Bulletin AKI

Výzkumné články

Condition evaluation of steel X65 in one of the sections of “Soyuz” gas main after long-term operation / Hodnocení stavu oceli X65 na části plynovodu “Sojuz” po dlouhodobém provozu

Maruschak P., Bishchak R., Maruschak O., Draganovská D., Pylypenko A.
2018, 62 (3), 78–82

Citace (ACS): Maruschak, P.; Bishchak, R.; Maruschak, O.; Draganovská, D.; Pylypenko, A. Condition evaluation of steel X65 in one of the sections of “Soyuz” gas main after long-term operation / Hodnocení stavu oceli X65 na části plynovodu “Sojuz” po dlouhodobém provozu. Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (3), 78–82.

Citace (ISO): Maruschak, P.; Bishchak, R.; Maruschak, O.; Draganovská, D.; Pylypenko, A. Condition evaluation of steel X65 in one of the sections of “Soyuz” gas main after long-term operation / Hodnocení stavu oceli X65 na části plynovodu “Sojuz” po dlouhodobém provozu. Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 3, p. 78–82.

The basic regularities in deformation and fracture of pipe steel X65 are revealed by testing specimens from the pipe fragment cut during the repair of the “Soyuz” gas main after 30 years of operation. It is shown that the pipe steel slightly changes its properties when the gas main is operated under the influence of working stresses and environmental factors. Structural degradation and micro-defects accumulated in the pipe wall were scattered, indicating that the material retains sufficient plasticity that allows it to resist fracture processes and the nucleation of macrocracks.

Základní trendy v deformaci a porušení trubkové oceli X65 by zkoumány testováním vzorků z části trubky vyřezané během opravyplynovodu „Sojuz“ po 30 letech provozu. Je ukázáno, že vlastnosti oceli se lehce změnily, když plynovod byl provozován pod vlivem mechanických pnutí a vlivu prostředí. Strukturní degradace a mikrodefekty naakumulované ve stěně trubky byly rozptýleny, což dokazuje, že materiál si zachovává dostatečnou plasticitu, která umožňuje odolávat lomu a zárodkům makrotrhlin.

Keywords: steel, strucural transfomrations; plasticity

Klíčová slova: ocel, strukturní změny, plasticita  

Výzkumné články

Influencing the anticorrosion efficiency of pigments based on zinc ferrite by conductive polymers / Ovlivnění antikorozní účinnosti pigmentů na bázi zinkferitu vodivými polymery

Nechvílová K., Kalendová A.
2018, 62 (3), 83–86

Citace (ACS): Nechvílová, K.; Kalendová, A. Influencing the anticorrosion efficiency of pigments based on zinc ferrite by conductive polymers / Ovlivnění antikorozní účinnosti pigmentů na bázi zinkferitu vodivými polymery. Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (3), 83–86.

Citace (ISO): Nechvílová, K.; Kalendová, A. Influencing the anticorrosion efficiency of pigments based on zinc ferrite by conductive polymers / Ovlivnění antikorozní účinnosti pigmentů na bázi zinkferitu vodivými polymery. Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 3, p. 83–86.

Generally, organic coatings which contain zinc ferrites are able to protect metal substrate, most often low-carbon steel, by inhibition mechanism. Conductive polymers are using a system of conjugated double-bonds to transfer a charge over the chain thereby providing their own electrical conductivity in the organic coatings. The charge from the chain in combination with the iron substrate generates electrons to the formation of passivation products on the surface of paint film. This paper is focused on combination of zinc ferrite with conductive polymer and using of synergic effect of these two components. The organic coatings were formulated from hematite and specularite on pigments concentration line 5, 10, 20 and 25 wt.% for better recognizing of the effectiveness of zinc ferrite component. The content of the conductive polymer was consistently set at 3 wt.% in each organic coating. A solvent-based epoxy-ester resin was used as a binder. The physico-mechanical and corrosion tests were performed for all samples. The corrosion signs were evaluated on the surface of coating and also on the surface of metal substrate. In the end, the efficiency was compared alone zinc ferrite and alone polymers and also their combinations.

Obecně, organické povlaky s obsahem zinkferitů velmi často vykazují inhibiční mechanismus ochrany podkladového kovu nejčastěji nízko uhlíkové ocele. Vodivé polymery využívají systém konjugovaných dvojných vazeb k přenosu náboje přes řetězec, čímž zajišťují v organických povlacích svou vlastní elektrickou vodivost. Přenosem náboje na tomto řetězci, v kombinaci se substrátem na bázi železa generujícího elektrony, vznikají na povrchu nátěrového filmu produkty pasivace. Tento příspěvek je zaměřen na kombinaci zinkferitu a vodivého polymeru s využitím synergického efektu těchto dvou složek. Pro porovnání účinnosti zinkferitové složky byly nátěrové hmoty formulovány z hematitu i spekularitu při koncentraci pigmentu 5, 10, 20 a 25 hm%. Obsah vodivého polymeru byl jednotně stanoven na 3 hm% v každé nátěrové hmotě. Jako vrchní nátěr bylo využito směsi TiO2 a CaCO3 v epoxyesterové pryskyřici pro přiblížení se reálných vzorkům. U všech organických povlaků byly provedeny fyzikálně-mechanické testy. Nejdůležitější zkouškou bylo vystavení vzorků v prostředí simulující průmyslové znečištění s obsahem oxidu siřičitého. U všech vzorků byly vyhodnoceny korozní projevy na povrchu organického povlaku i na povrchu ocelového panelu. Na závěr byla porovnána účinnost samotných zinkferitů i vodivých polymerů a jejich vzájemné kombinace. Vodivé polymery zvyšovaly odolnost organických povlaků.

Keywords: zinc-ferrite, pigment, epoxy-ester paint

Klíčová slova: zinkferit, pigment, epoxyesterový nátěr 

Výzkumné články

Vliv přítomnosti korozních produktů na korozní rychlost olova při expozici s papírovými obalovými materiály / Effect of the presence of corrosion products on the corrosion rate of lead during the exposition with paper packaging materials

Strachotová K. Ch., Kouřil M.
2018, 62 (3), 87–96

Citace (ACS): Strachotová, K.; Kouřil, M. Vliv přítomnosti korozních produktů na korozní rychlost olova při expozici s papírovými obalovými materiály / Effect of the presence of corrosion products on the corrosion rate of lead during the exposition with paper packaging materials . Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (3), 87–96.

Citace (ISO): Strachotová, K.; Kouřil, M. Vliv přítomnosti korozních produktů na korozní rychlost olova při expozici s papírovými obalovými materiály / Effect of the presence of corrosion products on the corrosion rate of lead during the exposition with paper packaging materials . Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 3, p. 87–96.

Vysoká citlivost olova na organické sloučeniny je příčinou koroze historických olověných předmětů uložených v depozitářích muzeí či v archivech. Vysoká koncentrace organických sloučenin v atmosféře depozitáře je způsobena přirozenou degradací materiálů organického původu (dřevo, kůže, papír), které jsou uloženy společně s olověnými předměty nebo jsou použity jako obalové materiály pro uložení olověných předmětů. Rezistometrickou metodou byl sledován vliv charakteristik různých obalových materiálů na jejich agresivitu vůči olovu s různým stavem povrchu (čistý povrch, povrch s modelovými korozními produkty). Ze získaných výsledků vyplývá, že agresivita obalového materiálu vůči olovu nemůže být posuzována podle jednotlivých charakteristik obalového materiálu, ale je dána komplexním vlivem jeho vlastností. Přítomnost korozních produktů na povrchu olova významně zvyšuje jeho citlivost vůči organickým sloučeninám.

High sensitivity of lead to organic compounds leads to degradation of historical lead objects stored in the depositories of museums or archives. High concentration of organic compounds in the atmosphere of depositories is caused by degradation of organic materials (wood, glue, leather, paper). Organic materials are stored together with lead objects or they are used as a packaging material. This study was aimed on the influence of packaging material properties to aggressiveness towards lead with different state of surface by the resistometric method. The results showed that aggressiveness of packaging material is determined by a complex influence of material properties. The presence of corrosion products on the lead surface significantly increases its sensitivity to organic compounds.

Klíčová slova: olovo, těkavé kyseliny, korozní produkty

Keywords: lead, volatile acids, corrosion products 

Výzkumné články

Soft computing model for analysing the effect of friction stir processing parameters on the intergranular corrosion susceptibility of aluminium alloy AA5083 / Výpočetní model pro analýzu vlivu paramatrů frikčního svařování na náchylnost k mezikrystalové korozi hliníkové slitiny AA5083

Vaira Vignesh R., Padmanaban R., Chinnaraj K.
2018, 62 (3), 97–107

Citace (ACS): Vaira, V.; Padmanaban, R.; Chinnaraj, K. Soft computing model for analysing the effect of friction stir processing parameters on the intergranular corrosion susceptibility of aluminium alloy AA5083 / Výpočetní model pro analýzu vlivu paramatrů frikčního svařování na náchylnost k mezikrystalové korozi hliníkové slitiny AA5083. Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (3), 97–107.

Citace (ISO): Vaira, V.; Padmanaban, R.; Chinnaraj, K. Soft computing model for analysing the effect of friction stir processing parameters on the intergranular corrosion susceptibility of aluminium alloy AA5083 / Výpočetní model pro analýzu vlivu paramatrů frikčního svařování na náchylnost k mezikrystalové korozi hliníkové slitiny AA5083. Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 3, p. 97–107.

Aluminium alloy AA5083 is prone to intergranular corrosion in marine environments. In an attempt to reduce the intergranular corrosion, AA5083 was subjected to friction stir processing (FSP). The FSP experimental trials were conducted as per face-centered central composite design with three levels of variation in FSP process parameters, viz. tool rotation speed (TRS), tool traverse speed (TTS) and tool shoulder diameter (SD). Intergranular corrosion susceptibility of the processed specimens was assessed by performing nitric acid mass loss test. The mass loss of the specimens was correlated with the intergranular corrosion susceptibility as per the standard ASTM G67-13. The experimental results indicate that FSP had significantly reduced the intergranular corrosion susceptibility of the AA5083 alloy. Soft computing techniques namely Artificial Neural Network, Mamdani Fuzzy system, and Sugeno Fuzzy system were used to predict the intergranular corrosion (IGC) susceptibility (mass loss) of the friction stir processed specimens. Among the developed models, Sugeno fuzzy system displayed minimum percentage error in prediction. So Sugeno fuzzy system was used to analyze the effect of friction stir processing process parameters on the IGC of the processed specimens. The results suggest that stir processing of AA5083 at a TRS of 1300 rpm, TTS of 60 mm/min and SD of 21 mm would make the alloy least susceptible to intergranular corrosion.

Hliníková slitina AA5083 je náchylná k mezikrystalové korozi (MKK) v mořském prostředí. Slitina AA5083 byla v rámci pokusu o potlačení vlivu mezikrystalové koroze podrobena frikčnímu svařování (FSP). Svařovací zkoušky proběhly na zařízení s třemi ovladatelnými parametry: rychlost rotace (TRS), pohyb nástroje (TTS) a průměr nástroje (SD). Náchylnost k MKK byla ověřována pomocí testu hmotnostních úbytků v roztoku kyseliny dusičné podle normy ASTM G67-13. Výsledky experimentů ukazují, že frikční svařování výrazně snižuje náchylnost k MKK. K predikci náchylnosti k MKK byly použity výpočtové metody: neuronová síť, Mamdaniho porces a Sugeno proces. Sugebno porces vykazuje nejvyšší přesnost pro predikci náchylnosti k MKK. Byly nalezeny optimální podmínky svařování: TRS 1300 rpm, TTS 60 mm/min y SD 21 mm.

Keywords: Al alloy, intergranular corrosion, nitric acid test, modelling

Klíčová slova: hliníková slitina, mezikrystalová koroze, test v kyselině dusičné, modelování 

Výzkumné články

Influence of deformation on electrochemical properties of Q235 steel / Vliv deformace na elektrochemické vlastnosti oceli Q235

Zheng M., Shuai M., Yu J.
2018, 62 (3), 108–114

Citace (ACS): Zheng, M.; Shuai, M.; Yu, J. Influence of deformation on electrochemical properties of Q235 steel / Vliv deformace na elektrochemické vlastnosti oceli Q235. Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (3), 108–114.

Citace (ISO): Zheng, M.; Shuai, M.; Yu, J. Influence of deformation on electrochemical properties of Q235 steel / Vliv deformace na elektrochemické vlastnosti oceli Q235. Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 3, p. 108–114.

The influence of deformation on electrochemical properties of Q235 steel is studied. The uni-axial tension of the steel is conducted on universal testing machine to get a series of strain, 0.07%, 6%, 11% and 24%, respectively. The deformation process for strain of 0.07% is controlled by load, and the others are controlled by displacement correspondingly. Afterward, the tests of potentiodynamic polarization and electrochemical impedance spectroscopy are conducted for the deformed steel in 0.01 mol.dm-3 NaCl solution. The results showed that plastic deformation leads to crystalline grains refine and elongate, and crystalline boundary increases, it induces more corrosive possibility and lower corrosive resistance; the corrosion potential of Q235 steel becomes more negative with the increase of deformation amount, and the corrosion current density increases with the amount of deformation; the corrosion resistance decrease with the increase of deformation seriously.

V rámci práce byl studován vliv deformace na elektrochemické chování oceli Q235. Na tesovacím zařízení bylo aplikováno jednoosé napětí za účelem dosažení deformace 0,07%, 6%, 11% a 24%. Deformace na úrovni 0,07% byla dopočítána z úrovně mechanického napětí, zatímco ostatní byly reálně měřeny posunem příčníku. Poté byly vzorky měřeny pomocí potenciodynamických křivek a impedančních spekter v roztoku 0,01 mol.dm-3 NaCl. Výsledky ukazují, že plastická deformace vede ke zjemnění a protažení zrn, nárůstu plochy hranic zrn, což má za následek nižší korozní odolnost. Samovolný korozní potenciál se stává negativnějším s nárůstem deformace a korozní proudová hustota vzrůstá a polarizační odpor klesá.

Keywords: carbon steel, deformation, linear polarization resistance

Klíčová slova: uhlíková ocel, deformace, polarizační odpor 

Výroční a společenská rubrika

Profesor Vladimír Číhal laureátem Ceny Milana Pražáka Asociace korozních inženýrů za rok 2018

2018, 62 (3)

Asociace korozních inženýrů (AKI) uděluje každý rok Cenu Milana Pražáka osobnosti s významným a dlouhodobým přínosem v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání v oblasti koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry.

Laureátem Ceny Milana Pražáka za rok 2018 je profesor Vladimír Číhal, DrSc. Profesor Číhal je celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti koroze a protikorozní ochrany. Publikoval množství odborných článků a zpráv a je autorem a spoluautorem několika knih, které patří k fundamentálním odborným zdrojům v oboru. Jeho monografie Mezikrystalová koroze ocelí a slitin byla přeložena do několika jazyků včetně angličtiny a ruštiny a je neustále citována.

Profesor Číhal pracoval jako vědecký pracovník ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálu v Praze, ale věnoval se také pedagogické činnosti. Řadu let působil na Fakultě materiálového inženýrství (dříve Hutnické fakultě) VŠB – Technické univerzity v Ostravě, kde zastával i funkci vedoucího katedry materiálového inženýrství. Dlouhodobě se věnoval výzkumu elektrochemické potenciokinetické reaktivační (EPR) metody, kterou rozpracoval během své stáže ve Francii koncem šedesátých let. V roce 2006 byla tato metoda standardizována jako norma ISO.

Profesor Číhal je držitelem řady ocenění u nás i v zahraničí, například Stříbrné plakety Františka Křižíka Za zásluhy o rozvoj přírodních věd udělované Akademií věd ČR, ceny Marcela Pourbaixe pro nejvýznamnější vědce v oblasti koroze od Mezinárodní korozní rady (ICC) a ceny Evropské federace pro korozi (EFC) za celoživotní vědecký přínos.

Cena bude profesoru Číhalovi předána při slavnostním zahájení 21. ročníku konference AKI Koroze a protikorozní ochrana materiálů dne 24. října 2018.

Cenu uděluje AKI od roku 2016 na paměť Milana Pražáka, který obohatil korozní výzkum zejména aplikacemi elektrochemických metod. Jeho pionýrská činnost ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálů a celoživotní nezištné sdílení znalostí pomohlo následujícím generacím českých a slovenských korozníků získat světově silnou pozici. V roce 2016 obdržel Cenu Milana Pražáka profesor Pavel Novák a v roce 2017 Ing. Robert Bartoníček.

Asociace korozních inženýrů, z.s. (AKI) je nezisková organizace, která byla založena v roce 1990 pracovníky v oboru korozního inženýrství a povrchových úprav. Je členem Evropské korozní federace (EFC), Světové korozní organizace (WCO) a nominuje zástupce ČR do Mezinárodní korozní rady (ICC). Vedle Ceny Milana Pražáka uděluje každoročně také cenu za nejlepší bakalářskou nebo diplomovou práci v oblasti koroze, pořádá konferenci Koroze a protikorozní ochrana materiálů a kurzy celoživotního vzdělávání.

Tomáš Prošek, prezident AKI

Informace o konferencích

Fórum nerezářů 2018 5. konference o korozivzdorných ocelích

2018, 62 (3)

Redakce časopisu Focus Nerez pořádá 5. ročník konference pro zpracovatele, uživatele a obchodníky s korozivzdornou ocelí - Fórum nerezářů 2018, která se bude konat 29. - 31. října 2018 v hotelu VOLARIK v Mikulově.

Letošní Fórum nerezářů programově naváže na předchozí čtyři ročníky této konference. Změnou bude opět místo konání Fóra, které se letos přesune z Krkonoš do Mikulova. V odpoledních hodinách příjezdového dne organizuje pořadatel neformální zahájení konference - výstup na Svatý kopeček s welcome drinkem a následnou večerní prohlídkou města. Účastníci konference tak budou moci nasát příjemnou atmosféru tohoto vinařského regionu a historického města Mikulova.

V prostorách nově zrekonstruovaného hotelu Volarik v centru Mikulova proběhne přednášková část konference, která bude zakončena neformálním posezením v Křížovém sklepě Vinařství Volařík. V závěrečném dni konference se zájemci o exkurzi přesunou pořadatelským autobusem do nedalekých Valtic. Zde proběhne prohlídka výrobních provozů významného zpracovatele korozivzdorné oceli - firmy MAUTING s.r.o., která je výrobcem zařízení pro masný průmysl.

1. den konference – prohlídka Mikulova s výstupem na Svatý kopeček

2. den konference – přednášky a závěrečná diskuze s rautem v Křížovém sklepě Volařík

3. den konference – exkurze do MAUTING s.r.o. ve Valticích

Generálním partnerem Fóra nerezářů 2018 bude také letos společnost Aperam Stainless & Solutions Tubes CZ s.r.o. z Ústí nad Labem – evropský lídr ve výrobě svařovaných trubek z nerezové oceli.

Přednáškový program letošní konference bude opět zaměřen na nejdůležitější témata spojená s problematikou branže korozivzdorných ocelí, kterými jsou: koroze, správná volba materiálu, správné postupy a zásady zpracování korozivzdorných ocelí, jejich svařování a dělení, povrchová úprava, apod. Tyto a mnohé další otázky budou v průběhu Fóra nerezářů 2018 zodpovězeny zkušenými přednášejícími, mezi kterými jsou jak odborníci z technických univerzit v České republice, tak odborníci z praxe - zástupci firem, kteří denně řeší problémy vznikající při zpracování nerezu.

Cena za účast na Fóru nerezářů 2018:

3.400,- Kč (+21 % DPH) při přihlášení do 30.09.2018

3.900,- Kč (+21 % DPH)                       od 01.10.2018

Cena zahrnuje: občerstvení, konferenční materiály, doprovodný program.

Zájemci o propagaci své firmy na této akci mohou tak učinit formou reklamního stolku nebo baneru ve foyer konferenčního sálu nebo vložením propagačního materiálu do konferenční tašky.

Ubytování si účastníci zajišťují sami. V konferenčním hotelu VOLARIK jsou pro účastníky konference rezervovány pokoje za zvýhodněnou cenu. Kapacita hotelu je omezena, proto neváhejte s rezervací ubytování! Další hotelové kapacity jsou pak rezervovány v hotelu Vivaldi a Piano v samotném centru města.

Bližší informace a dotazy:

e-mail: info@focus-nerez.com

+420 596 110 320

+420 608 631 028

Ing. Pavlína Opletalová

Přihlašovací formulář v elektronické podobě a další informace naleznete na:

www.forum-nerezaru.com

Srdečně Vás zveme k účasti!

Informace o konferencích

International Conference on Civil Engineering

2018, 62 (3)

V termíne 25. – 28. júna 2018 sa v hlavnom meste Grécka, Aténach, konala ôsma konferencia s názvom „8th Annual International Conference on Civil Engineering“ pod záštitou Aténskej inštitúcie pre vzdelanie a výskum (Athens Institute for Education and Research). Konferencia sa konala v jednom z prestížnych hotelov v Aténach, Titania, ktorý sa nachádza v samotnom srdci mesta a ponúka nádherný výhľad na najznámejší monument mesta, Akropolu. 

Prvý deň konania konferencie sme, žiaľ, premeškali, nakoľko sa nám nepodarilo zaobstarať letenky, no zvyšné tri dni konferencie to bohato vynahradili. V priebehu druhého dňa odznelo približne štyridsať prednášok, ktoré boli rozdelené do piatich sekcií. Zvláštnosťou konferencie bolo, že samotná diskusia medzi účastníkmi k jednotlivým príspevkom, sa začala vždy po odznení všetkých prednášok danej sekcie. Témy prednášok predstavovali nielen širokú škálu aktuálnych problémov, ako napríklad preľudnenosť veľkomiest, nedostatok komunikácii v Indii, ale aj možnosti riešenia otázok, ako rozmiestniť okná v budovách tak, aby došlo k zníženiu tepelných strát či liečenie a oprava betónových konštrukcií. Rôznorodosť tém zaručovala, že si každý účastník prišiel na svoje. Všetci sme tak mali možnosť a priestor získať mnoho užitočných informácii a dozvedieť sa novinky aj z iného „sveta“. Záverečná sekcia prednášok vyvrcholila pozvánkou na slávnostnú večeru, ktorá bola podávaná v miestnej reštaurácii. Počas tretieho a štvrtého dňa sme opustili prednáškové sály a zamierili sme priamo do autobusov. Organizátori totiž mysleli nielen na blaho šedej hmoty, ale aj na blaho ducha, a tak si pre nás pripravili bohatý program. Poznávacia plavba loďou nás doviedla na tri turisticky veľmi obľúbené ostrovy. Návšteva mesta Delfy, vzdialeného od Atén približne 200 km, nám zas odkryla krásy Panhelénskej svätyne s jednou z najvýznamnejších veštiarní v starovekom Grécku a zároveň to bolo v minulosti aj miesto konania Pýthijských hier. Účastníci, ktorí nemali záujem navštíviť toto antické mesto, mali možnosť voľného programu a návštevy všetkých zaujímavých miest a pamiatok, ktoré ponúkali samotné Atény.

Záverečným vyvrcholením konferencie bolo spoločné stretnutie spojené s poďakovaním všetkým zúčastneným a pozvanie k účasti na ďalší ročník tejto v skutku zaujímavej a prínosnej konferencie.

Tomáš Lovaši

Informace o konferencích

Mezinárodní konference Chemistry for Cultural Heritage ChemCH 2018

2018, 62 (3)

Ve dnech 3. – 7.7. 2018 se v rumunské Bukurešti konal již 5. ročník mezinárodní konference pod názvem Chemistry for Cultural Heritage ChemCH 2018. Program konference byl zahájen v úterý  Welcome party, která se konala v krásných prostorách zahrady Národního muzea rumunské literatury. Program byl vyplněn živou hudbou, o kterou se staral Jazz Quartet Tiberian, a také krátkým filmem o rumunské kultuře, který byl promítán na zeď budovy. V celém prostoru pak byly instalovány speciální světelné kompozice Philipse Romania, které podtrhovaly příjemnou atmosféru úvodního večera.

Další den byl již věnován odbornému programu, který byl uveden zajímavými plenárními přednáškami.  Po krátké diskusi byl tento den věnován především monitoringu vnitřních atmosfér depozitářů a muzeí a také problematice ochrany a identifikace pigmentů a pojiv nástěnných a obrazových maleb.

Následující program přednášek pokračoval v podobném duchu, ale byl více zaměřen na nové trendy čištění a desinfekce pergamenů a papíru pomocí laserových technik. Zajímavé byly náznaky využití laserových technik pro redukci korozních produktů z kovových artefaktů např. z olověných či z měděných slitin. Touto problematikou se podrobně zabývají naši slovenští kolegové Radovan Tinó, Katarina Vizárová a Milena Reháková ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Den ukončila posterová sekce, ve které bylo prezentováno přes 70 posterů z celého světa. Den byl ukončen společenským večerem, který se konal ve velmi reprezentativních prostorách hotelu Hilton. K jídlu a pití bylo podáváno menu složené z několika chodů doplněné skvělým tradičním rumunským červeným vínem. K poslechu hrálo uskupení pod Chomatic Quartet, který mimo jiné uvedlo i úryvky ze Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho.

Páteční program byl věnován především analytickým a zobrazovacím metodám a jejich využitelnosti v oblasti kulturního dědictví. Den byl zakončen prohlídkou významných muzeí v Bukurešti. Účastníci konference si mohli vybrat celkem ze čtyř muzeí a to z National Museum of Art, National Museum of Romanian History, Bucharest Municipality Museum a Romanian Academy Library.

Sobotní den byl věnován celodennímu výletu do oblasti Sinai, kde se nachází historický zámek Peleš. Zámek byl postaven v německém novorenesančním stylu německým princem Carolem I., který byl v roce 1881 zvolen prvním rumunským králem. Jedním z architektů, který se podílel především na výstavbě hlavní věže zámku, je také český architekt Zdeněk Líman. Celá stavba je opravdu impozantní, obklopená krásným lesoparkem. Všichni účastníci konference byli místem zcela okouzleni. Drobnou vadou na kráse bylo jen počasí. Výlet byl doprovázen nepříjemnými deštivými přeháňkami, které však nedokázaly dojem ze zámku a jeho okolí významně pokazit.

Konference ChemCH 2018 byla velmi vydařená, pořadatelé se skvěle starali jak o účastníky samotné, tak i o doprovodný program a nezbývá než popřát organizátorům hodně sil do přípravy dalšího ročníku konference, který se bude konat v roce 2020 tentokrát ve slunné Itálii.

Šárka Msallamová