Časopis KOM

Výzkumné články

Koroze a repasivace ocelové výztuže betonu kontaminované chloridy
Kalabisová E. a spol.
2003, 47 (1), 5–9

Citace (ACS): Kalabisová, E.; et al. Koroze a repasivace ocelové výztuže betonu kontaminované chloridy. Koroze a ochrana materiálů 2003, 47 (1), 5–9.

Citace (ISO): Kalabisová, E.; et al. Koroze a repasivace ocelové výztuže betonu kontaminované chloridy. Koroze a ochrana materiálů 2003, vol. 47, no. 1, p. 5–9.

Článek se zabývá otázkou možnosti repasivace ocelové výztuže po předchozím působení chloridů a předkládá výsledky měření časového průběhu korozního potenciálu uhlíkové oceli při vložení do nasyceného roztoku hydroxidu vápenatého po předchozím působení různých prostředí na její povrch. Byly zjištěny rozdíly v korozním chování vzorků, u kterých nedošlo ke vzniku bodové koroze, v porovnání se vzorky s lokálním bodovým napadením. Dojde-li ke korozi v důsledku kontaminace nadkritickým množstvím chloridů v betonu, je tento děj již nevratný z hlediska repasivace. Sanační zásahy k prodloužení životnosti staveb spočívající v odstraňování chloridů z betonu mají zřejmě omezenou účinnost.
Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova a jejich náchylnost ke koroznímu praskání ve srovnání s olovnatou variantou
Eremiáš B. a spol.
2003, 47 (1), 10–13

Citace (ACS): Eremiáš, B.; et al. Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova a jejich náchylnost ke koroznímu praskání ve srovnání s olovnatou variantou. Koroze a ochrana materiálů 2003, 47 (1), 10–13.

Citace (ISO): Eremiáš, B.; et al. Nové obrobitelné slitiny mědi bez olova a jejich náchylnost ke koroznímu praskání ve srovnání s olovnatou variantou. Koroze a ochrana materiálů 2003, vol. 47, no. 1, p. 10–13.

Při vývoji nového typu mosazí pro domovní vodovodní instalace byla zhodnocena úloha chemického složení a metalurgického stavu modelových slitin mědi bez olova ve srovnání s komerční olovnatou variantou z hlediska vlivu těchto korozních faktorů na odolnost koroznímu praskání ve vodných prostředích. K tomuto účelu bylo použito zkoušky pomalou rychlostí deformace, která byla provedena v prostředích 0,05M roztoků NH4OH, Na2SO4 a NaCl. Pro uvedené zkoušky bylo použito vzorků získaných průtlačným lisováním za tepla (výlisků) a rovněž vzorků získaných tažením z výlisků příslušných slitin, které vykazovaly deformačně zpevněný stav. Výsledky ukázaly, že významný vliv chemického složení na odolnost koroznímu praskání lze pozorovat pouze pro vzorky získané průtlačným lisováním, a to ve všech zkoušených prostředích. Pro deformačně zpevněný stav lze oproti tomu vliv chemického složení na odolnost koroznímu praskání pozorovat jen v roztoku 0,05M-NH4OH. V případě 0,05M-roztoků Na2SO4 a NaCl je tedy odolnost mosazí bez olova koroznímu praskání prakticky srovnatelná s olovnatou variantou.