Bulletin AKI

Obálka

Obálka

AKI
2015, 59 (3)
 
Technologické zajímavosti a články z praxe

Významné mezinárodní ocenění Trojského mostu

2015, 59 (3)

Významného ocenění na mezinárodním poli se dostalo stavbě Trojského mostu v Praze. Evropské sdružení ocelových konstrukcí (ECCS) udělilo tomuto projektu cenu AWARD OF EXCELLENCE v kategorii Mosty v rámci soutěže The European Steel Design Awards 2015. Slavnostního vyhlášení a převzetí ocenění se dne 15. 9. 2015 v tureckém Istanbulu za Českou asociaci ocelových konstrukcí (ČAOK), která stavbu do soutěže přihlásila, zúčastnili prezident Antonín Pačes, tajemník Marek Janda a Dalibor Gregor, vedoucí projekčního týmu ocelových konstrukcí ze společnosti Excon a.s.

Mezinárodní šestičlenná porota hodnotila všechny stavby z architektonicko-stavebního hlediska s důrazem na kreativní a nápadité využití oceli v architektuře a při realizaci staveb. Trojský most uspěl v konkurenci evropských staveb a byl oceněn jako nejlepší evropská ocelová mostní konstrukce.

Vyjádření mezinárodní komise je následující: „Pražský Trojský most je působivým dílem, které smazává hranice mezi architekturou a inženýrskými dovednostmi. Obloukový most s mostovkou visící na husté síti tyčových závěsů – známý základní koncept, který byl skvěle navržen a do detailu zpracován. Konstrukce prokazuje všestrannou použitelnost oceli s nosným obloukem a upředenou sítí závěsů ve čtyřech rovinách, která tvoří stěnu, a umožňuje tak realizovat nízký a velmi štíhlý oblouk. Spolu s odpovídajícím postupem výstavby byl vytvořen skutečně krásný návrh umožňující přenesení velkých zatížení od tramvají, automobilové dopravy a chodců v srdci Prahy. Most propaguje kvality ocelových konstrukcí svou viditelně štíhlou konstrukcí a elegancí. Účinné osvětlení zdůrazňuje jeho tvarové vyjádření. Komise byla zejména potěšena spojením expresivního designu a zručnosti v moderní průmyslové výrobě. Trojský most je jako sochařské dílo a krásný doplněk města Prahy.“

Kromě Trojského mostu byly za jednotlivé státy do soutěže nominovány tyto stavby:

•             zastřešení železničního nádraží, Vídeň, Rakousko

•             most Sundsvall, Švédsko

•             zastřešení Les Halles, Paříž, Francie

•             kancelářská budova KPMG, Lucemburk - Kirchberg, Lucembursko

•             zastřešení železničního nádraží Rotterdam, Nizozemsko

•             výstavní pavilon Aquae, Mestre, Itálie

•             vysokoškolská aula Medica, Stockholm, Švédsko

•             fotbalový stadion Amazonia, Manaus, Brazílie (přihlášeno Portugalskem)

•             most pro pěší a cyklisty, Odense, Dánsko

•             kancelářská budova DNB House A, Oslo, Norsko

•             administrativní a výzkumná budova Kayalar Chemicals Industry and Trade, Istanbul, Turecko

•             rekonstrukce železničního mostu, Szolnok, Maďarsko

 

Návrh Trojského mostu vytvořili Roman Koucký, Libor Kábrt (oba Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.) a Jiří Petrák s Ladislavem Šaškem (oba Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.). Generálním dodavatelem stavby byla společnost Metrostav a.s. Projekt ocelové konstrukce mostu vytvořila společnost EXCON a.s. (Vladimír Janata, Dalibor Gregor) a výrobu ocelové konstrukce prováděly společnosti Metrostav a.s. – divize 3 a Bilfinger MCE Slaný s.r.o.

Trojský most je součástí tunelového komplexu Blanka. Je po něm vedena tramvajová trať, dva pruhy pro automobily v obou směrech s chodníky pro pěší na okrajích. Navržené řešení elegantně přemosťuje řeku Vltavu smělým obloukem, který minimálně zasahuje do panoramatu města. Z hlediska konstrukčního uspořádání, konfigurace mostu a použitých materiálů se jedná o konstrukci v celosvětovém měřítku ojedinělou.

Přemostění je tvořeno dvojicí samostatných konstrukcí, které jsou odděleny dilatací nad pilířem umístěným na trojském břehu. Hlavní pole je navrženo jako prostě podepřená ocelová oblouková konstrukce (rozpětí 200,4 m, vzepětí oblouku 20,0 m) s předpjatou betonovou mostovkou, podporovanou prefabrikovanými příčníky v rastru 4 m, zavěšenou na systému dvou stovek síťově uspořádaných tyčových závěsů. Díky zvolenému statickému systému síťového oblouku bylo možné snížit vzepětí oblouku. Poměr vzepětí a rozpětí oblouku 1/10 a poměr konstrukční výšky oblouku a jeho rozpětí 1/183 jsou základními parametry určujícími eleganci plochého obloukového mostu.

Ing. Marek Janda

tajemník České asociace ocelových konstrukcí

janda@caok.cz, www.caok.cz

Česká asociace ocelových konstrukcí (ČAOK) sdružuje více než 50 subjektů z oblasti výrobců ocelových konstrukcí, ale i dalších společností jakými jsou výrobci hutního materiálu, obchodníci s ocelí, stavební firmy a společnosti, zabývající se spojováním, svařováním a dělením ocelových konstrukcí, povrchovou ochranou nebo firmy specializované na manipulační techniku, montáž, software a podobně. ČAOK je zároveň dlouhodobým členem Evropského sdružení ocelových konstrukcí (ECCS www.steelconstruct.com), jejímiž členy je 18 evropských zemí.

Technologické zajímavosti a články z praxe

Vývoj autoklávu pro zkoušení materiálů v prostředí těžkých tekutých kovů/Development of autoclave for testing materials in the environment of heavy liquid metals

Chocholoušek M., Fulín Z., Janoušek J.
2015, 59 (3), 73–76

Citace (ACS): Chocholoušek, M.; Fulín, Z.; Janoušek, J. Vývoj autoklávu pro zkoušení materiálů v prostředí těžkých tekutých kovů/Development of autoclave for testing materials in the environment of heavy liquid metals. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (3), 73–76.

Citace (ISO): Chocholoušek, M.; Fulín, Z.; Janoušek, J. Vývoj autoklávu pro zkoušení materiálů v prostředí těžkých tekutých kovů/Development of autoclave for testing materials in the environment of heavy liquid metals. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 3, p. 73–76.

V rámci projektu SUSEN rozšiřuje společnost CVŘ oblast výzkumu na prostředí těžkých tekutých kovů se zaměřením korozního vlivu média na mechanické vlastnosti materiálů. Součástí je vývoj korozních autoklávů pro zkoušení tahových a únavových vlastností a také vlastností v oblasti tečení. Zkušební cela je určena pro zkoušky do teplot 600 °C s regulací obsahu kyslíku v médiu (olovo, eutektikum olovo-bismut). Pro zabezpečení těsnosti a umožnění regulace obsahu kyslíku je v systému udržována ochranná atmosféra argonu s provozním přetlakem do 2 bar. Systém je řešen jako dvoukomorové provedení, kde jedna komora slouží k přípravě korozního média a druhá komora je určena pro materiálové zkoušky. Tavící komora je řešena jako mobilní cela, kterou je možno připojit na další zkušební cely a provést přečerpání média. Zkušební cely jsou umístěny v pracovním prostoru zkušebních strojů a dimenzovány na maximální tahové zatížení 10 kN. Jsou vybaveny adaptéry pro uchycení tyčových vzorků bez závitových hlav a malých CT-vzorků. Navazující činnost bude zaměřena na vývoj měření deformace v tekutých těžkých kovech.

As a part of the SUSEN project, CVŘ expands its research to the area of heavy liquid metals, focusing on the corrosion impact of the medium on mechanical properties of materials. In that respect, corrosion autoclaves are being developed to test tensile, fatigue and creep properties. The testing chamber was designed for experiments below 600°C with regulated content of oxygen in the medium (lead, lead-bismuth eutectic system). To ensure tightness and enable regulation of the oxygen content, argon protective atmosphere is kept in the system with a working overpressure up to 2 bars. The system consists of two chambers, with one of the chambers used for preparation of the corrosion medium and the other one for material testing. The melting chamber is constructed as a mobile chamber, which can be connected to other testing chambers where the melting medium can be pumped over. Testing cells are placed within the testing appliances and constructed with a maximum tensile stress of 10 kN. They are equipped with lugs for fitting screw-head-free bar specimens and small CT-specimens. The follow-up will be focused on the development of deformation measurement in heavy liquid metals.

 

Klíčová slova: autokláv, chlazení, tekutý kov

Keywords: autoclave, cooling, liquid metal

Technologické zajímavosti a články z praxe

Nedestruktivní zkoušení trubek pomocí metody LFET, UT a ET /Nondestructive testing of tubes using the LFET, UT and ET methods

Mráz M.
2015, 59 (3), 77–80

Citace (ACS): Mráz, M. Nedestruktivní zkoušení trubek pomocí metody LFET, UT a ET /Nondestructive testing of tubes using the LFET, UT and ET methods. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (3), 77–80.

Citace (ISO): Mráz, M. Nedestruktivní zkoušení trubek pomocí metody LFET, UT a ET /Nondestructive testing of tubes using the LFET, UT and ET methods. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 3, p. 77–80.

Dlouhodobým cílem programu řízení životnosti tlakových částí kotlů je eliminace poruchových odstávek a bezpečné provozování těchto zařízení. K detekci kritických blokací ohybů trubek odloupnutými částicemi epitaktické vrstvy byla ve spolupráci s EPRI vybrána metoda LFET (Low Frequency Electromagnetic Testing) a pro měření celkové tloušťky oxidické vrstvy metoda UT (Ultrasonic Testing), které nacházejí uplatnění zejména v USA. Ultrazvukový tloušťkoměr je použitelný pouze pro feritické materiály. Upravená metoda vířivých proudů (ET) bude sloužit ke stanovení tloušťky epitaktické vrstvy na austenitických ocelích.

The long term goal of life management program of boiler pressure parts is to eliminate the outages and ensure safe operation of these equipments. Two nondestructive techniques Low Frequency Electromagnetic Testing (LFET) and Ultrasonic Testing (UT), which are mainly used in the USA, were chosen in collaboration with EPRI. LFET is used for detection of critical blockages in tube bends due to exfoliation and UT is used for measuring total thickness of oxide layer. Ultrasonic Technique is only applicable to ferritic materials. A modifi ed method of eddy currents (ET) will be used to determine the thickness of epitaktické layer on austenitic steels.

 

Klíčová slova: rentgenografie, nízkofrekvenční elektromagnetické testování, ultrazvukové testování, tlakové části parogenerátoru

Keywords: radiography, low frequency electromagnetic testing, ultrasonic testing, boiler pressure parts

Technologické zajímavosti a články z praxe

Nové mapy korozní agresivity České republiky/Up-dated maps of atmospheric corrosivity for Czech Republic

Kreislová K., Geiplová H., Skořepová I., Skořepa J., Majtás D.
2015, 59 (3), 81–86

Citace (ACS): Kreislová, K.; Geiplová, H.; Skořepová, I.; Skořepa, J.; Majtás, D. Nové mapy korozní agresivity České republiky/Up-dated maps of atmospheric corrosivity for Czech Republic. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (3), 81–86.

Citace (ISO): Kreislová, K.; Geiplová, H.; Skořepová, I.; Skořepa, J.; Majtás, D. Nové mapy korozní agresivity České republiky/Up-dated maps of atmospheric corrosivity for Czech Republic. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 3, p. 81–86.

Atmosférická koroze a klasifikace agresivity atmosfér je dlouhodobým předmětem studia SVUOM. Ve spolupráci s CGS byly v roce 2001 vytvořeny mapy korozních rychlostí a korozních tříd pro uhlíkovou ocel, patinující ocel, zinek, měď, bronz a hliník. Tento článek uvádí aktuální přístup k modelování atmosférické koroze v České republice, který je založen na modifikovaných funkcích zahrnujících klimatická data, znečištění ovzduší a nově i vliv rozmrazujících solí v okolí dálnic.

The atmospheric corrosion and classification of atmospheric corrosivity is long-term subject of study of SVUOM. In co-operation with CGS the maps of atmospheric corrosion rates and corrosivity categories were created for carbon steel, weathering steel, zinc, copper, bronze and aluminium in 2001. The paper presents actual approach to modelling atmospheric corrosion for the Czech Republic which is based on modified dose-response functions including climatic data, air pollution and newly the effect of de-icing salts around the highways.

 

Klíčová slova: agresivita atmosfér, mapy, modely

Keywords: atmosphere corrosivity, maps, models

Případové studie

Defects of copper patina/Vady měděných patin

Stoulil J., Šedá P., Anisová M., Fencl Z., Novák P., Děd J.
2015, 59 (3), 87–90

Citace (ACS): Stoulil, J.; Šedá, P.; Anisová, M.; Fencl, Z.; Novák, P.; Děd, J. Defects of copper patina/Vady měděných patin. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (3), 87–90.

Citace (ISO): Stoulil, J.; Šedá, P.; Anisová, M.; Fencl, Z.; Novák, P.; Děd, J. Defects of copper patina/Vady měděných patin. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 3, p. 87–90.

The paper is focused on analyses of dark copper patina defects that were formed on one sheet under the same conditions. Roofs of ten historical buildings were studied by image analysis and samples of two roofs were subjected to more detailed destructive analysis. These samples were studied by means of scanning electron microscopy with energy dispersive X-ray spectroscopy, X-ray diffraction and infrared spectroscopy. Both types of patina are composed of brochantite. Green patinas consisted of a pure brochantite and they had a flat and compact surface. Conversely, black patina contained a high degree of impurities (ammonia cations, nitrates, silicates) and the surface was rough. The proportion of dark patina was higher in south and east facing surfaces, where washing by rainfall is more difficult.

Tato práce byla zaměřena na analýzu defektů patin, které vznikly na jednom plechu za stejných podmínek. Střechy deseti historických objektů byly studovány pomocí analýzy obrazu a vzorky ze dvou střech byly podrobeny detailnějším destruktivním typům analýzy. Vzorky byly sledovány pomocí scanovací elektronové mikroskopie s energiově disperzní rentgenovou analýzou, rentgenové difrakce a infračervené spektroskopie. Oba typy patin se skládaly výhradně z brochantitu. Zelené patiny se skládají z čistého brochantitu a mají hladký a kompaktní povrch. Na druhou stranu tmavá patina obsahuje vysoké množství nečistot (ammoný kationt, dusičnany, křemičitany) a má drsný povrch. Podíl tmavé patiny je vyšší ve směru jižním a východním, kde je obtížnější omývání srážkami.

 

Keywords: copper patina, defect, SEM, FTIR, XRD, image analysis

Klíčová slova: měděná patina, defekt, SEM, FITR, XRD, analýza obrazu

Přehledové články (review)

Parameters influencing the low-cycle fatigue life of materials in pressure water reactor nuclear power plants /Parametry ovlivňující únavové chování materiálů pro tlakovodní jaderné reaktory v režimu nízkocyklové únavy

Šefl V.
2015, 59 (3), 91–98

Citace (ACS): Šefl, V. Parameters influencing the low-cycle fatigue life of materials in pressure water reactor nuclear power plants /Parametry ovlivňující únavové chování materiálů pro tlakovodní jaderné reaktory v režimu nízkocyklové únavy. Koroze a ochrana materiálů 2015, 59 (3), 91–98.

Citace (ISO): Šefl, V. Parameters influencing the low-cycle fatigue life of materials in pressure water reactor nuclear power plants /Parametry ovlivňující únavové chování materiálů pro tlakovodní jaderné reaktory v režimu nízkocyklové únavy. Koroze a ochrana materiálů 2015, vol. 59, no. 3, p. 91–98.

In this literature review we identify and quantify the parameters infl uencing the low-cycle fatigue life of materials commonly used in nuclear power plants. The parameters are divided into several groups and individually described. The main groups are material properties, mode of cycling and environment parameters. The groups are further divided by the material type - some parameters influence only certain kind of material, e.g. sulfur content may decreases fatigue life of carbon steel, but is not relevant for austenitic stainless steel; austenitic stainless steel is more sensitive to concentration of dissolved oxygen in the environment compared to the carbon steel. The combination of parameters i.e. conjoint action of several detrimental parameters is discussed. It is also noted that for certain parameters to decrease fatigue life, it is necessary for other parameter to reach certain threshold value. Two different approaches have been suggested in literature to describe this complex problem - the Fen factor and development of new design fatigue curves. The threshold values and examples of commonly used relationships for calculation of fatigue lives are included. This work is valuable because it provides the reader with long-term literature review with focus on real effect of environmental parameters on fatigue life of nuclear power plant materials.

Tento literární přehled identifkuje a kvantifikuje parametrů ovlivňující odolnost materiálů používaných v jaderné energetice proti nízkocyklové únavě. Parametry jsou rozděleny do několika skupina jednotlivě diskutovány. Hlavními skupinami jsou: typ materiálu – některé typy materiálu nejsou citlivé na změny určitých podmínek – např.: síra v prostředí může snižovat únavovou životnost uhlíkových ocelí, na austenitické korozivzdorné oceli nemá vliv; austenitické oceli jsou naopak mnohem citlivější na obsah rozpuštěného kyslíku. Dále je diskutován kombinovaný efekt jednotlivých parametrů. Je důležité zmínit, že vliv určitých veličin začíná být patrný až po překročení určité úrovně jiné veličiny. Pro řešení tohoto komplexního problému byly navrženy dva různé postupy – kalkulace pomocí environmentálního faktoru Fen a navržení nových návrhových křivek (design curves). V textu jsou dále zmíněny výše zmíněné hraniční hodnoty veličin a příklady metod pro odhad únavových životností. Tato práce je přínosná především proto, že čitateli předkládá dlouhodobý literární přehled se zaměřením na skutečný vliv prostředí na únavovou životnost materiálů používaných v jaderné energetice.

 

Keywords: low cycle fatigue, parameters, PWR

Klíčová slova: nízkocyklová únava, parametry, tlakovodní reaktor

Výroční a společenská rubrika

Ocenění odborné aktivity Ing. Dagmar Knotkové, CSc., u příležitosti jejího významného životního jubilea

2015, 59 (3)

V květnu letošního roku oslavila významné životní jubileum Ing. Dagmar Knotková, CSc.

Ing. Dagmar Knotková, CSc., absolvovala Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, fakultu polymerů, v roce 1953. V roce 1967 ukončila doktorské studium na Vysoké škole báňské v Ostravě. V období 1953 -1954 pracovala jako výzkumná pracovnice ve VÚGPT Gottwaldov a dále až do roku 1999 jako výzkumná pracovnice ve Státním výzkumném ústavu ochrany materiálu. Až do roku 2012 pracovala jako výzkumná pracovnice ve SVÚOM s.r.o.

Pracovní aktivity Ing. Knotkové, CSc., v  její odborné činnosti lze rozdělit do tří hlavních směrů: výzkumná činnost v oboru atmosférická koroze kovů a systémů jejich ochran, činnost v oblasti zkušebnictví a činnost v oblasti technické normalizace v oboru koroze kovů, kde zastávala funkci předsedkyní Technické normalizační komise č. 32 Koroze kovů a slitin. Zastupovala také Českou republiku v mezinárodních aktivitách skupiny  ISO/TC 156 Koroze kovů a slitin a byla vedoucí pracovní skupiny ISO/TC 156/WG 4 Atmosférické korozní zkoušky a klasifikace korozní agresivity atmosfér. Za práci v oblasti technické normalizace již byla v roce 2002 Českým normalizačním institutem (ČNI) oceněna Čestným uznáním Vladimíra Lista. Spolu s mezinárodním kolektivem se podílela na vypracování norem pro klasifikaci korozních agresivit a směrných korozních rychlostí pro konstrukční kovy, která je přijata v celosvětovém měřítku. V r. 2005 byla její dlouholetá činnost v oboru koroze a korozního inženýrství oceněna F.N. Speller Award, cenou udělenou americkou asociací korozních inženýrů NACE za celoživotní práci především v oblasti normalizace. Její příspěvek pro rozvoj oboru byl oceněn v r. 2011 i ASTM.

Ing. Dagmar Knotková, CSc., se podílela na řešení řady národních i mezinárodních výzkumných programů. Mezi nejvýznamnější z nich patří UN ECE ICP Materials, EU 640 WetDry Dep, EU 316 COPAL, 4th UN FP REACH, 5th EU FP Multi-Assess, Eureka E! 2210 Bronzart  a FP6-2002-INCO-MPC-1 PROMET.  Programy výše uvedených výzkumných projektů byly orientovány na sledování vlivu atmosférického prostředí na korozi kovů a uplatnění jednotlivých faktorů v současných podmínkách se sníženým obsahem oxidu siřičitého. Významným dílem přispěla k porozumění procesů dlouhodobé degradace kovových materiálů předmětů a objektů kulturního dědictví v různých environmentálních podmínkách. Výsledky jejích výzkumných prací byly zveřejněny v řadě odborných publikací i v mezinárodním měřítku, např. ASTM STP 767 Atmospheric corrosion of metals (1982), ASTM STP 1239 Atmospheric corrosion (1995) a ASTM STP 1421 Outdoor Atmospheric Corrosion (2002).

Celý život Ing. Knotkové byl naplněn činorodou aktivitou, optimismem a zájmem o budoucnost oboru koroze a protikorozní ochrana. Své odborné znalosti ochotně předávala svým spolupracovníkům a tím přispívala k jejich odbornému růstu zejména v oblasti atmosférické koroze a zkušebnictví.

Za všechny spolupracovníky přejeme Ing. Knotkové pevné zdraví, neutuchající zájem o obor a pohodu v osobním životě.

Kateřina Kreislová, SVÚOM s.r.o.

Informace o konferencích

Konference konzervátorů-restaurátorů v Plzni 2015

2015, 59 (3)

Setkání ostřílených i začínajících konzervátorů-restaurátorů se uskutečnilo v Plzni ve dnech 8. - 10. září na konferenci, kterou pravidelně pořádá Metodické centrum konzervace Technického Muzea v Brně ve spolupráci s dalšími institucemi. Konference se konala v budově FEL Západočeské univerzity v Plzni a zúčastnilo se jí kolem 250 lidí z různých vysokých škol, muzejních institucí nebo soukromých firem. Nabitý program konference byl rozdělen do tří dnů. První den byl věnován převážně přednáškovým příspěvkům, z nichž by stálo za to zmínit precizní práci Restaurování vitráže s motivem apoštola z kostela svatého Jakuba Většího v Žebnici (Michaela Knězů Knížová a kol., Historické muzeum – Národní muzeum), velmi zajímavá a netradiční byla i přednáška o preparaci a rekonstrukci fosílií karbonských rostlin (Jan Bureš a kol., Západočeské muzeum v Plzni). Přednášková sekce byla zakončena živou diskuzí, která pokračovala až do pozdních večerních hodin v restauraci Na Spilce, kde jsme se všichni sešli na společenském večeru. Škoda jen, že přes hlasitý projev „Evy a Vaška“ nebylo slyšet vlastního slova. Pro ty, kdo zvládli bez úhony společenský večer, byla na druhý den konference připravena kromě přednášek i posterová sekce, exkurze do kláštera v Plasích a do Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici. V plánu byly i prohlídky Muzea církevního umění plzeňské diecéze a kostela svatého Bartoloměje, které ale nebylo možné stihnout z časových důvodů a také kvůli lehké vyčerpanosti a vyhladovění účastníků zájezdu. Závěr konference se opět nesl v duchu prezentace příspěvků. Témata příspěvků byla velmi pestrá a dotkla se většiny materiálů, se kterými se konzervátor v praxi setkává, kovy, textil, sádra, minerály, fotografie, sklo, keramika, věčně diskutované povrchové úpravy a v neposlední řadě i dokumentace postupů a s tím spojené agendy.  Konference byla velmi dobře zorganizována a nesla se v duchu plodné výměny názorů všech zúčastněných. Nelze jinak, než organizátorům popřát hodně sil do dalšího ročníku a těšit na další setkání příští rok, tentokrát Brně.

Zuzana Pecenová

Informace o konferencích

24. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2015

2015, 59 (3)

Ve dnech 3. - 5. června 2015 se v hotelu Voroněž v Brně uskutečnil 24. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů Metal 2015. Organizátorem celé akce byla společnost Tanger s.r.o., které má již mnohaletou zkušenost s pořádáním podobných akcí. Konference byla rozdělena na šest přednáškových a na šest posterových sekcí. Zmíněný hotel disponuje několika konferenčními sály, kde probíhaly postupně přednášky každé sekce. Každý účastník konference měl tedy možnost vyslechnout tematicky zaměřené přednášky z oboru výroby železa, oceli a litiny; tváření kovů; výrobků z oceli a jejich vlastností; moderních trendů v povrchovém inženýrství; neželezných kovů a slitin a také z oboru ekonomiky a řízení metalurgické výroby. Rozdělení posterové sekce bylo ve stejném uspořádání.

Konference byla zahájena plenárními přednáškami Prof. Hermana Terryho z Bruselu a Prof. Tibora Kvačkaje z Košic. Po té začaly přednášky v jednotlivých sekcích. Posterová sekce se uskutečnila ve čtvrtek od 17-19 hodin a byla završena soutěží o nejlepší poster. První tři vítězové obdrželi hodnotné ceny a dále bylo předáno pět čestných uznání. Konference byla zakončena blokem přednášek v pátečních dopoledních hodinách.

V rámci doprovodného programu si účastníci konference mohli vybrat plavbu lodí po Brněnské přehradě, návštěvu Hvězdárny a planetária Brno, prohlídku prvorepublikové vily Tugendhad, nebo akční návštěvu Vědeckého parku Brno, který se nachází hned naproti hotelu Voroněž.

Středeční společenský večer pořádaný přímo v krásných prostorech hotelu Voroněž a čtvrteční Beer party v nedaleké restauraci Moravská chalupa byly příjemným zpestřením celé akce.

Konference METAL 2015 měla již tradičně vysokou účast a i v tomto roce hostila více než 500 účastníků nejen z Evropy, ale i z ostatních zemí světa, a to především z Asie a afrického kontinentu. Velmi dobře zorganizovaná konference byla přínosem pro všechny zúčastněné a již teď je možné se těšit na její další ročník.

Iva Pospíšilová

Informace o konferencích

57. mezinárodní galvanická konference Kočovce 2015

2015, 59 (3)

Ve dnech 24. – 25. června 2015 pořádala Slovenská spoločnosť pre povrchové úpravy ve spolupráci se Slovenskou technickou univerzitou v Bratislavě a Českou společností pro povrchové úpravy již 57. ročník mezinárodní galvanické konference. Setkání bylo uspořádáno v krásných prostorách výukového zařízení bratislavské univerzity v Kočovcích.

Konferenci slavnostně zahájil prof. Ján Híveš a uvedl první sekci přednášek, ve kterých se účastníci konference seznámili s novými trendy v technologiích povrchových úprav. V průběhu polední přestávky byl pro všechny zúčastněné připraven velmi dobrý oběd, a protože počasí konferenci přálo, někteří z nás neodolali příjemné procházce parkem, který je součástí výukového komplexu. Odpolední blok přednášek se věnoval především aplikacím chemického niklování a možným technologiím, které by mohly v budoucnu zcela nahradit úpravu povrchů chromováním na bázi Cr(VI).

Na závěr prvního dne konference byl pro všechny připraven společenský diskusní večer s bohatým rautem, který byl velmi příjemným zpestřením celého setkání. 

Dopolední program druhého dne konference byl věnován především problematice konzervačních a pasivačních úprav kovových povrchů. Konference byla ukončena obědem a přátelskou diskusí všech zúčastněných.  

Atmosféra celého setkání byla přátelská a přinesla všem řadu možností získat cenné informace o nových trendech v oblasti povrchových úprav. Krásné prostředí výukového centra v Kočovcích a velmi dobrá organizace konference zcela jistě zanechaly ve všech zúčastněných příznivý dojem a nezbývá než jen popřát organizačnímu výboru hodně sil při uspořádání dalšího ročníku v příštím roce.

Šárka Msallamová

Informace o konferencích

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV 9. - 10. března 2016 v hotelu Pyramida, Praha 6

2015, 59 (3)

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, Asociací výrobců nátěrových hmot v ČR, Cechem malířů a lakýrníků ČR, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů.

Konference se koná pod záštitou Hospodářské komory ČR.

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, technology a mistry povrchových úprav, korozní inženýry, projektanty, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací.

Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.

Informace u pořadatele: PhDr. Zdeňka Jelínková, CSc. - PPK

Korunní 67, 130 00 Praha 3, tel./fax.:  224 256 668, E-mail: JelinkovaZdenka@seznam.cz

www.jelinkovazdenka.euweb.cz