Bulletin AKI

Obálka

Obálka

AKI
2013, 57 (2)
 
Výzkumné články

Dvoufázová ocel typu LDX 2101 pro výztuže betonu / LDX 2101 duplex steel for concrete reinforcement

Kovalčík T.,Gonda A., Stoulil J.
2013, 57 (2), 35–40

Citace (ACS): Kovalčík, T.; Gonda, A.; Stoulil, J. Dvoufázová ocel typu LDX 2101 pro výztuže betonu / LDX 2101 duplex steel for concrete reinforcement. Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (2), 35–40.

Citace (ISO): Kovalčík, T.; Gonda, A.; Stoulil, J. Dvoufázová ocel typu LDX 2101 pro výztuže betonu / LDX 2101 duplex steel for concrete reinforcement. Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 2, p. 35–40.

Tato práce je zaměřena na možnost využití nového typu duplexní oceli FeCr20Mn4Ni2N (LDX 2101) jako výztuže do betonu. V práci je porovnávána s ostatními materiály používanými pro výztuže betonu, a to zejména z hlediska mechanických a korozních vlastností. Z mechanických vlastností byly hodnoceny mez pevnosti, smluvní mez kluzu, tažnost a dále náchylnost ke koroznímu praskání. Odolnost vůči štěrbinové a bodové korozi byla hodnocena pomocí metody elektrochemického šumu, expozičních zkoušek v  modelovém pórovém roztoku betonu a měřením korozního potenciálu, polarizačního odporu a impedanční spektroskopie v betonových cihlách, které byly vyrobeny bez obsahu chloridů a pro porovnání i s obsahem chloridů 3 hm.%/cement. Ocel FeCr20Mn4Ni2N vykazuje vysoké pevnostní charakteristiky. Z hlediska korozní odolnosti má obdobné chování jako běžná ocel FeCr18Ni8. Pouze ocel FeCr18Ni10Mo2 vykazuje pasivní chování v prostředí betonu kontaminovaného vysokým množstvím chloridů.  

The study deals with the possibility to apply a new type of duplex steel FeCr20Mn4Ni2N (LDX 2101) as concrete reinforcement. The study compares it with other materials used for concrete reinforcement, especially in terms of mechanical and corrosion properties. Tensile strength, yield strength, ductility and susceptibility to corrosion cracking were mechanical properties subject to the assessment. Resistance to crevice and pitting corrosion was assessed by the electrochemical noise method and exposure tests in a model concrete pore solution with the addition of chlorides and by measurements of corrosion potential, polarization resistance and impedance spectroscopy in concrete bricks, which either did not contain any chlorides or contained chlorides in the amount of 3% wt./ cement as a reference.  The steel FeCr20Mn4Ni2N shows high-strength characteristics. In terms of corrosion resistance, it has a similar behaviour as common steel FeCr18Ni8. Only the FeCr18Ni10Mo2 steel shows a passive behaviour in the environment of concrete contaminated with a high content of chlorides.

Klíčová slova: korozivzdorná ocel, výztuž betonu, elektrochemický šum, impedanční spektroskopie, korozní praskání

Keywords: stainless steel, scale, concrete reinforcement, electrochemical noise, impedance spectroscopy, stress corrosion cracking 

Výzkumné články

Hodnocení korozního poškození středověkých vitrají z území Čech / Evaluation of corrosion on Czech medieval window panes

Cílová Z., Kučerová I., Knížová M.
2013, 57 (2), 41–49

Citace (ACS): Cílová, Z.; Kučerová, I.; Knížová, M. Hodnocení korozního poškození středověkých vitrají z území Čech / Evaluation of corrosion on Czech medieval window panes . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (2), 41–49.

Citace (ISO): Cílová, Z.; Kučerová, I.; Knížová, M. Hodnocení korozního poškození středověkých vitrají z území Čech / Evaluation of corrosion on Czech medieval window panes . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 2, p. 41–49.

Předmětem práce je studium vzorků okenního skla datovaných do 13. - 15. století se zaměřením na zhodnocení jejich korozního poškození. Výrazné rozdíly mezi vzhledem vzorků byly pozorovány již vizuálně a jsou diskutovány v souvislosti s chemickým složením skla, což je jeden z klíčových faktorů mající vliv na jeho chemickou odolnost. Kromě tloušťky, složení a struktury korozní vrstvy byly charakterizovány i korozní produkty metodou FTIR, SEM/EDS a XRD. V neposlední řadě bylo studováno i složení malby na skle a soudržnost barevné vrstvy se sklem. Získané poznatky mohou vhodně doplňovat již publikované informace o korozi archeologického skla.

The goal of the study is the research of specimens of window glass dating back to 13 to 15th century, focusing on the evaluation of their corrosion. Significant visual differences among the specimens were observed and are discussed in association with chemical composition of the glass, which is one of the key factors affecting its corrosion resistance. Aside from the thickness, composition and structure of the corrosion layer, corrosion products were characterised using FTIR, SEM/EDS and XRD methods. Last but not least, the paint on the glass and the paint-glass coherence were studied as well. The knowledge gained may appropriately complement the already published information about corrosion of glass excavations. 

Klíčová slova: středověká okenní skla, koroze, SEM/EDS 

Keywords: medieval window panes, corrosion, SEM/EDS

Technologické zajímavosti a články z praxe

Kompozitní povlak Zn-PTFE / Zn-PTFE composite coating

Valeš M., Pazderová M., Diblíková L., Jeníček V., Szelag P., Kudláček J.
2013, 57 (2), 50–55

Citace (ACS): Valeš, M.; Pazderová, M.; Diblíková, L.; Jeníček, V.; Szelag, P.; Kudláček, J. Kompozitní povlak Zn-PTFE / Zn-PTFE composite coating. Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (2), 50–55.

Citace (ISO): Valeš, M.; Pazderová, M.; Diblíková, L.; Jeníček, V.; Szelag, P.; Kudláček, J. Kompozitní povlak Zn-PTFE / Zn-PTFE composite coating. Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 2, p. 50–55.

Kompozitní povlaky v současnosti nacházejí stále širší využití, ať už jako funkční nebo i dekorativní. V důsledku neustále rostoucích požadavků na vlastnosti funkčních povlaků je nezbytné vyvíjet nové technologie, které vyhoví těmto nárokům. Uvedená práce shrnuje výsledky dosažené během vývoje kompozitního povlaku na bázi galvanicky nanášeného zinku se začleněnými částicemi PTFE (polytetrafluorethylen). Kombinací zinkové matrice a PTFE částic dochází ke vzniku povlaku s unikátními vlastnostmi, které jsou jednotlivými složkami samostatně nedosažitelné. Vlastnosti kompozitního povlaku byly ověřeny řadou analytických metod (např. gravimetrie, SEM, ESCA, FTIR, mikroskopie, měření tribologických vlastností, atd.), aby bylo možné zjistit, zda výsledný povlak dosahuje očekávaného složení a zejména požadovaných vlastností. Výsledky analýz odhalily, že nejvhodnější metodou pro stanovení složení a homogenity distribuce částic je FTIR, která na rozdíl od ostatních použitých postupů umožňuje kvalitativní stanovení přítomnosti PTFE částic. Měření tribologických vlastností dále prokázalo zlepšení součinitele tření u vrstev obsahujících PTFE částice ve srovnání s povlakem tvořeným pouze zinkem.

At present, composite coatings are being more and more frequently used for their functional or decorative properties. As a result of increasing demands on the properties of functional coatings, it is inevitable to develop new technologies that would accommodate these demands. The study summarizes results achieved during the development of a composite coating based on galvanically deposited zinc with incorporated PTFE particles (polytetrafluorethylen). The combination of a zinc matrix and PTFE particles leads to formation of a coating with unique properties that would be separately unachievable by individual elements. The properties of composite coating were verified by a range of analytical methods (e.g. gravimetry, SEM, ESCA, FTIR, microscopy, tribologic properties testing, etc.) so as to find out whether the resulting coat has achieved the estimated composition, and especially the required properties. The analysis results indicated that the best method for determination of composition and homogeneity of particles distribution was FTIR, which in contrast to other applied procedures supported qualitative determination of the presence of PTFE particles. The tribologic properties testing also proved the improvement of the friction factor for layers containing PTFE particles compared to the coating consisting of zinc only.

Klíčová slova: kompozitní povlak Zn-PTFE, tribologické vlastnosti, koroze, FT-IR

Keywords: zinc-PTFE coating, tribological properties, corrosion, FT-IR 

Technologické zajímavosti a články z praxe

Vplyv inhibítorov korózie na účinnosť ochrany kovových materiálov / The impact of corrosion inhibitors on the effectiveness of metallic materials corrosion protection

Cervová J., Hagarová M.
2013, 57 (2), 56–60

Citace (ACS): Cervová, J.; Hagarová, M. Vplyv inhibítorov korózie na účinnosť ochrany kovových materiálov / The impact of corrosion inhibitors on the effectiveness of metallic materials corrosion protection . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (2), 56–60.

Citace (ISO): Cervová, J.; Hagarová, M. Vplyv inhibítorov korózie na účinnosť ochrany kovových materiálov / The impact of corrosion inhibitors on the effectiveness of metallic materials corrosion protection . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 2, p. 56–60.

Práca sa zaoberá štúdiom vplyvu inhibítorov korózie na účinnosť ochrany kovových materiálov v chladiacej vode. Vzorky, vo forme koróznych kupónov, boli umiestnené v otvorenom cirkulačnom systéme chladiacej vody po dobu 1 mesiaca. Po expozícii bol dokumentovaný povrch vzoriek s koróznymi splodinami a po ich odstránení. Rýchlosť korózie v prostredí chladiacej vody bez použitia a s použitím inhibítora bola stanovená meraním úbytkov hmotnosti kovových materiálov a výpočtom koróznej rýchlosti. Na základe týchto výstupov bolo možné stanoviť najvhodnejší inhibítor na koróznu ochranu testovaných kovových materiálov. Zároveň je však veľmi dôležité poznať kvalitu prídavnej a chladiacej vody, a to z toho dôvodu, že účinnosť inhibítora je vyššia pri jej vhodnom chemickom zložení. Účinnosť aplikovaných inhibítorov sa prejavila rôzne, a to v závislosti od druhu materiálu: dostatočne kvalitné boli inhibítory na báze zinočnatých solí a fosfonátov s prídavkom tolyltriazolu, čo sa prejavilo na vzorkách z medi a mosadze. Na druhej strane, najmenej vhodný bol inhibítor na báze polymérov a fosfonátov pre uhlíkovú oceľ. Účinnosť inhibítorov bola analyzovaná v porovnaní s neupravenovu vodou.

The study deals with the impact of corrosion inhibitors on the effectiveness of corrosion protection of metallic materials in cooling water. Specimens in a form of corrosion coupons were placed in an open recirculating cooling system for a period of 1 month. After the exposure, the surface of specimens was documented with and after the removal of corrosion products. The corrosion rate in the cooling water environment with and without inhibitor was determined by measurement of the weight loss of metallic materials and by calculation. These outputs helped identify the most suitable inhibitor for corrosion protection of tested metallic materials. At the same time, it is inevitable to know the quality of additional and cooling water, since the inhibitor’s effectiveness is higher in an appropriate chemical composition. The effectiveness of applied inhibitors was manifested differently, depending on the type of material: the quality of zinc salt and phosphate based inhibitors with an addition of tolytriazol was sufficient, which showed on copper and brass specimens. On the other hand, the inhibitor based on polymers and phosphates were least suitable for carbon steel. The effectiveness of inhibitors was analysed in comparison with untreated water.

Klíčová slova: měď, mosaz, uhlíková ocel, pozinkovaná ocel, chladící voda, inhibitor koroze

Keywords: copper, brass, carbon steel, galvanized steel, cooling water, corrosion inhibitor 

Případové studie

Vysokoteplotní oxidace vysoce legované oceli / High-temperature oxidation of high-alloyed steel

Rudasová P.
2013, 57 (2), 61–63

Citace (ACS): Rudasová, P. Vysokoteplotní oxidace vysoce legované oceli / High-temperature oxidation of high-alloyed steel . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (2), 61–63.

Citace (ISO): Rudasová, P. Vysokoteplotní oxidace vysoce legované oceli / High-temperature oxidation of high-alloyed steel . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 2, p. 61–63.

Tato práce se zabývá hodnocením oxidických vrstev vytvořených na povrchu materiálu turbogenerátoru během provozu. Oxidace materiálu je jeden ze základních druhů koroze, dělí se na nízkoteplotní oxidaci do 300°C a vysokoteplotní oxidaci nad 300 °C. Vzniklý oxid na povrchu základního materiálu je tvořen několika vrstvami v závislosti na chemickém složení oceli, provozní teplotě, době expozice a pracovním prostředí. Vysokoteplotní oxidace může vést jednak ke snížení průřezu součásti, k zanášení a usazování uvolněných částic oxidických vrstev a jejich abrazivnímu působení na vnitřní povrchy součástí při jejich unášení médiem. To je pochopitelně nežádoucí jev pro provozovatele, protože dochází ke snížení životnosti i účinnosti zařízení.

The study deals with the evaluation of oxidic layers formed on the surface of turbogenerator during operation. Material oxidation is one of the basic types of corrosion, which are distinguished in low-temperature oxidation under 300°C and high-temperature oxidation above 300°C. The oxide formed on the surface of the base material consisted of several layers, depending on the chemical composition of the steel, operation temperature, time of exposure and working environment. High-temperature oxidation may lead to reduction in the cross-section of the part, clogging and deposition of released particles of oxidic layers and their abrasive impact on the internal surface of the part when drifted by the medium. Obviously, this phenomenon is undesirable for the operator, since it reduces the service life and efficiency of the equipment.

Klíčová slova: korozivzdorná ocel, vysokoteplotní oxidace, metalografie

Keywords: stainless steel, high temperature oxidation, metallography   

Informace o konferencích

Konference „Korózia úložných zariadení 2013“

2013, 57 (2)

Opět po dvou letech se v Košicích uskutečnila konference Korózia úložných zariadení. Tentokrát v novém termínu čtvrtek a pátek (23.-24.5.). Stejně jako loňská konference energetická se odehrála v prostorách Univerzitní knihovny. Během obou dnů zaznělo 13 přednášek včetně zahraničních hostů. Dr. Pourbaix přednesl příspěvek na téma zhodnocení stavu materiálu z analýz střídavého signálu.  Paní Susanna  Giovanini seznámila publikum s novou technologií nanášení PE a PP povlaků plamenným nástřikem. Osobně mě nejvíce zaujala praktická přednáška Ing. Košťála z firmy Areko o chybách v aplikaci polyuretanových povlaků. Bohužel autor v příspěvku vynechal data nejzajímavější části o hodnocení směšovacího poměru, kdy byla klasická Kjeldahlova metoda porovnávána s infračervenou spektroskopií a plynovou chromatografií s hmotnostním spektrometrem. Ve čtvrtek se odehrál společenský večer v krásném prostředí vinného sklípku pana Ostrožoviče v tokajské oblasti. Po kachních hodech (kdy jsme měli možnost porovnat maso z domácího chovu, s tím co běžně známe ze supermarketů) pokračoval večer degustací vín z domácího vinařského portfolia, doprovázený vtipným komentářem. Celou konferenci provázela příjemná atmosféra, která se doufám bude za dva roky opakovat. Organizátorům hodně zdaru.

Jan Stoulil

Informace o konferencích

22. ročník konference Metal 2013

2013, 57 (2)

Hotel Voroněž I, nacházející se v těsné blízkosti brněnského výstaviště, přivítal ve dnech 15. - 17. května účastníky již 22. ročníku mezinárodní konference metalurgie a materiálů Metal 2013. Tradice mezinárodních metalurgických konferencí a veletrhů METAL, které se každoročně konají v květnu, byla založena v roce 1992. Konferenci pořádá ostravská společnost TANGER, spol. s r.o. za spolupráce partnerů - VŠB Technická univerzita Ostrava, ČSNMT a dalších.

Z celkového počtu 459 přihlášených účastníků se zúčastnilo 382 osob z 26 států: 246 účastníků z České republiky, 48 z Polska, 29 ze Slovenska, 14 z Rumunska, 6 z Alžíru, 5 z Ruska, dále pak z USA, Koreje či Thajska. Bylo předneseno 182 přednášek, které byly tematicky rozděleny do několika sekcí (Pokroková výroba železa a oceli, Tváření kovů, Výrobky z oceli a jejich vlastnosti, Moderní trendy v povrchovém inženýrství, Neželezné kovy a slitiny a Ekonomika a řízení metalurgické výroby). Svou činnost zde prezentovalo 7 vystavovatelů a sponzorů: ŽĎAS a.s., Linde Gas a.s., RMTVC, Česká společnost pro nové materiály a technologie, MIKRO, spol. s r.o., MSV - Veletrhy Brno, a.s., MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o.

V posterové sekci se zúčastnilo 167 autorů v odpovídajícím poměru k počtu referátů v jednotlivých sekcích. Organizátor konference, firma TANGER spol. s r.o., pak na základě hodnocení garantů symposií vyhlásila 5 čestných uznání a další 3 vítěze ceny o nejlepší poster, oceněné věcnými dary.

Na čtvrteční odpoledne byl pro účastníky naplánován příjemný doprovodný program, zahrnující výlet parníkem po Brněnské přehradě, návštěvu Pavilonu Anthropos, Technického muzea nebo Hvězdárny a planetária Brno. Vzhledem k pěknému slunečnému počasí byl o výlet parníkem velký zájem. Zajímavá byla díky poutavému výkladu průvodce i návštěva Pavilonu Anthropos, který je umístěn uprostřed zeleně nedaleko areálu výstaviště. Prakticky nikdo neodolal pořízení fotografie realisticky ztvárněného modelu mamuta, který je hlavní atrakcí tohoto muzea.

Ideální příležitostí k navazování pracovních i přátelských vztahů byly dva společenské večery. První, neformální Beer party, se konala ve středu v nedaleké restauraci Moravská chalupa, kde mohli účastníci konference ochutnat nabídku regionálního piva i vína společně s kouskem selete na rožni. Vrcholem celého konferenčního programu byl bezesporu druhý společenský večer, uspořádaný v sálech hotelu Voroněž I. K poslechu a posléze i k tanci zahrála cimbálovka, příznivci gastronomie mohli ochutnat vynikající červené a bílé víno místního vinaře a vybrat si z nepřeberné nabídky slaných i sladkých pochoutek.

Další ročník, tentokrát již 23. v pořadí, se opět uskuteční v prostorách hotelu Voroněž I ve dnech 21.-23. května 2014.

Milena Voděrová

Informace o konferencích

Workshop „Ochrana mincí a medailí v muzejních sbírkách“

2013, 57 (2)

Pracovní skupina kovy Komise Konzervátorů-restaurátorů při Asociaci muzeí a galerií ČR uspořádala již poněkolikáté v řadě v jarním termínu zajímavý workshop, tentokrát na téma ochrany mincí a medailí. Workshop technicky zajišťuje Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (TMB), kde se akce rovněž odehrává. Letos se účastníci v TMB sešli 30. května. Hned úvodní přednáška Ing. Perlíka vyvolala bouřlivou diskuzi na možnost přítomnosti bromidů ve vrstvě korozních produktů mincí. Na dvě strany jedné mince při restaurování mincí upozornili dvě přednášky pana Sládka z Muzea v Rychnově nad Kněžnou a pracovníka Národního Muzea (NM) a Archeologického ústavu AV ČR Dr. Militkého. Ten z pohledu numismatiků hájil přístup rychlého očištění a konzervace velkých souborů mincí, aby bylo možné provést ocenění nálezu a vyplatit rychle nálezné hledačům pokladů. V rámci tohoto přístupu je možné omezit rozprodávání velkých souborů mincí („pokladů“) do soukromých sbírek. Opačný názor na potřebu řádného konzervátorského postupu pak hájil zejména Ing. Josef z NM. Mgr. Mazík (TMB) uvedl přednášku na téma konzervace stříbrných mincí s využitím elektrochemických metod čištění. Pan Fořt z NM seznámil přítomné s možnostmi konzervování historických kopií mincí. Neméně zajímavá byla poslední přednáška na možnosti rozlišení falzifikátů Dr. Richtery (VUT Brno). Obecně se po všech přednáškách hojně diskutovalo a akce tak přinesla, dle mého názoru, spoustu nových informací všem zúčastněným. Na shledanou za rok při dalším zajímavém workshopu.

Jan Stoulil

Informace o konferencích

19. konference žárového zinkování - 2.-4.10.2013, Špindlerův Mlýn

2013, 57 (2)

Asociace českých a slovenských zinkoven (AČSZ), se neustále snaží zvyšovat kvalitu své konference a pokaždé připravit svým účastníkům zajímavý odborný i doprovodný program v atraktivním prostředí mezi příjemnými společníky. Atraktivním prostředím letošní konference žárového zinkování budou Krkonoše, Špindlerův Mlýn, hotel Harmony Club (www.harmonyclub.cz). Několik přednášejících již svou přednášku nabídlo, další jsou oslovování a příjemným společníkem může být každý z Vás! Pro exkurzi byla letos vybrána sklárna a pivovar Novosad & Syn v Harrachově (www.sklarnaharrachov.cz). Generálním partnerem konference bude společnost Wiegel CZ žárové zinkování s.r.o., závod Hradec Králové (www.wiegel.cz). Kromě konference a nabízené exkurze do sklárny se podařilo domluvit i exkurzi do podzemí hotelu. Objekt hotelu byl za minulého režimu navržen Vojenskou sekcí Státní plánovací komise jako „pracoviště vlády za branné pohotovosti státu“. Čtyři podzemní patra sahají až do hloubky bezmála šestnácti metrů a mezi sebou jsou oddělena místy až třímetrovou vrstvou betonu. Jde totiž o kompletně vybavený a soběstačný protiatomový kryt, v němž nechybí prostory pro vojenskou nemocnici, operační sály, podzemní heliport... Prohlídka je pro účastníky konference zdarma

Věříme, že Vás odborný program konference zaujme, přístup pořadatelů a okolní horské prostředí Vám dovolí zapomenout na každodenní pracovní povinnosti a budete se na konference žárového zinkování, pořádané Asociací českých a slovenských zinkoven, rádi vracet! Srdečně se těšíme na setkání s Vámi v průběhu konání 19. konference žárového zinkování 2013 ve Špindlerově Mlýně.

www.acsz.cz

Petr Strzyz

Informace o konferencích

Konference konzervátorů-restaurátorů, 10. - 12. 9. 2013, Hodonín

2013, 57 (2)

www.konference-konzervatoru-restauratoru.cz

Informace o konferencích

STEELSIM, 10.-12.9.2013, Ostrava

2013, 57 (2)

www.steelsim2013.cz

Informace o konferencích

Konference AKI „Koroze a protikorozní ochrana kovů“, 15.-17.10.2013, Přelouč

2013, 57 (2)
 
Informace o konferencích

Povrchové inžinierstvo, 17.-18.10.2013, Vysoké Tatry

2013, 57 (2)
 
Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy v 1. čtvrtletí 2013

2013, 57 (2)

Náš seriál o technických normách dospěl k dalšímu kalendářnímu roku. V období od ledna do března 2013 bylo ve sledovaném oboru vydáno celkem jedenáct českých technických norem, z toho devět přejímá příslušné evropské nebo mezinárodní normy překladem, jedna převzetím originálu a jedna oznámením ve Věstníku ÚNMZ. Do tohoto počtu je zahrnuta i jedna norma, o které jsme psali už v předchozím dílu.

Největší počet vydaných norem se jako obvykle týká nátěrů. S novou ČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů jsme vás již seznámili minule, zde tedy zbývá jen připomenout její vydání. Tato norma se týká všech zkoušek nátěrů, jejichž výsledky se alespoň zčásti hodnotí vizuálně (což je opravdu značné množství).

V tomto období byla vydána i trojice norem pojednávajících o zkouškách zasychání nátěrů. Jsou to ČSN EN ISO 9117-4 (67 3057) Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 4: Metoda s použitím mechanického záznamu průběhu zasychání, ČSN EN ISO 9117-5 (67 3057) Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 5: Modifikovaná Bandowova-Wolffova metoda a ČSN EN ISO 9117-6 (67 3057) Nátěrové hmoty – Zkoušky zasychání – Část 6: Zkouška zasychání do stavu bez otisku. Tím se počet dosud vydaných norem z této řady zdvojnásobil.

Část 4 popisuje metodu, při které se na čerstvě natřený vzorek spustí jehla, která se pak lineárním nebo rotačním pohybem konstantní rychlostí posouvá po nátěru, který mezitím postupně zasychá. Podle změn charakteru stopy se pak vyhodnocuje, jak probíhalo zasychání nátěru (vzdálenosti se pomocí rychlosti pohybu jehly přepočtou na dobu zasychání). Oba typy přístrojů jsou komerčně dostupné. Výhodou je, že celý průběh zasychání je zdokumentován na jednom vzorku a zkouška navíc může probíhat automaticky.

Pro toho, kdo se někdy setkal se starou ČSN 67 3052 z roku 1980, nebude část 5 ničím novým. Jde o stejnou sedmistupňovou klasifikaci stupně zasychání a rovněž použitá závaží jsou stejná. Podobnost jistě není čistě náhodná – vedoucí projektu v rámci ISO byla z Německa a autorem normy RVHP, která byla převzata zmíněnou ČSN, byla pro změnu delegace NDR. Rozdíl mezi oběma normami je především v tom, že podle dřívější ČSN se nátěrová hmota nanášela na skleněné desky, ale podle nové normy se k přípravě zkušebních vzorků používají ocelové plechy o tloušťce 0,5 až 2 mm. Tato norma se, z praktického hlediska více hodí do provozů než do laboratoře a slouží k rychlé orientaci v zasychání nátěrových hmot.

Část 6 je v podstatě přečíslováním bývalé ISO 3678, která byla tehdy převzata jako ČSN EN ISO 3678 (67 3056).

Další soubor norem vydaných v 1. čtvrtletí se týká působení kapalin na nátěry. Sem patří ČSN EN ISO 2812-1 (67 3099) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 1: Ponor do jiných kapalin než vody, ČSN EN ISO 2812-2 (67 3099) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 2: Ponor do vody, ČSN EN ISO 2812-3 (67 3099) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 3: Metoda s použitím savého materiálu a ČSN EN ISO 2812-4 (67 3099) Nátěrové hmoty – Stanovení odolnosti proti kapalinám – Část 4: Kapkové metody. U části 3 jde o revizi již existující normy, jejího vydání se podařilo využít k dodatečnému překladu částí 1, 2 a 4, které byly již dříve převzaty oznámením ve Věstníku ÚNMZ. Nyní je tedy celá čtveřice k dispozici v češtině a jako anglický originál zůstala jen méně používaná část 5 (Metoda s použitím teplotního gradientu).

Dodatečným překladem je i ČSN EN ISO 7783 (67 3093) Nátěrové hmoty – Stanovení propustnosti pro vodní páru – Misková metoda. Příslušná evropská norma byla původně zavedena v červnu 2012 převzetím originálu, na žádost technické veřejnosti však byla dodatečně převzata překladem.

Poslední v tomto období vydanou normou týkající se nátěrů je ČSN EN ISO 13632 (67 0575) Pojiva pro nátěrové hmoty – Pryskyřice – Vzorkování a příprava vzorků pro měření barevného odstínu. Tato norma přejímá příslušnou EN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, je tedy k dispozici jen v angličtině.

Přehlídku vydaných norem uzavíráme ČSN ISO 17752 (03 8213) Koroze kovů a slitin – Postup stanovení a odhadu rychlostí úniku iontů (runoff) kovů z materiálů v důsledku atmosférické koroze. Touto normou se zavádí mezinárodní norma převzetím originálu, výtisk ČSN tedy obsahuje kromě anglického originálu i anotaci obsahu, národní předmluvu v obvyklém rozsahu a národní přílohu s překladem úvodu, předmětu normy a názvů kapitol a příloh mezinárodní normy. Norma ISO byla vypracována v rámci pracovní skupiny ISO/TC 156/WG 4, jejíž sekretariát zajišťuje SVÚOM, a navazuje na nedávno vydanou čtveřici norem ČSN EN ISO 9223 až 9226.

Pod pojmem přechod kovů do okolního prostředí – runoff – se rozumí celkové množství kovů, které z vrstvy korozních produktů přejde oplachem, srážkami a erozí větrem do bezprostředního okolí objektu, tj. především do vody a půdy. Rychlost přechodu kovu do okolního prostředí je stejně jako rychlost koroze daná typem kovu, dobou expozice a environmentálními podmínkami dané lokality (teplotně-vlhkostní komplex, znečištění ovzduší, atd.). Kovy, které mohou přecházet do okolního prostředí korozí volně exponovaných ploch na budovách a jiných stavebních objektech, jsou používány jako střešní krytiny, klempířské prvky apod. (olovo, měď, zinek, železo, hliník, titan, cín). Řada kovů se kumuluje ve vodách, půdě a následně i v živých organismech po desítky let a představují riziko z environmentálního hlediska. Z hlediska četnosti použití jednotlivých materiálů se tato problematika nejčastěji týká zinku a mědi.

Na množství runoff má vliv orientace a sklon korodující plochy. Nejvyšší úbytky byly zjištěny pro plochy orientované na návětrnou stranu se sklonem 20 – 45°. Množství kovových iontů, které přejde do prostředí, je ovlivněno i množstvím a intenzitou srážek. Např. ve Stockholmu bylo stanoveno, že se koncentrace měděných iontů v oplachové dešťové vodě pohybuje od 1 až do 14 mg/l (nejčastěji 3 mg/l).

Informace o vydání nových ČSN jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). Podrobnější informace o jednotlivých normách z oboru koroze a ochrany proti korozi mohou případní zájemci získat v Centru technické normalizace SVÚOM, s.r.o. (www.svuom.cz), popř. u zpracovatele příslušné normy.

Pavel Dušek