Bulletin AKI

Výzkumné články

Elektrodepozice slitinových povlaků s vysokou entropií z vodného elektrolytu / Electrodeposition of high entropy alloy coating from water bath

Bárta J., Ivanová S., Pazderová M.
2018, 62 (1), 1–5

Citace (ACS): Bárta, J.; Ivanová, S.; Pazderová, M. Elektrodepozice slitinových povlaků s vysokou entropií z vodného elektrolytu / Electrodeposition of high entropy alloy coating from water bath . Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (1), 1–5.

Citace (ISO): Bárta, J.; Ivanová, S.; Pazderová, M. Elektrodepozice slitinových povlaků s vysokou entropií z vodného elektrolytu / Electrodeposition of high entropy alloy coating from water bath . Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 1, p. 1–5.

Slitiny s vysokou entropií (HEA) budí již několik let pozornost díky jejich předpokládané odolnosti vůči poškrábání, korozi a teplotě a také zajímavým magnetickým vlastnostem. Obvykle se připravují obloukovým tavením nejméně pěti čistých prvků. Článek se zabývá elektrodepozicí slitiny z pěti prvků z vodné lázně. Tento způsob přípravy nebyl dosud popsán. Povlak HEA složený z Fe, Co, Ni, Mn a Mo nebo Zn byl úspěšně elektrolyticky nanesen na ocelový, měděný a další kovové substráty. Substráty byly před depozicí broušeny a ultrazvukově čištěny v acetonu. Získané tenké vrstvy byly zdokumentovány optickou mikroskopií a SEM technikami. Přesné složení vrstev bylo určeno analýzou EDS a XRF. Scratch testy a zrychlené korozní testy byly provedeny za účelem posouzení jejich odolnosti. Elektrochemické vlastnosti byly stanoveny měřením polarizačních křivek.

High entropy alloys (HEAs) have been in focus of scientist for past few years owing to their predicted scratch, corrosion and temperature resistance and also to interesting magnetic properties. They are usually prepared by arc melting of at least 5 pure elements. This article deals with electrodeposition of such five-element alloy from water bath, which have not been yet reported. The HEA coating consisting of Fe, Co, Ni, Mn and Mo or Zn was successfully electrodeposited on steel, copper and other metallic substrates. Substrates were polished and treated by sonication in acetone prior to electrodeposition. Obtained thin layers were documented by optical microscopy and SEM techniques. Their exact composition was determined by EDS and XRF analysis. Scratch and accelerated corrosion tests were performed to asses their resistance properties. Electrochemical properties were determined by measurements of polarization curves.

 

Klíčová slova: povlak s vysokou entropií, elektronová mikroskopie, polarizační křivky

Keywords: high entropy coating, SEM, potentiodynamic curves

Výzkumné články

Deposition of titanium based coatings by reactive detonation spraying / Depozice povlaku na bázi titanu reaktivním detonačním nástřikem

Panin S., Vlasov I., Dudina D., Ulyanitsky V., Stankevich R., Batraev I., Maruschak P., Landová M.
2018, 62 (1), 6–13

Citace (ACS): Panin, S.; Vlasov, I.; Dudina, D.; Ulyanitsky, V.; Stankevich, R.; Batraev, I.; Maruschak, P.; Landová, M. Deposition of titanium based coatings by reactive detonation spraying / Depozice povlaku na bázi titanu reaktivním detonačním nástřikem . Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (1), 6–13.

Citace (ISO): Panin, S.; Vlasov, I.; Dudina, D.; Ulyanitsky, V.; Stankevich, R.; Batraev, I.; Maruschak, P.; Landová, M. Deposition of titanium based coatings by reactive detonation spraying / Depozice povlaku na bázi titanu reaktivním detonačním nástřikem . Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 1, p. 6–13.

The structure and mechanical properties of the coatings formed by reactive detonation spraying of titanium in a wide range of spraying conditions were studied. The variable deposition parameters were the nature of the carrier gas, the spraying distance, the O2/C2H2 ratio, and the volume of the explosive mixture. The phase composition of the coatings and the influence of the spraying parameters on the mechanical properties of the coatings were investigated. In addition, nanohardness of the individual phases contained the coatings was evaluated. It was found that the composition of the strengthening phases in the coatings depends on the O2/C2H2 ratio and the nature of the carrier gas. Detonation spraying conditions ensuring the formation of composite coatings with a set of improved mechanical properties are discussed.

V příspěvku jsou studovány struktura a mechanické vlastnosti povlaků připravených reaktivním nástřikem titanu za široké škály aplikačních parametrů. Těmi byly zejména složení nosného plynu, vzdálenost trysky, poměr kyslíku a acetylénu, a objem směsi. Bylo sledováno fázové složení povlaku a vliv jmenovaných parametrů a nanotvrdost jednotlivých fází. Přítomnost vyztužujících fází závisí hlavně na poměru kyslík/acetylén a složení směsi nosného plynu. Tato metoda žárového nástřiku poskytuje kompozitní povlak se zlepšenými mechanickými vlastnostmi.

 

Keywords: titanium, reactive detonation coating, nanohardness, SEM, bending test

Klíčová slova: titan, reakční detonační nástřik, nanotvrdost, elektronová mikroskopie, ohybový test

Výzkumné články

Vývoj vrstvy vápenatého fosfátu-dihydrátu (DCPD) pripravenej metódou large amplitude sinusoidal voltammetry (LASV) na koróznu odolnosť horčíkovej zliatiny ZW3 v prostredí obsahujúcom chloridy / Evolution of the dicalcium phosphate-dihydrate (DCPD) coating created by large amplitude sinusoidal voltammetry (LASV) on corrosion resistance of the ZW3 magnesium alloy in chloride containing environment

Kajánek D., Hadzima B., Pastorek F., Neslušan Jacková M.
2018, 62 (1), 14–18

Citace (ACS): Kajánek, D.; Hadzima, B.; Pastorek, F.; Neslušan, J. Vývoj vrstvy vápenatého fosfátu-dihydrátu (DCPD) pripravenej metódou large amplitude sinusoidal voltammetry (LASV) na koróznu odolnosť horčíkovej zliatiny ZW3 v prostredí obsahujúcom chloridy / Evolution of the dicalcium phosphate-dihydrate (DCPD) coating created by large amplitude sinusoidal voltammetry (LASV) on corrosion resistance of the ZW3 magnesium alloy in chloride containing environment . Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (1), 14–18.

Citace (ISO): Kajánek, D.; Hadzima, B.; Pastorek, F.; Neslušan, J. Vývoj vrstvy vápenatého fosfátu-dihydrátu (DCPD) pripravenej metódou large amplitude sinusoidal voltammetry (LASV) na koróznu odolnosť horčíkovej zliatiny ZW3 v prostredí obsahujúcom chloridy / Evolution of the dicalcium phosphate-dihydrate (DCPD) coating created by large amplitude sinusoidal voltammetry (LASV) on corrosion resistance of the ZW3 magnesium alloy in chloride containing environment . Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 1, p. 14–18.

Tento príspevok je zameraný na prípravu vrstvy vápenatého fosfátu-dihydrátu (DCPD) na povrchu horčíkovej zliatiny ZW3. Na prípravu tejto vrstvy bola použitá katódová elektrodepozíčná metóda nazvaná Large Amplitude Sinusiodal Voltammetry (LASV). Vrstva DCPD bola pripravená pri teplote 22 ± 2 °C s využitím elektrolytu zloženého z 0,1M Ca(NO3).4H2O, 0,06M NH4H2PO4 a H2O2. Na hodnotenie elektrochemických charakteristík bola použitá elektrochemická impedančná spektroskopia (EIS) v prostredí 0,1M NaCl. Získané dáta vo forme Nyquistových diagramov boli analyzované metódou ekvivalentných obvodov. Zo získaných hodnôt polarizačného odporu Rp je zrejmé, že vrstva vápenatého fosfátu-dihydrátu (DCPD) pripravená LASV elektrodepozíciou zvyšuje koróznu odolnosť zliatiny ZW3 vo zvolenom prostredí.

The contribution is focused on the preparation of coating based on the dicalcium phosphate-dihydrate (DCPD) on the surface of ZW3 magnesium alloy. For the preparation of the coating a cathodic electrodeposition technique called Large Amplitude Sinusoidal Voltammetry (LASV) was used. The DCPD layer was prepared at the temperature of 22 ± 2 °C in electrolyte composed of 0.1M Ca(NO3).4H2O, 0,06M NH4H2PO4 and H2O2. Electrochemical characteristics were evaluated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS) in 0.1M NaCl solution. The obtained data in form of Nyquist plots were analysed by the equivalent circuit method. It is clear from the measured values of polarization resistance Rp that dicalcium phosphate-dihydrate (DCPD) layer prepared by LASV electrodeposition technique improved corrosion resistance of ZW3 alloy in the chosen environment.

 

Klíčová slova: vápenatý fosfát, impedanční spektroskopie, polarizační odpor

Keywords: calcium phosphate, EIS, LPR

Výzkumné články

Testování odolnosti vysokoteplotních slitin v prostředí helia s obsahem stopových příměsí /High temperature alloys stability testing in impure helium

Berka J., Marušáková D., Kalivodová J.
2018, 62 (1), 19–25

Citace (ACS): Berka, J.; Marušáková, D.; Kalivodová, J. Testování odolnosti vysokoteplotních slitin v prostředí helia s obsahem stopových příměsí /High temperature alloys stability testing in impure helium . Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (1), 19–25.

Citace (ISO): Berka, J.; Marušáková, D.; Kalivodová, J. Testování odolnosti vysokoteplotních slitin v prostředí helia s obsahem stopových příměsí /High temperature alloys stability testing in impure helium . Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 1, p. 19–25.

V rámci zapojení českých výzkumných organizací do mezinárodního výzkumu materiálů pro pokročilé jaderné reaktory bylo testováno několik druhů kovových slitin. Vzorky byly nejprve dlouhodobě (až 1500 hod.) exponovány v atmosféře simulující chladivo vysokoteplotních plynem chlazených reaktorů při teplotě 750-900 °C, po expozici byly zkoumány změny materiálu, především změny mikrostruktury kovu, hloubka korozního napadení, tloušťka a složení korozní vrstvy a v některých případech i mechanické vlastnosti. V tomto článku jsou prezentovány vybrané výsledky testů slitiny 800 H, austenitické oceli 316L a vysokoteplotních niklových slitin.

Within the national and international research program of materials for advanced nuclear reactors Czech organizations contributed with several tests of metallic alloys. The specimens of the alloys were first exposed in the long term (up to 1500 hours) in simulated advanced gas cooled reactor coolant environment at 750-900 °C. After exposure the degradation of tested materials was explored, especially changes in material microstructure, corrosion damage and corrosion layer composition and in some cases also changes in mechanical properties were observed. In this paper selected results of exposure tests in high temperature helium of alloy 800 H, austenitic steel 316L and high-temperature nickel alloys are presented.

 

Klíčová slova: niklová slitina, korozivzdorná ocel, elektronová mikroskopie, He chladivo 

Keywords: nickel alloy, stainless steel, SEM, helium coolant

Výzkumné články

Studium triacetátových kinematografických filmů a magnetické zvukové stopy pomocí infračervené spektroskopie / Study of triacetate cinematographic films and magnetic audio track by infrared spectroscopy

Knotek V., Korandová P., Kalousková R., Ďurovič M.
2018, 62 (1), 26–32

Citace (ACS): Knotek, V.; Korandová, P.; Kalousková, R.; Ďurovič, M. Studium triacetátových kinematografických filmů a magnetické zvukové stopy pomocí infračervené spektroskopie / Study of triacetate cinematographic films and magnetic audio track by infrared spectroscopy . Koroze a ochrana materiálů 2018, 62 (1), 26–32.

Citace (ISO): Knotek, V.; Korandová, P.; Kalousková, R.; Ďurovič, M. Studium triacetátových kinematografických filmů a magnetické zvukové stopy pomocí infračervené spektroskopie / Study of triacetate cinematographic films and magnetic audio track by infrared spectroscopy . Koroze a ochrana materiálů 2018, vol. 62, no. 1, p. 26–32.

Převážná část sbírek kinematografických filmů uložených ve filmových archivech je vyrobena na triacetátové podložce, přičemž od 50. do 80. let 20 století byla k záznamu zvuku používána magnetická stopa. Při velkém množství archivních materiálů archivy často neznají chemické složení filmových podložek ani historii užívání a míru degradace. Proto bylo pomocí infračervené spektroskopie zkoumáno chemické složení tří archivních filmů s magnetickou zvukovou stopou a jednoho zástupce současného filmového pásu FOMAPAN. Vybrané vzorky byly uměle stárnuty za zvýšené teploty a vlhkosti, přičemž byla hodnocena míra degradace filmové podložky pomocí infračervené spektroskopie, rozměrových změn a gravimetrie. Na základě měření bylo zjištěno, že všechny zkoumané filmy jsou vyrobeny z triacetátu celulózy a pojivem zvukové magnetické stopy je nitrát celulózy. Pro zjištění míry degradace pojiva zvukové stopy a triacetátové podložky byl vytvořen index degradace, který vyjadřuje poměr intenzit pásů charakteristických skupin v infračervených spektrech. V práci je ukázáno, že pomocí infračervené spektroskopie lze snadno určit chemické složení kinematografických filmů a pomocí vhodně zvoleného indexu degradace kvantifikovat míru degradace a aktuální stav filmové podložky.

Most of the cinematographic film collections stored in film archives are made on a triacetate base, and from the 1950s to the 1980s, a magnetic track was used to record sound. With a large number of archive materials, archives often do not know the chemical composition of film bases, history of use and degradation rates. Therefore, the chemical composition of three films with a magnetic audio track and one representative of the modern film FOMAPAN were investigated by infrared spectroscopy. Selected samples were artificially aged at elevated temperatures and humidity, and the rate of degradation of the film was evaluated by infrared spectroscopy, dimensional changes and gravimetric analysis. Based on the measurements, all of the examined films were made from cellulose triacetate and the binder of the magnetic trackswas cellulose nitrate. To determine the degree of degradation of the binder of the audio track and the triacetate base, a degradation index was created which expresses the ratio of the bandwidths of the characteristic groups in the infrared spectra. It is shown that infrared spectroscopy makes it easy to determine the chemical composition of cinematographic films and to quantify the rate of degradation and the current state of the film base using a suitably chosen degradation index.

 

Klíčová slova: triacetátové filmové podložky, umělé stárnutí, infračervená spektroskopie

Keywords: triacetate film base, artificial ageing, FTIR

Výroční a společenská rubrika

Cena Milana Pražáka

2018, 62 (1)

Na programu konference Asociace korozních inženýrů AKI 2017 Třebíč, bylo i udělení ceny Milana Pražáka. Cena je každoročně udělována za dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství a protikorozní ochrany významné osobnosti, která byla vybrána z nominovaných kandidátů. Ocenění Milana Pražáka za rok 2017 získal pan Ing. Robert Bartoníček, CSc., odborník s velmi širokým záběrem v oboru koroze a protikorozní ochrany. Ve své profesní praxi se zabýval teoretickými problémy koroze, korozí ve vodách a v prostředí rafinérií. Hluboká a široká znalost korozní teorie mu umožnila aplikaci těchto poznatků při formulaci zásad protikorozní ochrany. Kromě monotematických odborných článků vydal nebo se spolupodílel editorsky či překladatelsky na vydání tří knih:

Koroze a protikorozní ochrana (ČSAV 1966, hlavní autor),

Navrhování protikorozní ochrany (SNTL 1980, autor),

Volba materiálu a protikorozní ochrana v chemickém průmyslu (R.Donndorf a kol. SNTL 1980, překlad).

Ovlivnil i úroveň vzdělání technického personálu chemických i petrochemických provozů a svou aktivitou přispěl k založení Asociace korozních inženýrů (AKI) a vydávání časopisu Koroze a ochrana materiálu. Do roku 2011 byl prezidentem Asociace korozních inženýrů a do dnešní doby se aktivně zajímá o dění v oboru.

Šárka Msallamová

Asociace korozních inženýrů vyzývá k zasílání nominací na kandidáta pro udělení Ceny Milana Pražáka 2018. Kandidáta může navrhnout jakýkoliv člen AKI formou dopisu adresovaného jednateli AKI Milanu Kouřilovi (kourilm@vscht.cz). Dopis musí obsahovat stručné odůvodnění návrhu dokládající významný a dlouhodobý přínos v oblasti korozního inženýrství, protikorozní ochrany nebo vědeckého poznání v oblasti koroze z akademické, výzkumné nebo aplikační sféry. Příjemce Ceny nemusí být členem AKI a může být jakékoliv národnosti. Oceněná práce musí však být vykonána v České republice nebo mít k České republice úzký vztah. Cena Milana Pražáka, která sestává z diplomu, plakety a bezplatné účasti na konferenci AKI, bude příjemci slavnostně předána během 21. konference AKI 2018, která se koná od 24. do 26. 10. v Chodové Plané. Příjemce Ceny bude zároveň požádán o přednesení příspěvku se vztahem k oceněné práci.

Uzávěrka nominací je 30. dubna 2018. Příjemce Ceny pak vybere výbor AKI na svém květnovém zasedání. Předem děkujeme za Vaše návrhy.

Tomáš Prošek

Výroční a společenská rubrika

Studentská cena Asociace korozních inženýrů

2018, 62 (1)

Abychom pomohli motivovat studenty i jejich školitele k přípravě kvalitních a přínosných závěrečných prací řešících aktuální korozní problémy, a to jak v praktické tak i teoretické rovině, rozhodl výbor AKI zavést od letošního akademického roku Cenu Asociace korozních inženýrů za nejlepší závěrečnou práci v oblasti koroze (dále jen Cenu). Cena je určena pro absolventy bakalářského a magisterského stupně vzdělání v oboru koroze a protikorozní ochrany, kteří v daném akademickém roce obhájili závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou práci se zaměřením na korozi kovů nebo protikorozní ochranu.  K hodnocení budou přijímány práce zabývající se studiem korozních mechanismů, korozními problémy ve všech oborech lidské činnosti (stavebnictví, strojírenství, automobilový průmysl, chemický průmysl, potravinářství, ochrana kulturních památek ad.), postupy protikorozní ochrany (organické povlaky, katodická ochrana, povrchové úpravy, inhibitory, vývoj korozně odolných slitin ad.) a ekonomickými aspekty ochrany materiálů.

Cena sestává z diplomu pro autora práce a jeho školitele, úhrady účasti autora práce na naší každoroční podzimní konferenci (vložné a ubytování), možnosti bezplatné publikace výsledků oceněné diplomové práce v časopise Koroze a ochrana materiálu a finanční odměny ve výši 5000 Kč pro autora práce.

Cena bude předávána při slavnostním zahájení konference AKI. V letošním roce to bude 24. října v Chodové Plané. Příjemce Ceny bude požádán o přednesení příspěvku se vztahem k oceněné práci.

Závěrečnou práci v českém, slovenském nebo anglickém jazyce obhájenou studentem jakékoliv národnosti na české nebo slovenské vysoké škole mezi 1. červencem 2017 a 30. červnem 2018 musí nominovat školitel formou doporučujícího dopisu do 30. června 2018. K doporučujícímu dopisu je třeba přiložit elektronickou verzi závěrečné práce a poslat k rukám jednatele AKI na adresu aki@vscht.cz.

Příjemce Ceny vybere tříčlenná komise jmenovaná výborem AKI. Jméno vítězné práce a příjemce Ceny bude vyhlášeno do 31. srpna 2018.

Tomáš Prošek

Informace o konferencích

FOR INDUSTRY 2018

2018, 62 (1)

Více veletrhů - více obchodních příležitostí pro prodejce strojů

Firmy, které si již vyzkoušely, jak rozsáhlé obchodní příležitosti přináší pravidelná účast na strojírenských veletrzích, často stojí před rozhodnutím, kterých veletrhů se zúčastnit.

Zvažují finanční náklady, časovou náročnost, zátěž pro management i strategie, které souvisí s novými modely vystavovaných strojů a technologií. Často se zabývají otázkou, kolika veletrhů se zúčastnit. Jeden veletrh, dva nebo tří? Řada firem má zaběhlou rutinu, která spoléhá na podzimní období, které bývá z obchodního hlediska nejaktivnější částí roku.

Ukazuje se však, že i jarní měsíce mohou nabídnout významné obchodní příležitosti k rozsáhlejším prodejům strojů a zařízení, a tím i k zvýšení profitu firmy.

Doba se zrychluje

Zákazníci mění zvyklosti. V minulosti strojírenské firmy řešily nákupy strojů spíše v druhé polovině roku, ale doba se změnila. Současné firmy musí být velmi flexibilní. Průmysl vykazuje dynamický růst a firmy čelí nedostatku kvalifikovaných pracovníků. Nastupují naléhavé požadavky na automatizaci, robotizaci a aktuálním tématem se stává Průmysl 4.0.

Úspěšný je ten, kdo dokáže vyrábět chytřeji, rychleji a levněji. Toho lze jen obtížně dosáhnout se zastaralým vybavením. To je velkou příležitostí pro dodavatele strojírenských technologií.

Prodejci strojů a technologických zařízení pro strojírenský průmysl se přizpůsobují této dynamice a hledají způsoby, jak zákazníkům nabídnout svoje produkty, resp. jak se účinněji podílet na modernizacích výrobních technologií, a to nejlépe v průběhu celého roku.

Vystavujte na jaře v Praze

Pražský veletrh FOR INDUSTRY nabízí přesně to, co potřebují obě strany. Prodejcům strojů nabízí obchodní příležitost ve správném období, za příjemné náklady a ve velmi výhodné lokalitě. Zájemcům z řad strojírenských firem zase umožňuje nečekat na druhou polovinu roku a řešit svoje potřeby v době progresivního vývoje aktuálně. Porovnávat nabídky, srovnávat přímo na místě, komunikovat s odborníky, ujasnit si možnosti a perspektivy, operativně řešit dodací podmínky a podrobnosti kupní smlouvy. 

V loňském roce se FOR INDUSTRY etabloval jako sebevědomý a úspěšný veletrh, kde vystavovaly významné české a mezinárodní firmy a kde se konalo i několik světových premiér strojů. Účast ze strany vystavovatelů, kterých bylo 233, na tomto veletrhu překonala minulé ročníky a jednoznačným úspěchem byly i konference Setkání lídrů českého exportu, která se bude konat i v letošním roce (15. 5. 2018) pod názvem Setkání lídrů českého průmyslu a exportu.

Vystavujte na FOR INDUSTRY 2018

Zúčastněte se pražského veletrhu FOR INDUSTRY 2018 a nabídněte svým zákazníkům a odborné veřejnosti svoje produkty spolu s významnými dodavateli strojů a technologií, kteří se již zaregistrovali!

Budete vystavovat ve společnosti evropských i světových lídrů v oblasti strojírenských technologií. Na FOR INDUSTRY 2018 budou mezi jinými vystavovat i tyto firmy: Tajmac ZPS, Sandvik Coromant, Taima, Wemac, Rexim, Style CNC Machines, DEOM s.r.o., M&B Calibr, ACD Czech s.r.o., DREKOMA (Obr.3).

ENERGO SUMMIT – vrcholná událost energetického sektoru

ENERGO SUMMIT 2018, proběhne druhý den veletrhu, tj. 16.5.2018 v Kongresovém sále a je koncipován jako platforma pro odbornou diskusi k otázkám dalšího rozvoje energetiky v ČR i EU. Hlavním tématem je nová energetika se spotřebitelem v centru, především s ohledem na obnovitelné zdroje energie a energetickou účinnost.

PRO TOP MANAGEMENT PRŮMYSLOVÝCH FIREM, STÁTNÍ SPRÁVU A VYSOKÉ ŠKOLY JE VSTUP ZDARMA! Registrovat se můžete již nyní na www.energosummit.cz Vzhledem k omezenému počtu doporučuje organizátor si rezervovat místo včas.

Sháníte zaměstnance? Buďte součástí FOR JOBS

Na nedostatek technických pracovníků si stěžuje většina výrobních podniků. Právě proto vznikla dvoudenní doprovodná akce veletrhu FOR INDUSTRY s názvem FOR JOBS (15. – 16. květen 2018), která má za cíl propojit nabídku volných pracovních míst v technických oborech, cílovou skupinu odborných návštěvníků veletrhu FOR INDUSTRY a také tradiční spolupráci se studenty technických směrů SŠ a VŠ. Mezi přihlášenými jsou např. Úřad práce, Elmep, Aero Vodochody, ČEZ. Více na www.forjobs.cz.

Registrujte se ještě dnes. Přihlášku naleznete na www.forindustry.cz

FOR INDUSTRY

15. – 18. května 2018 | PVA EXPO PRAHA | www.forindustry.cz

Informace o konferencích

Krátké ohlédnutí za právě ukončeným 51. Aktivem galvanizérů v Jihlavě

2018, 62 (1)

Ve dnech 6. a 7. února 218 proběhl v Jihlavě 51. Aktiv galvanizérů. Jedná se o setkání pracovníků v oboru povrchových úprav s předními odbornými specialisty v této oblasti. Setkání zajišťuje jak po stránce organizační, tak i odborné, organizační výbor České společnosti pro povrchové úpravy (dále jen ČSPÚ).  Snahy o úsporu lidské práce, všech druhů energií, snížení spotřeby materiálů, zvýšení produktivity práce a snížení zmetkovitosti, se tak promítly do nosného tématu letošního ročníku - "Snížení nákladů, spotřeby materiálu, vody a energií".

Jednání bylo rozdělené do několika odborných bloků se zaměřením na kvalitu povrchové úpravy z hlediska funkce a vlivu předúprav před vlastní, finální úpravou. Krátká informace o všech 25 příspěvcích je zveřejněna na ww.cspu.cz a jsou uvedeny v tištěném sborníku (ISBN 978-80-905648-4-8). K výčtu těch nejzajímavějších lze např. uvést příspěvek, který autoři nazvali Zdroje úspor v galvanickém pokovení, Ing. p. Goliáš (Schlötter Galvanotechnik) na základě dlouholetých osobních zkušeností uvedl konkrétní praktické příklady možností úspor v oblasti povrchových úprav při procesu galvanického pokovení. O tom, že voda je limitujícím prvkem v procesech povrchových úprav, bylo hlavní myšlenkou příspěvku Ing. Fuky (Techneco Praha). Na konkrétních příkladech ukázal možnosti úspory vody.

O tom, jak náročná a složitá je povrchová úprava odlitků z tvárné litiny, jaká je její mikrostruktura a že její fyzikálně mechanické vlastnosti jsou mimo jiné dány také obsahem uhlíku, křemíku a manganu, poukázala ve svém příspěvku Ing. X. Ševčíková, Ph.D. (VŠB-TUO). Na snímcích světelné mikroskopie přehledně dokumentovala mikrostrukturní vady, které se negativně projevují na výsledné povrchové úpravě, nejčastěji prováděném zinkování.

Úplnému závěru dopolední jednání prvního jednacího dne bylo již tradičně věnováno předání morálního ocenění ČSPÚ, pamětní medailí s diplomem, odborníkům za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. Na letošním aktivu byli oceněni Ing. Lubomír Kolouch, Petr Sobotka, Hana Suffnerová a Ing. Alena Vomáčková.

Odpolední blok přednášek zahájil Ing. P. Čepelák (Ekomaziva, s.r.o.) s představením technologie a zařízení na vymrazování solí z galvanických roztoků. Současně uvedl i možnosti srážení a iontové výměny. Komplexní technologická řešení v galvanotechnice při funkčním chromování nastínil Ing. Jan Vytřas (NOVEX Bohemia s.r.o.). Uvedl nové možnosti oprav vad vzniklých v technologii funkčního chromování a praktické způsoby oprav těchto vad. Firmu METROHM Česká republika s.r.o. na aktivu představil Ing. M. Stočes, Ph.D. a ukázal nové možnosti využití přístrojů této firmy pro řízení a kontrolu galvanických procesů. Stejným tématem se zabýval i Ing. V. Gromeš (TSI Systém, s.r.o.) a představil výrobky firmy DeFesko pro kontrolu kvality povrchových úprav. Oblasti kvality zůstal věren i Ing. P. Žourek (Prominent, s.r.o.) a ukázal nové možnosti rychlého a nedestruktivního fluorescenčního měření tlouštěk vrstev a analýzu materiálů novým ručním X-RAY přístrojem firmy Fischer.

Odbornou část druhého dne jednání zahájil Mgr. L. Klement (KV Pumps, s.r.o.). Představil nově vzniklou firmu a její výrobní sortiment čerpadel a filtračního zařízení pro galvanotechniku. Důležité aspekty v technologii funkčního chromování bylo tématem příspěvku Ing. L. Obra (ČSPÚ), ve kterém shrnul na základě dlouhodobých teoretických znalostí a provozních zkušeností podstatu této technologie a následně z ní vyplývající optimální technologické a ekonomické vedení provozu. Náhradou pasivačních přípravků s obsahem šestivalentního chromu a analýzou nových bezchromových pasivačních povlaků se zabývala ve svém příspěvku Ing. K. Kreislová, Ph.D. a kol. (SVÚOM, s.r.o.). Automobilový a letecký průmysl vyžaduje úpravu kovových povrchů novými konverzními povlaky se zvýšenou korozní odolností a adhezí. O vlivu předúprav na kvalitu těchto povlaků na bázi zirkonia se zabýval příspěvek Doc. Ing. M. Zemanové, Ph.D. a kol. (FCHPT STU  a Pragochema, s.r.o.). V závěrečném odborném příspěvku představil Ing. R. Rozlivka (HYTEX Productions, s.r.o.) výrobní program v oblasti filtračních elementů pro provozy povrchových úprav.

Aktiv galvanizérů jako vždy poskytuje i prostor pro prezentaci firem dodávajících zařízení, chemikálie, přístroje a další vybavení, které lze využívat při zhotovování a kontrole kvality povrchových úprav. Pro osobní jednání bylo na chodbách v klášterní části hotelu instalováno 28 stolečků a konzultačních míst. Na jednání Aktivu Galvanizérů bylo přítomno téměř 140 účastníků jednak tuzemských, tak i zástupců ze Slovenska, Německa a dalších zemí.

Ladislav Obr