Časopis KOM

Výzkumné články

Korozní chování slitiny Ti–6Al–4V povlakované DLC vrstvou
Joska L. a spol.
2011, 55 (1), 3–7

Citace (ACS): Joska, L.; et al. Korozní chování slitiny Ti–6Al–4V povlakované DLC vrstvou. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 3–7.

Citace (ISO): Joska, L.; et al. Korozní chování slitiny Ti–6Al–4V povlakované DLC vrstvou. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 3–7.

Slitina Ti–6Al–4V (Ti grade 5), která byla vyvinuta pro technické aplikace je v současnosti poměrně široce aplikována v humánní medicíně. Důvodem jsou její mechanické vlastnosti a dostupnost. Jak hliník, tak vanad jsou z hlediska lidského organismu problematické. Jednou z cest jak eliminovat možný negativní vliv legur je použití DLC vrstev. V práci bylo studováno chování DLC povlaků na titanu a slitině Ti–6Al–4V v prostředích modelujících podmínky v ústní dutině. Na základě výsledků lze konstatovat, že z korozního hlediska představuje povlakování DLC vrstvami akceptovatelné řešení situace, kdy by přímý kontakt se slitinou Ti–-6Al–4V vyvolával negativní odezvu organismu pacienta. Vrstvy nanesené na hladkém povrchu neobsahovaly otevřené póry a vykazovaly vynikající blokační vlastnosti. Vrstvy na balotinovaném povrchu otevřené póry obsahovaly a nebyly proto schopny poskytnout tak kvalitní ochranu jako v případě leštěného povrchu. Významné však je, že kontakt elektrolytu s materiálem byl i v tomto případě minimalizován a tím i možné zatížení pacientů korozními produkty.

Skúmanie koróznych vlastností zinkových povlakov pripravených impulzovým prúdom
Zemanová M. a spol.
2011, 55 (1), 8–11

Citace (ACS): Zemanová, M.; et al. Skúmanie koróznych vlastností zinkových povlakov pripravených impulzovým prúdom. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 8–11.

Citace (ISO): Zemanová, M.; et al. Skúmanie koróznych vlastností zinkových povlakov pripravených impulzovým prúdom. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 8–11.

Skúmala sa korózna odolnosť zinkových povlakov vylúčených impulzovým prúdom zo slabokyslých a zásaditých zinkovacích kúpeľov bez aditív. Vplyv frekvencie impulzového prúdu na morfológiu zinkových povlakov sa skúmal riadkovacou elektrónovou mikroskopiou. Frekvenciou 90 Hz impulzového prúdu zo slabokyslých elektrolytov sa vylúčili povlaky s najmenšou veľkosťou zŕn (najjemnejšou morfológiou). Korózna odolnosť získaných povlakov sa skúmala metódou polarizačného odporu. Za nami testovaných podmienok v neutrálnych a chloridových roztokoch sa zistil vplyv morfológie na korózne vlastnosti pripravených povlakov.

Výzkum degradačních procesů při spolupůsobení koroze a creepu
Mlnařík J., Talík M.
2011, 55 (1), 12–18

Citace (ACS): Mlnařík, J.; Talík, M. Výzkum degradačních procesů při spolupůsobení koroze a creepu. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 12–18.

Citace (ISO): Mlnařík, J.; Talík, M. Výzkum degradačních procesů při spolupůsobení koroze a creepu. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 12–18.

Dominantními degradačními mechanismy teplosměnných ploch jsou vysokoteplotní koroze a creepové poškození. V běžné praxi se korozní a creepové vlastnosti studují odděleně a výsledky z těchto zkoušek slouží posléze k odhadu životnosti materiálu. S ohledem na fakt, že ve skutečnosti oba zmíněné mechanismy působí současně a navzájem se ovlivňují, může vést tento přístup k chybě v dostatečně přesném stanovení životnosti. V rámci českého projektu FR-TI1/471 je ve SVÚMu řešena problematika spolupůsobení koroze a creepu na základě reálných zkoušek. Za tímto účelem bylo vyvinuto a sestaveno experimentální zařízení, kde v současnosti začínají probíhat kombinované zkoušky a dále byla provedena první serie oddělených porovnávacích korozních a creepových zkoušek.

Trendy korozní agresivity atmosféry a korozních úbytků zinku v atmosférických podmínkách
Kreislová K. a spol.
2011, 55 (1), 19–22

Citace (ACS): Kreislová, K.; et al. Trendy korozní agresivity atmosféry a korozních úbytků zinku v atmosférických podmínkách. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 19–22.

Citace (ISO): Kreislová, K.; et al. Trendy korozní agresivity atmosféry a korozních úbytků zinku v atmosférických podmínkách. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 19–22.

Příspěvek uvádí aktuální údaje o atmosférické korozi zinku v ČR obecně a ve specifických mikroklimatech. Roční korozní úbytky zinku se v posledních 30 letech snížily v důsledku snížení znečištění ovzduší SO2. Srovnání různých metod odvození korozních úbytků ukazuje, že jejich přesnost je relativně nízká, především pro lokality se specifickým znečištěním, která nejsou zahrnuta v hodnocených parametrech.

Properties of Fe–Al–Si and Ti–Al–Si alloys produced by reactive sintering
Novák P. a spol.
2011, 55 (1), 23–27

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Properties of Fe–Al–Si and Ti–Al–Si alloys produced by reactive sintering. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 23–27.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Properties of Fe–Al–Si and Ti–Al–Si alloys produced by reactive sintering. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 23–27.

Reactive sintering powder metallurgy is a promising method for the production of ceramics as well as intermetallics. However, when transition metal aluminides are produced by pressureless reactive sintering, high porosity is usually achieved. There are many studies how to reduce the porosity by a change of a heating rate, application of reactive hot pressing or other techniques. However, these strongly increase the production costs. In our work it was proved that silicon reduces the porosity of Fe–Al and Ti–Al alloys signifi cantly. In addition, higher silicon contents enable production of a new grade of structural materials with interesting properties. This work describes the optimization of the production route of Fe–Al–Si and Ti–Al–Si alloys and their structural variations with the silicon content. Mechanical and tribological properties as well as high-temperature oxidation resistance and thermal stability of produced materials are presented.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Příčiny netěsností výměníků v teplovodních okruzích
Kursová M.
2011, 55 (1), 28–31

Citace (ACS): Kursová, M. Příčiny netěsností výměníků v teplovodních okruzích. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 28–31.

Citace (ISO): Kursová, M. Příčiny netěsností výměníků v teplovodních okruzích. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 28–31.

Funkční životnost pájených deskových výměníků z korozivzdorných ocelí může být v teplovodních okruzích významně ovlivněna korozními procesy, které probíhají ve spojích. Popsán je případ korozního poškození pájených spojů na bázi Cu, které bylo příčinou perforace ve spojích a mísení teplonosných médií. Hodnocení charakteru porušení pájky bylo doplněno o analýzu korozních produktů přítomných v oblasti spojů, proveden byl rozbor možných příčin porušení v závislosti na provozních podmínkách. Výsledky potvrdily nevhodnost použití pájky zvoleného typu v oběhové vodě upravované siřičitanem sodným.

Hodnotenie priľnavosti galvanicky nanášaného Ni povlaku na medený a oceľový substrát
Dzedzina R., Kostelníková P.
2011, 55 (1), 32–35

Citace (ACS): Dzedzina, R.; Kostelníková, P. Hodnotenie priľnavosti galvanicky nanášaného Ni povlaku na medený a oceľový substrát. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 32–35.

Citace (ISO): Dzedzina, R.; Kostelníková, P. Hodnotenie priľnavosti galvanicky nanášaného Ni povlaku na medený a oceľový substrát. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 32–35.

This paper deals with the evaluation of adhesion of nickel coating deposited on copper and steel substrates. Electrodepositing was realized in a nickel sulfamate bath. To determine the coating adhesion to the substrate following tests were used: the Rockwell test, X-cut and the grate test. Results of experiment were documented by photographs and evaluated according to relevant standards. The adhesion of the coating depends on the structure, the amount of adsorbed gas (hydrogen) and residual salts in metallic coating.

Výroční a společenská rubrika

Doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc. - 70 let
Novák P.
2011, 55 (1), 36–36

Citace (ACS): Novák, P. Doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc. - 70 let. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 36–36.

Citace (ISO): Novák, P. Doc. Ing. Stanislav Tuleja, CSc. - 70 let. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 36–36.

Knižní novinky

Publikace SVÚOM, s.r.o.
Kreislová K.
2011, 55 (1), 37–37

Citace (ACS): Kreislová, K. Publikace SVÚOM, s.r.o.. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 37–37.

Citace (ISO): Kreislová, K. Publikace SVÚOM, s.r.o.. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 37–37.

Informace o konferencích

44. Celostátní aktiv galvanizérù
Pokorný P.
2011, 55 (1), 38–38

Citace (ACS): Pokorný, P. 44. Celostátní aktiv galvanizérù. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 38–38.

Citace (ISO): Pokorný, P. 44. Celostátní aktiv galvanizérù. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 38–38.

37. konference s mezinárodní účastí - Projektování a provoz povrchových úprav
Sikač J.
2011, 55 (1), 39–40

Citace (ACS): Sikač, J. 37. konference s mezinárodní účastí - Projektování a provoz povrchových úprav. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 39–40.

Citace (ISO): Sikač, J. 37. konference s mezinárodní účastí - Projektování a provoz povrchových úprav. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 39–40.

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy v 3. a 4. čtvrtletí 2010
Dušek P.
2011, 55 (1), 41–42

Citace (ACS): Dušek, P. Nové technické normy v 3. a 4. čtvrtletí 2010. Koroze a ochrana materiálů 2011, 55 (1), 41–42.

Citace (ISO): Dušek, P. Nové technické normy v 3. a 4. čtvrtletí 2010. Koroze a ochrana materiálů 2011, vol. 55, no. 1, p. 41–42.

Kompletní číslo

Abstracts
AKI
2011, 55 (1)
Obálka a tiráž
AKI
2011, 55 (1)