Bulletin AKI

Výzkumné články

Restaurátorský korozní průzkum ocelové konstrukce perónní haly Hlavního nádraží v Praze / Restoration corrosion survey of the steel structure of peron hall of the Main railway station in Prague

Pokorný P., Hrabánek M., Geiplová H.
2019, 63 (1), 1–10

Citace (ACS): Pokorný, P.; Hrabánek, M.; Geiplová, H. Restaurátorský korozní průzkum ocelové konstrukce perónní haly Hlavního nádraží v Praze / Restoration corrosion survey of the steel structure of peron hall of the Main railway station in Prague . Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (1), 1–10.

Citace (ISO): Pokorný, P.; Hrabánek, M.; Geiplová, H. Restaurátorský korozní průzkum ocelové konstrukce perónní haly Hlavního nádraží v Praze / Restoration corrosion survey of the steel structure of peron hall of the Main railway station in Prague . Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 1, p. 1–10.

V tomto článku jsou uvedeny výsledky korozního průzkumu nosné konstrukce perónní haly Hlavního nádraží v Praze. Hodnoceno bylo chemické složení a skladba použité kovové slitiny, aktuální stav protikorozní ochrany nátěrovým systémem a rovněž jeho skladba. Uvedena je také míra korozního poškození plechů a výztuh jednotlivých sloupů perónní haly. Korozní poškození plechů i výztuh je lokálně velmi významné a souvisí se zatékáním srážkové vody z poškozené střešní části konstrukce. Obnova je nezbytná i pro ochranný nátěrový systém. Článek uzavírá restaurátorský záměr, který plně respektuje historickou podobu konstrukce z počátku dvacátého století s minimálním množstvím kompromisů.

This article presents the results of the corrosion survey of the load-bearing structure of the main hall of the Main railway station in Prague. The chemical composition and microscopy view of the metal alloy has been explored, the current state of the anti-corrosion protection system as well as its composition were also evaluated. The corrosion damage of sheets and reinforcements of individual columns of the peron hall is also reported. The corrosion damage of the plates and reinforcements is locally very significant and is related to the drainage of rain water from the damaged roof structure. Renovation is also necessary for the protective coating system. The article concludes a restoration project that fully respects the historical form of the construction of the early twentieth century with minimal compromise.

 

Klíčová slova: konzervace, historický průzkum 

Keywords: conservation, historical survey

Výzkumné články

Restaurátorský průzkum nátěrových systémů ocelové konstrukce Hlavního nádraží Praha / Restoration investigation of paint systems of steel structure of Main railway Prague

Geiplová H., Mindoš L., Mrázek J., Majtás D., Macová P., Pokorný P.
2019, 63 (1), 11–18

Citace (ACS): Geiplová, H.; Mindoš, L.; Mrázek, J.; Majtás, D.; Macová, P.; Pokorný, P. Restaurátorský průzkum nátěrových systémů ocelové konstrukce Hlavního nádraží Praha / Restoration investigation of paint systems of steel structure of Main railway Prague . Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (1), 11–18.

Citace (ISO): Geiplová, H.; Mindoš, L.; Mrázek, J.; Majtás, D.; Macová, P.; Pokorný, P. Restaurátorský průzkum nátěrových systémů ocelové konstrukce Hlavního nádraží Praha / Restoration investigation of paint systems of steel structure of Main railway Prague . Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 1, p. 11–18.

Příspěvek navazuje na článek popisující stav ocelové konstrukce hlavního nádraží v Praze před restaurováním v r. 2015 [1]. V tomto příspěvku je uveden průzkum stavu protikorozní ochrany nátěrovým systémem a popsán postup restaurování. Na odebraných vzorcích nátěrového systémy byla provedena stratigrafie, FTIR a XRF analýza. S ohledem k zjištění přítomnosti základního nátěru obsahujícího Pb pigment, byla zvolena technologie tryskání vodou, která umožnila minimalizovat nebezpečné odpady.

The paper follows the paper describing the condition of wrought iron structure of main railway station [1]. In this paper the investigation of condition of paint system corrosion surface treatment is given and the restoration procedure is described. The withdrawal samples of paint systems were analysed by stratigraphy, FTIR and XRF analysis. Due to identification of Pb pigment presence in primer the water jet technology was chosen which minimalised the danger waste formation.

 

Klíčová slova: železo, konstrukce, nátěrový systém

Keywords: iron, structure, paint system  

Výzkumné články

Exposure tests of copper foils in a slurries of different bentonites / Expoziční testy měděných folií v suspenzích různých bentonitů

Stoulil J., Kouřil M., Dobrev D.
2019, 63 (1), 19–22

Citace (ACS): Stoulil, J.; Kouřil, M.; Dobrev, D. Exposure tests of copper foils in a slurries of different bentonites / Expoziční testy měděných folií v suspenzích různých bentonitů. Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (1), 19–22.

Citace (ISO): Stoulil, J.; Kouřil, M.; Dobrev, D. Exposure tests of copper foils in a slurries of different bentonites / Expoziční testy měděných folií v suspenzích různých bentonitů. Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 1, p. 19–22.

The goal of the study was to compare corrosion performance of copper in different bentonite slurries. Copper coil samples were exposed in a slurries of bentonites BaM, Rokle, B75, G2M, Voltex, Sabenil. The test was carried out under anaerobic conditions in glovebox at laboratory temperature for duration of one to four months. Samples were evaluated by means of X-ray diffraction and mass loss. Liquid parts of slurries were analysed by ion chromatography and pH meter. The resistance of copper in all studied bentonites was very high. Corrosion rates were in order of tenths of micrometers per year. No trend between pore solution composition and corrosion rate or composition of corrosion products was observed.

Cílem této práce bylo porovnání korozní odolnosti měděných folií v suspenzích různých bentonitů. Cívkové měděné vzorky byly exponovány v suspenzích bentonitů BaM, Rokle, B75, G2M, Voltex, Sabenil. Expozice probíhala za anaerobních podmínek v rukavicovém boxu za laboratorní teploty po dobu jednoho a čtyř měsíců. Vzorky byly hodnoceny pomocí rentgenové difrakce a hmotnostních úbytků. Kapalná část suspenzí byla analyzována pomocí iontové chromatografie a měření pH. Agresivita všech studovaných bentonitů k mědi byla zanedbatelná. Korozní rychlosti byly v řádu desetin mikrometrů za rok. Nebyl pozorován žádný vliv složení pórového roztoku na korozní rychlost nebo složení korozních produktů.

 

Keywords: copper, bentonite slurry, repository   

Klíčová slova: měď, bentonitová suspenze, hlubinné úložiště    

Výzkumné články

Vliv vápenatých kationtů na korozní chování žárově zinkované oceli v modelových pórových roztocích betonu / Influence of calcium cations on the corrosion behavior of hot-dip galvanized steel in model concrete pore solutions

Pokorný P., Kouřil M.
2019, 63 (1), 23–36

Citace (ACS): Pokorný, P.; Kouřil, M. Vliv vápenatých kationtů na korozní chování žárově zinkované oceli v modelových pórových roztocích betonu / Influence of calcium cations on the corrosion behavior of hot-dip galvanized steel in model concrete pore solutions . Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (1), 23–36.

Citace (ISO): Pokorný, P.; Kouřil, M. Vliv vápenatých kationtů na korozní chování žárově zinkované oceli v modelových pórových roztocích betonu / Influence of calcium cations on the corrosion behavior of hot-dip galvanized steel in model concrete pore solutions . Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 1, p. 23–36.

V článku je pomocí konvenčních elektrochemických metod (měření časového průběhu samovolného korozního potenciálu a polarizačního odporu), metod analýzy povrchu (optická a konfokální mikroskopie) a XRD fázové analýzy precipitovaných korozních produktů hodnocen vliv vápenatých kationtů na korozní chování žárově zinkované oceli v modelových pórových roztocích betonu. Výsledky uvedených experimentů potvrzují závěry současných prací na obdobné téma, tj. samotné krystalické korozní produkty na bázi Ca[Zn(OH)3]2·2H2O nejsou schopny účinně zapasivovat povrch žárově zinkované oceli v modelových pórových roztocích betonu (pH 12,6; 13,0). Na případné pasivaci se podílí směsný povlak z Ca[Zn(OH)3]2·2H2O, ZnO a Zn(OH)2.

In this paper, the influence of calcium cations on the corrosion behavior of hot-dip galvanized steel in model concrete pore solutions is evaluated by means of conventional electrochemical methods (measurement of free corosion potencial and polarization resistance), surface analysis methods (optical and confocal microscopy) and XRD phase analysis of precipitated corrosion products. The results of these experiments confirm the conclusions of the current work on a similar topic, i.e. the crystalline calcium based corrosion products Ca[Zn(OH)3]2·2H2O are not able passivate effectively surface of hot-dip galvanized steel in model of concrete pore solutions (pH 12.6; 13.0). If passivation occurs, a mixed Ca[Zn(OH)3]2·2H2O, ZnO and Zn(OH)2 is involved.

 

Klíčová slova: zinek, pasivace, pórový roztok betonu     

Keywords: zinc, passivation, concrete pore solution    

Výzkumné články

Inhibition efficiency of sodium salts of carboxylic acids on corrosion of lead in archive environment / Inhibiční účinek sodných solí karboxylových kyselin na korozi olova v archivním prostředí

Strachotová K. C., Kouřil M., Kuchťáková K., Msallamová Š.
2019, 63 (1), 37–47

Citace (ACS): Strachotová, K.; Kouřil, M.; Kuchťáková, K.; Msallamová, . Inhibition efficiency of sodium salts of carboxylic acids on corrosion of lead in archive environment / Inhibiční účinek sodných solí karboxylových kyselin na korozi olova v archivním prostředí. Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (1), 37–47.

Citace (ISO): Strachotová, K.; Kouřil, M.; Kuchťáková, K.; Msallamová, . Inhibition efficiency of sodium salts of carboxylic acids on corrosion of lead in archive environment / Inhibiční účinek sodných solí karboxylových kyselin na korozi olova v archivním prostředí. Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 1, p. 37–47.

Lead in archive environment suffers from severe corrosion attack caused by the organic acids’ vapours usually presented in such an environment. One of possible ways of corrosion protection of lead is its surface treatment by solutions of sodium salts of monocarboxylic acids (general formula CH3(CH2)n-2COONa, noted NaCn, n = 10, 11, 12). The principle of this corrosion protection is a creation of conversion coating on the lead’s surface, which decreases corrosion rate of lead in the atmospheric environment polluted by organic acids’ vapour. Our research aims at the selection of a suitable protection system that would be applicable to conservation of historical lead in archives and museums. This paper evaluates the corrosion behaviour of treated lead based on the values of polarisation resistance and shape of potentiodynamic curves in simulated corrosive environment (0.01 mol l-1 solution of acetic acid). The lead samples with different state of surface (pure, corroded and electrochemically cleaned) were treated with sodium salts of monocarboxylic acids NaCn (n = 10, 11, 12) having concentration of 0.01 and 0.05 mol l-1. In simulated corrosive atmosphere (above 0.001 mol l-1 acetic acid solution vapours), corrosion rate was measured by means of electrical resistance technique. The inhibition efficiency of monocarboxylic acids is dependent on their carbon chain length and their concentration. The greatest inhibiting efficiency in corrosive atmospheres and for all lead samples was observed for the sodium salt of dodecanoic acid having concentration of 0.05 mol l-1. Artificially created corrosion products and salt coatings were analysed by X-ray diffraction analysis and their surface morphology was observed by scanning electron microscopy. A protective salt coatings are mainly composed of metallic soaps in dimer form.

V prostředí archivních depozitářů lze pozorovat významné korozní napadení olova vlivem par organických kyselin, jejichž přítomnost je v tomto prostředí typická. Jedním z možných způsobů ochrany olova proti tomuto typu korozního napadení je jeho povrchová úprava roztoky sodných solí monokarboxylových kyselin (obecný vzorec CH3(CH2)n-2COONa, zkráceně NaCn, n = 10, 11, 12). Principem této protikorozní ochrany je vytvoření konverzního povlaku na povrchu olova, jež chrání podkladové olovo v atmosférickém prostředí znečištěném parami organických kyselin. Náš výzkum je zaměřen na nalezení vhodného ochranného prostředku pro historické olovo uložené v archivech a muzeích. Tento článek hodnotí korozní chování olova ošetřeného roztoky solí monokarboxylových kyselin na základě hodnot polarizačního odporu a tvaru potenciodynamických křivek v simulovaném korozním prostředí (v roztoku 0,01 mol l-1 kyseliny octové). Vzorky olova s různým stavem povrchu (čisté, zkorodované a elektrochemicky očištěné) byly ošetřeny roztoky sodných solí monokarboxylových kyselin NaCn (n = 10, 11, 12) o koncentraci 0,01 a 0,05 mol l-1. V simulované korozní atmosféře (nad parami 0,001 mol l-1 roztoku kyseliny octové) byla korozní rychlost olova měřena pomocí rezistometrických čidel. Inhibiční účinek monokarboxylových kyselin závisí na délce jejich uhlíkového řetězce a jejich koncentraci. Největší inhibiční účinek v simulované korozní atmosféře byl pozorován u vzorků ošetřených roztokem sodné soli kyseliny dodekanové o koncentraci 0,05 mol l-1, bez ohledu na stav povrchu vzorku. Povrch vzorků před a po ošetření v roztocích NaCn byl analyzován rentgenovou difrakční analýzou a jejich povrchová morfologie byla pozorována pomocí skenovací elektronové mikroskopie. Olovnaté soli monokarboxylových kyselin se na povrchu olova vyskytují v dimerní formě.

 

Keywords: lead, volatile acids, carboxylates, inhibition     

Klíčová slova: olovo, těkavé kyseliny, karboxyláty, inhibice

Výzkumné články

Cathionic corrosion inhibitors for protection of steel in chloride containing concrete pore solution / Katiónové korózne inhibítory na ochranu ocele v pórovom roztoku betónu s obsahom chloridov

Lovasi T., Kouril M., Jamborova T., Stoulil J., Msallamova S.
2019, 63 (1), 48–53

Citace (ACS): Lovasi, T.; Kouril, M.; Jamborova, T.; Stoulil, J.; Msallamova, S. Cathionic corrosion inhibitors for protection of steel in chloride containing concrete pore solution / Katiónové korózne inhibítory na ochranu ocele v pórovom roztoku betónu s obsahom chloridov . Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (1), 48–53.

Citace (ISO): Lovasi, T.; Kouril, M.; Jamborova, T.; Stoulil, J.; Msallamova, S. Cathionic corrosion inhibitors for protection of steel in chloride containing concrete pore solution / Katiónové korózne inhibítory na ochranu ocele v pórovom roztoku betónu s obsahom chloridov . Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 1, p. 48–53.

Elektrochemická extrakcia chloridov zo železobetónovej konštrukcie môže byť sprevádzaná s elektrochemickou injektážou hojivých látok, ak sú tieto látky pozitívne nabité a sú schopné migrovať smerom k aktivovanej výstuži. Nanočastice nesúce pozitívny náboj alebo katiónové korózne inhibítory môžu byť tou správnou voľbou. Organické látky s kladným nábojom a ich soli najčastejšie zastávajú úlohu takýchto inhibítorov. Základné podmienky pre úspešnú aplikáciu takýchto koróznych inhibítorov sú ich dostatočná inhibičná účinnosť, ktorá bola študovaná a vyhodnotená spolu so stabilitou kladného náboja v pórovom roztoku betónu s obsahom chloridov.

Electrochemical chloride extraction from a reinforced concrete structure may be accompanied with an electrochemical injection of healing agents if such agents are positively charged and are able to migrate towards the activated reinforcement. Positive charge carried by nanoparticles or cathionic corrosion inhibitors might be the proper choice. Organic substances with a positive charge and their salts are mostly such inhibitors. The essential conditions for successful application of such corrosion inhibitors are their sufficient corrosion inhibition efficiency that was studied and evaluated and their stability of positive charge in chloride containing concrete pore solution.

 

Keywords: steel, concrete, chloride extraction, cationic inhibitors      

Klíčová slova: ocel, beton, chloridová extrakce, kationtové inhibitory  

Výzkumné články

Korozní průzkum nosné konstrukce palmového skleníku v zámecké zahradě v Lánech / Corrosion survey of the palm greenhouse support structure in the castle garden in Lány

Pokorný P., Hrabánek M., Dvorský D., Turek L.
2019, 63 (1), 54–64

Citace (ACS): Pokorný, P.; Hrabánek, M.; Dvorský, D.; Turek, L. Korozní průzkum nosné konstrukce palmového skleníku v zámecké zahradě v Lánech / Corrosion survey of the palm greenhouse support structure in the castle garden in Lány . Koroze a ochrana materiálů 2019, 63 (1), 54–64.

Citace (ISO): Pokorný, P.; Hrabánek, M.; Dvorský, D.; Turek, L. Korozní průzkum nosné konstrukce palmového skleníku v zámecké zahradě v Lánech / Corrosion survey of the palm greenhouse support structure in the castle garden in Lány . Koroze a ochrana materiálů 2019, vol. 63, no. 1, p. 54–64.

Korozní průzkum nosné ocelo-litinové konstrukce palmového skleníku zahrnoval nejen charakteristiky použitých kovových materiálů (mikrostruktura, chemické složení), ale i aktuální stav systému protikorozní ochrany (tloušťka a stratigrafie aplikovaného nátěrového systému). Ze statického pohledu vyhovuje konstrukce palmového skleníku platným normám, pokud dojde k opravě dvou poškozených litinových sloupků. Na povrch jednotlivých kovových profilů je nutné aplikovat nový vrchní nátěr s prodlouženou protikorozní životností.

The corrosion survey of the supporting steel/cast iron structure of the palm greenhouse included not only the characteristics of the used metal materials (microstructure, chemical composition), but also the current state of the system of corrosion protection (thickness and stratigraphy of the applied coating system). From a static point of view, the palm greenhouse design meets the applicable standards if two damaged cast iron columns are repaired. A new top coat with extended corrosion resistance is required on the surface of individual metal profiles.

 

 

Klíčová slova: ocel, skleník, konstrukce, nátěrový systém     

Keywords: steel, greenhouse, structure, paint system     

Informace o konferencích

22. konference Koroze a protikorozní ochrana materiálů

2019, 63 (1)

Dne 23. - 25. 10. 2019 se bude v hotelu Tennis Club v Prostějově konat již 22. ročník konference AKI.  Hlavní náplní konference je dvoudenní program přednášek. Úvodní přednáškový blok bude věnován korozi a korozní ochraně v automobilovém průmyslu. Konference pak bude pokračovat v tradičním duchu, včetně studentské posterové soutěže. Hlavními tématy konference jsou koroze a protikorozní ochrana v automobilovém a letecké průmyslu, koroze v energetice, chemickém průmyslu a chladicích okruzích a koroze a protikorozní ochrana ve stavebnictví a dopravní infrastruktuře. Velká pozornost je také věnována kovovým, organickým a anorganickým povlakům v protikorozní ochraně, korozi a protikorozní ochraně úložných zařízení, korozi biomateriálů a specifické oblasti koroze kovových i nekovových památek. Dalšími tématy konference jsou monitoring, zkušebnictví, normalizace a metody studia korozních mechanizmů.

Recenzované prezentované texty budou uveřejněny v časopise Koroze a ochrana materiálů, který je zařazen v databázi SCOPUS.

Hotel Tennis Club Prostějov se nachází v klidné lokalitě města u lesoparku Hloučela, ale současně pouhých 10 minut chůze od centra města Prostějov a 5 minut autem od dálniční tepny D1/R46 Praha – Brno – Ostrava. Hotel Tennis Club Prostějov nabízí možnost hlídaného parkování přímo v areálu. Hotelová část celého areálu poskytuje ubytování až pro 140 hostů. Sportovní část celého areálu nabízí tenisové, squashové a badmintonové kurty, bazén, fitness centrum, saunu, parní lázeň, vířivku, masáže, bowling a mnoho dalších sportovních aktivit.

Důležité termíny:

Registrace účastníků za zvýhodněný poplatek do 30. 6. 2019

Příspěvky do odborného programu do 15. 9. 2019

Texty článku pro publikaci v časopisu KOM do 15. 10. 2019

Další informace naleznete na http://www.casopis-koroze.cz/konference. Těšíme se na setkání s vámi u příležitosti dalšího ročníku konference AKI.

Organizátoři

Informace o konferencích

Projektování a provoz povrchových úprav

2019, 63 (1)

Ve dnech 13. – 14. března 2019 se sešlo cca 200 účastníků z oblasti povrchových úprav v Hotelu Olšanka na Praze 3 na 45. konferenci Projektování a provoz povrchových úprav. Konference se znovu konala pod záštitou Hospodářské komory, která oceňuje přínos a prospěšnost akce pro podnikatele. Již řadu let je konference zařazována mezi vzdělávací programy České komory autorizovaných inženýrů (ČKAIT). Cílem nabitého programu bylo přinést novinky z oboru povrchových úprav, progresivních technologií, zařízení, nátěrových hmot a jejich aplikací a v neposlední řadě také informovat o nových předpisech týkající se problematiky odpadních vod, ochrany ovzduší aj.

V rámci programu bylo předneseno 30 přednášek zástupci jak z výzkumných nebo vysokoškolských pracovišť, tak i zástupci firem. Konferenci předsedali a na kvalitu přednášek i na time management dohlíželi představitelé České společnosti povrchových úprav, Asociace korozních inženýrů, Asociace českých a slovenských zinkoven.

O využití fosfonátů v přípravcích pro povrchové úpravy, například k důležité operaci pro kvalitu povrchu – odmašťování, přípravě povrchu pod nátěry, formulaci galvanických lázní, přednesl své poznatky P. SZELAG (Pragochema). Ze Slovenska M. OLŠOVSKÝ (ZVS holding) zdůraznil, že pro výrobu speciální techniky (munici, bojové dopravní prostředky, letový provoz aj.) je povrchová úprava stejně důležitá jako správná funkčnost. Přísné požadavky vyplývají z toho, že speciální technika se během bojových operací používá v různých klimatických podmínkách. Minulosti, současnosti a budoucnosti funkčního chromování se podrobně a na základě dlouholeté zkušenosti věnoval L. OBR (ČSPÚ). Jeho názor byl využívat stávající klasickou technologii funkčního chromování ovšem s dotažením zásad ochrany zdraví obsluhy, která je jednodušší, nákladově přijatelnější než přechod na náročné, nákladné a méně kvalitní technologie. Na projektu vývoje technologie pro hromadné lakování elektroforetickými lakovacími systémy pracovali ve Výzkumném a zkušebním leteckém ústavu kolektiv M. JINDŘIŠEK, M. PAZDEROVÁ (VZLÚ) a K. HYLÁK (ČVUT) a podali o tom zprávu „Předúprava elektrod pro hromadné kataforézní lakování“. H. GEIPLOVÁ a J. MRÁZEK (SVÚOM) uvedli příklady možností infračervené spektroskopie, která s dalšími metodami může vést k identifikaci složení jednotlivých použitých nátěrových systémů, jejich kvality, identifikaci chemických látek ve složení nátěrových hmot, případně osvětlit důvody různých vad a defektů. Na základě výzkumu J. ŠVADLENA a T. PROŠEK (Technopark Kralupy VŠCHT) došli k závěru, že v místě kontaktu karoserie a vodivých pryžových prvků může v korozivním prostředí dojít ke vzniku galvanického článku a výraznému urychlení korozního napadení kovové karoserie. Výzkum L. MINDOŠE (SVÚOM) byl zaměřen na predikci životnosti lakovaných svitků určených pro střešní krytiny při skladování pod přístřeškem na venkovní atmosféře. Detailně rozebral a objasnil příčiny a chyb ve výrobě. Praktické užití žárově pozinkované oceli u staveb je oceňováno v soutěži CZECH and SLOVAK GALVANIZING AWARD, kterou pořádá Asociace českých a slovenských zinkoven. S nominovanými a vítěznými stavbami, včetně autorů projektů za r. 2018, posluchače seznámil P. STRZYŽ (AČSZ).

Druhý den dopoledne jednání zahajovala zajímavou přednáškou „Využitie minerálnych tryskacích prostriedkov při predúprave povrchov před aplikáciou VOC náterov“ J. BREZINOVÁ a kol. (Strojnická fakulta TU Košice). Přednášku kolektivu autorů o různých možnostech oprav defektů povlaků žárového zinku přednesla K. KREISLOVÁ (SVÚOM). Aktuální a pro provoz povrchových úprav důležitý byl příspěvek o novele vodního zákona R. NÁSE (OI Praha). Ke dni 1. 1. 2019 nabyl účinnosti zákon č. 113/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb. o vodách. Nosným prvkem novely jsou změny ve vztahu k odpadním vodám, zejména ve vztahu k nakládání s odpadními vodami, vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné látky do kanalizace. Stříkací zařízení a další příslušenství lakoven (kabiny, sušky, dopravníky apod.) jsou zařízeními, která dle předpisů spadají do zařízení podléhajících procesu posuzování shody. Přednáška „Posuzování shody zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu“ Z. SVOBODA (Statex) přinesla přehled o zákonech a nařízení vlády, které jsou potřebné pro posuzování shody těchto zařízení v lakovnách.

Tyto přednášky jako vždy doplňovaly příspěvky 18 zástupců firem, kteří prezentovali své zkušenosti, nové výrobky či služby. Bohatá nabídka 26 firem vystavujících u stolků přinesla další širokou škálu podnětů pro komplexní řešení předpovrchových a povrchových úprav a tím spojené problematiky. Jednalo se například o problematiky tryskání, odmašťování, odstraňování oleje a nečistot z mycích lázní, dále o nabídky týkající se vybavení různých provozů povrchových úprav, zařízení pro nanášení povrchové úpravy, aplikací nátěrových hmot, zefektivnění těchto provozů včetně digitalizace výroby i snižování výrobních nákladů, kontrol technologie pro zvýšení kvality v práškových lakovnách, řešení chyb při aplikaci, novinky v nátěrových hmotách, dodávky zinkových surovin a produktů, speciální technologie - fluoroplasty, dále nabídka háků a maskování, ale i filtrů a filtrace, vzduchotechniky v provozech (včetně ventilátorů), řešila se otázka jak předcházet znečištění ovzduší již při projektování těchto provozů, problematika vodního hospodářství včetně odpadních vod, otázky předcházení havárií a skladování nebezpečných látek, protipožární ochrany, také byly představeny přístroje pro nedestruktivní zkoušení a měření, antikorozní balení a inhibitorů koroze (VCI) a v neposlední řadě nabídnuto poradenství v oblasti dotačních programů a pro energetický management.

Prezentující se firmy (řazeno abecedně) ALTEKO, BALTRO, BICKEL & WOLF, BRANOPAC CZ, COLORLAK, COTTEX Trade, CARLISLE Fluid Technologies Germany, DENIOS, DÜRR Systems Czech Republic, EKOL, EKOMAZIVA, ENOVATION, EWAC, FILTRATION Group, GALATEK, GIDLY, HACH LANGE, HERDING Technika životního prostředí, IDEAL-TRADE Service, KOVOLAK, LANKWITZER, MEDIA CZ, PEŠEK technology, QUINS, RSBP, SILROC CZ, STROJNÍ MONTÁŽE, SURFIN TECHNOLOGY, TECHNICOAT Czech Republic, TESTIMA, TOMÁŠOVÁ LEA, TSI SYSTEM, WATEK, WAtech, WISTA.

Odborný program zakončila zajímavá exkurze do Metal Trade Comax, a.s. ve Velvarech. Účastníci měli možnost vidět nejen kontinuální lakovací linku pro lakování hliníkových a pozinkovaných plechů ve svitcích, ale i přidružené laboratoře a na závěr hutní provoz výroby slitin a předslitin.

Součástí prvního dne byl jako tradičně diskuzně společenský večer, na který se účastníci přesunuli ze Žižkova na Královské Vinohrady. Program byl ve stylu zástupců nejmladší generace. Mnoho diskutujících i na něm pokračovalo v debatě a navazování obchodních kontaktů.

Zdeňka Jelínková a Zdeňka Trávníčková

Informace o konferencích

51. ročník celostátního Aktiv galvanizérů

2019, 63 (1)

Ve dnech 6. a 7. února letošního roku proběhl v Jihlavě, v krásném sále hotelu Gustav Mahler, již tradiční, v pořadí 51. Aktiv galvanizérů. Nosným tématem letošní konference bylo řešení problémů v oblasti úspory lidské práce, energií, materiálů a zvýšení produktivity práce. Podtitul konference zněl "Snížení nákladů, spotřeby materiálu, vody a energií".

Z přihlášených 25 odborných přednášek a příspěvků odeznělo 24 příspěvků. Zasáhla nemoc přednášejícího, přesto však autor stihl příspěvek předat k otištění do sborníku přednášek a zájemci si ho mohli aspoň přečíst. Každý z účastníků, kterých bylo přihlášeno 174 z 92 podniků, institucí a škol, již tradičně před zahájením jednání obdržel tištěný sborník (ISBN 978-80-905648-4-8) s plným zněním příspěvků. Kdo měl zájem, mohl navíc texty příspěvků obdržet u prezence i na CD nosiči. Pro osobní jednání bylo na chodbách v klášterní části hotelu instalováno 28 stolečků a konzultačních míst. Mimo tuzemských účastníků se jednání zúčastnili i zástupci ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Neodmyslitelnou součástí aktivu je i přítomnost mediálních partnerů ČSPÚ, letos byli přítomni zástupci vedení časopisu Tribotechnika, kteří tak měli možnost se přímo prezentovat své čtenářské obci, představit svoje periodika a dále živě čerpat názory a potřeby svých čtenářů.

Součástí jednání Aktivu je i přítomnost významných hostů jednak z regionu, institucí a škol. Letošního Aktivu se osobně při zahájení zúčastnil pan Radek Popelka, náměstek primátora města Jihlavy. Přivítal přítomné a popřál jednání vysokou odbornou úroveň a vyslovil přání, aby se všichni účastníci v Jihlavě cítili velice příjemně a rádi se do tohoto regionu vraceli a to i při jiných příležitostech. Mezi dalšími hosty byli, nestor jednání a zástupce německé společnosti DGO a majitel firmy Riesmetall GmbH, pan Joachim Ramisch, který také v krátkém úvodním příspěvku pozdravil přítomné a pozval zájemce na veletrh a jednání DGO, které se koná na podzim v Německu, zástupci vedení SSPÚ (Doc.Zemanová, Ing. Ivic) a ředitel AČSZ (Ing. Stryž). V krátkém úvodním příspěvku přivítal účastníky také prezident ČSPÚ, Ing. Ladislav Obr, CSc, popřál úspěšné jednání a pozval přítomné na večerní diskuzní fórum.

Po slavnostním úvodu pak bylo zahájeno vlastní odborné jednání za řízení dopoledního pracovního předsednictva aktivu. Jednání bylo rozdělené do několika odborných bloků se zaměřením na kvalitu povrchové úpravy z hlediska funkce a vlivu předúprav před vlastní, finální úpravou. V úvodním příspěvku se Ing. J. Bartošík (IDEAL-Trade Service, s.r.o.) věnoval problematice moření hliníku a jeho slitin. Poukázal na důležitost procesu moření, který slouží jako předúprava před následným zpracováním a který zásadně ovlivňuje kvalitu finální povrchové úpravy. V následujícím příspěvku, který autoři nazvali Zdroje úspor v galvanickém pokovení, Ing. p. Goliáš (Schlötter Galvanotechnik) na základě dlouholetých osobních zkušeností uvedl konkrétní praktické příklady možností úspor v oblasti povrchových úprav při procesu galvanického pokovení. O tom, že voda je limitujícím prvkem v procesech povrchových úprav, bylo hlavní myšlenkou příspěvku Ing. Fuky ( Techneco Praha). Na konkrétních příkladech ukázal možnosti úspory vody. Ing. R. Konvalinka ( SurTec ČR, s.r.o.) představil novou technologii konverzních povlaků, která za podstatně příznivějších provozních parametrů i nákladů, nahrazuje doposud používané fosfátování.

O tom, jak náročná a složitá je povrchová úprava odlitků z tvárné litiny, jaká je její mikrostruktura a že její fyzikálně mechanické vlastnosti jsou mimo jiné dány také obsahem uhlíku, křemíku a manganu, poukázala ve svém příspěvku Ing. X. Ševčíková, Ph.D. ( VŠB TUO).Na snímcích světelné mikroskopie přehledně dokumentovala mikro strukturní vady, které se negativně projevují na výsledné povrchové úpravě, nejčastěji prováděném zinkování. Náhradu chromového leptání za bezchromovou technologii v pokovování plastů představil Ing. V. Blažek ( MacDermid Enthone, s.r.o.). GA PROFI TREX, s.r.o. je nová česká společnost založená v roce 2016 s cílem dodávat produkty, aplikační servis a poradenství pro povrchové úpravy v regionu střední Evropy. Její strategii a stávající výrobní program představil ředitel společnosti, Ing. V. Žabka. Funkci kobaltu v pasivacích a nové bezkobaltové pasivace představil Ing. V. Kříž ( Atotech CZ, a.s.).

Závěr dopoledního jednání prvního jednacího dne byl již tradičně věnován předání ocenění ČSPÚ, pamětní medaile s diplomem, odborníkům za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. Na letošním aktivu byli oceněni Ing. Lubomír Kolouch, Petr Sobotka, Hana Suffnerová a Ing. Alena Vomáčková.

Odpolední blok přednášek zahájil Ing. P. Čepelák ( Ekomaziva, s.r.o.) s představením technologie a zařízení na vymrazování solí z galvanických roztoků. Současně uvedl i možnosti srážení a iontové výměny. Komplexní technologická řešení v galvanotechnice přifunkčním chromováním nastínil Ing. Jan Vytřas ( NOVEX Bohemia s.r.o.). Uvedl nové možnosti oprav vad vzniklých v technologii funkčního chromování a praktické způsoby oprav těchto vad. Firmu METROHM Česká republika s.r.o. na aktivu představil Ing. M. Stočes, Ph.D. a ukázal nové možnosti využití přístrojů této firmy pro řízení a kontrolu galvanických procesů. Stejným tématem se zabýval i Ing. V. Gromeš ( TSI Systém, s.r.o.) a představil výrobky firmy DeFesko pro kontrolu kvality povrchových úprav. Oblasti kvality zůstal věren i Ing. P. Žourek (Prominent, s.r.o.) a ukázal nové možnosti rychlého a nedestruktivního fluorescenčního měření tlouštěk vrstev a analýzu materiálů novým ručním X-RAY přístrojem firmy Fischer.

Novinky v oblasti automatizace a dávkování chemického niklu a dalších procesů bylo předmětem dalšího příspěvku předneseného Ing. T. Chvátalem (Katko, s.r.o.). Tato zařízení v technologii chemického niklování jsou v České republice v řadě provozů používána k plné spokojenosti provozovatelů. Důležitost a význam mechanické povrchové úpravy před galvanizací prezentoval Bc. M. Boldi (Advantafe-fl.cz s.r.o.). Ve své prezentaci představil škálu nových zařízení firmy OTEC v oblasti špičkové mechanické předúpravy. Reverzory -přepínače polarity, to bylo téma následujícího příspěvku Ing. V. Vrátného a kol. ( DEHO Relspec,s.r.o. a NES, s.r.o.). Tato zařízení jsou nedílnou součástí napájecích zdrojů pro galvanotechniku, bez kterých by se i tak obyčejné otočení polarity na galvanizační vaně stalo pracným, ne-li nemožným, úkonem.

Závěr odpoledního odborného jednání tvořil příspěvek čestného hosta a ředitele AČSZ, Ing. P. Stryže. Představil výsledky mezinárodní soutěže "The Global Galvanizing Adwars 2015", kde cílem je ocenit architekty, stavební inženýry a konstruktéry za nejúčelnější a nejvíc inovativní užití žárově zinkované oceli v architektuře a stavebnictví. Hned po ukončení odborného jednání Aktivu se konala volební členská schůze členů ČSPÚ. Po zhodnocení a schválení činnosti za uplynulý rok a zprávy o hospodaření společnosti, byla provedena volba nového výboru a revizní komise na další funkční období. Součástí schůze bylo i schválení navrženého usnesení.

Nedílnou součástí aktivu Galvanizérů je společný diskusní večer. Nejinak tomu bylo i letos, kdy v prostorách bývalého dominikánského kláštera připravili organizátoři společnou večeři s následnou diskuzí a neformální zábavou. Pro letošní rok byla opět připravena degustace dobrých vín, doplněná reprodukovanou hudbou k poslechu i tanci.

Před začátkem druhého dne jednání se krátce sešel nově zvolený výbor ČSPÚ a tajnou volbou zvolil svoje vedení. Staronovým prezidentem společnosti byl zvolen Ing. Obr a viceprezidentem opět Ing. Szelag.

Odbornou část druhého dne jednání zahájil Mgr. L. Klement (KV Pumps, s.r.o.). Představil nově vzniklou firmu a její výrobní sortiment čerpadel a filtračního zařízení pro galvanotechniku. O možnostech a nových způsobech vybarvování vrstev eloxovaného hliníku a jeho slitin informoval v následujícím příspěvku Ing. P. Vlas ( IDEAL-Trade Service,s.r.o.). Důležité aspekty v technologii funkčního chromování bylo tématem příspěvku Ing. L. Obra ( ČSPÚ), ve kterém shrnul na základě dlouhodobých teoretických znalostí a provozních zkušeností podstatu této technologie a následně z ní vyplývající optimální technologické a ekonomické vedení provozu. Náhradou pasivačních přípravků s obsahem šesti vazného chromu a analýzou nových bez chromových pasivačních povlaků se zabývala ve svém příspěvku Ing. k. Kreislová, Ph.D. a kol. (SVÚOM, s.r.o.). Automobilový a letecký průmysl vyžaduje úpravu kovových povrchů novými konverzními povlaky se zvýšenou korozní odolností a adhezí k povrchu. O vlivu předúprav na kvalitu těchto povlaků na bázi zirkonia se zabýval příspěvek Doc. Ing. M. Zemanové, Ph.D. a kol. ( FCHPT STU a Pragochema, s.r.o.). V závěrečném odborném příspěvku představil Ing. R. Rozlivka ( HYTEX Productions, s.r.o.)výrobní program v oblasti filtračních elementů pro provozy povrchových úprav.

Jednání aktivu, kterého se i ve druhý den jednání zúčastnilo téměř 140 účastníků, uzavřel prezident ČSPÚ Ing. Obr, který poděkoval všem přítomným za aktivní účast na jednání a pozval všechny na další, již 52. Aktiv galvanizérů, který se bude konat ve dnech 5. - 6. února 2019 opět zde v Jihlavě, v hotelu Gustav Mahler.

Ladislav Obr

Diskuzní fórum

Kurz Korozní inženýr

2019, 63 (1)