Bulletin AKI

Obálka

Obálka

AKI
2014, 58 (2)
 
Výzkumné články

Vliv anorganických sloučenin používaných k ochraně dřeva na celulosu / The impact of inorganic compounds used for protection of wood on cellulose

Antušková V., Kučerová I.
2014, 58 (2), 36–42

Citace (ACS): Antušková, V.; Kučerová, I. Vliv anorganických sloučenin používaných k ochraně dřeva na celulosu / The impact of inorganic compounds used for protection of wood on cellulose. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (2), 36–42.

Citace (ISO): Antušková, V.; Kučerová, I. Vliv anorganických sloučenin používaných k ochraně dřeva na celulosu / The impact of inorganic compounds used for protection of wood on cellulose. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 2, p. 36–42.

Anorganické sloučeniny se často používají k ochraně dřeva před dřevokaznými houbami a hmyzem (např. sloučeniny arsenu, mědi, chromu, zinku nebo boru) nebo jako retardéry hoření (např. amonné soli, sloučeniny boru). Jejich použití ale může vést k urychlení probíhajících degradačních procesů, což se může projevit např. zhoršením mechanických vlastností. Tato práce se zabývá působením vybraných anorganických sloučenin (chlorid sodný, pentahydrát síranu měďnatého, kyselina boritá a síran amonný) na celulosu. Vzorky celulosy impregnované uvedenými sloučeninami byly podrobeny umělému stárnutí. U vzorků celulosy byly sledovány změny hmotnosti, změny barevnosti, hodnoty pH vodného výluhu, průměrný polymerační stupeň, mechanické vlastnosti, elementární složení a obsah navázaných anorganických sloučenin. U používaných anorganických sloučenin byla zjišťována jejich stabilita v podmínkách umělého stárnutí. Z výsledku vyplývá, že z použitých sloučenin nejvíce urychlují degradaci celulosy pentahydrát síranu měďnatého a síran amonný. Působením kyseliny borité docházelo k většímu poškození vzorků především v podmínkách suchého stárnutí. Chlorid sodný neměl na průběh degradace výrazný vliv. K poškození vzorků mohlo docházet již během impregnace kvůli nízkému pH některých impregnačních roztoků. Použité sloučeniny zůstávají alespoň částečně navázány ve vzorcích celulosy i po vymývání.

Inorganic compounds were often used to protect wood from wood-decaying fungi and insects (e.g. compounds of arsenic, copper, chromium, zinc or boron) or as a retarder of combustion (e.g. ammonium salts, boron compounds). However, their use may accelerate degradation processes, which may show up as worsening of mechanical properties. The study deals with the impact of selected inorganic compounds (sodium chloride, copper sulphate pentahydrate, boric acid and ammonium sulphate) on cellulose. The samples of cellulose impregnated with the said compounds were subject to artifi cial aging. The cellulose was monitored for weight changes, changes in colour, values of aqueous extract pH, an average polymerization grade, mechanical properties, elementary composition and the content of bound inorganic compounds. The study was meant to identify stability of the used inorganic compounds in the conditions of artifi cial aging. The results imply that copper sulphate pentahydrate and ammonium sulphate accelerated degradation of cellulose the most. The effect of boric acid lead to larger deterioration of specimens namely in the conditions of dry aging. Sodium chloride had a negligible impact on the course of degradation. Used compounds continue to be at least partly retained in the cellulose specimens even after rinsing.

 

Klíčová slova: anorganické soli, degradace celulózy

Keywords: inorganic salts, cellulose degradation   

Výzkumné články

Korozní chování mědi v prostředí vlhkého bentonitu Rokle B75 / Corrosion behaviour of copper in wet bentonite Rokle B75

Stoulil J., Horáčková L., Říhová-Ambrožová J.
2014, 58 (2), 43–47

Citace (ACS): Stoulil, J.; Horáčková, L.; Říhová-Ambrožová, J. Korozní chování mědi v prostředí vlhkého bentonitu Rokle B75 / Corrosion behaviour of copper in wet bentonite Rokle B75. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (2), 43–47.

Citace (ISO): Stoulil, J.; Horáčková, L.; Říhová-Ambrožová, J. Korozní chování mědi v prostředí vlhkého bentonitu Rokle B75 / Corrosion behaviour of copper in wet bentonite Rokle B75. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 2, p. 43–47.

Materiály pro ukládání radioaktivního odpadu jsou v současnosti aktuálním tématem po celém světě. V této práci bylo sledováno korozní chování mědi, jako jednoho z uvažovaných materiálů, v českém bentonitu Rokle B75. Měření probíhala v termostatované cele odvzdušněné argonem při teplotách 90 a 40 °C v prostředí bentonitového výluhu, bentonitového výluhu s přídavkem sulfidů a bentonitové suspenze. Hodnocení probíhalo pomocí scanovací elektronové mikroskopie, rentgenové difrakce, Ramanovy spektroskopie, elektrochemické impedanční spektroskopie a rezistometrické metody měření korozní rychlosti. Nejkompaktnější vrstva vzniká v prostředí bentonitového výluhu. Přídavek sulfidů způsobí výrazný nárůst tloušťky vrstvy korozních produktů a její pórovitosti. Pórovitost však směrem k rozhraní s kovem významně klesá. Nejhorší vlastnosti má vrstva po expozici v bentonitové suspenzi. I v tomto případě však bude při konečné teplotě v úložišti 40 °C korozní rychlost přijatelná.

Materials for storing nuclear waste are a hot topic all over the globe right now. This study monitors corrosion behaviour of copper as one of the contemplated materials in the Czech bentonite Rokle B75. The tests were carried out in a thermostated cell deaerated with argon at temperatures of 90 and 40°C in the environment of bentonite pore solution, bentonite pore solution with an addition of sulphides and wet bentonite suspension. The scanning electron microscopy, X-ray diffraction, Raman spectroscopy, electrochemical impedance spectroscopy and resistometric methods of corrosion rate measurements were applied. The most compact layer is formed in the environment of bentonite pore solution. The addition of sulphides leads to a signifi cant growth of thickness of the layer of corrosion products and its porosity. However, the porosity decreases towards the layer – metal interface. The layer formed after exposure to the wet bentonite suspension is reported to have the worst parameters. Nevertheless, considering the fi nal temperature of 40°C in the repository, the corrosion rate will still be acceptable.

 

Klíčová slova: měď, vlhký bentonit, úložiště radioaktivního odpadu

Keywords: copper, wet bentonite, nuclear waste repository

Technologické zajímavosti a články z praxe

Vliv kvality povrchu ocelových desek na konečné hodnocení kadmiových povlaků v solné mlze / Influence of steel sheets surface state on evaluation of cadmium coatings in salt spray

Faltýnková A., Hruška M., Kudláček J.
2014, 58 (2), 48–51

Citace (ACS): Faltýnková, A.; Hruška, M.; Kudláček, J. Vliv kvality povrchu ocelových desek na konečné hodnocení kadmiových povlaků v solné mlze / Influence of steel sheets surface state on evaluation of cadmium coatings in salt spray. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (2), 48–51.

Citace (ISO): Faltýnková, A.; Hruška, M.; Kudláček, J. Vliv kvality povrchu ocelových desek na konečné hodnocení kadmiových povlaků v solné mlze / Influence of steel sheets surface state on evaluation of cadmium coatings in salt spray. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 2, p. 48–51.

Práce je zaměřená na vyhodnocení koroze kadmiové vrstvy dle požadavků firmy Boeing a její ovlivnění stavem podkladového materiálu. Pokovení bylo naneseno na deskách z oceli typu 4130. Tyto desky byly částečně napadené korozí, a proto byla zvolena různá povrchová předúprava, která odstranila korozní napadení, a následně bylo provedeno pokadmiování. Byla provedena korozní zkouška neutrální solnou mlhou dle ASTM B117 po dobu 336 hodin.

The work is focused on the evaluation of cadmium layer corrosion according to Boeing specifi cation and how is the status of the underlying material infl uenced by the corrosion. Plating was applied on the steel panels (type 4130). These metal sheets were partially corroded, therefore there were chosen various surface pretreatment, which removed the corrosion attack and subsequently cadmium plating was carried out. Corrosion neutral salt spray test for 336 hours was done according to ASTM B117.

 

Klíčová slova: kadmiování, předúprava povrchu, solná mlha

Keywords: cadmium plating, surface pretreatment, salt spray      


Přehledové články (review)

The importance of factor analysis in quantitative and qualitative X-ray diffraction phase analysis / Význam faktorové analýzy pro kvantitativní a kvalitativní rentgenovou difrakční analýzu

Camara A. H.
2014, 58 (2), 52–58

Citace (ACS): Camara, A. The importance of factor analysis in quantitative and qualitative X-ray diffraction phase analysis / Význam faktorové analýzy pro kvantitativní a kvalitativní rentgenovou difrakční analýzu. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (2), 52–58.

Citace (ISO): Camara, A. The importance of factor analysis in quantitative and qualitative X-ray diffraction phase analysis / Význam faktorové analýzy pro kvantitativní a kvalitativní rentgenovou difrakční analýzu. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 2, p. 52–58.

In the statistical treatment of measured data, factor analysis is often necessary. The methods involved can be used individually to emphasize the basic common factors in the group of variables; the factors produced can be then utilized as input data for other data analysis methods. The number of variables required to describe the system may be lowered, because the original variables may be correlated and, possibly, there is a smaller set of linearly independent variables. Thus, factor analysis is among the possible methods for the data analysis, when dealing with quantitative analytical measurements. Factor analysis of the measured data was used to lower the amount of variables in the analysis of steel; it was found that 94.5 % of the overall variance in the data can be attributed to three factors. Three original variables were assigned to these factors, lowering the number of required variables.

V analýze dat jsou faktorové metody často nezbytné. Tyto techniky mohou být použity samostatně a snaží se zdůraznit základní společné faktory skupiny proměnných, které mohou být také použity jako vstupní data pro další analýzy. Pak může docházet ke snížení dimenze pole proměnných, neboť původní proměnné mohou být korelované v menším počtu lineárně nezávislých proměnných. Pro kvantitativní analytické techniky je tudíž faktorová analýza jednou z použitelných metod. Pomocí faktorové analýzy naměřených dat bylo zjištěno, že 94,5 % celkového rozptylu dat lze vysvětlit třemi faktory, kterým byly přiřazeny tři původní proměnné. Došlo tedy k redukci dimenze pole proměnných.

 

Klíčová slova: rentgenová difrakce, faktorová analýza

Keywords: X-ray diffraction, factor analysis

Přehledové články (review)

Daguerrotypie – první prakticky používaná fotografická technika / Daguerrotype – the first ever practically used photographic technique

Švadlena J.
2014, 58 (2), 59–64

Citace (ACS): Švadlena, J. Daguerrotypie – první prakticky používaná fotografická technika / Daguerrotype – the first ever practically used photographic technique. Koroze a ochrana materiálů 2014, 58 (2), 59–64.

Citace (ISO): Švadlena, J. Daguerrotypie – první prakticky používaná fotografická technika / Daguerrotype – the first ever practically used photographic technique. Koroze a ochrana materiálů 2014, vol. 58, no. 2, p. 59–64.

Článek shrnuje základní poznatky o daguerrotypii, prvním prakticky používaném fotografickém postupu, který byl používán především v letech 1840-1860. Daguerrotypie využívá pro zachycení obrazu fotocitlivou vrstvu halogenidů stříbra na stříbrném povrchu, pro vyvolání využívá reakce stříbra s parami rtuti. Postup výroby daguerrotypií, jak je popsán, se od svého rozšíření a ustálení v polovině 19. století neměnil. Vlastnosti daguerrotypického obrazu jsou dány především jeho jemnou mikrostrukturou, která mohla být popsána až za použití elektronové mikroskopie. Poškození a degradace daguerrotypií plyne nejen z jejich nízké mechanické odolnosti, ale také z nevhodných konzervačních zásahů a podmínek uložení.

The study summarises the basic information on daguerreotype, the fi rst ever practically used photographic process, which was used mainly in the period 1840 – 1860. Daguerrotype takes advantage of a photosensitive layer of silver halides on a silver layer to capture an image, it uses a reaction of silver with mercury vapours to develop the image. The production process via daguerreotype as described hasn’t changed since its deployment and stabilisation in the middle of 19th century. The properties of a daguerreotype image are given by its soft microstructure, which could have only been described after introduction of the electron microscopy. The susceptibility of daguerrotypes to damage and degradations stems not only from their low mechanical resistance but also from unsuitable conservation interventions and archiving conditions.

 

Klíčová slova: daguerrotypie, mechanismus, koroze, konzervace

Keywords: daguerreotype, mechanism, corrosion, preservation

Informace o konferencích

Veletrh FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC

2014, 58 (2)

V termínu od 15. - 17. 4. 2014 se již tradičně otevřely brány výstaviště PVA EXPO Praha odborné veřejnosti. Možnost prezentovat nejmodernější výrobní techniku ale i progresivní technologii a inovačních trendy mohly tentokrát využít společnosti podnikající v oblasti výroby průmyslových strojů a zařízení. Stejné možnosti mohly využít i firmy nabízející služby v oblasti logistiky. V případě veletrhu FOR INDUSTRY se jednalo o v pořadí již 13. ročník, kdežto veletrh FOR LOGISTIK vybízel k návštěvě v pořadí po čtvrté. Oba veletrhy se tradičně realizovaly v prostorách výstaviště PVA EXPO Praha v Letňanech.

V obou sekcích veletrhu se představilo celkem 118 vystavovatelů. Pořadatelé veletrhů přiznávají mírný nárůst návštěvnosti, protože i přes velikonoční prázdniny shlédlo vystavovaná zařízení celkem 7122 návštěvníků. Největší zájem byl tradičně o novinky s progresivním potenciálem do dalších let, a to v oblasti automatických zařízení a technologií, případně o zcela nové kompozitní materiály se širokým spektrem možných využití. V případě konkretizace můžeme říci, že z pohledu návštěvníků i médií byl největší zájem o technologii 3D tisku, která v současnosti ve formě prototypů zažívá rozmachu i v českém strojírenském a automobilovém průmyslu.

Druhý veletržní den dokonce proběhlo slavnostní vyhlášení vítězů soutěží GRAND PRIX a TOP EXPO. Odborní hodnotitelé soutěže GRAND PRIX-FOR INDUSTRY a FOR LOGISTIC udělili ceny za nejlepší exponát/technologii bez určení pořadí firmě AROJA, s.r.o. za 3D tiskárnu Vision 3D Printer, potom firmě Pegas-Gonda s.r.o. za automatickou pásovou pilu na kovy a jejich slitiny Pegas 400 PROFI A-CNC a firmě RWT, s.r.o za odjehlovací stroj BSM 650 RRDB. Porota dále udělila čestné uznání za mobilní akreditovanou laboratoř společnosti M&B Calibr, spol. s r.o. V soutěži o nejzdařilejší expozici získala ocenění společnost Mitutoyo Česko s.r.o.

Obdobně jako minulý rok na veletrhu FOR SURFACE rovněž tento veletrh neproběhl bez přítomnosti kooperujícího stánku České společnosti pro povrchové úpravy a Asociace korozních inženýrů. Ve vzájemné spolupráci zde bylo nabízeno poradenství z oblasti povrchových úprav kovů a následně i z protikorozní ochrany. Zájemci o tyto problematiky byli automaticky pozváni na tuzemské konference obou společností, tj. v případě ČSPÚ na konferenci Celostátní aktiv galvanizérů (následující již 48. ročník se bude konat 3-5. 2. 2015 v Jihlavě) a v případě AKI na konferenci asociace konané ještě letos v Luhačovicích, a to ve dnech 15. - 17. 10. Publikační snahy odborné veřejnosti z oblasti koroze a povrchových úprav nabídl publikovat časopis Koroze a ochrana materiálu (www.casopis-koroze.cz). Neoddiskutovatelným úspěchem snah redakce je zcela aktuální zařazení časopisu do databáze Scopus. Zájemci o problematiku představovanou kooperujícím stánkem byli dále pozvání na zcela výjimečnou událost blízké budoucnosti, a to je konání konference EUROCORR, jehož hostitelem bude Praha v roce 2017. Za vybojované místo dění této světově významné konference musí odborná veřejnost poděkovat AKI.

Na příštím veletrhu FOR SURFACE se AKI a ČSPÚ těší na shledanou. 

Petr Pokorný

Informace o konferencích

Korózia v energetike 2014

2014, 58 (2)

Letošní konference se poprvé odehrávala mimo Košice, a to v krásném prostředí Relax parku ve Velkém Šariši. Konference už loni změnila tradici a probíhala ve čtvrtek a v pátek, letos to připadlo na 5. a 6. června. Relax park je nový hotel, který se skládá z hlavní budovy a několika přilehlých dřevěnic. K dispozici je bazén a tenisové kurty. Hotel se může pochlubit i skvělou kuchyní, což jsem osobně důkladně prověřil. Výběr místa se tedy organizátorům povedl. Jedinou vadou hotelu je fakt, že je obtížně dostupný pěšky z vlakového nádraží, kdy člověk musí jít dost dlouho po okraji frekventované silnice.

Konference odstartovala hned ráno úvodní tradiční obecnou přednáškou prof. Nováka, tentokrát na téma Žádoucí koroze kovů. Velkou devizou konference byl vysoký počet přednášek o případových studiích a problémech přímo z praxe: doc. Hagarová – Korózne poškodenie oceľových rúrok z okruhu nepriameho chladenia plynočistiarní; dr. Halama – Minimalizácia prejavov korózie pri spaľovaní biomasy; doc. Tuleja – Porušenie ohrievača vody v priestore mimo toku spalín; dr. Kreislová – Korózna ochrana konštrukcií v energetike; apod. Společenský večer ozvláštnil křest knihy Ing. Kudlovského Tlakové zariadenia v Európskej Únii. Dále večer pokračoval degustací sýrů a piv z celé Evropy. Druhý den pokračoval několika odbornými příspěvky a následně konference vyvrcholila diskuzí u „kulatého stolu“ o současných problémech v praxi a možnostech spolupráce s akademickou sférou při jejich řešení.

V příštím roce se bude konat sesterská konference Korózia úložných zariadení. Přeji organizátorům, aby se jim podařilo přilákat dostatek účastníků i kvalitních příspěvků. 

                                                                                                                Jan Stoulil

Informace o konferencích

23. ročník mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2014

2014, 58 (2)

Ve dnech 21. - 23. 5. 2014 se v Brně v prostorách hotelu Voroněž konala 23 mezinárodní konference metalurgie a materiálů METAL 2014 pořádanou společností Tanger s.r.o. ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava. Konference se účastnilo přes pět set lidí z 35 zemí světa. Přednášky byly rozděleny podle zaměření do šesti následujících sekcí: Pokroková výroba železa a oceli, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby.

Konference byla zahájena velmi působivou plenární přednáškou prof. Dr. Ludwiga Schultze, která se zabývala využitím vysokoteplotních supravodičů a jejich aplikace při levitaci. Následující příspěvek Ing. Juraje Lapina uzavřel plenární sekci a byl zaměřen na nové trendy a směry ve vývoji materiálů.

Z odpoledního bloku přednášek lze upozornit na skvělou přednášku Artema Arlazarova z francouzského ArcelorMittalu, která se zabývala vlivem tepelného zpracování na mikrostrukturu a mechanické vlastnosti žíhaných ocelí s nízkým obsahem uhlíku. S novým vývojem technických norem v oboru koroze a korozní ochrana pak posluchače seznámila ve své velmi pěkné přehledové přednášce Kateřina Kreislová (SVÚOM s.r.o. Praha). V sekci neželezných kovů a jejich slitin stojí za připomenutí přednáška Michaely Pokové (UK Praha), která se zabývala rekrystalizací hliníkové slitiny po ECAPu během izotermálního žíhání a přednáška Jaroslava Čapka (VŠCHT Praha), která řešila otázku optimalizace podmínek slinutí porézního hořčíku při jeho přípravě.

První den konference byl završen společenským večerem, který probíhal v prostorách hotelu Voroněž. Ke skvělé atmosféře přispíval nejen velmi bohatý raut, ale také i cimbálovka, která hrála k poslechu i k tanci.

Dopoledne druhého dne konference bylo vyplněno přednáškami, ze kterých lze připomenout přednášku Dagmar Jandové (Výzkumný a testovací institut s.r.o., Plzeň) zabývající se změnou dislokací v substruktuře oceli S235JR během únavového zatížení a přednášku Miroslava Raudenského (TU Brno) upozorňující na vliv vrstvy okují na tepelné zpracování ocelí. V sekci neželezných kovů a jejich slitin svým výkladem posluchače zaujal Jiří Kubásek (VŠCHT Praha), který se ve dvou (po sobě následujících) přednáškách věnoval slitinám hořčíku, zinku a železa a jejich možného využití při výrobě biodegradovatelných implantátů v medicínské praxi. Přednáška Františka Lukáška (UK Praha), která se zabývala využitím hořčíkových slitin s obsahem stříbra pro degradovatelné medicínské implantáty, celou ranní sekci neželezných kovů a jejich slitin skvěle uvedla.

Odpolední program konference zahrnoval doprovodný program, ze kterého si účastníci mohli vybrat mezi plavbou lodí po Brněnské přehradě, návštěvou Technického muzea anebo prohlídkou funkcionalistické vily Tugendhat.

Ve večerních hodinách byla v prostorách hotelu Voroněž otevřena posterová sekce, ve které bylo ve všech sekcích prezentováno přes 250 posterů. Vítězem posterové sekce se stal Vasiliy Mishin ze Státní polytechnické univerzity v Petrohradě se svou prací Vývoj harmonogramu nedestruktivního válcování za tepla pro ocel s nízkým poměrem Mn/S. Čestné uznání odborné komise získal mimo jiné také Filip Průša (VŠCHT Praha) za svou práci Vlastnosti hliníkových slitin připravených odstředivou atomizací a extruzí za tepla.

Večer druhého dne konference byl završen společenským posezením v blízké restauraci, kde byl pro účastníky opět připraven bohatý raut. Kdo měl po náročném dni ještě sílu, mohl ji zde také poměřit s ostatními v kuželkovém turnaji.

Příjemné prostředí sálu hotelu Voroněž, vstřícný přístup organizátorů a pestrost prezentovaných témat, podpořily dobrý dojem z celé konference, která byla rozhodně přínosem pro všechny zúčastněné a splnila cíl odborného setkání s výměnou vědeckých a technologických poznatků.

Šárka Msallamová

Informace o konferencích

Muzea, památky a konzervace 2014

2014, 58 (2)

Konferenci Muzea, památky a konzervace pořádají vysoké školy a instituce působící v oblasti kulturního dědictví, zejména aby umožnili studentům a čerstvým absolventům příslušně zaměřených studijních programů setkat se, diskutovat a prezentovat výsledky svých prací. V letošním roce se ve dnech 20.-21. 5. 2014 uskutečnil devátý ročník, nad nímž záštitu převzala Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. Účastníci konference díky tomu měli možnost zavítat do atraktivního prostředí Litomyšle, kde má Fakulta restaurování své zázemí. Konference samotná se konala v prostorách Evropského školicího centra, které sídlí v těsné blízkosti litomyšlského zámku, s ním se však stejně jako s městem nebylo možné vzhledem k časové náročnosti programu blíže seznámit.

Během dvoudenního cyklu přednášek se vystřídalo na 30 příspěvků teoretického, praktického či výzkumného charakteru, které byly přehledně rozděleny do tří oblastí – Materiálový průzkum památek, Konzervování-restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl a Aktuální trendy v oblasti péče o památky. První přednáškový den byl zahájen příspěvky o materiálových průzkumech, které v odpoledním programu vystřídala témata restaurátorská. Za zmínku stojí např. přednáška Benjamina Bartla (VŠCHT Praha, NAČR) „Úbytek nenasycených uhlovodíků ve včelím vosku v průběhu stárnutí“. Součástí programu prvního dne byla také posterová sekce, v níž autoři posterů odpovídali na dotazy ostatních účastníků konference. Program byl zakončen společenským večerem v atriu piaristické koleje, v níž má Fakulta restaurování své pracoviště. Setkání zpestřilo hudební vystoupení seskupení Chanson Trio Coucou, občerstvení a možnost shlédnout vystavené práce zdejších studentů, bohužel objekt jako takový zpřístupněn nebyl. Program druhého dne byl ryze přednáškový – dopolední témata restaurátorská a konzervátorská nahradily v odpoledních hodinách přednášky o trendech v péči o památky, např. příspěvek Zuzany Ondrejkové „Obnova hradov na území Slovenska“ nebo Kateřiny Palgutové (STU Bratislava) „Analytická sonda – priestor pre tvorivosť“.

Pořadatelství dalšího ročníku (2016) by měla převzít Slezská univerzita v Opavě. Děkujeme Fakultě restaurování Univerzity Pardubice a přejeme novým organizátorům, aby dosáhly podobného úspěchu.

Tereza Jamborová