Časopis KOM

Výzkumné články

Vliv chloridů na dopravní stavby a komunikace
Koukalová A. a spol.
2011, 55 (2), 44–50

Citace (ACS): Koukalová, A.; et al. Vliv chloridů na dopravní stavby a komunikace. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 44–50.

Citace (ISO): Koukalová, A.; et al. Vliv chloridů na dopravní stavby a komunikace. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 44–50.

Vliv posypové soli je jedním z významných negativních antropogenních faktorů. Korozní účinky posypových solí na různé kovové materiály byly sledovány řadou zkoušek. Na povrchu konstrukcí dopravní infrastruktury bylo stanoveno množství úsad chloridů. SVÚOM provedl hodnocení korozního napadení základních konstrukčních materiálů na několika lokalitách ČR v blízkosti dopravních komunikací. Hodnoceno bylo i korozní napadení materiálů a povrchových úprav dopravní infrastruktury.

Nové možnosti hodnocení a důsledky interakce vodíku s kovy
Bystrianský J. a spol.
2011, 55 (2), 51–57

Citace (ACS): Bystrianský, J.; et al. Nové možnosti hodnocení a důsledky interakce vodíku s kovy. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 51–57.

Citace (ISO): Bystrianský, J.; et al. Nové možnosti hodnocení a důsledky interakce vodíku s kovy. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 51–57.

K interakci vodíku s kovy, nejčastěji ocelemi dochází buď při expozici ve vodném prostředí (elektrolyty, voda vysokých parametrů, pára) nebo v prostředích generujících atomární vodík (tlakový vodík, uhlovodíky). Důsledky interakce mohou být různé, podle materiálových vlastností a podmínek, při kterých k interakci dochází: od snížení houževnatosti, poškození materiálu puchýři nebo trhlinami, až po snížení korozní odolnosti. Vhodným způsobem studia průvodního stádia interakce vodík – kov je tzv. permeační metoda. Tato metoda je založena na stanovení množství vodíku prošlého materiálem pomocí elektrochemických technik, je tudíž velmi citlivá a nenáročná na instrumentaci. Další výhodou je, že vodík je vyvíjen taktéž elektrochemicky, odpadá tedy manipulace s jeho plynnou formou. V naší práci byly studovány vlivy různých parametrů na permeaci vodíku ocelí, s důrazem na přítomnost oxidické vrstvy na jejím povrchu, úroveň sytícího proudu a použití „katodického jedu“. Vliv absorbovaného vodíku byl hodnocen i s ohledem na korozní odolnost korozivzdorných ocelí ve stavu aktivním, pasivním i transpasivním.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Porovnání výsledků dvou typů zkoušek odolnosti oceli vůči praskání v prostředí obsahujícím sulfan
Merta K a spol.
2011, 55 (2), 58–62

Citace (ACS): Merta, K.; et al. Porovnání výsledků dvou typů zkoušek odolnosti oceli vůči praskání v prostředí obsahujícím sulfan. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 58–62.

Citace (ISO): Merta, K.; et al. Porovnání výsledků dvou typů zkoušek odolnosti oceli vůči praskání v prostředí obsahujícím sulfan. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 58–62.

Práce je zaměřena na porovnání výsledků zkoušení korozní odolnosti materiálu metodami SSC-A (tah) a SSC-B (ohyb) dle NACE Standard TM0177. Porovnání bylo provedeno na jednom typu materiálu (jakost X52), který byl vybrán s ne zcela optimálním chemickýcm složením, aby byla větší pravděpodobnost porušení vzorků během zkoušek. U všech vybraných metod byly vzorky zatíženy na 85%, 80% a 75% meze kluzu daného materiálu. Vzorky SSC-A byly nad to exponovány dvojím způsobem, a to tak, že zatížení vzorků bylo v prvním případě vyvoláno přípravkem s talířovými pružinami a v druhém pákovým zařízením. Vzorky SSC-B byly exponovány v přípravku na čtyřbodový ohyb (rozměry přípravku jsou v souladu s ASTM G39-99). Porovnávány byly výsledky doby prasknutí vzorků u jednotlivých způsobů zatížení a metalograficky praskliny pozorované u exponovaných vzorků.

Příčiny poškození na ocelových zinkovacích vanách
Schulz W.D.
2011, 55 (2), 63–66

Citace (ACS): Schulz, W. Příčiny poškození na ocelových zinkovacích vanách. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 63–66.

Citace (ISO): Schulz, W. Příčiny poškození na ocelových zinkovacích vanách. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 63–66.

Případové studie

Grafitická koroze litiny v kyselině citronové
Stoulil J a spol.
2011, 55 (2), 67–70

Citace (ACS): Stoulil, J.; et al. Grafitická koroze litiny v kyselině citronové. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 67–70.

Citace (ISO): Stoulil, J.; et al. Grafitická koroze litiny v kyselině citronové. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 67–70.

Při chemickém odstraňování rzi z vnitřního povrchu nového výrobního zařízení z uhlíkové oceli inhibovaným 3% roztokem kyseliny citronové při 60 až 80 oC došlo k rychlému koroznímu poškození litinových oběžných kol čerpadel. Povrch šedé litiny byl po 72 h expozici pokryt vrstvou grafitu o tloušťce cca 0,5 mm a na některých místech došlo k perforaci litinové stěny. Jedná se o formu selektivní koroze šedé litiny – grafitickou korozi (spongiozu). Laboratorní zkoušky potvrdily, že rychlé korozní poškození litinových oběžných kol bylo způsobeno mořícím roztokem kyseliny citronové, přestože obsahoval inhibitor koroze, vyzkoušený pro uhlíkovou ocel. Rovněž se potvrdil urychlující vliv turbulentního proudění. Nelze vyloučit také následný urychlující vliv vznikající pórovité vrstvy grafitu na vznik galvanického článku na povrchu litiny.

Výroční a společenská rubrika

Profesor Pavel Novák 70 let - Jubilant v září proletí metou “sedmdesátky”
Kučera V.
2011, 55 (2), 71–72

Citace (ACS): Kučera, V. Profesor Pavel Novák 70 let - Jubilant v září proletí metou “sedmdesátky”. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 71–72.

Citace (ISO): Kučera, V. Profesor Pavel Novák 70 let - Jubilant v září proletí metou “sedmdesátky”. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 71–72.

Změny ve výboru Asociace korozních inženýrů
Kouřil M.
2011, 55 (2), 72–73

Citace (ACS): Kouřil, M. Změny ve výboru Asociace korozních inženýrů. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 72–73.

Citace (ISO): Kouřil, M. Změny ve výboru Asociace korozních inženýrů. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 72–73.

Věděli jste, že 24. duben je (mezinárodním) Dnem koroze?
Kouřil M.
2011, 55 (2), 73–74

Citace (ACS): Kouřil, M. Věděli jste, že 24. duben je (mezinárodním) Dnem koroze?. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 73–74.

Citace (ISO): Kouřil, M. Věděli jste, že 24. duben je (mezinárodním) Dnem koroze?. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 73–74.

Informace o konferencích

Konference AKI 2011
AKI
2011, 55 (2)
17. konferencia spojená s výstavou - Korózia úložných zariadení 2011
Halama M.
2011, 55 (2), 75–75

Citace (ACS): Halama, M. 17. konferencia spojená s výstavou - Korózia úložných zariadení 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 75–75.

Citace (ISO): Halama, M. 17. konferencia spojená s výstavou - Korózia úložných zariadení 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 75–75.

Konference Metal 2011
Popela T.
2011, 55 (2), 76–76

Citace (ACS): Popela, T. Konference Metal 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 76–76.

Citace (ISO): Popela, T. Konference Metal 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 76–76.

17. konference žárového zinkování
Kouřil M.
2011, 55 (2), 76–77

Citace (ACS): Kouřil, M. 17. konference žárového zinkování. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 76–77.

Citace (ISO): Kouřil, M. 17. konference žárového zinkování. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 76–77.

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy v 1. čtvrtletí 2011
Dušek P.
2011, 55 (2), 78–79

Citace (ACS): Dušek, P. Nové technické normy v 1. čtvrtletí 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (2), 78–79.

Citace (ISO): Dušek, P. Nové technické normy v 1. čtvrtletí 2011. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 2, p. 78–79.

Kompletní číslo

Obálka a tiráž
AKI
2011, 55 (2)
Abstracts
AKI
2011, 55 (2)