Bulletin AKI

Obálka

Evropský grant pro mladé vědce EUROCORR Young Scientist Grant získala Darya Rudomilova

2018, 62 (4)

Evropská korozní federace, EFC, uděluje každoročně při příležitosti konání největší světové korozní konference EUROCORR tři granty pro podporu mezinárodní mobility a spolupráce mezi evropskými výzkumnými týmy v oblasti koroze a protikorozní ochrany. Podpora je určena mladým vědeckým pracovníkům, kteří chtějí navštívit zahraniční pracoviště vedené zkušeným odborníkem za účelem krátkodobého studijního pobytu.

Mezi třemi podpořenými projekty pro rok 2018 je Darya Rudomilova ze skupiny Kovové konstrukční materiály Technoparku Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Darya bude mít příležitost navštívit a krátkodobě pracovat ve skupině Dr. Michaela Rohwerdera z Max-Planck-Institut für Eisenforschung v Düsseldorfu (Německo). Dr. Rohwerder vede celosvětově uznávané pracoviště, které stálo u zavádění lokálních elektrochemických technik ve výzkumu atmosférické koroze. Pobyt bude věnován tématu detekce vodíku ve struktuře vysoko pevnostních ocelí pomocí techniky SKPFM (scanning Kelvin probe force microscopy). Mikroskopie atomárních sil (AFM) a měření Kelvinovou sondou (SKP, SKPFM) jsou techniky dostupné v Technoparku Kralupy a spolupráce se skupinou Dr. Rohwerdera umožní jejich širší uplatnění ve výzkumných i vývojových projektech.

Tomáš Prošek

Darya Rudomilova přebírá EUROCORR Young Scientist Grant od profesora Wolframa Fürbetha, předsedy STACu (Science and Technology Advisory Committee) EFC během konference EUROCORR 2018 v Krakově.

Výzkumné články

Evaluation of mechanical properties of gas pipeline DN 500 after more than 40 years of its operation / Hodnotenie mechanických vlastností plynového rozvodu DN 500 po viac ako 40 rokoch jeho prevádzky

Hagarová M., Jakubéczyová D., Baranová G., Fujda M.
2018, 62 (4), 115–120

Citace (ACS): Hagarová, M.; Jakubéczyová, D.; Baranová, G.; Fujda, M. Evaluation of mechanical properties of gas pipeline DN 500 after more than 40 years of its operation / Hodnotenie mechanických vlastností plynového rozvodu DN 500 po viac ako 40 rokoch jeho prevádzky . Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (4), 115–120.

Citace (ISO): Hagarová, M.; Jakubéczyová, D.; Baranová, G.; Fujda, M. Evaluation of mechanical properties of gas pipeline DN 500 after more than 40 years of its operation / Hodnotenie mechanických vlastností plynového rozvodu DN 500 po viac ako 40 rokoch jeho prevádzky . Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 4, p. 115–120.

The paper deals with the mechanical properties of steel gas pipeline DN 500 after more than 40 years of operation. Mechanical properties of the pipeline were established by a tensile test at an ambient temperature according to the standard EN ISO 6892-1. The resistance of the pipeline against brittle failure was evaluated by using Charpy impact test according to EN 10045-1. The character of fracture surface after the Charpy test was analysed by using scanning electron microscopy. A high proportion of transcrystalline cleavage was a characteristic feature of fracture surfaces. Mechanical characteristics obtained by static tensile testing were compared with the values obtained from steel manufacturer. Higher elongation was observed in a parallel direction compared to the perpendicular direction to the axis of the pipe. The observed anisotropy of properties was related to the distribution of inclusions in the direction of the deformation of the steel sheets used for the pipeline construction.

Práca sa zaoberá mechanickými vlastnosťami oceľového plynovodného potrubia DN 500 po viac ako 40 rokoch prevádzky. Mechanické vlastnosti potrubia boli stanovené ťahovou skúškou pri teplote okolia podľa normy EN ISO 6892-1. Odolnosť potrubia voči krehkému lomu bola hodnotená Charpyho skúškou rázom v ohybe podľa EN 10045-1. Charakter lomovej plochy po Charpyho teste bol analyzovaný pomocou skenovacieho elektrónoveho mikroskopu. Vysoký podiel transkryštalického štiepenia bol charakteristickým znakom lomových povrchov. Mechanické charakteristiky získané po ťahovej skúške boli porovnané s hodnotami získanými od výrobcu ocele. Bola zistená vyššia ťažnosť v smere rovnobežnom s osou potrubia v porovnaní s kolmým smerom k osi potrubia. Pozorovaná anizotropia vlastností súvisela s rozložením inklúzií v smere deformácie oceľových pásov na výrobu potrubia.

 

Keywords: steel, Charpy test, impact toughness

Klíčová slova: ocel, Charpyho test, lomová houževnatost 

Výzkumné články

Influence of hydrate formation and wall shear stress on the corrosion rate of industrial pipeline materials / Vliv tvorby hydrátů a mechanického pnutí na stěnách na korozní rychlost průmyslových trubkových materiálů

Poberezhny L., Hrytsanchuk A., Hrytsuliak G., Poberezhna L., Kosmii M.
2018, 62 (4), 121–128

Citace (ACS): Poberezhny, L.; Hrytsanchuk, A.; Hrytsuliak, G.; Poberezhna, L.; Kosmii, M. Influence of hydrate formation and wall shear stress on the corrosion rate of industrial pipeline materials / Vliv tvorby hydrátů a mechanického pnutí na stěnách na korozní rychlost průmyslových trubkových materiálů. Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (4), 121–128.

Citace (ISO): Poberezhny, L.; Hrytsanchuk, A.; Hrytsuliak, G.; Poberezhna, L.; Kosmii, M. Influence of hydrate formation and wall shear stress on the corrosion rate of industrial pipeline materials / Vliv tvorby hydrátů a mechanického pnutí na stěnách na korozní rychlost průmyslových trubkových materiálů. Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 4, p. 121–128.

In the modern systems of transportation of oil, gas and condensate, in the units of regasification of liquefied natural gas, two-phase flows play an increasingly important role in technological equipment used in the chemical and oil refining industry, power engineering and other industries. All available studies on the formation of gas hydrates were mainly focused on their ability to clog pipes along their entire length. While their ability to cause (initiate) corrosion remains virtually unexplored. Therefore, to increase the efficiency of industrial pipelines it is necessary to study the joint effect of hydration formation and stresses of friction on corrosion of the pipeline. The mathematical model of pipeline corrosion has been further developed by considering the influence of the gas hydrate. The influence of pressure, temperature on the speed of corrosion processes is estimated and it is shown that under the most unfavorable conditions the corrosion rate under the action of gas hydrates can increase several times.

V moderních soustavách pro transport ropy, plynu a kondenzátu, v jednotkách na zplynování kapalného zemního plynu, dvoufázový tok hraje čím dál větší roli ohledně používaného vybavení v chemickém a rafinérském průmyslu, energetice a dalších. Všechny dostupné studie o tvorbě hydrátů plynu byly zaměřeny hlavně jejich schopnost ucpávat potrubí po jejich celé délce. Zatímco schopnost způsobit korozní napadení zůstává víceméně nezmapovaná. Za účelem zvýšení efektivity průmyslových potrubí je nezbytné studovat současně vliv hydratace a napětí na korozi potrubí. Byl vytvořen matematický model pro korozi potrubí, který bere v úvahu vliv plynového hydrátu. Byl stanoven vliv tlaku, teploty na rychlost korozních procesů a ukazuje se, že za nejméně vhodných podmínek může vzrůst korozní rychlost až několikanásobně.

 

Keywords: steel, oil/gas, hydrate, model

Klíčová slova: ocel, ropa/plyn, hydrát, model  

Výzkumné články

Comparison of the thermal stability of magnesium phosphate (newberyite) coating with conventional zinc phosphate (hopeite) coating / Porovnání tepelné stability hořečnatého fosfátu (newberyite) s konvenčním povlakem zinečnatého fosfátu (hopeite)

Pokorný P.
2018, 62 (4), 129–133

Citace (ACS): Pokorný, P. Comparison of the thermal stability of magnesium phosphate (newberyite) coating with conventional zinc phosphate (hopeite) coating / Porovnání tepelné stability hořečnatého fosfátu (newberyite) s konvenčním povlakem zinečnatého fosfátu (hopeite) . Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (4), 129–133.

Citace (ISO): Pokorný, P. Comparison of the thermal stability of magnesium phosphate (newberyite) coating with conventional zinc phosphate (hopeite) coating / Porovnání tepelné stability hořečnatého fosfátu (newberyite) s konvenčním povlakem zinečnatého fosfátu (hopeite) . Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 4, p. 129–133.

This article presents a detail comparison of the thermal stability of the new magnesium phosphate (newberyite – MgHPO4·3H2O) coating with a conventional coating of zinc phosphate (hopeite – Zn3(PO4)2·4H2O). It was confirmed that dehydration of zinc phosphate (hopeite) occurs gradually (dehydration start temperature: 115 °C). The start of magnesium phosphate (newberyite) dehydration is indeed shifted to somewhat higher temperatures (about 125 °C) but the dehydration has an intense jump character. When using magnesium phosphate (newberyite) coating for further surface treatment at higher temperatures, dehydration of the coating can result in reduction of the adhesion between the phosphate/primer coatings. Under these conditions, it is recommended to use a coating of conventional zinc phosphate (hopeite) or manganese phosphate (hurealite).

Tento článek detailně porovnává tepelnou stabilitu krystalů nového povlaku hořečnatého fosfátu (newberyite – MgHPO4·3H2O) s běžně v praxi používaným povlakem zinečnatého fosfátu (hopeite – Zn3(PO4)2·4H2O). Bylo potvrzeno, že dehydratace zinečnatého fosfátu (hopeite) má postupnější charakter (vlastní dehydratační proces začíná při teplotě 115 °C). Počátek dehydratace hořečnatého fosfátu (newberyite) je posunut k mírně vyšším teplotám (přibližně 125 °C), ovšem dehydratace má významný skokový charakter. Použití následné povrchové úpravy aplikované za vyšších teplot na povlak hořečnatého fosfátu, může, vlivem intenzivní dehydratace krystalů fosfátu, snížit přilnavost finální povrchové úpravy. Pro praktické použití je z tohoto pohledu vhodnější použití konvenčního povlaku zinečnatého fosfátu (hopeite) nebo manganatého fosfátu (hurealite).

 

Keywords: phosphate, TG/DTA, dehydration  

Klíčová slova: fosfát, TG/DTA, dehydratace   

Výzkumné články

Využití termické analýzy pro hodnocení penetrace minerálního roztoku do dřeva / Application of thermal analysis for the evaluation of mineral solution penetration into wood

Majstríková T., Daňková J., Mec P.
2018, 62 (4), 134–140

Citace (ACS): Majstríková, T.; Daňková, J.; Mec, P. Využití termické analýzy pro hodnocení penetrace minerálního roztoku do dřeva / Application of thermal analysis for the evaluation of mineral solution penetration into wood. Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (4), 134–140.

Citace (ISO): Majstríková, T.; Daňková, J.; Mec, P. Využití termické analýzy pro hodnocení penetrace minerálního roztoku do dřeva / Application of thermal analysis for the evaluation of mineral solution penetration into wood. Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 4, p. 134–140.

Při interakci minerálních roztoků s rostlým dřevem dochází k prosycení dřevěné matrice, následně pak k depozici minerálních částic a případně k reakci se složkami dřeva. Takto vzniká v přirozených či umělých podmínkách částečně nebo plně mineralizované dřevo, jehož fyzikálně-mechanické vlastnosti jsou ovlivněny příjmem a charakterem působícího roztoku. Na obdobném principu je založena i cílená aplikace organosilanů, která redukuje příjem kapalné vody a vede tak ke zvýšení trvanlivosti, ovšem také dochází ke korozi dřeva a následnému poklesu mechanických parametrů. V rámci této studie byla popisována penetrace komerčního roztoku Lukofob 39 na bázi organosilanů do rostlého dřeva s cílem určit rozsah mineralizované části, do které roztok pronikl. V tomto případě vznikají v dřevěné matrici charakteristické minerální depozity, jejichž kvantifikaci pomocí termické analýzy lze s výhodou využít pro popis penetrace roztoku. Na základě provedených analýz specifických tělísek, odebíraných z primárních vzorků s různou dobou expozice v roztoku, lze konstatovat, že s rostoucí délkou expozice roste hloubka penetrace roztoku a i množství minerálních depozit. Posuny na křivkách termické analýzy taktéž poukazují na korozní účinky roztoku Lukofob 39 na základní složky dřeva.

Interaction of mineral solutions with solid wood leads to saturation of the wood matrix, then to the deposition of mineral particles and eventually to reaction with wood components. In this way a partially or fully mineralized wood occurs in natural or artificial conditions, whose physical-mechanical properties are influenced by the retention and by the character of the solution. Targeted application of organosilanes is based on a similar principle that reduces the intake of liquid water and thus leads to an increase in durability, however, it also causes wood corrosion and consequent decrease in mechanical parameters. In this study, penetration of commercial organosilanes-based product Lukofob 39 into solid wood was described in order to determine the extent of the mineralized part into which the solution penetrated. In this case, characteristic mineral deposits are formed in the wood matrix and its quantification by thermal analysis can be advantageously used to describe the penetration of the solution. Based on the analyses of specific samples taken from primary specimens with different exposure times in the solution, it can be stated that with the increasing exposition time the penetration depth of the solution as well as the amount of mineral deposits increase. The shifts on the thermal analysis curves also show the corrosion effects of Lukofob 39 on the basic components of wood.

 

Klíčová slova: organosilany, impregnace, TA   

Keywords: organosilanes, impregnation, TA   

Přehledové články (review)

Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v prostředí úpraven pitné vody a vodojemů / Corrosion resistance of stainless steel in drinking water treatment plants and water storage units

Prošek T., Šefl V.
2018, 62 (4), 141–147

Citace (ACS): Prošek, T.; Šefl, V. Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v prostředí úpraven pitné vody a vodojemů / Corrosion resistance of stainless steel in drinking water treatment plants and water storage units. Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (4), 141–147.

Citace (ISO): Prošek, T.; Šefl, V. Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v prostředí úpraven pitné vody a vodojemů / Corrosion resistance of stainless steel in drinking water treatment plants and water storage units. Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 4, p. 141–147.

Článek shrnuje hlavní faktory ovlivňující korozivitu upravované a pitné vody, typy korozního napadení korozivzdorných ocelí a vliv zpracování a úpravy jejich povrchu na korozní odolnost. Uvedeny jsou jakosti korozivzdorných ocelí v současnosti v oblasti úpravy, transportu a skladování pitné vody používané a některé další pro tato prostředí vhodné. Na základě literárních zdrojů jsou doporučeny optimální jakosti korozivzdorných ocelí v závislosti na složení vody a technologii úpravy.

Main factors affecting the corrosivity of water in water treatment plants and water towers and other storage facilities, observed types of corrosion degradation of stainless steel and the effect of manufacturing and surface treatment on their corrosion resistance are discussed. A list of stainless steel grades currently used in the field of treatment, transport and storage of drinking water is given together with some other suitable ones. Based on literature resources, optimal stainless steel grades are recommended as a function of water composition and treatment method.

 

Klíčová slova: korozivzdorná ocel, pitná voda, úprava

Keywords: stainless steel, drinking water, treatment    

Informace o konferencích

Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav

2018, 62 (4)
 
Informace o konferencích

EUROCORR 2018

2018, 62 (4)

Pořádání letošní konference EUROCORR se ve spojení s dalšími ujala polská PSK (Polish Corrosion Society). Konference se konala v kongresovém centru ve městě Krakov ve dnech 9. až 13. září. Na 36 000 metrech čtverečních moderní budovy kongresového probíhalo každý den 12 až 14 sekcí s různými tématy a společně s posterovou sekcí bylo prezentováno přes 850 zajímavých prací. 5 plenárních přednášek konference vedli Prof. Dr. Carmen Andrade, Dr. Dante Battocchi, Jeffrey L. Didas, Dr. Rer. Nat. Joerg-Alfred Vogelsang, Michael Thorup Kruse.

Polští organizátoři vybrali pro konferenci opravdu vhodné místo, které splnilo potřeby všech účastníků i návštěvníků. Kongresové centrum poskytlo ve svých prostorách dostatek místa na přednáškách i pro vystavovatele jednotlivých firem z řad průmyslu a v neposlední řadě i v průběhu přestávek mezi sekcemi, kdy bylo pro návštěvníky pro návštěvníky připraveno bohaté občerstvení, aby mohli prodiskutovat získané informace na jednotlivých přednáškách.

Na konferenci bylo dále uděleno několik ocenění. Cenu European Corrosion Medal získal profesor Kemal Nisancioglu za cenný přínos ve výzkumu koroze a vývoji slitin pro průmyslové účely. Cenu Cavallaro Medal, která je udělována každé dva roky za aktivitu v publikační činnosti získal profesor Timothy Burstein, který je autorem přes 200 vědeckých publikací a autorem několika patentů. Cenu udělovanou vědcům do 35 let za přínos v publikacích v oblasti koroze Kurt Schwabe Prize získal Dr. Andrea Quaini, který se zabývá korozí v extrémních podmínkách. Čestné členství v EFC pro tento rok získal Don Harrop. Na podporu mladých nadaných studentů byl udělován EUROCORR Young Scientist Grant, který v letošním roce získali Darya Rudomilova (University of Chemistry and Technology Prague, Czech Republic), "Hydrogen detection in view of high strength steel microstructure via scanning Kelvin probe force microscopy (SKPFM) measurements". Paul Johan Denissen (Delft University of Technology, the Netherlands), "Towards the understanding of inhibitor release and synergies from coatings for long-term protection by Local Electrochemical Impedance Mapping". Leonardo Iannucci (Politecnico di Torino, Italy), "Assessment of microbial corrosion in marine and hypersaline environment".

Kromě výživného programu přednášek, byl pro hosty na každý den připraven program, kde se mohli návštěvníci setkat v uvolněné atmosféře, počínaje Opening Party a Poster Session, přes koncert v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské. Na závěr konference byla uspořádána pro hosty večeře v historickém tramvajovém depu, které je chráněno jako kulturní památka a je zapsané na seznamu památek UNESCO.

Konferenci si jistě všichni návštěvníci užili, a proto nezbývá než poděkovat organizátorům za uspořádání letošního Eurocorru a za profesionální servis v průběhu akce. Příští rok se bude tato tradiční konference konat 8. až 13. září ve španělské Seville. Určitě jsme už nyní všichni zvědaví, co nového nám další ročník přinese.

Richard Bureš

Informace o konferencích

Konference AKI 2018

2018, 62 (4)

21. ročník konference Koroze a protikorozní ochrana materiálů se uskutečnil ve dnech 24. – 26. 10. 2018 v hotelu U Sládka v malebném městečku Chodová Planá v Západních Čechách.

Na konferenci se sjelo 86 účastníků nejen z Čech a Slovenska. Při slavnostním zahájení konference byla prezidentem AKI - Tomášem Proškem - udělena Cena Milana Pražáka panu prof. Číhalovi, DrSc. a to za významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a protikorozní ochrany.

Úvodní přednáškový blok byl věnován protikorozní ochraně v petrochemickém průmyslu a byl veden jako symposium pod názvem  Corrosion Protection in Transport and Processing of Oil. V sekci zazněly přednášky Aleca Groysmana z Izraele, Franka Váchy, který dlouhodobě působí v Kanadě, a dalších odborníků v oboru.

V dalších blocích bylo prezentováno celkem 34 přednášek, které se věnovaly především problematice koroze v energetice, stavebnictví, automobilovém a leteckém průmyslu a koroznímu monitoringu. Pozornost byla také věnována využití povlaků v protikorozní ochraně, korozi biomateriálů a protikorozní ochraně úložných zařízení a kovových i nekovových památek.

V posterové sekci bylo prezentováno celkem 11 prací. Ve  studentské soutěži, podporované Nadačním fondem profesora Josefa Koritty, zvítězila práce Denisy Steinerové, studentky Univerzity Pardubice. Dále byly oceněny práce studentů VŠCHT Praha Kláry Kuchťákové a Václava Gerstnera.

Zárověň byl vyhlášen vítěz prvního ročníku soutěže o cenu za nejlepší závěrečnou práci. Vítěznou prací byla vyhlášena bakalářská práce s názvem Vyfarbovanie anodicky oxidovaného hliníka na báze Sn. Autorkou je Bc. Barbora Šopová, studentka Fakulty chemické a potravinářské technologie Slovenské technické univerzity v Bratislavě, která práci zpracovala pod vedením doc. Ing. Matildy Zemanové, Ph.D.

Středeční společenský večer byl uspořádán v prostorách hotelu U Sládka a byl uveden vystoupením chodského dudáckého kvarteta, které sklidilo za své vystoupení bouřlivý potlesk. Bohatý raut a skvělé víno bylo skvělým doplňkem již tak dobré večerní nálady, která přítomné v sále neopouštěla ani v pozdních nočních hodinách.

Čtvrteční program konference byl zakončen velmi zajímavou prohlídkou Chodovarského pivovaru, která byla spojena s ochutnávkou dobře vychlazeného místního piva. Páteční exkurze zavedla zájemce do Hornického muzea v Plané, kde se dozvěděli, díky milým a sečtělým průvodcům, zajímavosti z dějin dobývání stříbrných rud v Plané a jejím okolí.

Příští ročník konference se bude konat 23. – 25. 10. 2019 v Prostějově. Přejeme organizátorům konference, aby se i další ročník konference AKI vydařil tak dobře, jako ten letošní.

Šárka Msallamová

Informace o konferencích

Projektování a provoz povrchových úprav

2018, 62 (4)