Časopis KOM

Výzkumné články

Koroze a mechanické vlastnosti feritickomartenzitické oceli T91 v prostředí eutektické slitiny Pb-Bi
Kobzová A. a spol.
2007, 51 (3), 51–58

Citace (ACS): Kobzová, A.; et al. Koroze a mechanické vlastnosti feritickomartenzitické oceli T91 v prostředí eutektické slitiny Pb-Bi. Koroze a ochrana materiálů 2007, 51 (3), 51–58.

Citace (ISO): Kobzová, A.; et al. Koroze a mechanické vlastnosti feritickomartenzitické oceli T91 v prostředí eutektické slitiny Pb-Bi. Koroze a ochrana materiálů 2007, vol. 51, no. 3, p. 51–58.

V rámci projektu IP EUROTRANS – DEMETRA (DEvelopment and assessment of structural materials and heavy liquid MEtal technologies for TRAnsmutation system) primárně zaměřeném na vybudování XT-ADS (eXperimental facility feasibility of Transmutation in an Accelerator Driven System) pro likvidaci jaderného odpadu lze za jednu z klíčových oblastí považovat charakterizaci konstrukčních materiálů v oblasti koroze, protikorozní ochrany a degradaci mechanických vlastností v prostředí těžkých tekutých kovů s a bez vlivu ozáření. Jedním z vybraných materiálů je feritickomartenzitická ocel T91 s různou povrchovou úpravou. První část experimentální práce byla zaměřena na korozi materiálu při teplotě 550°C po dobu 1000 hodin v prostředí eutektické slitiny Pb-Bi s různou koncentrací kyslíku 10-8 hmotn.% a 10-6 hmotn.% O2. Korozní zkoušky byly provedeny v konvekční smyčce COLONRI I. Druhá část experimentální práce byla zaměřena na posouzení vlivu prostředí eutektika Pb-Bi na mechanické vlastnosti materiálu. Pro tyto účely byla v ÚJV Řež zkonstruována cela pro mechanické zkoušky za vyšších teplot v prostředí těžkých tekutých kovů CALLISTO. Byly provedeny tahové zkoušky základního materiálu a materiálu předem exponovaného v Pb-Bi při 500 °C po dobu 1 000 h. Tahové zkoušky probíhaly s konstantní rychlostí posunu epsilon = 10-6 s-1 ve dvou různých prostředích – vzduch a eutektikum Pb-Bi.
Hodnocení aktuálních křehkolomových vlastností energetických zařízení pomocí penetračních testů
Matocha K. a spol.
2007, 51 (3), 59–63

Citace (ACS): Matocha, K.; et al. Hodnocení aktuálních křehkolomových vlastností energetických zařízení pomocí penetračních testů. Koroze a ochrana materiálů 2007, 51 (3), 59–63.

Citace (ISO): Matocha, K.; et al. Hodnocení aktuálních křehkolomových vlastností energetických zařízení pomocí penetračních testů. Koroze a ochrana materiálů 2007, vol. 51, no. 3, p. 59–63.

V příspěvku je popsán postup používaný ve VÍTKOVICE- Výzkum a vývoj, spol. s r.o. pro hodnocení aktuální úrovně FATT (Fracture Appearance Transition Temperature) a lomové houžavnatosti materiálů energetických zařízení na základě výsledků penetračních testů v rozmezí teplot -196 ÷ +60°C. Pro penetrační testy jsou používána zkušební tělesa tvaru disku o průměru 8 mm a tloušťce 0,5 mm. Jsou prezentovány výsledky získané u materiálů provozovaných energetických zařízení.

Diskuzní fórum

Ševče drž se svého kopyta
Geiplová H.
2007, 51 (3)