytku na úrovni 1 Ångström (<0,1 nm), což umožňuje korozní monitoring i v poměrně málo korozivním vnitřním prostředí památkových objektů. Laboratorní testy potvrdily dobrou reprodukovatelnost této metody s běžnou odchylkou paralelních měření do 20% u kovů, které v daném prostředí podléhají především rovnoměrné korozi. Vzhledem k tomu, že tato metoda vypovídá o korozním úbytku především v místě maximálního úbytku průřezu kovové stopy, bývá výsledná hodnota o něco vyšší než u metod měřících průměrnou hloubku korozního napadení. Pro tento příspěvek bylo vybráno několik příkladů z rozsáhlého testovacího programu v partnerských muzeích, archivech, knihovnách a jiných institucích, které ilustrují úspěšné použití této metody pro stanovení a srovnání vlivu atmosfér ve vnitřních prostorách, hodnocení kvality atmosféry nových staveb a skladových prostor, kontrolu korozních podmínek při přepravě a výstavách a základní výzkum optimálních konzervačních postupů a režimů uložení kovových památek. Článek představuje první návrh klasifikace agresivity atmosféry vůči olovu, které je velmi citlivé na přítomnost karboxylových kyselin. Tato technika má vysoký potenciál pro využití jako nezávislá metoda pro sledování kvality vzduchu v objektech, v nichž jsou vystavovány či uchovávány cenné předměty kulturního dědictví.

 

A technique for continuous monitoring of atmospheric corrosivity was developed. An electronic unit measures and records changes in the electrical resistance of a thin metal track applied on an insulating substrate. If the metal corrodes, the effective cross-sectional area of the track decreases and the electrical resistance increases. Sensors made of silver, copper, iron / steel, zinc, lead, tin, bronze and brass at thicknesses from 50 nm to 250 μm were tailored for environments with different corrosivity. The developed technology proved to provide sub-Ångström (<0.1 nm) sensitivity allowing for real-time corrosion monitoring even in low-corrosive indoor cultural heritage facilities. Laboratory tests showed good reproducibility of the technique with standard deviation of parallel measurements up to ±20% for metals corroding in a given environment mostly uniformly. Since the technique measures the maximal depth of corrosion attack, the response is somewhat higher compared to methods measuring the average corrosion depth. Several examples from a wide testing programme in partner museums, archives, libraries and other institutions were selected to show successful applications of the technique for qualification and comparison of air quality control in indoor premises, assessment of new buildings and storage facilities, air quality control during transport and temporary exhibitions and fundamental studies of optimal conservation and storage procedures. A first outline of a classification system for lead, which is particularly sensitive to presence of carboxylic acids, is given. The technique has a large potential as an independent method of air quality monitoring in facilities displaying and storing valuable objects of cultural heritage.

 

Klíčová slova: rezistometrie, korozivita atmosféry, monitoring

Keywords: resistometry, atmospheric corrosivity, monitoring

Normy/Standards: ASTM G96,  ISO 11844-1, ANSI/ISA-71.04-1985

Restaurování bronzového jezdeckého pomníku Jana Žižky z Trocnova v Praze na Vítkově (Restoration of the bronze Jan Zizka equestrian statue on the Vítkov Hill in Prague)
Houska I., Kreislová K., Děd J., Novák P.
2012, 56 (3), 76–82

Citace (ACS): Houska, I.; Kreislová, K.; Děd, J.; Novák, P. Restaurování bronzového jezdeckého pomníku Jana Žižky z Trocnova v Praze na Vítkově (Restoration of the bronze Jan Zizka equestrian statue on the Vítkov Hill in Prague) . Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (3), 76–82.

Citace (ISO): Houska, I.; Kreislová, K.; Děd, J.; Novák, P. Restaurování bronzového jezdeckého pomníku Jana Žižky z Trocnova v Praze na Vítkově (Restoration of the bronze Jan Zizka equestrian statue on the Vítkov Hill in Prague) . Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 3, p. 76–82.

Monumentální pomník husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova na hoře Vítkov, Praha, vytvořil v letech 1928 – 1937 sochař Bohumil Kafka a do bronzu v roce 1950 odlil kovolijec Václav Mašek. Komplexní restaurování pomníku se uskutečnilo v letech 2010 – 2011. Součástí restaurátorského průzkumu byly i analýzy bronzu, měření tlouštěk v různých místech sochy, analýzy patiny a korozních vrstev a posouzení korozního poškození bronzu a vnitřní nosné ocelové a železobetonové konstrukce. Konečná povrchová úprava byla provedena umělou patinací v místech oprav a aplikací včelího vosku jako konzervačního prostředku.

 

The monumental statue of the Hussite commander Jan Zizka of Trocnov on the Vítkov Hill in Prague was sculpted by Bohumil Kafka in the years 1928 - 1937 and casted in bronze by Václav Mašek in 1950. The statute underwent a comprehensive restoration in years 2010 – 2011. The restoration survey comprised the analysis of bronze, measurements of thicknesses in various locations of the statue, patina and corrosion layers analyses and the assessment of corrosion damage suffered by bronze, the internal steel structure and the reinforced concrete structure. The repaired surface was treated with artificial patina and conserved with bee wax.

 

Klíčová slova: restaurování, bronz, jezdecká socha, železobeton

Keywords: restoration, bronze, equestrian statue, reinforced concrete   

Přehledové články (review)

Taveniny pro žárové zinkování s obsahem olova a „bezolovnaté“ – co bychom o nich měli znát (Lead-containing and lead-free melts used for hot-dip galvanizing – what should be known about them)
Schulz W.D., Pankert, R.
2012, 56 (3), 83–87

Citace (ACS): Schulz, W.; Pankert, .; R., . Taveniny pro žárové zinkování s obsahem olova a „bezolovnaté“ – co bychom o nich měli znát (Lead-containing and lead-free melts used for hot-dip galvanizing – what should be known about them) . Koroze a ochrana materiálů 2012, 56 (3), 83–87.

Citace (ISO): Schulz, W.; Pankert, .; R., . Taveniny pro žárové zinkování s obsahem olova a „bezolovnaté“ – co bychom o nich měli znát (Lead-containing and lead-free melts used for hot-dip galvanizing – what should be known about them) . Koroze a ochrana materiálů 2012, vol. 56, no. 3, p. 83–87.

Článek shrnuje poznatky o vlivu olova na kvalitu žárově zinkovacího procesu i následného povlaku. Je diskutováno zejména povrchové napětí a smáčivost taveniny, mechanické vlastnosti a drsnost povlaku, zkřehnutí základního materiálu tekutým kovem, vliv na tvorbu povrchových defektů a dalších povrchových úprav povrchu.

 

The article summarizes the know-how relating to the impact of lead on the quality of the hot-dip galvanizing process and the applied coat. The discussion focuses namely on the surface tension and wettability of the melt, mechanical properties and roughness of the coat, embrittlement of the base material by liquid metal, the impact on formation of superficial defects and subsequent surface treatment techniques.

 

Klíčová slova: vsázkové žárové zinkování, olovo

Keywords: hot dip batch galvanizing, lead 

Normy/Standards: EN ISO 12944, EN 10240