Bulletin AKI

Obálka

Obálka

AKI
2013, 57 (3)
 
Výzkumné články

Polarizační křivky měřené v tenké vrstvě elektrolytu jako vstupní data pro simulaci koroze/Polarization curves scanned in a thin layer of electrolyte as the input data for galvanic corrosion simulation

Jeníček V., Pazderová M., Diblíková L.
2013, 57 (3), 64–68

Citace (ACS): Jeníček, V.; Pazderová, M.; Diblíková, L. Polarizační křivky měřené v tenké vrstvě elektrolytu jako vstupní data pro simulaci koroze/Polarization curves scanned in a thin layer of electrolyte as the input data for galvanic corrosion simulation . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (3), 64–68.

Citace (ISO): Jeníček, V.; Pazderová, M.; Diblíková, L. Polarizační křivky měřené v tenké vrstvě elektrolytu jako vstupní data pro simulaci koroze/Polarization curves scanned in a thin layer of electrolyte as the input data for galvanic corrosion simulation . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 3, p. 64–68.

V příspěvku je představena nově vyvinutá metodika měření polarizačních křivek v tenké vrstvě elektrolytu. Je ukázáno použití naměřených křivek jako vstupních dat pro simulaci galvanické koroze v programu, který pracuje s předpokladem tenké vrstvy elektrolytu. V teoretické části je stručně popsán fyzikální model programu. Jsou uvedeny naměřené elektrochemické korozní charakteristiky vybraných základních technických materiálů ve dvou typech elektrolytu a představeny výstupy simulace korozního napadení jednoduchého konstrukčního uzlu. Diskutováno je praktické použití zmíněného programu a potřebná vylepšení metodiky měření v tenkých vrstvách elektrolytu.

The study presents a newly developed methodology of polarization curves scanning in a thin layer of electrolyte. The use of scanned curves as the input data for simulation of galvanic corrosion is shown in a programme that works with the assumption of a thin layer of electrolyte. The theoretical part briefly describes the physical model of the programme. It presents scanned electrochemical corrosion properties of selected basic technical materials in two types of electrolyte and introduces the outputs of simulation of a simple construction joint corrosion. The practical use of the programme and essential improvements of the methodology of scanning in thin layers of electrolyte are discussed.

 

Klíčová slova: galvanická koroze, tenká vrstva elektrolytu, potenciodynamické křivky

Keywords: galvanic corrosion, thin electrolyte film, potentiodynamic curves  

Případové studie

Hodnotenie rizika vzniku biokorózie na tranzitnom plynovode prechadzajúcom cez Slovensko/Evaluation of the risk of biocorrosion on a transit gas line passing through Slovakia

Kaduková J., Marcinčáková R., Škvareková E., Mikloš V.
2013, 57 (3), 69–74

Citace (ACS): Kaduková, J.; Marcinčáková, R.; Škvareková, E.; Mikloš, V. Hodnotenie rizika vzniku biokorózie na tranzitnom plynovode prechadzajúcom cez Slovensko/Evaluation of the risk of biocorrosion on a transit gas line passing through Slovakia . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (3), 69–74.

Citace (ISO): Kaduková, J.; Marcinčáková, R.; Škvareková, E.; Mikloš, V. Hodnotenie rizika vzniku biokorózie na tranzitnom plynovode prechadzajúcom cez Slovensko/Evaluation of the risk of biocorrosion on a transit gas line passing through Slovakia . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 3, p. 69–74.

Mikroorganizmy svojou metabolickou činnosťou produkujú široké spektrum produktov, ktoré môžu prispieť ku korózii rôznych materiálov, vrátane kovov. Cieľom tejto práce bolo monitorovať vybrané faktory najdôležitejšie z pohľadu vzniku korózie a hlavne biokorózie, a to: lokalitu, zeminu a prítomnosť vody na štyroch úsekoch tranzitného plynovodu prechádzajúcim cez Slovensko a následne určiť stupeň rizika biokorózie. Analýzou výsledkov z monitorovaných oblastí bolo zistené, že najrizikovejšie z pohľadu vzniku biokorózie sú výkopy Zemplínske Hradište 1 a Slivník, ktoré sa nachádzajú na východe Slovenska a výkopy Tomášová 1, 2 a 3 nachádzajúce sa v južnej časti Slovenska.

Through their metabolic activities microorganisms produce a large variety of products that may contribute to corrosion of different materials, including metals. The goal of this work was to monitor selected factors important in terms of corrosion or bio-corrosion, namely location, soil and the presence of water in four parts of the transit gas line passing through Slovakia, and subsequently to identify the level of risk of bio-corrosion. The analysis results from monitored locations indicated that in terms of bio-corrosion, the highest risk was in Zemplínské Hradiště 1 and Slivník trenches located in Eastern Slovakia and in Tomášová 1, 2 and 3 trenches located in the south of Slovakia.

 

Klíčová slova: mikrobiální koroze, tranzitní plynovod

Keywords: microbial corrosion (MIC), transit gas line   

Případové studie

Failure analysis of burried stainless steel coupling clamps/Analýza porušení opravných třmenů z korozivzdorné ocelí uložených v půdě

Turek L., Kreislová K.
2013, 57 (3), 75–81

Citace (ACS): Turek, L.; Kreislová, K. Failure analysis of burried stainless steel coupling clamps/Analýza porušení opravných třmenů z korozivzdorné ocelí uložených v půdě . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (3), 75–81.

Citace (ISO): Turek, L.; Kreislová, K. Failure analysis of burried stainless steel coupling clamps/Analýza porušení opravných třmenů z korozivzdorné ocelí uložených v půdě . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 3, p. 75–81.

For corrosion of metals, soils represent the most complex environment. Corrosion of metals in soil can vary from fairly rapid dissolution to negligible impact. A case study from experience and the published literature illustrates factors which resulted in microbiologically infl uenced corrosion (MIC) of stainless steel.

Půdní prostředí představuje jedno z nejsložitějších prostředí z hlediska koroze kovů. Koroze v půdě se může výrazně lišit, od velmi rychlého rozpouštění až po zanedbatelná napadení. Případová studie z literárních zdrojů i vlastních zkušeností nastiňují faktory, které významně ovlivňují mikrobiální korozi korozivzdorných ocelí.

 

Keywords: microbial corrosion (MIC), coupling clamps, stainless steel, SEM

Klíčová slova: mikrobiálmí koroze, opravné třmeny, korozivzdorná ocel, SEM

Případové studie

Degradace Cr3C2–NiCr povlaku připraveného technikou HVOF/Degradation of Cr3C2-NiCr coating prepared by the HVOF technique

Rapouch J.
2013, 57 (3), 82–86

Citace (ACS): Rapouch, J. Degradace Cr3C2–NiCr povlaku připraveného technikou HVOF/Degradation of Cr3C2-NiCr coating prepared by the HVOF technique . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (3), 82–86.

Citace (ISO): Rapouch, J. Degradace Cr3C2–NiCr povlaku připraveného technikou HVOF/Degradation of Cr3C2-NiCr coating prepared by the HVOF technique . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 3, p. 82–86.

Během expozice vřetena z vysokochromové oceli X22Cr- MoV12-1 s HVOF povlakem na bázi Cr3C2–NiCr v prostředí přehřáté páry došlo po několika hodinách provozu k degradaci tohoto povlaku. V této studii je hodnocena úroveň poškození povlaku za pomoci analýzy chemického a fázového složení na povrchu i v řezu vrstvy. V degradované i nedegradované vrstvě byly detekovány fáze Ni–Cr, Cr3C2 a Cr2O3. Během expozice došlo k úbytku tloušťky vrstvy o jeden řád. Pravděpodobnou příčinou degradace vrstvy je oxidace v prostředí páry, negativní roli mohly hrát i objemné částice na rozhraní ocel/povlak.

After a few hours of operation, a Cr3C2-NiCr-based HVOF coating on a stem made of high-chrome steel X22CrMoV12-1 degraded when exposed to overheated steam. The study evaluates the level of coating damage by analysing chemical and phase composition on the surface and on the cross-section of the layer.  Ni-Cr, Cr3C2 and Cr2O3 phases were detected in both degraded and non-degraded layers. During the exposure, the layer thickness thinned by an order of magnitude. The layer degradation was probably induced by oxidation in a steam environment; voluminous particles on the steel/coating interface might have played a negative role, too. 

 

Klíčová slova: vysokoteplotní oxidace, Ni-Cr povlak, HVOF, SEM

Keywords: high temperature oxidation, Ni-Cr coating, HVOF, SEM     

Přehledové články (review)

Časté chyby při žárovém zinkování kusového zboží – příčiny a možnosti jejich předcházení/Frequent defects in batch hot-dip galvanizing – causes and their potential prevention

W.D. Schulz
2013, 57 (3), 87–92

Citace (ACS): W.D., S. Časté chyby při žárovém zinkování kusového zboží – příčiny a možnosti jejich předcházení/Frequent defects in batch hot-dip galvanizing – causes and their potential prevention . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (3), 87–92.

Citace (ISO): W.D., S. Časté chyby při žárovém zinkování kusového zboží – příčiny a možnosti jejich předcházení/Frequent defects in batch hot-dip galvanizing – causes and their potential prevention . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 3, p. 87–92.

V článku jsou diskutovány nejčastější problémy, které negativně ovlivňují kvalitu povlaků žárového zinku. Jsou to jmenovitě vady na straně povlakovaného materiálu (poškozený povrch, nevhodné složení materiálu, tvářený materiál), nedostatečné omoření materiálu, složení taveniny (hlavně obsah Al, Ni, Pb, Bi a Sn) a technologie povlakování (teplota lázně, obsah tavidla, doba ponoru).

The article discusses major problems adversely affecting the quality of hot dip zinc coatings. Namely, it refers to the defects on the sides of substrate material (damaged surface, inadequate composition of the material, draw material), insufficient pickling of material, composition of the melt (especially, the content of Al, Ni, Pb, Bi and Sn) and coating technologies (bath temperature, the content of flux, time of dip).

 

Klíčová slova: žárové zinkování

Keywords: hot dip galvanizing    

Přehledové články (review)

Třicet případů mylných představ o korozi kovů

Novák P.
2013, 57 (3)
Vážení čtenáři,
díky ochotě redakce časopisu Slovgas si můžete i na našich stránkách stáhnout zajímavý článek prof. Nováka o bludech v korozním inženýrství.
Jan Stoulil
Informace o konferencích

Konference konzervátorů a restaurátorů

2013, 57 (3)

Ve dnech 10. – 12. 9. 2012 se v prostorách Masarykova muzea v Hodoníně konala Konference konzervátorů a restaurátorů, kterou každoročně pořádá Asociace muzei a galerií České republiky. Konference byla uspořádána ve spolupráci s jihomoravským krajem v rámci projektu Porta Culturae v prostorách sálu Evropa. První z řady přednášek dopoledního programu byla věnována problematice konzervování archeologických nálezů z Langobardského pohřebiště v Kyjově. Velmi zajímavou přednáškou byl příspěvek nazvaný Restaurování šperků s českým granátem. Autor (Radek Hanus, soukromý restaurátor) se v ní velmi podrobně věnoval mineralogicko-gemologické charakteristice českého granátu. První blok odborného programu byl zakončen velmi zajímavými přednáškami zabývajícími restaurováním a unikátní tvarovou rekonstrukcí cechovní skleněné číše z Nymburka a renovací jantarového oltáříku pocházejícího ze státního zámku Rajec nad Svitavou. Další blok přednášek byl zaměřen na korozní poškození antických mincí z bronzu a odstraňování korozních produktů stříbra potenciostatickou redukcí ze šperků z doby Velkomoravské říše. Následující přednáška velmi zajímavým způsobem přiblížila všem přítomným obtížný způsob výroby stříbrné repliky gombíku z raně středověkého pohřebiště v Lumbeho zahradě na Pražském hradě. Studie ukázala, že výroba jednoho stříbrného gombíku dobovou technologií trvala řemeslníkovi v dané době až čtrnáct dní. Dopolední program přednášek byl zakončen studií permeability akrylátových povlaků pod vodou a přednáškou zabývající se typologickým a materiálovým průzkumem staroegyptských sošek. Odpolední program přednášek byl zaměřen na metody identifikace materiálů. Je třeba upozornit na velmi dobře zpracovanou přednášku Tomáše Trojka z ČVUT Praha zaměřenou na Rentgen fluorescenční analýzu a její využití při průzkumu předmětů kulturního dědictví. Další příspěvky byly zaměřeny na RTG komory, počítačovou tomografii a jejich využití v restaurátorské praxi. Celý program přednášek prvního dne konference byl završen příspěvkem Jana Josefa z Národního památkového ústavu, který se zabýval nově navrženými doporučeními komise konzervátorů-restaurátorů AMG pro postup zadávání konzervátorsko-restaurátorských prací. V podvečer byla zorganizována pro účastníky konference prohlídka Hodonína. V jejím rámci bylo možné navštívit městskou radniční věž s nádhernou vyhlídkou do okolí nebo komentovanou prohlídku výstavy Tajemství Langobardů a stálou expozici Masarykova muzea v Hodoníně věnovanou nejvýznamnějšímu hodonínskému rodáku Tomáši Garrigue Masarykovi. První den konference byl završen velmi příjemným společenským večerem, který se konal v prostorách sálu Evropa. K poslechu i tanci hrála místní lidová skupina ve slováckých krojích a víno teklo proudem, tak jak už je to na jižní Moravě zvykem.

Dopoledne druhého dne bylo věnováno prezentaci posterů. Každý z nich byl představen krátkou pětiminutovou prezentací a poté následovala diskuse přímo u posterů. Část prezentací byla věnována archeologickým artefaktům. Jednou z nejzajímavějších byla archeometalurgická studie portugalských chalkolitických artefaktů z mědi (Kristýna Kolářová, Archiv. hl. m. Prahy) a také materiálový průzkum bronzového turbanovitého kruhu z doby želené (Jiří Kmošek, VŠCHT Praha). Další poměrně velká část prezentací se věnovala problematice konzervování a restaurování textilií, papíru a skla. V odpoledních hodinách byla pro účastníky zorganizována odborná exkurze. V jejím rámci jsme navštívili Baťův kanál ve Strážnici spojený s plavbou a odborným výkladem o jeho vzniku, významu a využití v minulém století, kdy měl pro region největší význam. Ve Strážnici jsme také navštívili přírodní Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy. Expozice nám přiblížila způsob života a bydlení lidí, jak v horských oblastech Slovácka, tak i v úrodné části Pomoraví zaměřené na pěstování vinné révy.  Další zastávkou byla národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích. Velkomoravské hradiště z 9. století, nazývané město Rasticovo, v řečišti toku Moravy všechny ohromilo svou rozlohou (až 50ha). Na této ploše bylo do současné doby odkryto 12 kostelů, 2500 hrobů a knížecí palác. Ve své době zde působili také naši věrozvěstové sv. Cyril a Metoděj. Celým areálem nás provedla průvodkyně, která nám svým komentářem přiblížila historii hradiště, jeho vznik i zánik. Celé odpoledne bylo zakončeno návštěvou Zámeckých vinných sklepů ve Strážnici spojenou s degustací vybraných vín.

Poslední den konference byl blok přednášek věnován především metodám průzkumu barevných vrstev historických obrazů a knih. Velmi pěknou a precizně vypracovanou přednáškou byl příspěvek Ludmily Maškové a Jiřího Smolíka (AV ČR Praha a PřF UK), která se zabývala znečištěním vnitřního prostředí knihoven a archivů prachovými částicemi. Celá konference pak byla uzavřena příspěvky, které se zabývaly restaurováním konkrétních předmětů. Z nich nejzajímavějšími byly prezentace věnované restaurování orchestrionu Symphosion z počátku 20. století či restaurování unikátních jezdeckých sedel ze sbírky Vojenského historického ústavu v Praze.

Příjemné prostředí sálu Evropa Masarykova muzea v Hodoníně, vstřícný přístup organizátorů a pestrost prezentovaných témat, podpořily dobrý dojem z celé konference, která byla rozhodně přínosem pro všechny zúčastněné a splnila cíl odborného setkání s výměnou vědeckých, restaurátorských a technologických poznatků.

Šárka Msallamová

Informace o konferencích

Konference EUROCORR 2013

2013, 57 (3)

Letošní konference Eurocorr, která je oprávněně považována za nejdůležitější událost pod záštitou Evropské federace pro korozi (EFC), se uskutečnila ve dnech 1. – 5. září 2013 ve známém portugalském letovisku Estoril nedaleko Lisabonu. Organizátoři z portugalské asociace pro materiály, reprezentované především profesorem Moura Bordado a dr. Fátimou Montemor, se mohou pochlubit rekordním počtem účastníků. Konference se účastnilo 875 účastníků z 60 zemí celého světa. Česká republika se se svými 10 zástupci umístila v pořadí států na dvacátém místě.

Portugalsko získalo možnost pořádat Eurocorr v poměrně krátké době už podruhé. Atraktivitu určitě zajišťuje zeměpisná poloha, která je zárukou nádherného počasí i v září, kdy je letní sezóna ještě v plném proudu. Tento fakt však zřejmě nemá vliv na sponzory a vystavovatele, pro něž evidentně není Portugalsko zajímavé, což se dá z ekonomické situace této periferie eurozóny pochopit. Výstava byla letos skutečně chudá. Pouhých 18 stánků, z nichž některé navíc nereprezentovaly komerční sféru, např. stánek příštího pořadatele nebo stánek EFC. To jistě mělo negativní vliv na příjmové straně finanční bilance akce, což se projevilo na skromnější pohostinnosti během přestávek ve srovnání s předchozími ročníky. To však na spokojenosti účastníků nijak neubíralo. Je třeba také poznamenat, že vložné bylo na obvyklé poměry nižší. Základní poplatek 750 euro byl pro členy EFC, jímž je automaticky každý člen AKI, ještě o 70 euro nižší. Odborná část konference byla velmi dobře organizována, vše probíhalo podle časového plánu a program nezaznamenal žádné výrazné změny. 

Program konference byl rozdělen do 22 odborných sekcí, kdy současně probíhaly přednášky v 9 až 10 sekcích. Dne 3. 9. se uskutečnila i Poster Party, tj. prezentace posterů odborných příspěvků v hale Kongresového centra.

Českou korozní scénu prezentovala na konferenci řada příspěvků jak ve formě přednášek, tak i posterů:

Přednášky

-         M. Kouřil, K. Tomšová, Š. Msallamová, L. Mišková, The impact of lead’s superficial state on its corrosion in various papers wrappings

-              J. Macák, P. Sajdl, V. Bystrianský, M. Zychová, E. Křečanová, L. Lapčák, M. Novotná, Characterisation of water side oxide films formed on structural steels for supercritical power cycle applications

-              J. Macák, P. Sajdl, R. Novotný, A. Krausová, V. Renčiuková, V. Vrtílková, In situ electrochemical behaviour of zirconium alloys in high temperature water containing lithium hydroxide

-              M. Pazderová, L. Diblíková, V. Jeníček, Modelling of materials degradation caused by corrosion

 

Postery

-         L. Diblíková, M. Pazderová, V. Jeníček, Corrosion simulator: A useful tool for characterization of galvanically coupled materials behaviour under thin electrolyte film

-             B. Eremiáš, L. Mindos, L. Turek, Possibilities of ENM to evaluate anti corrosion performance of new types of zinc rich epoxypaints in relation to ZRP formulations

-            K. Kreislová, M. Jaglová, L. Turek, B. Eremiáš, Probabilistic lifetime estimation method for long term exposed aluminium conductor

-             K. Kreislová, A. Koukalová, B. Eremiáš, Pre-restoration study of paint systems of art noueau bridge artefacts

-        L. Krejčí, X. Ševčíková, J. Hrubý, J. Petrů, T. Zlámal, Microstructure transformations of the reinforcing steel bars after welding

-              L. Řádková, P. Fojtíková, V. Sázavská, F. Krčma, Reduction of brass model corrosion layers using low pressure low temperature hydrogen plasma

-          V. Sázavská, V. Mazánková, F. Krčma, M. Procházka, Plasmachemical treatment on corrosion layer of iron

V pohledu institucí měly na konferenci svá reprezentanty Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s., SVUOM, s.r.o., Univerzita Pardubice, VŠB-TU Ostrava, VŠCHT Praha a VUT Brno.

Jak v sekci Automotive Corrosion, tak i ve všech sekcích věnovaných povrchovým úpravám povlaky byla řada příspěvků věnovaná hliníkovým a hořčíkovým slitinám a jejich povrchovým úpravám. Studovány a ověřovány jsou technologie s využitím nanopovlaků a vrstev na bázi různých modifikací anorganicko-organických povlaků (silanů s částicemi SiO2) a prostředky na bázi sol-gelů, které spojují koloidní suspenze tuhých částic (sol) s látkami obsahujícími kapalnou fázi (gel). Sol-gel povlaky mají výhodu zvýšené mechanické pevnosti a pružnosti matrice povlaku, zatímco povrch povlaku je tvrdý a tepelně stálý. Sol-gel technologie poskytují funkční předúpravy povrchu a povlaky, které jsou alternativou k tradičním protikorozním povlakům chromu CrVI . Předpokládá se, že tyto povlaky mají i samohojivé vlastnosti.

Nově byl do programu konference zařazen workshop Corrosion Realiability of Electronics Devices, kde bylo předneseno 6 přednášek. Velmi zajímavá byla souhrnná přednáška prof. R. Ambata An overview on the climatic reliability issues of electronic devices shrnující obecně problémy výrobků, materiálů a povrchových úprav v elektronickém a elektrotechnickém průmyslu.

V sekci Corrosion of Archaeological and Historical Artefacts zaznělo 13 přednášek, které byly zaměřeny především na problematiku archeologických slitin železa – studium složení korozních vrstev, možnosti ochrany, atd., a měděných slitin – mechanismy korozního poškození a nové metody ochrany před korozí.

Texty příspěvků jsou k dispozici v elektronickém sborníku, ovšem zdaleka ne všechny. Jelikož není už několik let sborník konference Eurocorr evidován databází Scopus, a publikace nejsou oceňovány tolik potřebnými body RIV (a body obdobných systémů v zahraničí), ztratila asi polovina autorů zájem zveřejňovat své práce touto cestou. Nicméně, registrovaní čtenáři časopisu Koroze a ochrana materiálu, kteří jsou zároveň členy AKI, budou mít za rok možnost plnohodnotné texty příspěvků nebo alespoň jejich abstrakty shlédnout po kliknutí na ikonu EUROCORR pod odkazem European Federation of Corrosion na stránkách www.casopis-koroze.cz. Stejně tak jsou k dispozici starší sborníky zpětně až do roku 2009.

Abstrakty českých příspěvků si můžete stáhnout v PDF souboru pod tímto článkem.

Příští rok je hostitelem konference Eurocorr italská Pisa. Platí opět zářijový termín, 8. až 12. 9. 2014. Konečný termín pro zasílání abstraktů je 13. leden, 2014. Bližší informace najdete na stránkách www.eurocorr2014.org. Pokud uvažujete o své účasti, využijte výhod členství v AKI.

Kateřina Kreislová, Milan Kouřil

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy ve 2. čtvrtletí 2013

2013, 57 (3)

A máme tu další čtvrtletí, tedy období od dubna do června 2013. V těchto měsících bylo ve sledovaném oboru vydáno pro změnu celkem dvanáct českých technických norem. Z nich „jen“ pět přejímá příslušné evropské nebo mezinárodní normy překladem a sedm oznámením ve Věstníku ÚNMZ.

I tentokrát převažují normy z oboru nátěrů. Pozornost si jistě zasluhuje ČSN EN ISO 15184 (67 3075) Nátěrové hmoty – Stanovení tvrdosti nátěru zkouškou tužkami. Není to úplná novinka, jako norma ISO už existovala v předchozím vydání, ale v ČR nahradila dřívější ČSN 67 3075, čímž došlo ke sjednocení požadavků. Princip této populární zkoušky zůstává stejný, oproti předchozí ČSN je však podle ISO upravena konstrukce zkušebního zařízení („vozíček“) a rozšířena sada používaných tužek. Ve shodě s normou ASTM bylo (i na doporučení ČR) povoleno používat mechanické tužky (verzatilky). Dřevěné tužky se ořezávají nikoli do hrotu, ale tak, aby na konci vyčníval váleček tuhy (viz obrázek 1, vhodná ořezávátka jsou komerčně dostupná). Tužkou se po nátěru pohybuje přímočaře, nikoli po vlnovce.

ČSN EN ISO 4628-8 (67 3071) Nátěrové hmoty - Hodnocení degradace nátěrů - Klasifikace množství a velikosti defektů a intenzity jednotných změn vzhledu – Část 8: Hodnocení stupně delaminace a koroze v okolí řezu nebo jiného umělého defektu je revizí předchozího vydání. Hlavní novinkou je hodnocení změn nejen v okolí rovného řezu, ale i kolem uměle vytvořeného kruhového defektu, což si vynutilo zařazení nových vzorců pro výpočet rozsahu z velikosti plochy. Vytváření kruhových defektů je stanoveno např. v ČSN EN ISO 15711.

Další dvě nově vydané normy jsou dodatečnými překlady norem dříve převzatých oznámením ve Věstníku ÚNMZ. Jde o ČSN EN ISO 3251 (67 3031) Nátěrové hmoty a plasty – Stanovení obsahu netěkavých látek a o ČSN EN ISO 17132 (67 3074) Nátěrové hmoty – Zkouška ohybem (T-ohyb), V obou případech nová vydání zároveň kompletují soubory českých znění navzájem příbuzných norem, tedy norem týkajících se obsahu netěkavých látek a zkoušení nátěrů ohybem.

Nátěrovými hmotami a nátěry se zabývají i čtyři normy, které zavádějí do soustavy ČSN příslušné evropské či mezinárodní normy oznámením ve Věstníku ÚNMZ, jsou tedy k dispozici pouze v angličtině. Mezi řeské technické normy se tedy nově zařadily ČSN EN 13900-6 (67 0555) Pigmenty a plniva – Metody dispergace a hodnocení dispergovatelnosti v plastech –Část 6: Stanovení hodnocením filmu, ČSN EN ISO 15091 (67 3019) Nátěrové hmoty – Stanovení konduktivity a rezistivity, ČSN EN ISO 20567-3 (67 3113) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti povlaků proti odlétajícím kamínkům – Část 3: Jednorázová zkouška nárazem volně letícího tělesa a ČSN EN ISO 13129 (67 3141) Nátěrové hmoty – Elektrochemické měření ochrany oceli nátěry – Metoda přerušovaného proudu (CI), relaxační voltametrie (RV) a měření přechodových proudů s použitím stejnosměrného proudu (DCT).

Mezi novými normami z jiného oboru než nátěrů je jen jeden překlad, přesto jde o normu jistě často používanou. ČSN ISO 8407 (03 8102) Koroze kovů a slitin – Odstraňování korozních zplodin ze vzorků podrobených korozním zkouškám zná jistě každý, kdo někdy nějakou korozní zkoušku prováděl nebo studoval její výsledky. Málokterá norma je v jiných normách tak často citována jako právě tahle. V tomto vydání se změnily především přehledy doporučovaných postupů, základní princip zůstává stejný (viz obrázky 2 a 3). Postup se používá i pro vzorky vystavené na atmosférických korozních stanicích pro stanovení stupně korozní agresivity.

Oznámením ve Věstníku ÚNMZ (tedy opět pouze v angličtině) byly převzaty další tři normy. Výsledkem jsou ČSN EN 16222 (03 8339) Katodická ochrana lodních trupů, ČSN EN ISO 13174 (03 8354) Katodická ochrana přístavních staveb a ČSN EN ISO 28721-4 (94 5069) Smalty – Smaltovaná zařízení pro výrobní provozy – Část 4: Požadavky na kvalitu smaltovaných přírubových ocelových trub a tvarovek. Poslední z uvedených norem nahradila dřívější ČSN EN 15711.

Informace o vydání nových ČSN jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). Podrobnější informace o jednotlivých normách z oboru koroze a ochrany proti korozi mohou případní zájemci získat v Centru technické normalizace SVÚOM, s.r.o. (www.svuom.cz), popř. u zpracovatele příslušné normy.

Pavel Dušek