Časopis KOM

Výzkumné články

Chromatovanie zinkových povlakov
Chovancová M. a spol.
2001, 45 (5), 103–107

Citace (ACS): Chovancová, M.; et al. Chromatovanie zinkových povlakov. Koroze a ochrana materiálů 2001, 45 (5), 103–107.

Citace (ISO): Chovancová, M.; et al. Chromatovanie zinkových povlakov. Koroze a ochrana materiálů 2001, vol. 45, no. 5, p. 103–107.

Príspevok pojednáva o možnosti hodnotenia aktivity otryskaných povrchov elektrochemickou metódou. Bolo vyvinuté zariadenie na meranie elektrodových potenciálov otryskaných povrchov voči nasýtenej kalomelovej elektróde, prístrojom s veľkým vnútorným odporom. Výsledky ukazujú na vysokú aktivitu otryskaných povrchov. Zjistilo sa, že režim tryskania má vplyv na priebeh elektrodových potenciálov. Účelom merania elektródových potenciálov bolo prispieť ku komplexnejšiemu hodnoteniu otryskaných povrchov, pretože meranie drsnosti a mechanických charakteristik podpovrchovej vrstvy nič nehovorí o interakcii otryskaných povrchov s okolitým prostredím. Je možná určitá súvislosť medzi aktivitou otryskaných povrchov a priľnavosťou aplikovaných povlakov, čo bude cieľom ďalších výskumov.
Hodnotenie aktivity otryskaných povrchov na základe merania ich elektrodových potencialov
Kováč J. a spol.
2001, 45 (5), 99–102

Citace (ACS): Kováč, J.; et al. Hodnotenie aktivity otryskaných povrchov na základe merania ich elektrodových potencialov. Koroze a ochrana materiálů 2001, 45 (5), 99–102.

Citace (ISO): Kováč, J.; et al. Hodnotenie aktivity otryskaných povrchov na základe merania ich elektrodových potencialov. Koroze a ochrana materiálů 2001, vol. 45, no. 5, p. 99–102.

Sledovali sa ochranné protikorózne vlastnosti chromátových vrstiev na zinkových povlakoch, ktoré sa vylúčili zo slabokyslých a zásaditých elektrolytov - Pragogal Zn 350 a Zinkogal 76. Koverzná úprava zinkových povlakov sa robila v komerčných prípravkoch Pasigal M (Cr6+) a Pasigal K01 (Cr3+), ktoré sú určené na modré chromátovanie. Ako výhodnejší sa v priebehu experimentu ukázal Pasigal K 01. Vznik chromátovej vrstvy je v dosledku vylúčenia doby prenosu jedoduchší a vačšina vzoriek má bezchybný vzhľad. Tento pasivačný roztok je veľmi výhodný aj z ekologického hľadiska, pretože neobsahuje chróm v oxidačnom stupni VI. Korózna odolnosťsledovaných chromátových vrstiev závisí od typu upravovaných zinkových povlakov.