Bulletin AKI

Obálka

Petr Szelag oslavil sedmdesátiny!

2017, 61 (3)

Petr Szelag se narodil 17.7.1947 v Havlíčkově Brodě. Celé mládí však strávil v Hlinsku v Čechách. Tam také chodil do devítiletky a pak na Střední všeobecně vzdělávací školu  (SVVŠ) zakončenou maturitou v roce 1965.

Zájem o chemii začal projevovat už velmi brzy, výroba raket a paliva do nich byla velikou atrakcí. Naštěstí se mu dostalo kvalifikovaného odborného dohledu v kroužku, který  vedli dva chemici, zaměstnaní v pardubické Syntézii při výrobě výbušnin. Tím pádem toto období života absolvoval bez újmy na zdraví.

Po ukončení střední školy bylo jasné, že chemie bude právě tím oborem, kterému se Petr bude věnovat dále, a to studiem na VŠCHT v Praze. Jako specializaci si vybral studium korozního inženýrství na katedře Kovů a korozního inženýrství, kde úspěšně v roce 1971 obhájil diplomovou práci na téma „Koroze hliníku bludnými střídavými proudy“.

Získat zaměstnání v normalizačním roce 1971 nebylo jednoduché. Petr měl štěstí – SVÚOM G.V.Akimova v té době hledal inženýra chemie a v Petrův prospěch rozhodlo to, že o prázdninách pracoval na brigádě v galvanizovně podniku ELEKTROPRAGA Hlinsko. Tehdejší náměstek ředitele Ing. Vrobel, který komisi předsedal,  vyvíjel ve SVÚOM technologie pro galvanické pokovování a člověk, který věděl, jak vypadá galvanizovna, se mu hodil.

Postgraduální kurz Korozního inženýrství pak Petr absolvoval v letech 1973-1976 a zakončil jej obhajobou diplomové práce „Koroze zinku v lázni Syngal Zn 350“.

SVÚOM měl v té době několik detašovaných pracovišť, to na Libeňském ostrově se zabývalo galvanickým pokovováním a ostatními „mokrými“ procesy. Soustřeďovalo skupinu skvělých odborníků, kteří vyvíjeli technologie pro galvanické pokovování a také další technologie pro povrchové úpravy kovů. Na tomto pracovišti byl výborný pracovní kolektiv, který se setkával i mimo pracoviště, například při windsurfingu na Velkém Dářku v Petrově rodném kraji. I když jsme spolu na toto téma vícekrát hovořili a Petr mi nabízel zaškolení, bohužel se nikdy nerealizovalo a tím pádem jsem zůstal windsurfingem naprosto nepolíben a už se to asi ani nezmění...

Odbornou činnost věnoval Petr Szelag hlavně státním úkolům zaměřeným na slabě kyselé zinkovací lázně a na materiálově uzavřené okruhy galvanotechniky pro čtyři hlavní technologie - zinkování, mědění, niklování a chromování, a to společně s Ing. Jiřím Šulcem, Ing. Vladimírem Klapkou, CSc. a Ing. Závišem Cyrusem. Realizační výstupy úkolů směřovaly do Kovofiniše Ledeč nad Sázavou a Barev a Laků Uhříněves. Paralelně řešil i řadu drobnějších úkolů přímo spojených s praxí v průmyslu. Byl např.  koordinátorem úkolu týkajícího se modifikace téměř 900 ruských povrchářských technologií na podmínky ČR. Modifikace byla zapotřebí pro převedení výroby tryskového motoru DV 2 do Povážských strojíren. Tento motor byl používán v nejrozšířenějším cvičném proudovém letounu světa, jímž byl L-39 Albatros z Aera Vodochody.

Po přestěhování pracoviště z Libeňského ostrova do Běchovic se Petr Szelag zabýval náhradami za toxické kadmiování, vývojem slitinových zinkovacích povlaků ZnNi a ZnCo, vývojem přísad pro slitinovou lázeň NiFe, a také kyselé cínovací lázně a konverzních povlaků bez sloučenin šestivalentního chromu. Tyto práce byly využity ve firmě Barvy a Laky Uhříněves a M.A.G. Jablonec nad Nisou.

Ve SVÚOM v Běchovicích pracoval Petr Szelag jako výzkumný pracovník, vědecko-výzkumný pracovník, vedoucí odboru a nějakou dobu i jako vedoucí výzkumu.

SVÚOM měl v té době rozsáhlou mezinárodní spolupráci, Petr Szelag spolupracoval zejména s pracovišti ICHCHT Vilnius, ICH BAN Sofie a Institut Mechaniky Precizijnyj Varšava. Od roku 1980 koordinoval za ČR práce v normalizační komisi ISO TC 107 a od roku 1990 i v komisi CEN TC 262. Souvisí s tím i činnost v normalizační komisi TNK 32 oboru Ochrana proti korozi, kterou vykonává i v současné době. V letech 1990 – 1996 byl delegátem naší republiky v International Corrosion Council.

Velmi záslužnou činnost vykonával Petr Szelag od roku 1975 ve výboru Vědeckotechnické společnosti, který po odborné stránce připravoval každoroční Galvanické konference. Nyní je tato konference pořádána už jen na Slovensku. Při organizování další odborné akce – Aktivu galvanizérů v Jihlavě, vznikla Společnost pro povrchové úpravy, jejímž je Petr dosud vicepresidentem.

Členem AKI se Petr Szelag hned po jejím vzniku, ale na čas svou účast přerušil, aktivně se zapojil až od roku 2008 nejprve jako člen výboru, později prezident AKI a nyní viceprezident. Díky jeho aktivitě se podařilo zorganizovat spolupráci tematicky blízkých odborných společností, AKI, Společnosti pro povrchové úpravy a Asociace českých a slovenských zinkoven.

V roce 1995 pokročila dezintegrace SVÚOM už do té míry, že i Petr přešel společně s celým odborem do firmy Barvy a Laky Uhříněves, po privatizaci  přejmenované na Pragochema. Nastoupil do funkce vedoucího výzkumu a vývoje a v této pozici pracuje dodnes, i když teď už jen na částečný úvazek. Kromě vývoje přípravků pro galvanotechniku se začal věnovat širšímu spektru přípravků pro povrchové úpravy, a to odmašťování, konverzní úpravy povrchu, jako je fosfátování, chromanové i bezchromanové pasivace, mezioperačním pasivace, mořící inhibitory, mazadla, odpěňovače apod.

Poloviční úvazek v Pragochemě Petru Szelagovi umožnil mít zároveň i částečný pracovní úvazek na VŠCHT v Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství, kde se v letech 2009-2011 zúčastnil řešení evropského projektu MUSECORR.

Asi nejzásadnější dopad do široké odborné veřejnosti mají kurzy galvanotechniky a kurzy pro korozní inženýry a v poslední době specializovaná školení organizovaná přímo v jednotlivých firmách. V současné době organizuje každoročně kurz galvanotechniky ČVUT. Galvanotechniku přednáší Petr i na kurzech Korozního inženýrství organizovaných VŠCHT a kurzu „Povrchové úpravy“ ve strojírenství na ČVUT, dále i na specializovaných školeních pro zvyšování kvalifikace pracovníků často i ve firmách se zahraniční účastí.Své výsledky Petr Szelag rozsáhle publikuje, jen za posledních 10 let je autorem nebo spoluautorem více jak 45 publikací zaměřených spíše na vlastnosti výsledných úprav povrchu, technologické a korozní vlastnosti a praktickou aplikovatelnost vyvinutých přípravků. To asi nejpodstatnější, což jsou receptury přípravků, na jejichž formulaci se Petr Szelag podílel, však zůstává veřejnosti skryto v rámci obchodního tajemství zadavatelů.

Co se týká povrchových úprav, těžko bychom asi hledali někoho, kdo má tak rozsáhlé znalosti, jako Petr Szelag. A co víc, rád se s každým o ně ochotně podělí.

Přeji Petrovi do dalších let stálé zdraví a radost z práce, které má díky svému věhlasu jistě dost a dost!

Jiří Sikač

Výzkumné články

Vliv deformace na korozní vlastnosti materiálu / The influence of deformation on the corrosion properties of the material

Nováková M., Chocholatý O., Kříž A.
2017, 61 (3), 86–90

Citace (ACS): Nováková, M.; Chocholatý, O.; Kříž, A. Vliv deformace na korozní vlastnosti materiálu / The influence of deformation on the corrosion properties of the material. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (3), 86–90.

Citace (ISO): Nováková, M.; Chocholatý, O.; Kříž, A. Vliv deformace na korozní vlastnosti materiálu / The influence of deformation on the corrosion properties of the material. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 3, p. 86–90.

Příspěvek je zaměřen na změnu korozních vlastností vlivem deformace. Hlavním cílem práce bylo pozorování změn korozních vlastností materiálu vlivem různých tahových napětí. Jako materiály byla zvolena ocel 1.4301 a komerčně čistý titan GRADE 2. Měření byla prováděna na potenciostatu umožňujícím měření změny potenciálu časem i změnou elektrického proudu. Jako elektrolyt byl použit 3,5 % roztok NaCl. Z měření následně byly vyhodnocovány korozní vlastnosti, zejména polarizační odpor, korozní potenciál a korozní rychlost. Získané výsledky prokázaly změnu korozních vlastností s rostoucí deformací a to tak, že docházelo ke zhoršení korozních vlastností vlivem deformace.

This work was focused on changes of corrosion behaviour influence of deformation. The This work focuses on changes in corrosion behaviour under the influence of deformation. The main purpose is to observe the changes caused by tensile stress. The experimental material used is steel 1.4301 and titanium GRADE 2. The measurements were carried out using a potentiostat, which measures potential changes over time and electric current. The electrolyte used was 3.5% NaCl. Corrosion properties, especially polarization resistance, corrosion potential and corrosion rate, were evaluated from the measurements. The results demonstrate the changing corrosion properties depending on deformation. The corrosion properties worsened as the deformation increased.

 

Klíčová slova: mechanické napětí, koroze, polarizační odpor

Keywords: stress, corrosion, polarization resistance

Výzkumné články

The tribological properties of Al-brasses in various environments / Tribologické vlastnosti hliníkových mosazí v různých protředích

Lovíšek M., Liptáková T., Bronček J., Dundeková S.
2017, 61 (3), 91–94

Citace (ACS): Lovíšek, M.; Liptáková, T.; Bronček, J.; Dundeková, S. The tribological properties of Al-brasses in various environments / Tribologické vlastnosti hliníkových mosazí v různých protředích. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (3), 91–94.

Citace (ISO): Lovíšek, M.; Liptáková, T.; Bronček, J.; Dundeková, S. The tribological properties of Al-brasses in various environments / Tribologické vlastnosti hliníkových mosazí v různých protředích. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 3, p. 91–94.

Tribological properties of Al-brass pipes of various producers were studied in different environments. The tested brasses have very similar chemical composition, but they differ in microstructure due to mainly by heat treatment after cold drawing. Microstructure as well as roughness of surface influence chemical and mechanical properties which are important in operating conditions. The experiments of tribological behavior were made in various environments, dry air, cooling treated water and 3.5 % solution of NaCl at room temperature 21 ± 2°C. The tribological tests were carried out on the Linear Tribometer at normal loading 5 N by the method ball on plate for the duration of 5500 s. The measured friction coefficients were evaluated by the program DIAdem and the diagrams were created from signal generated by software NSignal Express.

Tribologické vlastnosti trubek z hliníkových mosazí od různých výrobců byly studovány v odlišných prostředích. Testované mosazi měly velmi podobné složení, ale lišily se v mikrostruktuře hlavě díky rozdílnému tepelnému zpracování po tváření za studena. Mikrostruktura i hrubost povrchu ovlivňují chemické a mechanické vlastnosti, které jsou významné pro provozní podmínky. Tribologické vlastnosti byly sledovány v různých prostředích: suchý vzduch, chladicí voda a roztok umělé mořské vody (3,5 % NaCl) při laboratorní teplotě. Tribologické testy byly provedeny s pomocí Lineárního Tribometru za běžného zatížení 5 N metodou kuličky na ploše po dobu 5500 s. Naměřené frikční koeficienty byly vyhodnoceny pomocí programu DIAdem a diagramy byly vytvořeny pomocí softwaru NSignal Express.

 

Keywords: aluminum brass, tribocorrosion

Klíčová slova: hliníková mosaz, tribokoroze

Technologické zajímavosti a články z praxe

Možnosti kontroly celistvosti povrchov kovových materiálov konvenčnou ultrazvukovou technikou / Inspection possibilities of metallic material surface integrity by conventional ultrasonic technique

Koňár R., Mičian M., Fabian P.
2017, 61 (3), 95–99

Citace (ACS): Koňár, R.; Mičian, M.; Fabian, P. Možnosti kontroly celistvosti povrchov kovových materiálov konvenčnou ultrazvukovou technikou / Inspection possibilities of metallic material surface integrity by conventional ultrasonic technique. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (3), 95–99.

Citace (ISO): Koňár, R.; Mičian, M.; Fabian, P. Možnosti kontroly celistvosti povrchov kovových materiálov konvenčnou ultrazvukovou technikou / Inspection possibilities of metallic material surface integrity by conventional ultrasonic technique. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 3, p. 95–99.

Článok je zameraný na možnosti ultrazvukovej kontroly povrchov kovových materiálov konvenčnou ultrazvukovou technikou. V teoretickej časti sú popísané fyzikálne princípy ultrazvuku, typy ultrazvukových vĺn použiteľných pre kontrolu povrchov a princípy kontroly. V experimentálnej časti sú uvedené tri techniky kontroly. Prvou technikou je kontrola bežnou uhlovou sondou s použitím priečnych vĺn. Druhou technikou je kontrola povrchu creepovými vlnami technikou 30-70-70 a treťou technikou je kontrola povrchovými - Rayleigho vlnami. Pre všetky tri techniky sú znázornené praktické príklady kontroly. Záver článku je venovaný výhodám a obmedzeniam jednotlivých metód kontroly.

The article is focused on the possibilities of ultrasound surfaces control on metallic materials by conventional ultrasonic techniques. Physical principles, types of ultrasonic waves to be used for surface control are described in the theoretical part. Three surface control techniques are listed in the experimental part of article. The first technique is a common control by angle ultrasonic probe with using transverse waves. The second technique is surface control by 30-70-70 creep waves and third techniques is surface testing by Rayleigh waves. Practical examples of ultrasonic testing for all techniques are illustrated. The conclusion of the article is devoted to the advantages and limitations of the individual testing methods.

 

Klíčová slova: povrch, ultrazvuková metoda

Keywords: surface, ultrasonic technique

Přehledové články (review)

Meď a patiny medi / Copper and copper patina

Rak P., Bureš R.
2017, 61 (3), 118–122

Citace (ACS): Rak, P.; Bureš, R. Meď a patiny medi / Copper and copper patina . Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (3), 118–122.

Citace (ISO): Rak, P.; Bureš, R. Meď a patiny medi / Copper and copper patina . Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 3, p. 118–122.

Tento článok je zameraný na zhrnutie poznatkov o medi a patinách, ktoré sa vytvárajú na povrchu medi. Článok popisuje chemické procesy pri tvorbe patiny a vysvetľuje rozdiel medzi prírodnou a umelou patinou, tak isto popisuje niektoré metódy používané pri skúmaní patín ako napríklad XRD analýzu, EIS analýzu, Ramanovu spektroskopiu.

This article is aimed at summarizing knowledge about copper and patina that is formed on the surface of copper. The article describes chemical processes in patina formation and explains the difference between natural and artificial patina, as well as some methods used in the investigation of patina such as XRD analysis, EIS analysis, Raman spectroscopy.

 

Klíčová slova: měď a její slitiny, patina

Keywords: copper and copper alloys, patina

Přehledové články (review)

Corrosion problems and solutions in oil, gas, refining and petrochemical industry / Korozní problémy při zpracování plynu a ropy

Groysman A.
2017, 61 (3), 100–117

Citace (ACS): Groysman, A. Corrosion problems and solutions in oil, gas, refining and petrochemical industry / Korozní problémy při zpracování plynu a ropy. Koroze a ochrana materiálů 2017, 61 (3), 100–117.

Citace (ISO): Groysman, A. Corrosion problems and solutions in oil, gas, refining and petrochemical industry / Korozní problémy při zpracování plynu a ropy. Koroze a ochrana materiálů 2017, vol. 61, no. 3, p. 100–117.

The aim of this work is to describe and analyze corrosion problems and their solutions in oil, gas, and refining industry. Corrosion phenomena and factors influencing them are discussed. Corrosion control and monitoring methods are illustrated. Corrosion management plays vital role in the solving of corrosion problems. The results are summarized in new book of the author “Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry” published by Springer in 2016.

Cílem této práce je popis korozních problémů při zpracování ropy a plynu a jejich řešení. Korozní jevy a faktory, které je ovlivňují, jsou diskutovány. Jsou nastíněny i možnosti korozního monitoringu a protikorozní ochrany. Korozní management hraje významnou roli při řešení korozních problémů. Výsledky jsou uvedeny v knize “Corrosion Problems and Solutions in Oil Refining and Petrochemical Industry”.

 

Keywords: corrosion, petrochemical industry, corrosion monitoring 

Klíčová slova: koroze, petrochemický průmysl, korozní monitoring

Informace o konferencích

Fórum nerezářů 2017

2017, 61 (3)

4. konference o korozivzdorných ocelích

24. - 25. října 2017, hotel Harmony Club, Špindlerův Mlýn

Redakce časopisu Focus Nerez pořádá 4. ročník konference pro zpracovatele, uživatele a obchodníky s korozivzdornou ocelí – Fórum nerezářů 2017, která se bude konat ve dnech 24. - 25. října 2017 v hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně.

Letošní Fórum nerezářů 2017 programově naváže na předchozí tři ročníky této konference. Změnou bude místo konání Fóra, které se letos přesune z Vysočiny do Krkonoš. V příjemných prostorách hotelu Harmony Club ve Špindlerově Mlýně proběhne přednášková část konference zakončená neformálním posezením s rautem. Druhý den konference proběhne návštěva výrobních provozů a muzea ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

Pro zájemce, kteří chtějí poznat krásu Krkonoš a příjemnou atmosféru krkonošské boudy organizuje pořadatel den před začátkem konference (23.10.) v odpoledních hodinách exkurzi na jednu z nejkrásnějších hřebenových bud - Moravskou boudu.

Generálním partnerem letošního Fóra nerezářů je společnost Aperam Stainless & Solutions Tubes CZ s.r.o. z Ústí nad Labem – evropský lídr ve výrobě svařovaných trubek z nerezové oceli.

0. den konference – exkurze na Moravskou boudu

1. den konference – přednáškový program a závěrečná diskuze s rautem

2. den konference – exkurze do ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav

Přednáškový program letošní konference bude opět zaměřen na nejdůležitější témata spojená s problematikou branže korozivzdorných ocelí, kterými jsou: koroze, správná volba materiálu, správné postupy a zásady zpracování korozivzdorných ocelí, jejich svařování a dělení, povrchová úprava, apod. Tyto a mnohé další otázky budou v průběhu Fóra nerezářů 2017 zodpovězeny zkušenými přednášejícími, mezi kterými jsou jak odborníci z technických univerzit v České republice, tak odborníci z praxe - zástupci firem, kteří denně řeší problémy vznikající při zpracování nerezu.

Po ukončení přednáškové části konference bude následovat volný program. Účastníkům konference se nabízí exkurze do bývalého protiatomového krytu hotelu umístěného v -3. patře pod úrovní země,

a nebo hotelové wellness.

Cena za účast na Fóru nerezářů 2017:

3.200,- Kč (+21 % DPH) při přihlášení do 25.09.2017

3.700,- Kč (+21 % DPH)                       od 26.09.2017

Cena zahrnuje: občerstvení, konferenční materiály, doprovodný program.

Zájemci o propagaci své firmy na této akci mohou tak učinit formou reklamního stolku nebo baneru ve foyer konferenčního sálu nebo vložením propagačního materiálu do konferenční tašky.

Ubytování si účastníci zajišťují sami. V Harmony Club Hotel Špindlerův Mlýn jsou pro účastníky konference rezervovány pokoje za zvýhodněnou cenu.

Bližší informace a dotazy:

e-mail: info@focus-nerez.com

+420 596 110 320

+420 608 631 028

Ing. Pavlína Opletalová

Přihlašovací formulář v elektronické podobě a další informace naleznete na:

www.forum-nerezaru.com

Srdečně Vás zveme k účasti!

Fórum Nerezářů

Informace o konferencích

EUROCORR 2017 & 20th International Corrosion Congress & Process Safety Congress 2017

2017, 61 (3)

Na začátku září se v Praze konala celosvětová konference Joint EUROCORR 2017 and 20th International Corrosion Congress  and Process Safety Congress 2017.  

Na počátku jejího vzniku stálo zasedání Správní rady (Board of Administrators) Evropské federace pro korozi (EFC), kde AKI získala v květnu 2014 spolu s německou organizací DECHEMA pořadatelství konference EUROCORR pro rok 2017. DECHEMA připojila k EUROCORRu paralelní konferenci Process Safety, zajímavou širokým zaměřením se na nedestruktivní testování. Spojením dvou konferencí ovšem příběh nekončí a v listopadu 2014 získala AKI ještě pořadatelství i pro International Corrosion Congress (ICC).  Spojila tak EUROCORR 2017 s 20th International Corrosion Congress  a s Process Safety Congress 2017 v jednu celosvětovou konferenci.

Spojení těchto významných konferencí znamenalo dosud nejvyšší účastnický zájem (1425 účastníků z 55 zemí světa) a nabitý program. Během čtyř dnů zaznělo v 50 sekcích 768 účastnických přednášek, doplněných 17 hlavními přednáškami sekcí a 6 plenárních přednášek (Mária G. S. Ferreira, Christofera Leygrafa, Ivana Coleho, Tetsua Shojiho, Vanessy Allen Sutherlandové a Johna R. Scullyho). Velké množství jednotlivých sekcí umožnilo obsáhnout takřka všechny aspekty korozní vědy a materiálové ochrany ve světovém rozsahu a zároveň se specializovat na konkrétnější problematiky v tomto oboru. Sekce uvádějící aktuálně hojně řešená témata obsahovaly velké množství příspěvků, procházely celým programem a měly vždy plné přednáškové sály (např. modelování mechanismů koroze, nukleární koroze, organické/ anorganické/ kovové povlaky, katodická ochrana, koroze v olejích a plynech, inhibitory koroze, koroze ocelí v betonu, koroze v automobilovém průmyslu aj.), jiné sekce zaujmuly menší prostor v programu i menší sál, ale posluchače přilákaly ve stejné míře (např. archeologické a historické artefakty, koroze v olejích a plynech/ v horkých parách/ v přímořském prostředí, tribokoroze, mikrobiologická koroze aj.) a některé sekce umožnili svým nadšencům komorní diskusi (např. polymery, pitná voda, techniky testování samozhutnitelných betonů aj.). Důkazem kvality, různorodosti a bohatosti přednášek bylo ticho, které se rozhostilo ve foyer Kongresového centra Prahy vždy se začátkem bloku přednášek. Při obědové a kávové pauze bylo naopak velmi rušno, účastníci konference se scházeli k vášnivým, káravým, oslavným i motivujícím debatám, navazovali nová přátelství i profesní závazky, kofeinem navyšovali své soustředění, vychutnávali si nápadité a precizně připravené obědové menu nebo se procházeli v posterové sekci.

V rámci konferenčního programu se udělilo mnoho významných cen a grantová podpora mladým vědeckým pracovníkům. Při zahajovacím ceremoniálu byla za odborný přínos a celoživotní dílo v oblasti koroze udělena profesoru Mario Ferreirovi z Portugalska European Corrosion Medal a Christoferu Leygrafovi cena Marcela Pourbaix, dále bylo uděleno čestné členství v EFC profesoru Pier Luigi Bonorovi a profesoru Michaelu Schützovi. EUROCORR Young Scientist Grant na podporu mladých vědců při zahraničních stážích a zapojování se do vědecké komunity obdrželi nadaní studenti Anissa Célina Bouali z Německa (s tématem “Smart coating optimization and enhancement of their components compatibility"), Berk Özdirik z Belgie (s tématem "Assessment of electrochemical H-sorption properties in steel by micro-cell technique” ) a Hongchang Qian z Číny (s tématem “Shape memory polymer (SMP)-based self-healing coatings”). Dále byla udělena cena Henriho Corioua za významný přínos v oblasti jaderné koroze profesoru Hannu Hänninenemu z Finska. Tradičně byl oceněn i nejlepší příspěvek v posterové sekci, letošní výherce Alexander Lutz z Belgie dokázal svým nadšením a posterem “Local electrochemical study of ternary Zn-Fe-Mo alloy coatings on carbon steel“ porazit ostatních 277 prezentujících v posterové sekci.

Kromě zahajovacího ceremoniálu konference byl pro účastníky připraven každodenní kulturní program. Přivítací drink v restauraci ZOOM v Kongresovém centru Prahy poskytl účastníkům nejen možnost seznámení se mezi sebou, ale díky otevřené vyhlídce i seznámení se s Prahou a její dominantou – s Pražským hradem. Noční výhled na světly prozářenou Prahu, výborné jídlo a přátelská atmosféra v restauraci příjemně naladily každého z účastníků do dalších konferenčních dnů. V pondělí večer se účastníci bavili při otevření výstavního prostoru s padesáti stánky komerčních firem a jiných institucí. V úterý se snažili účastníky zaujmout a obohatit přednášející posterové sekce při Poster Party. Poslední doprovodnou kulturní událostí byla Kongresová večeře v novorenesančním paláci Žofín na Slovanském ostrově, která účastníky ohromila ve všech možných ohledech. Úchvatné prostory Žofína byly při vystoupení kapel Brouci Band – The Beatles Revival a Havelka Sisters & Havelka Sisters Orchestra naplněny radostným veselím, tancem, cinkáním skleniček, hovorem a smíchem.

Za zprostředkování skvělého zážitku je nutné poděkovat společnosti Guarant International, profesionálnímu organizátoru konferencí a Asociaci korozních inženýrů, zejména dr. Tomáši Proškovi, doc. Milanu Kouřilovi a dr. Janu Stoulilovi.

Závěrem nezbývá než pozvat všechny milé čtenáře na EUROCORR 2018, který se bude konat 9. - 13. září 2018 v Polském Krakově. Bližší informace naleznete na stránkách www.eurocorr2018.jordan.pl.

Kristýna Charlotte Strachotová

Informace o konferencích

23. Konference žárového zinkování

2017, 61 (3)