Časopis KOM

Výzkumné články

Koroze ocelové výztuže v betonu
Novák P. a spol.
1996, 40 (1), 2–7

Citace (ACS): Novák, P.; et al. Koroze ocelové výztuže v betonu. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (1), 2–7.

Citace (ISO): Novák, P.; et al. Koroze ocelové výztuže v betonu. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 1, p. 2–7.

Vzorky ocelové výztuže byly za laboratorních podmínek exponovány v betonu s různým obsahem chloridů (0; 0,4 a hm %/cement) v atmosféře o různé relativní vlhkosti (60 až 100%). Korozní rychlost byla sledována po dobu dvou let elektrochemicky měřením polarizačního odporu. Sledovány byly dva typy uhlíkové oceli se třemi různými výhozími úpravami povrchu (broušený, zokujený, zkorodovaný). Ocelová výztuž se zkorodovaným povrchem vykazovala největší a technicky nepřijatelnou průměrnou korozní rychlost nad 2,5 um a-1 pro všechny sledované relativní vlhkosti atmosféry a koncentrace chloridů v betonu. vzorky se zokujeným povrchem měly korozní rychlosti srovnatelné s obrobeným povrchem, které bylo možno při malém obsahu chloridů a relativních vlhkostech do 100% pokládat za chemicky přijatelné. Při vysokém obsahu chlorídů (3 hm. % / cement) byla korozní rychlost zokujeného i mechanicky obrobeného povrchu technicky nepřijatelná.
Testy inhibiční účinnosti ochranných povlaků kovů v korozních atmosférách
Kalendová A.
1996, 40 (1), 8–14

Citace (ACS): Kalendová, A. Testy inhibiční účinnosti ochranných povlaků kovů v korozních atmosférách. Koroze a ochrana materiálů 1996, 40 (1), 8–14.

Citace (ISO): Kalendová, A. Testy inhibiční účinnosti ochranných povlaků kovů v korozních atmosférách. Koroze a ochrana materiálů 1996, vol. 40, no. 1, p. 8–14.

Práce se zabývá korozními testy v různých agresivních atmosférách. Důraz je kladen především na urychlené zkoušky korozních procesů a na nepřímé metody stanovení antikorozní účinnosti organických povlaků. Souhrnné provedení všech dostupných testů podává ucelenou informaci o ochranné účinnosti povlaku, respektive jeho inhibičních složek.