Bulletin AKI

Obálka

Obálka

AKI
2015, 59 (4)
 
Obálka

For Industry 2016

2015, 59 (4)
 
Výzkumné články

Koroze slitin Zr–Nb a Zr–Sn za simulovaných podmínek reaktoru VVER/Corrosion of Zr-Nb and Zr-Sn alloys under simulated environment of PWR reactor

Krausová A., Macák J., Sajdl P., Renčiuková V., Novotný R.
2015, 59 (4), 99–102

Citace (ACS): Krausová, A.; Macák, J.; Sajdl, P.; Renčiuková, V.; Novotný, R. Koroze slitin Zr–Nb a Zr–Sn za simulovaných podmínek reaktoru VVER/Corrosion of Zr-Nb and Zr-Sn alloys under simulated environment of PWR reactor. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (4), 99–102.

Citace (ISO): Krausová, A.; Macák, J.; Sajdl, P.; Renčiuková, V.; Novotný, R. Koroze slitin Zr–Nb a Zr–Sn za simulovaných podmínek reaktoru VVER/Corrosion of Zr-Nb and Zr-Sn alloys under simulated environment of PWR reactor. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 4, p. 99–102.

Oxidační kinetiku lze v případě koroze zirkoniových slitin rozdělit do dvou stádií, která jsou od sebe oddělená transientním stavem. Výskyt transientního stavu je z korozního hlediska klíčový, neboť při něm dochází ke zvýšení rychlosti oxidace. V této práci byly pomocí in-situ elektrochemické impedanční spektroskopie studovány slitiny zirkonia Zr–Nb a Zr–Sn při teplotě 340 °C a tlaku 15 MPa v prostředí, které simulovalo chladivo reaktoru VVER. Cílem dlouhodobých experimentů (až 9000 h) bylo charakterizovat oxidační kinetiku v závislosti na expoziční době a typu zirkoniové slitiny. Výsledky ukázaly, že za uvedených experimentálních podmínek dochází u slitiny zirkonia Zr–Sn k dřívějšímu dosažení přechodu, tzv. transientnímu stavu.

The oxidation kinetics of zirconium alloys corrosion can be divided in two phases that are detached by a transient state. The occurrence of the transient state is crucial from the corrosion perspective, since it accelerates the oxidation rate. This work employs in-situ electrochemical impedance spectroscopy to study Zr-Nb and Zr-Sn alloys at the temperature of 340° and the pressure of 15 MPa in the environment simulating the cooling agent of PWR reactor. The goal of long-term experiments (up to 9000 hours) was to characterise oxidation kinetics, depending on the exposure time and the type of zirconium alloy. The results showed that the transient state is achieved sooner for the Zr-Sn alloy.

 

Klíčová slova: slitina Zr, oxidace, lehkovodní reaktor, impedanční spektroskopie

Keywords: zirconium alloy, oxidation, PWR, EIS

Výzkumné články

Testování mechanických vlastností Inconelu 713 a 738 pro pokročilé reaktory/Testing of mechanical properties of 713 and 738 inconels for advanced reactors

Marušáková D., Berka J., Sajdl P.
2015, 59 (4), 103–106

Citace (ACS): Marušáková, D.; Berka, J.; Sajdl, P. Testování mechanických vlastností Inconelu 713 a 738 pro pokročilé reaktory/Testing of mechanical properties of 713 and 738 inconels for advanced reactors. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (4), 103–106.

Citace (ISO): Marušáková, D.; Berka, J.; Sajdl, P. Testování mechanických vlastností Inconelu 713 a 738 pro pokročilé reaktory/Testing of mechanical properties of 713 and 738 inconels for advanced reactors. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 4, p. 103–106.

Mezi kovové konstrukční materiály pro komponenty pokročilých plynem chlazených reaktorů patří niklové superslitiny Inconel 713 a 738. V rámci projektu aplikovaného výzkumu řešeného na VŠCHT Praha a CV Řež byly testovány mechanické vlastnosti těchto slitin ve výchozím stavu a po expozici vzorků v heliu obsahujícím stopové nečistoty (CO, H2, CH4, H2O) při teplotě 900 °C po dobu 1000 hod. Vzorky testovaných slitin byly vyrobeny: a) z původního litého materiálu (virgin), b) přepracovaného materiálu z výroby (revert 100R) a c) materiálu získaného slitím těchto materiálů v poměru 50V/50R. K určení mechanických vlastností materiálů po expozicích byly provedeny tahové zkoušky a strukturní analýza pomocí SEM. Porovnány byly změny vlastností po expozici jednotlivých testovaných slitin i stejné slitiny vyrobené různými postupy. Zatímco mez kluzu a mez pevnosti poklesly u Inconelu 713 jen zlehka, u Inconelu 738 poklesly výrazně. Stav 50V/50R vykazoval lepší mechanické vlastnosti než stav revert 100R.

Nickel superalloys Inconel 713 and 738 belong among metallic construction materials used for components of advances gas cooled reactors. The project of applied research solved by the UCT Prague and RC Řež tested mechanical properties of these alloys in the starting phase and after the exposure to helium containing trace pollutants (CO, H2, CH4, H2O) at the temperature of 900°C for a period of 1000 hours. The samples of tested alloys were made from: a) the virgin cast material, b) remanufactured material (revert 100R) and c) casting of previous materials in the ratio of 50V/50R. To identify mechanical properties of the materials after exposure, tensile tests and structural analyses by SEM were carried out. The changes of properties after the exposure of tested alloys and the same alloys made in various procedures were compared. While the yield and tensile strengths dropped insignifi cantly for Inconel 713, the plummeted for Inconel 738. The 50V/50R state showed better mechanical properties than the revert 100R state.

 

Klíčová slova: niklová slitina, mechanické vlastnosti, elektronová mikroskopie

Keywords: Ni alloy, mechanical properties, SEM

Výzkumné články

Koroze konstrukčních materiálů působením kyseliny borité/The corrosion of construction materials induced by boric acid

Kobzová A., Kárník D., Skoumalová Z., Marcinský P.
2015, 59 (4), 107–113

Citace (ACS): Kobzová, A.; Kárník, D.; Skoumalová, Z.; Marcinský, P. Koroze konstrukčních materiálů působením kyseliny borité/The corrosion of construction materials induced by boric acid. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (4), 107–113.

Citace (ISO): Kobzová, A.; Kárník, D.; Skoumalová, Z.; Marcinský, P. Koroze konstrukčních materiálů působením kyseliny borité/The corrosion of construction materials induced by boric acid. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 4, p. 107–113.

V provozních podmínkách primárního okruhu jaderných elektráren nelze vyloučit kontakt primárního média s obsahem kyseliny borité s konstrukčními kovovými materiály. Obsahem experimentální práce bylo simulovat vybrané varianty expozice konstrukčních materiálů primárnímu médiu a kvantifikovat jeho korozní účinky. Základními faktory ovlivňujícími korozi byly teplota povrchu materiálu, koncentrace kyseliny borité a možnost odvodu vodní páry od povrchu. Vrstva páry se tvoří při vysoké teplotě a chrání povrch před kontaktem s kyselinou boritou a brání koroznímu poškození. Odpařování kyseliny borité závisí také na množství vody (koncentraci kyseliny borité). Přebytek vody umožňuje destilaci kyseliny borité a přebytek kyseliny borité má za následek vznik neškodné sklovité vrstvy z taveniny kyseliny borité.

A contact between the primary medium containing boric acid and construction metallic materials cannot be avoided in production conditions of the primary circuit of nuclear power plants. The goal of this experimental project was to simulate selected exposures of construction materials to the primary medium and quantify its corrosion impacts. The basic factors affecting corrosion include the temperature of the material surface, acid concentration and the possibility of steam suction from the surface. The steam layer forms at a high temperature and protects the surface from the contact with boric acid and prevents corrosion. Evaporation of boric acid also depends on the quantity of water (boric acid concentration). The excess of water enables distillation of boric acid and the excess of boric acid results in formation of a harmless glasslike layer from the boric acid melt.

 

Klíčová slova: ocel, kyselina boritá, koroze

Keywords: steel, boric acid, corrosion

Technologické zajímavosti a články z praxe

Koroze kovových spojovacích prostředků ve dřevě modifikovaném silikony/Corrosion of metal fasteners in the silicone modified wood

Daňková J., Majstríková T., Mec P., Ščučka J., Martinec P.
2015, 59 (4), 114–120

Citace (ACS): Daňková, J.; Majstríková, T.; Mec, P.; Ščučka, J.; Martinec, P. Koroze kovových spojovacích prostředků ve dřevě modifikovaném silikony/Corrosion of metal fasteners in the silicone modified wood. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (4), 114–120.

Citace (ISO): Daňková, J.; Majstríková, T.; Mec, P.; Ščučka, J.; Martinec, P. Koroze kovových spojovacích prostředků ve dřevě modifikovaném silikony/Corrosion of metal fasteners in the silicone modified wood. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 4, p. 114–120.

Ochranné prostředky na dřevo ve stavebních konstrukcích mohou, za určitých podmínek, akcelerovat korozi kovových spojovacích prostředků. Fenomén koroze kovů v chemicky modifikovaném dřevě silikony je významným faktorem pro stanovení adekvátních pravidel pro uplatnění těchto materiálů v rámci stavební konstrukce. V článku jsou prezentovány výsledky experimentální studie vlivu dřeva modifikovaného komerčním prostředkem na bázi silikonů na vybrané kovy. Bylo testováno modifikované dřevo smrku ztepilého (Picea Abies L.), dubu (Quercus SPP.) a modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) a komerční stavební kovové hřebíky železné, měděné a železné pozinkované. Vzorky dřeva s aplikovanými kovy byly exponovány 6 týdnů v prostředí s teplotou 30°C a vzdušnou vlhkostí 100%, kdy vlhkost dřeva se blížila bodu nasycení vláken. Po uplynutí doby expozice bylo provedeno vizuální hodnocení povrchu ze dřeva vyjmutých kovových hřebíků, a u vybraných vzorků byly korozní produkty analyzovány metodou infračervené spektroskopie. Výsledky provedených experimentů a analýz ukazují na zřejmou materiálovou kompatibilitu mezi modifikovaným dřevem smrku ztepilého (Picea Abies L.) a železnými spojovacími prostředky v prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Po uplynutí expoziční doby byla intenzita koroze povrchu železného stavebního hřebíku nižší ve dřevě modifikovaném, než ve dřevě bez modifikace.

Under certain circumstances, timber protective coatings may accelerate corrosion of metallic fasteners. The phenomenon of metal corrosion in wood chemically modifi ed with silicones is a crucial factor for defi nition of appropriate rules for application of these materials on timber. The study presents results of the impact of modifi ed spruce (Picea Abies L.), oak (Quercus SPP.) and larch (Larix decidua Mill.) timber and standard steel, copper and galvanised steel nails. Samples of timber with driven nails were exposed to the environment of 30°C temperature and 100% atmospheric humidity for a period of 6 weeks, when humidity of wood approximated the point of fi bre saturation. After the exposure, the surface of steel nails removed from the timber was visually evaluated; corrosion products from selected samples were analysed using infrared spectroscopy. Based on the analyses results, the hypothesis of material compatibility between modifi ed spruce (Picea Abies L.) timber and steel fi xtures in the environment with high atmospheric humidity was formulated. After the exposure period, the extent of the surface corrosion of steel nail was lower than in untreated reference timber (without the protective coating).

 

Klíčová slova: spojovací ateriál, silikon, koroze, infračervená spektroskopie

Keywords:  fastener, timber, silane, corrosion, FTIR

Technologické zajímavosti a články z praxe

Hodnocení materiálů používaných při readjustaci a ukládání daguerrotypií pomocí modifikovaného Oddyho testu/Evaluation of materials for recasing and preservation of daguerreotypes using modified Oddy test

Švadlena J., Borýsková Š.
2015, 59 (4), 121–127

Citace (ACS): Švadlena, J.; Borýsková, . Hodnocení materiálů používaných při readjustaci a ukládání daguerrotypií pomocí modifikovaného Oddyho testu/Evaluation of materials for recasing and preservation of daguerreotypes using modified Oddy test. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (4), 121–127.

Citace (ISO): Švadlena, J.; Borýsková, . Hodnocení materiálů používaných při readjustaci a ukládání daguerrotypií pomocí modifikovaného Oddyho testu/Evaluation of materials for recasing and preservation of daguerreotypes using modified Oddy test. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 4, p. 121–127.

Významným nebezpečím pro dlouhodobé zachování historických kovových předmětů jsou nevhodné podmínky uložení a použití materiálů, které mohou být zdrojem polutantů ve vnitřních atmosférách. Materiály navržené pro použití při ochraně a uložení sbírkových předmětů je potřeba dostatečně ověřit z hlediska bezpečnosti pro chráněné předměty, než mohou být tyto materiály s jistotou doporučeny. Jednou ze základních technik používaných pro účely testování nových i ověření již používaných materiálů je tzv. Oddyho test, jehož výhody spočívají v jeho jednoduchosti na experimentální vybavení a možnosti modifikovat tuto metodu pro konkrétní použití. V této práci je uplatněna varianta Oddyho testu modifikovaná pro konkrétní případ – hodnocení materiálů, které se používají při readjustaci daguerrotypií. Vedle běžně používaného vizuálního hodnocení výsledků Oddyho testu byla pro porovnání použita i elektrochemická redukce korozních produktů na exponovaných vzorcích. Výsledky naznačují, že vliv testovaných materiálů je minoritní v porovnání s vlivem stavu povrchu daguerrotypie. Tento závěr odpovídá předpokladům bezpečnosti testovaných materiálů, které se v konzervátorské praxi používají při ochraně archivních a historických fotografických fondů.

Unsuitable storage conditions and use of materials which may be a source of pollutants in indoor environments are major threats to the long-term preservation of historic metal objects. Materials proposed for use in protecting and storage of museum or archive collections need to be suffi ciently verifi ed in terms of safety for the protected objects before these materials can be safely recommended. One of the basic techniques used for the purpose of testing of new materials (and verifying of those that are already in use) is the Oddy test whose advantages lies in its simple requirements for the experimental equipment and a possibility to modify this method for a particular use. In this work, a variant of the Oddy test was applied with a modifi cation for a specifi c case – evaluation of materials used for recasing of daguerreotypes. Besides the commonly used visual assessment, electrochemical reduction of corrosion products on the exposed samples was used to compare the Oddy test results. The results indicate that the infl uence of the test materials is minor compared to the infl uence of the state of the daguerreotypes surface. This conclusion is consistent with expectations about safety of the tested materials that are used in conservation practice for the protection of archival and historical photographic collections.

 

Klíčová slova: daguerrotypie, konzervace, Oddy test, elektronová miroskopie, galvanostatická redukce

Keywords:  daguerreotype, preservation, Oddy test, SEM, galvanostatic reduction

Výroční a společenská rubrika

Milan Šlégl

2015, 59 (4)

V roce 2015 oslavil své významné životní jubileum čestný člen Asociace korozních inženýrů Milan Šlégl. Po absolvování Vyšší průmyslové školy v Kolíně se věnoval problematice galvanického pokovování AZNP v Mladé Boleslavi a poté pracoval jako korozní technik v Kaučuku Kralupy. Velkou část svého života zasvětil práci věnované metodickému řízení korozních inženýrů pro Chemoprojekt Praha. Po ukončení tohoto projektu v roce 1990 pak za účasti zástupců vysokých škol a podniků založil neziskovou organizaci Korozních inženýrů. Činnost společnosti byla v roce 1991 schválena ministerstvem vnitra pod novým názvem Asociace korozních inženýrů a úspěšně funguje dodnes.

Do dalších let mu přejeme pevné zdraví, neutuchající zájem o obor a pohodu v osobním životě.

Šárka Msallamová

Informace o konferencích

Konference Corrosion and Surface Treatment in Industry 2015

2015, 59 (4)

Na přelomu září a října (29.9. až 2.10.) proběhla v zábavním parku Tatralandia nedaleko Liptovského Mikuláše konference Corrosion and Surface Treatment in Industry. Konference byla velmi specifická svým formátem. Běžně je spektrum přednášejících na konferenci velmi široké a zahrnuje odborníky z praxe, studenty i výzkumníky všech kategorií. Na podzim se však v Tatralandii sešli vysloveně elitní přednášející z oboru. Celkem bylo na konferenci 112 účastníků z Evropy, Asie i Afriky.

Konference byla zahájena v úterý 29.září ve večerních hodinách slavnostním Welcome Drinkem s ochutnávkou skvělých slovenských sýrů. Ve středu po celodenním bloku přednášek proběhl pro zájemce kurs golfu. Na čtvrtek byl pak po přednáškách naplánován Společenský večer plný skvělých slovenských specialit a vín. Zábavu obstaral známý zpěvák Paul Pacut se svojí show na počest kapely Queen a jejího zpěváka Freddieho Mercuryho. 

Celkem zaznělo v rámci konference 38 přednášek. Přestože byly příspěvky výrazně odlišného zaměření, byla po každém příspěvku bohatá diskuze. Na tomto místě reportáže se většinou zmiňují významné nebo zajímavé přednášky, v tomto případě bych však musel zmínit v podstatě všechny příspěvky. Názvy přednášek a jejich autory lze nalézt na stránkách konference (http://web.tuke.sk/csti2015/). Většina příspěvků vyjde jako speciální číslo časopisu Materials Science Forum. Po pátečním bloku přednášek, byla konference odpoledne slavnostně zakončena. Velký dík patří hlavnímu organizátorovi Maroši Halamovi, bez jehož entuziazmu a bezbřehé energie by se tato zajímavá konference nikdy neodehrála.

Jan Stoulil     

Informace o konferencích

Pozvánka na 42. konferenci s mezinárodní účastí PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV 9. - 10. března 2016 v hotelu Pyramida, Praha 6

2015, 59 (4)

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, Asociací výrobců nátěrových hmot v ČR, Cechem malířů a lakýrníků ČR, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Konference se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových úprav, korozní inženýry, projektanty, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací.

Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.

Informace u pořadatele: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK

Korunní 67, 130 00 Praha 3, tel./fax.:  224 256 668, E-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz

www.jelinkovazdenka.euweb.cz

Informace o konferencích

Technologické fórum

2015, 59 (4)
Pozvánka
Informace o konferencích

Konference Euroccor 2015

2015, 59 (4)

Letošní ročník konference EUROCORR proběhl 6. – 10. září v malebném rakouském Grazu. Účastníkům tak byl nabídnut nejen zážitek profesní, ale také kulturní. Hlavní město Štýrska je historickým klenotem Rakouska. Dominantou města je hrad a pevnost Schlossberg, jejíž historie sahá až do 9. století. Historické centrum ležící u paty Zámeckého vrchu nabízí nespočet majestátních budov obklopujících zurčící řeku Mur. Není tak překvapením, že doprovodný program konference byl úzce spjatý s kulturou. Zahajovací večer v prostorách konferenční Stadthalle byl v pondělí následován koncertem Vídeňského komorního orchestru. Závěrečný večer se pak konal na hradbách již zmiňovaného hradu. 

Vědecký program se nesl v duchu tématu  „Earth, water, fire, air, corrosion happens everywhere“ a byl rozdělen do devíti tematických okruhů diskutujících jak korozi v různých prostředích, tak metody protikorozní ochrany či korozního modelování. Účastníci měli možnost navštívit 380 přednášek a podiskutovat u 130 posterů. Cenu EFC za nejlepší poster mezi mladými výzkumníky získala Ingrid McCarroll z Rakouska (téma posteru: ‚Atom Probe Microscopy of Oxidation Products‘). Za nejlepší poster EUROCORR 2015 pak byla oceněna Alice Laferrere z Velké Británie (přednáška na téma ‚In situ imaging of corrosion processes in nuclear fuel cladding‘). Za nepřehlédnutelný úspěch české korozní scény lze považovat ocenění Zuzany Skoumalové z ÚJV Řež za nejlepší poster v sekci Nuclear Corrosion (téma posteru: `High temperature oxidation of 9-12% Cr materials P91 and P92 in supercritical conditions (25 MPa, 600°C)`).

Rakušané perfektně zvládli organizaci kongresu. Hlavní zásluhu na tom bezpochyby má hlavní organizátor profesor Gregor Mori z University Leoben. Svým přátelský a odlehčeným přístupem a smyslem pro humor vtisknul konferenci příjemný neformální charakter. Příkladem může být forma, jakou každý den uváděl plenární přednášky. Strohý výčet zásluh přednášejícího, jaký bývá tradičně slyšen při jiných ročnících, nahradil vtipně podaným curriculum vitae doplněným o promítání fotografií z dětství a mládí autora přednášky. Vždy tak pobavil nejen veškeré obecenstvo, ale i samotné přednášející. Gregor Mori dokázal účastníky konference zaujmout natolik, že po závěrečné řeči na konci programu zůstali posluchači sedět mlčky v sále. Až neplánovaná věta prof. Moriho „Je konec! Můžete jet domů!“ účastníky zvedla ze židlí.

V rámci slavnostního zahájení byla předána řada ocenění významným evropským výzkumníkům.

Cena European Corrosion Medal  byla letos udělena profesoru Philippu Marcusovi za vědecké přínosy v oblasti koroze.

Cenu Kurz Schwabe Prize převzala doktorka Marta Mohedano Sánchez za její rozsáhlý přínos v oblast koroze a ochrany lehkých slitin.

Čestný členstvím EFC byl poctěn pan Antoine Pourbaix.

Příští rok se bude EUROCORR 2016 konat 11. – 15. září ve francouzském Montpellier. Členové AKI mohou opět využít výraznou slevu na vložném. Konečný termín pro podávání abstraktů je 17. leden, 2016. Bližší informace o příštím ročníku najdete na stránkách www.eurocorr.org.

Milan Kouřil, Radka Nováková

Informace o konferencích

Konference AKI 2015

2015, 59 (4)

Letošní 18. ročník konference AKI se uskutečnil ve dnech 14. – 16. 10. 2015 v malebném středisku jihočeského rybníkářství – v Třeboni. V přednáškovém sále se sešlo 62 účastníků z akademické i průmyslové sféry  České i Slovenské republiky. Během dvou přednáškových dnů zaznělo 34 příspěvků týkajících se různých odvětví koroze a protikorozní ochrany. V rámci těchto přednášek zazněly také příspěvky Ing. Milana Kouřila, Ph.D., o připravované mezinárodní konferenci EUROCORR 2017 v Praze a Ing. Václava Šefla o činnosti nově otevřeného Technoparku Kralupy. Součástí prvního přednáškového dne byla rovněž posterová sekce, kde šestice studentů představila svoje semestrální, bakalářské či diplomové práce.

Neodmyslitelnou součástí konference bývá společenský večer. Ten letošní se nesl ve znamení 25. výročí založení Asociace korozních inženýrů, která je hlavním pořadatelem konference. K oslavě výročí byl přichystán bohatý raut a chybět nesměl ani dort. Překvapením večera byl příspěvek prof. Ing. Pavla Nováka, CSc., mapující uplynulých 25 let Asociace korozních inženýrů. Pod jeho vedením si osazenstvo připomnělo počátky Asociace, členy bývalé i současné nebo předešlé ročníky konference.

Poslední den konference byl spjat s exkurzí do místní Sbírky vodních a mokřadních rostlin, která patří pod Botanický ústav AV ČR, v.v.i.

V duchu letošního výročí přejeme organizátorům dalších minimálně 25 stejně úspěšných let a další úspěšné ročníky konferencí. Těšíme se v říjnu 2016 v Kutné Hoře.

Tereza Jamborová

Informace o konferencích

21. konference žárového zinkování

2015, 59 (4)

Již po jednadvacáté se setkali zástupci žárových zinkoven z České a Slovenské republiky a zástupci spřátelených firem, na mezinárodní konferenci žárového zinkování. Nepsaným pravidlem pro výběr místa konání konferencí žárového zinkování je, že dva roky v řadě se konference koná na území České republiky a pak každý třetí rok na Slovensku. Letošní konference žárového zinkování uzavírala tuto pomyslnou tříletku a konala se v jedné z nejkrásnějších částí Slovenska, ve Vysokých Tatrách. Pořadatel konference – Asociace českých a slovenských zinkoven, připravil pro účastníky kromě atraktivního místa konání také zajímavý program. Konference se konala v termínu 6.-8. října 2015 v Grandhotelu Praha v Tatranské Lomnici.

Generálním partnerem konference byla společnost AB Chemitrans s.r.o Bohumín a sponzorem společenského večera byla společnost Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o.

6.10.2015 - valná hromada AČSZ a návštěva Nestville Parku

Stalo se již pravidlem, že první konferenční odpoledne se schází členové asociace na valné hromadě AČSZ. Kromě projednávání a hlasování o všech nutných záležitostech týkajících se fungování asociace, se letos schvalovalo členství 5 nových řádných členů a 1 nového přidruženého člena. Novými řádnými členy asociace se staly žárové zinkovny skupiny ZinkPower:

- ZinkPower Promptus s.r.o. – Děčín – rozměr zinkovací vany je 14,0 x 1,8 x 3,0 m. Ředitelem zinkovny je Radek Šťastný.

- ZinkPower Ostrava a.s. – Ostrava – rozměr zinkovací vany je 7,0 x 1,8 x 3,0 m. Ředitelem zinkovny je Ing. Miroslav Bieroš.

- ZinkPower Roudnice s.r.o. – Roudnice nad Labem – rozměr zinkovací vany je 7,0 x 1,8 x 3,0 m. Ředitelem zinkovny a kontaktní osobou za všechny zinkovny skupiny ZinkPower je Ing. Leoš Čihák MBA.

- ZinkPower Malacky s.r.o. – Malacky - rozměr zinkovací vany je 7,0 x 1,8 x 3,0 m. Ředitelem zinkovny je Ing. Branislav Filo.

- ZinkPower Martin s.r.o. – Martin - rozměr zinkovací vany je 7,0 x 1,8 x 3,0 m. Ředitelem zinkovny je Peter Fussgänger.

Novým přidruženým členem asociace se stala společnost SurTec ČR s.r.o. Společnost SurTec se specializuje na výzkum a vývoj špičkových prostředků na čištění a moření, prostředků pro předúpravu před nanesením práškového povlaku i pasivačních roztoků po pokovení zinkem nebo niklem. SurTec vstupuje na trh s vysoce aktivními čistícími roztoky (alkalickými i kyselinovými), inhibitory a pasivačními činidly. Největší výzvou pro SurTec se stala fáze chlazení, kde dochází k propojení požadavků na korozní ochranu, vizuální aspekt a minimální vliv na životní prostředí. Kontaktní osobou za společnost SurTec ČR s.r.o. je Zuzana Žaloudková

Valná hromada AČSZ také schválila kooptovaného člena předsednictva AČSZ. Po abdikaci Bc. Vladimíra Lamlecha bylo předsednictvo AČSZ neúplné a doplnilo počet členů předsednictva kooptací Ing. Leoše Čiháka MBA.

Po skončení valné hromady se všichni zájemci o exkurzi do expozice tradičních lidových řemesel a lihovarnictví severní Spíše, přemístili do Nestville Parku. Tam proběhla jak prohlídka expozice, tak i ochutnávka první slovenské whisky a dalších nápojů vyrobených v tomto lihovaru.

7.10.2015 – přednášková část konference a ocenění vítěze Czech and Slovak Galvanizing Award 2015

Druhý den konference je tradičně věnován přednáškové části a je potěšující, že v posledních letech je mezi přednášejícími velký zájem o přednesení příspěvku. V tomto roce se přihlásilo a předneslo své příspěvky 18 přednášejících, z toho 8 zahraničních a 10 českých a slovenských. Patnáct firem prezentovalo své výrobky, technologie a odborné vědomosti formou reklamních stolků a bannerů.

Rekordních 115 účastníků, kteří přijeli do Tatranské Lomnice ze všech koutů Česka, Slovenska i Evropy, od Bretaně až po Turecko, od střední Anglie až po balkánské státy, vytvořilo velmi příjemnou a přátelskou atmosféru, která trvala po celou dobu konference.

Po přednáškách, čase na schůzky a jednání, ale také na relax v hotelovém wellness nebo procházku v krásné přírodě Vysokých Tater, byl připraven společenský večer, který zahájil prezident asociace – Mgr. Michal Lesay, vyhlášením a oceněním vítěze soutěže o nejlepší stavbu s užitím žárově pozinkované oceli Czech and Slovak Galvanizing Award 2015. Tato soutěž se koná v tříletém intervalu, takže pokud nenastane žádná změna s volbou místa konání konference žárového zinkování, tak se vítěz soutěže bude vyhlašovat vždy na Slovensku.

Vítězem 3. ročníku soutěže se stal Ing. arch. Milan Beláček a jeho Cyklomost Slobody. Cenu pro vítěze připravil umělecký kovář Marián Volentier, který se soutěže účastnil také.

8.10.2015 – exkurze na Lomnický štít

I poslední den konference má svůj tradiční obsah a tou je exkurze. Dříve se navštěvovaly nové nebo zrekonstruované žárové zinkovny, ale v posledních letech jsou to i jiné výrobní závody, jako např. montážní hala automobilky Volkswagen Slovakia v Bratislavě nebo sklárna a minipivovar v Harrachově. V loňském roce se poznávala Praha a v letos druhý nejvyšší vrchol Vysokých Tater - Lomnický štít. Loni se cestovalo historickou tramvají, letos moderními lanovkami.

Téměř polovina účastníků konference se rozhodla vyrazit na Lomnický štít a všichni věřili, že jim počasí umožní krásný rozhled na okolní vrcholky hor i údolí pod Tatrami. Přání bylo splněno jen do výšky Skalnatého plesa, vrchol Lomnického štítu byl po celou dobu pobytu našich účastníků ukryt v mracích a mlze.

Po návratu do Tatranské Lomnice se účastníci rozjeli zpět do svých domovů.

Za spokojenost účastníků, zdárný průběh celé akce a milé dárky je potřeba poděkovat generálnímu partnerovi konference, společnosti AB Chemitrans s.r.o., Bohumín, která ke svému partnerství přistupovala velmi zodpovědně. Další velké poděkování patří sponzoru společenského večera, společnosti Wiegel Sereď žiarové zinkovanie s.r.o. Neméně je třeba poděkovat všem přednášejícím, kteří svými příspěvky přispěli k vysoké odborné úrovni konference.

Zájemci o zakoupení sborníku přednášek této nebo předchozích konferencí mohou kontaktovat kancelář AČSZ na info@acsz.cz.

Již dnes jste zváni na 22. konferenci žárového zinkování, která se bude konat v termínu 18.-20. října 2016 v hotelu Galant v Mikulově!

Petr Strzyž

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy v 1. a 2. čtvrtletí 2015

2015, 59 (4)

V tomto díle našeho seriálu přicházejí na řadu normy vydané v prvním pololetí roku 2015, tedy od ledna do června. V tomto období bylo ve sledovaném oboru vydáno celkem 21 českých technických norem, z toho třináct přejímá evropské či mezinárodní normy překladem a osm oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

Tento počet je poměrně velký, je však zkreslen vydáním jedenácti částí téhož souboru norem počátkem roku. Rovněž poměr překladů a jiných způsobů zavedení vyhlíží obvykle, během tohoto období však nastala situace, která se na dalším přejímání evropských a mezinárodních norem do ČSN už začala podepisovat a v budoucnu ho nejspíš bude nadále nepříznivě ovlivňovat. Už v průběhu 1. čtvrtletí totiž ÚNMZ z finančních důvodů podstatně omezil přejímání norem překladem. Od té doby se sice podařilo některé normy zaplánovat na překlad, jde však spíše o výjimky a navíc není předvídatelné, kdy a které normy se podaří přeložit. Nastávají tedy i situace, kdy norma dříve převzatá do ČSN překladem je po revizi převzata jen oznámením ve Věstníku, takže není k dispozici její české znění. Uživatelům takových norem lze tedy doporučit, aby staré překlady norem nevyhazovali a používali je spolu s novým anglickým textem (samozřejmě s ohledem na provedené změny). Situace, kdy si zájemci o český text musí udělat překlad sami, není žádoucí už z toho důvodu, že se v ČR nutně budou vyskytovat různé překlady téže normy zpracované různě kvalitně a tudíž různě důvěryhodné. V minulosti jsme se setkali s různými překlady norem, od velmi fundovaně zpracovaných až po naprosto zoufalé a téměř nesrozumitelné (ještě horší však je věrohodně vypadající překlad s věcnými chybami). Navíc např. ČIA požaduje po akreditovaných zkušebnách, aby normy, podle kterých zkoušejí, měly k dispozici v češtině – takže se bez vlastního překladu neobejdou, pokud není oficiální v ČSN. Jaký bude stav v roce 2016, nebylo nám v době zpracování tohoto příspěvku známo.

Vraťme se tedy k faktickým údajům o vydaných normách. V úvodu jsme se zmínili o jedenácti vydaných částech téhož souboru, šlo o části ČSN EN 13523 (03 8761) Kontinuálně lakované kovové pásy – Metody zkoušení, tedy o tzv. „coil coatings“. Byla publikována revidovaná znění těchto částí (všechny byly převzaty překladem):

Část 0: Obecný úvod

Část 2: Lesk

Část 3: Rozdíl barevných odstínů – Přístrojové porovnání

Část 4: Tvrdost tužkami

Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)

Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

Část 9: Odolnost proti ponoru do vody

Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla

Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

Část 25: Odolnost proti vlhkosti

Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě

Část 0 specifikuje souhrnný předmět všech částí ČSN EN 13523, uvádí definice společné všem částem a popisuje vzorkování a přípravu zkušebních vzorků pro většinu jednotlivých metod zkoušek, které mají být provedeny. Ostatní části specifikují vždy postup konkrétní zkoušky.

Vzhledem k velkému počtu staveb, na kterých byly použity tyto plechy nebo z nich zhotovené panely, mají normy na hodnocení kvality povrchové úpravy velký význam. Jako příklad lze uvést poškození střechy z panelů z kontinuálně lakovaných plechů po 1 roce expozice (Obrázek 1), kde jedním z parametrů degradace byl vysoký stupeň křídování. Křídování je definováno jako výskyt volně ulpívajícího prášku na povrchu filmu nebo nátěru vznikající v důsledku degradace jedné nebo více jeho složek. Pro hodnocení bylo použito modifikované metody podle normy ČSN EN 13523-14, kdy se na zkoušený povrch umístí kousek průhledné lepicí pásky a vyhladí se prstem, až se dosáhne optimální přilnavosti. Potom se vyhlazená lepicí páska sejme. Množství nalepeného degradovaného povlaku je patrné z Obrázku 2. Křídováním došlo ke snížení původní tloušťky vrchního nátěru z 35 μm na 14 μm (Obrázek 3).

Další vydanou normou, která přejímá evropskou normu překladem, je ČSN EN ISO 3233-2 (67 3030) s neobvykle dlouhým názvem Nátěrové hmoty – Stanovení objemového podílu netěkavých látek – Část 2: Metoda s použitím stanovení hmotnostního podílu netěkavých látek podle ISO 3251 a stanovení hustoty suchého nátěru na zkušebních tělesech pomocí Archimedova zákona. Jde o další část ze souboru norem na stanovení podílu netěkavých látek v nátěrových hmotách, tentokrát stanovením praktické hustoty suchého nátěru. Při použití této metody se stanoví procentuální objemový podíl netěkavých látek v nátěrových hmotách a obdobných výrobcích, a to měřením hustoty vysušeného nátěru pro předepsaný teplotní rozsah a předepsanou dobu vysoušení nebo vytvrzování. S použitím hodnot objemového podílu netěkavých látek získaných podle této části ISO 3233 lze vypočítat praktickou vydatnost nátěrových hmot. Část 1 byla jako ČSN vydána už v září 2013, část 3 pak v listopadu 2015 (v tomto případě bohužel bez překladu). Do této skupiny patří i ČSN EN ISO 3251 (67 3031) Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek vydaná v červnu 2013.

Poslední normou ze sledovaného oboru vydanou v prvním pololetí 2015, která přebírá evropskou normu překladem, je ČSN EN 16492 (67 3069) Nátěrové hmoty – Hodnocení povrchových změn vyvolaných působením plísní a řas na nátěry. Jde v podstatě o analog částí souboru ČSN EN ISO 4628 (67 3071) Nátěrové hmoty – Hodnocení degradace nátěrů – Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu, a pokud by byla zpracována jako norma ISO, velmi pravděpodobně by do tohoto souboru byla zařazena. Proto byl zvolen blízký třídicí znak.

S touto normou souvisí další dvě vydané ČSN, které jsou převzetím evropských norem oznámením ve Věstníku. Jde o ČSN EN 15457 (67 2031) Nátěrové hmoty – Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení hub a plísní a o ČSN EN 15458 (67 2032) Nátěrové hmoty – Laboratorní metoda zkoušení účinnosti konzervačních prostředků v nátěru proti působení vodních řas, v obou případech jsou to revize předchozích vydání.

Dvě normy byly do ČSN převzaty oznámením ve Věstníku, později se však podařilo zařadit do plánu jejich převzetí překladem. V červnu byla vyhlášena ČSN EN ISO 2813 (67 3066) Nátěrové hmoty – Stanovení lesku nátěru při úhlu 20°, 60° a 85°, v současné době už byl předán ÚNMZ konečný návrh překladové normy a lze očekávat její vydání. Tato norma je proti předchozímu vydání podstatně upravena a rozšířena, zejména pokud jde o přílohovou část a bližší popis podstaty měření. Důležitost měření lesku pro kvalitu nátěrů zde jistě není třeba zdůrazňovat, při jeho nesprávném provedení mohou být výsledky značně zavádějící.

Oznámení ve Věstníku ÚNMZ bylo dočasně použito i při červnovém vydání ČSN EN ISO 4618 (67 0010) Nátěrové hmoty – Termíny a definice. U této normy byl důvodem i její značný rozsah (téměř 300 hesel). V současné době probíhá úkol na převzetí příslušné normy překladem, což u většiny terminologických norem je jediný rozumný způsob převzetí. O rozsahu změn proti předchozímu vydání se lze přesvědčit v nyní platné ČSN, kde v předmluvě normy ISO jen seznam přidaných, změněných či vypuštěných hesel zabírá půl stránky hustým písmem.

V oboru organických povlaků byla vydána i ČSN EN ISO 13803 (67 3065) Nátěrové hmoty – Stanovení snížení odrazu zákalem v nátěrovém filmu měřením při 20°. Jde opět o revizi předchozího vydání, poněkud hůře srozumitelný název se vztahuje k jevu označovanému v angličtině jako reflection haze, kdy při dopadu světla na povrch nátěru se část paprsků odráží pod úhlem poněkud odlišným od úhlu dopadu. Dojde tedy k jistému rozostření odrazu a to se zjišťuje měřením intenzity odraženého světla v úzkém úhlu vymezeném clonou receptoru.

Poslední normou vydanou ve sledovaném období v oboru organických povlaků byla ČSN EN ISO 17463 (67 3117) Nátěrové hmoty – Směrnice pro stanovení ochranných vlastností organických povlaků urychlenou cyklickou elektrochemickou metodou. I v tomto případě jde o převzetí evropské normy oznámením ve Věstníku.

Mimo obor organických povlaků byly v prvním pololetí vydány dvě ČSN, obě přejímají evropské normy oznámením ve Věstníku. První z nich je ČSN EN ISO 6509-1 (03 8167) Koroze kovů a slitin – Stanovení odolnosti slitin měď-zinek proti odzinkování – Část 1: Metoda zkoušení. Tato norma je revizí předchozího vydání, tehdy však neměla žádné části. Důvodem jejího označení jako část 1 bylo to, že v ISO probíhají práce i na části 2 nazvané v angličtině Assessment criteria, což však má být prakticky pouze jedna dvouřádková tabulka uvádějící mezní přípustné hodnoty průměrné a maximální hloubky odzinkování. Navíc je v návrhu části 2 uvedeno, že mohou být požadovány a v normách uvedeny přísnější požadavky.

Poslední normou, kterou zde dnes uvedeme, je ČSN EN ISO 11474 (03 8196) Koroze kovů a slitin – Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Urychlená zkouška ve vnějším (atmosférickém) prostředí s občasným postřikem solným roztokem (Scab zkouška). Jde o zajímavou zkoušku, jejíž název není zkratkou, ale vyjadřuje asociace, které patrně autoři měli při pohledu na některé vzorky po zkoušce. Anglické slovo scab totiž označuje jednak jistou chorobu (v češtině svrab, prašivina), jednak její projev (česky strup). Zkouška spočívá v tom, že se vzorky vystaví běžné atmosférické korozní zkoušce, během které se však pravidelně postřikují solným roztokem. Zkoušku lze použít např. pro simulování působení posypových solí na infrastrukturu exponovanou nad vozovkou. SVÚOM prováděl srovnávací zkoušky na atmosférické stanici Praha bez a s postřikem roztoku posypové soli (Scab test) a přímo u dopravní komunikace (Obrázek 4). Postřik posypových solí byl použit v zimním období (listopad – duben, 2x týdně).

V závěru minulého dílu jsme upozornili na metodickou změnu týkající se označování těch českých technických norem, u kterých došlo k převzetí mezinárodní normy do ČSN dřív než do EN. Je možné, že v příštím roce se už s tímto jevem setkáme, protože v současné době probíhá v CEN/TC 262 hlasování k dodatečnému převzetí pěti mezinárodních norem do soustavy evropských norem. Většina z nich je dnes už převzata do ČSN, konkrétně ISO 2179 (elektrolyticky vyloučené povlaky ze slitin cín-nikl), ISO 4519 (statistické přejímky srovnáváním u elektrolyticky vyloučených povlaků) a ISO 10309 (ferroxylová zkouška pórovitosti). Pokud tedy v budoucnu u normy, kde jste byli zvyklí na označení ČSN ISO, najdete ČSN EN ISO, půjde nejspíš právě o tento případ. Nejde o zásadní změnu, ale při vyhledávání bude nutno dbát obezřetnosti při zadávání hledaného označení norem v databázi ČSN ON-LINE. V tomto případě je nejjednodušší zadat vyhledání platných i neplatných norem (funkce výběru) a z databáze se zobrazí všechny normy (Obrázek 5). 

Informace o vydání nových ČSN jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). Podrobnější informace o jednotlivých normách z oboru koroze a ochrany proti korozi mohou případní zájemci získat v Centru technické normalizace SVÚOM, s.r.o. (www.svuom.cz), popř. u zpracovatele příslušné normy.

 Pavel Dušek