Časopis KOM

Výzkumné články

Porovnání vlastností DLC vrstvy a nanostrukturovaného povrchu slitiny Ti–6Al–4V pro medicínské aplikace
Fojt J. a spol.
2011, 55 (4), 129–134

Citace (ACS): Fojt, J.; et al. Porovnání vlastností DLC vrstvy a nanostrukturovaného povrchu slitiny Ti–6Al–4V pro medicínské aplikace. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 129–134.

Citace (ISO): Fojt, J.; et al. Porovnání vlastností DLC vrstvy a nanostrukturovaného povrchu slitiny Ti–6Al–4V pro medicínské aplikace. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 129–134.

Cílem této práce je porovnat chování dvou modifikací povrchu Ti-6Al-4V. V prvním případě se jedná o nanostrukturovaný povrch připravený anodickou oxidací, v druhém případě byl materiál povlakován DLC vrstvou. Povrchy byly hodnoceny z hlediska jejich složení a morfologie. Interakce s modelovým tělním prostředím byla zkoumána elektrochemickou impedanční spektroskopií. Pro zkoušky cytokompatibility byly zvoleny buňky heteronukleární linie MG 63. Obě uvedené povrchové úpravy vedly ke zlepšení biologických vlastností slitiny Ti-6Al-4V.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Vysokoteplotní koroze v Oxyfuel uhelných kotlích
Cízner J., Mlnařík J.
2011, 55 (4), 135–137

Citace (ACS): Cízner, J.; Mlnařík, J. Vysokoteplotní koroze v Oxyfuel uhelných kotlích. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 135–137.

Citace (ISO): Cízner, J.; Mlnařík, J. Vysokoteplotní koroze v Oxyfuel uhelných kotlích. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 135–137.

Energetika se výrazně podílí na emisích CO2 spalováním fosilních paliv. Existuje řada způsobů eliminace CO2, nadějnou technologií pro průmyslovou aplikaci je metoda Oxyfuel. Při této metodě se pro spalování místo vzduchu používá směs kyslíku a CO2 a na výstupu obsahují spaliny především CO2 a vodní páru. Z materiálového hlediska dochází na teplosměnných plochách kotlů kromě oxidace k dalšímu degradačnímu mechanizmu - nauhličování. V příspěvku jsou uvedeny některé příklady laboratorních, poloprovozních i provozních korozních zkoušek vybraných materiálů.

Případové studie

Korozní napadení sendvičové tramvajové podlahové plošiny z hliníkových slitin
Msallamová Š., Stoulil J.
2011, 55 (4), 138–141

Citace (ACS): Msallamová, .; Stoulil, J. Korozní napadení sendvičové tramvajové podlahové plošiny z hliníkových slitin. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 138–141.

Citace (ISO): Msallamová, .; Stoulil, J. Korozní napadení sendvičové tramvajové podlahové plošiny z hliníkových slitin. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 138–141.

Životnost výrobků z hliníku a hliníkových slitin je významně ovlivněna korozními procesy, které jsou aktivovány především v kyselém a alkalickém prostředí či v přítomnosti většiny halogenidů. V článku je popsán případ korozního poškození sendvičové tramvajové podlahové plošiny z hliníkových slitin, sloužící jako výsuvný bezbariérový přístup do soupravy. K jejímu rozsáhlému koroznímu napadení došlo již po přibližně 6-8 měsících provozování. Metodou elektronové rastrovací mikroskopie a RTG difrakční analýzou bylo určeno složení korozních produktů a pomocí optického světelného mikroskopu byl zdokumentován charakter korozního napadení jednotlivých segmentů sendvičové konstrukce. Byla posouzena vhodnost polychloroprenových a polyuretanových lepidel použitých při výrobě tramvajové plošiny a také čisticích prostředků, které jsou provozovatelem běžně využívány při úklidu tramvajových souprav. Z výsledků průzkumu vyplývá, že hlavní příčinou rozsáhlého korozního poškození hliníkové konstrukce jsou nevhodné čisticí prostředky s vysokou hodnotou pH. Alkalita používaného koncentrátu s doporučeným ředěním 1:30 až 1:100 dosahuje přibližně hodnoty pH 13,3 – 13,7. Charakter korozního napadení je také ovlivněn obsahem chloridů v korozních produktech, jejichž zdrojem je jednak polychloroprenové lepidlo spojující jednotlivé části hliníkové konstrukce, ale také posypové soli používané v zimním období v místě provozování souprav.

Přehledové články (review)

Vysokoteplotní koroze v prostředích s obsahem chloru
Mlnařík J.
2011, 55 (4), 142–145

Citace (ACS): Mlnařík, J. Vysokoteplotní koroze v prostředích s obsahem chloru. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 142–145.

Citace (ISO): Mlnařík, J. Vysokoteplotní koroze v prostředích s obsahem chloru. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 142–145.

V poslední době se dostává do popředí problematika urychlené vysokoteplotní koroze vlivem přítomnosti sloučenin chloru v korozním prostředí. Problém je rozšířený zejména v energetice, kde hraje roli snaha o spalování tzv. alternativních paliv, které v řadě případů chlor obsahují. Rozsáhlá koroze na straně spalin se soustřeďuje na konstrukční části s nejvyšší povrchovou teplotou. Typicky bývají postiženy výstupní přehříváky, případně místa, která se z nějakého důvodu přehřívají (špatně navržené praporky membránových stěn). Největší korozní rizika bývají ve spalovnách komunálního odpadu, kde je obsah chloru ve spalinách obvykle velmi vysoký (typicky 0,05 – 0,25 obj. %), ale problematické je i spalování biomasy. Zejména některé druhy biomasy (např. sláma a traviny) obsahují velké množství chloru a korozní problémy, provázející jejich spalování, mohou být zásadní. Naopak například spalování čistého dřevního odpadu obvykle ke korozním problémům nevede. Dalším faktorem je tendence zvyšovat parametry výstupní páry, která je motivována snahou o zlepšení účinnosti na parní turbíně. V tomto smyslu jsou ve výhodě menší výtopny na biomasu, či starší spalovny komunálního odpadu, které nevyrábí elektrickou energii a teplota výstupní páry obvykle nepřesahuje 250 °C. U nově budovaných spaloven odpadu s vyššími parametry je nutno s korozními problémy počítat a vhodně navrhnout konstrukci exponovaných teplosměnných ploch z výšelegovaných ocelí, či niklových slitin, případně použít jinou formu protikorozní ochrany (vhodný povlak). Jiná situace je u provozovatelů stávajících uhelných kotlů, kteří se rozhodnou spoluspalovat určitý podíl biomasy, což je v současnosti zcela běžná situace. Potenciální rozvoj korozního napadení bohužel závisí na mnoha faktorech a jeho dopad lze předem pouze odhadovat. V každém případě jsou nutné periodické defektoskopické kontroly kritických konstrukcí.

Příspěvek k teorii tvorby, kategorizaci a aplikaci fosfátových povlaků
Pokorný P. a spol.
2011, 55 (4), 146–153

Citace (ACS): Pokorný, P.; et al. Příspěvek k teorii tvorby, kategorizaci a aplikaci fosfátových povlaků. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 146–153.

Citace (ISO): Pokorný, P.; et al. Příspěvek k teorii tvorby, kategorizaci a aplikaci fosfátových povlaků. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 146–153.

Jednoduchá povrchová úprava ocelových substrátů organickými nátěry patří mezi základní a jednoznačně nejekonomičtější způsoby protikorozní ochrany. Využití fosfátování povrchu oceli před aplikací nátěru přináší z hlediska protikorozní ochrany řadu výhod. Krystalický fosforečnanový povlak významně vylepšuje přilnavost organického nátěru a omezuje korozní napadení v případě jeho porušení. Fosfátování patří mezi zásadní povrchové úpravy před aplikací nátěrových systémů. Tuto skutečnost poukazuje na využívání této povrchové úpravy automobilovým průmyslem, kde je považována již po desetiletí jako nejvyšší standart předúpravy povrchu před lakováním při výrobě karosérií. Tento článek komplexně popisuje literaturou nejčastěji akceptovaný náhled na tvorbu fosfátového konverzního povlaku. Popisuje rovněž vyloučené fosfátové vrstvy mimo jiné z hlediska druhu, morfologie a tvrdosti jednotlivých krystalů. Zaměřuje se rovněž na jednotlivé aplikace povlaků, technologii a závěrem krátce nastiňuje problematiku analytických kontrol pracovních lázní.

Výroční a společenská rubrika

Jiří Sikač šedesátiletý
Novák P.
2011, 55 (4), 154–155

Citace (ACS): Novák, P. Jiří Sikač šedesátiletý. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 154–155.

Citace (ISO): Novák, P. Jiří Sikač šedesátiletý. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 154–155.

Jan Chott – 60 let
Hendrych J.
2011, 55 (4), 155–156

Citace (ACS): Hendrych, J. Jan Chott – 60 let. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 155–156.

Citace (ISO): Hendrych, J. Jan Chott – 60 let. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 155–156.

Doc. Luděk Joska – šedesátiletý
AKI
2011, 55 (4), 156–156

Citace (ACS): AKI, . Doc. Luděk Joska – šedesátiletý. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 156–156.

Citace (ISO): AKI, . Doc. Luděk Joska – šedesátiletý. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 156–156.


Knižní novinky

Konzervování a restaurování kovů
Stoulil J.
2011, 55 (4), 157–157

Citace (ACS): Stoulil, J. Konzervování a restaurování kovů. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 157–157.

Citace (ISO): Stoulil, J. Konzervování a restaurování kovů. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 157–157.

Informace o konferencích

Konference AKI 2011
Fojt J.
2011, 55 (4), 158–158

Citace (ACS): Fojt, J. Konference AKI 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 158–158.

Citace (ISO): Fojt, J. Konference AKI 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 158–158.

Workshop elektrochemických metod
Msallamová Š.
2011, 55 (4), 159–160

Citace (ACS): Msallamová, . Workshop elektrochemických metod. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 159–160.

Citace (ISO): Msallamová, . Workshop elektrochemických metod. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 159–160.

Konference OK11
Míčko F.
2011, 55 (4), 161–162

Citace (ACS): Míčko, F. Konference OK11. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 161–162.

Citace (ISO): Míčko, F. Konference OK11. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 161–162.

Conservation Science, Technology and Industry 2011
Msallamová Š.
2011, 55 (4), 162–163

Citace (ACS): Msallamová, . Conservation Science, Technology and Industry 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 162–163.

Citace (ISO): Msallamová, . Conservation Science, Technology and Industry 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 162–163.

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy ve 3. čtvrtletí 2011
Dušek P.
2011, 55 (4), 164–166

Citace (ACS): Dušek, P. Nové technické normy ve 3. čtvrtletí 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 164–166.

Citace (ISO): Dušek, P. Nové technické normy ve 3. čtvrtletí 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 164–166.

Kompletní číslo

Abstracts
AKI
2011, 55 (4), 127–128

Citace (ACS): AKI, . Abstracts. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (4), 127–128.

Citace (ISO): AKI, . Abstracts. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 4, p. 127–128.

Obsah
AKI
2011, 55 (4)
Obálka
AKI
2011, 55 (4)