Časopis KOM

Výzkumné články

Vliv strukturního stavu na korozní chování dvoufázové oceli
Joska L. a spol.
2002, 46 (5), 99–103

Citace (ACS): Joska, L.; et al. Vliv strukturního stavu na korozní chování dvoufázové oceli. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (5), 99–103.

Citace (ISO): Joska, L.; et al. Vliv strukturního stavu na korozní chování dvoufázové oceli. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. 5, p. 99–103.

Tepelné zpracování ovlivňuje výrazným způsobem vlastnosti dvoufázových ocelí. Strukturní fáze, které při tomto procesu vznikají, mění mimo jiné i korozní odolnost. Vznik a průběh nerovnoměrných forem koroze lze výhodně sledovat za pomoci elektrochemického šumu. V šumových spektrech jsou jejich projevy detekovatelné citlivěji, než jinými elektrochemickými měřícími metodami. V práci byla studována možnost využití metody snímání elektrochemického šumu pro studium vlivu strukturního stavu na korozní chování dvoufázové oceli.
Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže do betonu
Rovnaníková P.
2002, 46 (5), 104–107

Citace (ACS): Rovnaníková, P. Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže do betonu. Koroze a ochrana materiálů 2002, 46 (5), 104–107.

Citace (ISO): Rovnaníková, P. Problémy spojené s použitím pozinkované výztuže do betonu. Koroze a ochrana materiálů 2002, vol. 46, no. 5, p. 104–107.

Použití pozinkované výztuže do betonu je doporučováno normou ESN 731214, jako jedna z možností ochrany výztužné oceli před korozí. Při hydrataci cementu vzniká hydroxid vápenatý a alkalické hydroxidy, které vytvářejí prostředí o vysoké koncentraci OH iontů (pH = 13), jež vede k reakci se zinkem, při níž přechází zinek do komplexního anionu za uvolnění plynného vodíku. Ten je příčinou vzniku porézní struktury cementové tmelu v okolí výztuže. V příspěvku je popsáno experimentální sledování vlivu zinku a oxidu zinečnatého na rychlost hydratace portlandského cementu a na kvalitu mikrostruktury zatvrdlé cementové pasty. Výsledky ukazují, že pozinkovaná výztuž má negativní vliv na vlastnosti mezivrstvy (ITZ) pozinkovaná ocel-cementový tmel.