Bulletin AKI

Obálka

Obálka

AKI
2013, 57 (1)
 
Výzkumné články

Efektívny korózny monitoring/Effective corrosion monitoring

Halama M., Zhu Y., Ries R.
2013, 57 (1), 1–3

Citace (ACS): Halama, M.; Zhu, Y.; Ries, R. Efektívny korózny monitoring/Effective corrosion monitoring. Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (1), 1–3.

Citace (ISO): Halama, M.; Zhu, Y.; Ries, R. Efektívny korózny monitoring/Effective corrosion monitoring. Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 1, p. 1–3.

Práca sa zaoberá špeciálnym usporiadaním elektrochemického šumu, ktorá dovoľuje nedeštrukčnú kvantifikáciu koróznej aktivity zinkových povlakov. Štatistické výpočty nameraných dát a softvérová úprava bola navrhnutá pre efektívne priemyselné aplikácie korózneho monitoringu, hlavne v teréne. Metóda je schopná detekovať 5 stavov koróznej aktivity na zinkových povlakoch. Momentálne prebieha verifikácia techniky na ďalších povlakovaných materiáloch.  

This work presents a special configuration of electrochemical noise analysis technique allowing non-destructive quantification of corrosion activity on zinc-based coatings. The statistical treatment of measured data and software modification is proposed for effective industrial applications of corrosion monitoring, especially on site. Finally, the method is able to detect up to 5 levels of corrosion activities on zinc surfaces. Nowadays, the technique is being verified for other coating materials.

Klíčová slova: elektrochemický šum, žárově zinkovaná ocel, monitoring

Keywords: electrochemical noise, galvanised steel, monitoring

Výzkumné články

Korozní vlastnosti DLC vrstev legovaných zirkoniem/ Corrosion properties of DLC layers alloyed with zirconium

Joska L., Fojt J., Moravec H.
2013, 57 (1), 4–8

Citace (ACS): Joska, L.; Fojt, J.; Moravec, H. Korozní vlastnosti DLC vrstev legovaných zirkoniem/ Corrosion properties of DLC layers alloyed with zirconium. Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (1), 4–8.

Citace (ISO): Joska, L.; Fojt, J.; Moravec, H. Korozní vlastnosti DLC vrstev legovaných zirkoniem/ Corrosion properties of DLC layers alloyed with zirconium. Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 1, p. 4–8.

Různé formy uhlíkových DLC (diamond-like carbon) vrstev jsou v průmyslových aplikacích široce používány, existuje i řada potenciálních možností jejich aplikace v biomateriálové oblasti. DLC vrstvy jsou bioinertní. Předpokládá se, že legováním bioaktivními kovy (Ti, Zr atd.) by mohla být dosažena určitá úroveň bioaktivity. V práci byl studován vliv legování DLC vrstev zirkoniem na korozní vlastnosti povlakovaných systémů a na interakci se simulovanou tělní tekutinou. Měření probíhala ve fyziologickém roztoku (neupravené pH, pH=4,2, pH=4,2+200 ppm F) a simulované tělní tekutině. Složení povrchu bylo hodnoceno fotoelektronovou spektroskopií (XPS), elektrochemická odezva elektrochemickou impedanční spektroskopií (EIS). Koncentrace zirkonia byla na povrchu vrstev 7,4 % at., kov byl v oxidované formě. Korozní odezva legovaných vrstev se výrazně lišila od nelegovaného DLC, chování odpovídalo spíše zirkoniu. Systémy vykazovaly v solných roztocích vysokou korozní odolnost, přítomnost fluoridových iontů však vrstvy destabilizovala. Po expozici simulované tělní tekutině došlo na základě XPS měření k mírnému nárůstu koncentrace Ca-P na povrchu legovaných vzorků oproti nelegovaným. Tuto skutečnost potvrdila i EIS měření. Za normálních podmínek a též v případě sníženého pH prostředí (např. vlivem zánětu) jsou DLC vrstvy legované zirkoniem vysoce korozně odolné. Výsledky naznačují, že legováním došlo i ke změně z hlediska bioaktivity. Potvrzení této skutečnosti vyžaduje další měření. 

Various forms of diamond-like carbon layers have been widely used in industrial applications and there are numerous potential opportunities of their utilisation in biomaterial applications. The DLC  layers are bio-inert. It is assumed that a certain level of bioactivity could be achieved by alloying with bioactive metals (Ti, Zr, etc.). The paper studied the impact of DLC layers alloying with zirconium on corrosion properties of coated systems and on the interaction with a simulated body fluid. The tests were performed in a physiological solution (untreated pH, pH=4.2, pH=4.2+200 ppm F) and simulated body fluid. Composition of the surface was assessed by photoelectron spectroscopy (XPS), the electrochemical response was evaluated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). The concentration of zirconium was 7.4 % at. on the surface of the layers and the metal was in an oxidised form. Corrosion response of alloyed layers differed significantly from that of the unalloyed DLC, the behaviour of which corresponded more to zirconium. The systems showed high corrosion resistance in saline solutions, however, the presence of fluoride ions destabilised the layers. After the exposure to the simulated body fluid, XPS tests indicated a slight increase of Ca-P concentration on the surface of alloyed specimens compared to the unalloyed specimens. This result was confirmed by EIS tests. DLC layers alloyed with zirconium are highly resistant to corrosion under ambient conditions and in the environment with lowered pH (as a result of inflammation). The results imply that alloying lead to changes in terms of bioactivity. Further testing is required to confirm these results.

Klíčová slova: DLC povlak, titanová slitina, XPS, EIS

Keywords: DLC coating, titanium alloy, XPS, EIS

Výzkumné články

Vliv barvení železo-galovým komplexem na degradaci lněné tkaniny/ The impact of dying by iron gall complex on the degradation of linen fabric

Bílková L., Škrdlantová M.
2013, 57 (1), 9–15

Citace (ACS): Bílková, L.; Škrdlantová, M. Vliv barvení železo-galovým komplexem na degradaci lněné tkaniny/ The impact of dying by iron gall complex on the degradation of linen fabric. Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (1), 9–15.

Citace (ISO): Bílková, L.; Škrdlantová, M. Vliv barvení železo-galovým komplexem na degradaci lněné tkaniny/ The impact of dying by iron gall complex on the degradation of linen fabric. Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 1, p. 9–15.

Cílem této práce bylo zjistit vliv železnatého mořidla, duběnkového barviva a barvicího procesu na degradaci lněné textilie. Stejně jako konzervátoři papíru řeší problém korozivního působení železo-galových inkoustů na papír, tak i v případě textilií barvených hnědě a černě se lze setkat s podobným problémem. Příčinou jsou stejné výchozí suroviny pro barvení a přípravu inkoustů (zelená skalice (FeSO4.7H2O) a jako zdroj tříslovin duběnky a kůry stromů) a stejná základní stavební složka papíru a textilií rostlinného původu (celulóza). Narozdíl od inkoustem popsaných papírů jsou však barvené textilie v průběhu barvení mnohokrát vypírány vodou a tak látky spojené se vznikem železo-galového barevného komplexu, které mohou ovlivňovat degradaci celulózového nosiče, mohou být dostatečně odstraněny. Právě proces několikanásobného praní barvených textilií může být důvodem, proč i některé černě a hnědě barvené textilie jsou stále v dobrém stavu ve srovnání s papíry popsanými železo-galovým inkoustem. Přesto se uvádí, že černě a hnědě obarvené textilie jsou často ve špatném stavu. Míra poškození textilního materiálu byla stanovena měřením průměrného polymeračního stupně celulózy, čísla mědi celulózy, rozpustnosti v alkalické vyvářce a měřením hodnoty pH vodného výluhu. Výsledky ukazují, že navzdory několikanásobnému vypírání vodou v průběhu barvení nebyly z textilie zcela odstraněny látky urychlující její degradaci. Negativní vliv iontů železa (mořidla) byl částečně redukován po jejich komplexaci s barvivem.

The aim of this study was to identify the impact of ferrous pickle, iron gall ink and the dying process on the degradation of linen fabric. Similarly to paper conservators dealing with the problem of corrosive impact of iron gall ink on paper, an analogous issue is being handled for fabric dyed black or brown. It is caused by the same materials used for dying and making of ink (melanterite (FeSO4.7H2O) and oak galls and tree bark as a source of tannin) and the same building element of paper and fabric of a vegetable origin (cellulose). In contrast to papers written on with ink, dyed fabric was rinsed in water many times during the dying process, therefore the substances associated with the formation of iron gall complex that may affect degradation of the cellulose bearer could be sufficiently washed away. And it is the process of dyed fabric multiple rinsing that may be the reason of why black and brown dyed fabric is still in good shape compared to papers written on with iron gall ink. In spite of that it is reported that black and brown dyed fabric is often in a bad shape. The damage of fabric was determined by measuring an average polymerization degree of cellulose, cellulose copper number, solubility in alkaline scour and pH of the aqueous extract. The results indicate that despite having been rinsed in water several times during the dying process, the fabric still contained substances accelerating degradation. The negative impact of iron ions (pickle) was partly eliminated after their complexation with the dye.

Klíčová slova: železo-galový komplex, barvení, lněná tkanina

Keywords: iron-gallic complex, dying, linen fabric

Normy/Standards: ČSN 80 0811, ČSN EN 1413

Technologické zajímavosti a články z praxe

Využití zinksilikátových nátěrů při restaurování povrchu železných kovů/ The use of zinc-silicate coats in restoration of a surface of iron metal

Denk K., Szelag P.
2013, 57 (1), 16–24

Citace (ACS): Denk, K.; Szelag, P. Využití zinksilikátových nátěrů při restaurování povrchu železných kovů/ The use of zinc-silicate coats in restoration of a surface of iron metal. Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (1), 16–24.

Citace (ISO): Denk, K.; Szelag, P. Využití zinksilikátových nátěrů při restaurování povrchu železných kovů/ The use of zinc-silicate coats in restoration of a surface of iron metal. Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 1, p. 16–24.

V úvodu je konstatována problematika protikorozní ochrany zkorodovaných konstrukcí a konstrukčních prvků ze železných kovů mechanicky očištěných na stupeň St2/St3, které z různých důvodů nelze pod nátěry tryskat. Je diskutován negativní vliv kumulace rozpustných solí ve rzi na vznik osmotických puchýřů a životnost ochranných nátěrů, ať už vzniklých depozicí na zkorodovaném povrchu před jejich nanesením (většinou chloridů) či průnikem plynných kyselých složek atmosféry (SO2) skrz již zhotovené nátěry, což je dále zdrojem vzniku rozpustného síranu železnatého v tzv. síranových hnízdech. Dále je zmíněno dosud publikované využití  sol-gel techniky k přípravě předhydrolyzovaného ethylsilikátu  pro stabilizaci amorfní rzi a zamezení šíření síranových hnízd a také využití zinksilikátových nátěrů. Byla potvrzena celkově velmi dobrá ochranná účinnost i vysoká odolnost proti vzniku osmotických puchýřů jednoho modelového organicky modifikovaného zinksilikátového nátěru (dále OMZSN) s vysokým obsahem kovového zinku na silně zkorodované nelegované konstrukční oceli v kondenzační zkoušce bez korozních stimulátorů a v neutrální solné mlze, obě v délce trvání 1440 hod a uvedeny předpokládané důvody tohoto chování vyplývající z odlišného charakteru anorganického pojiva na bázi gelu kyseliny křemičité v porovnání s pojivy organických povlaků. Nakonec zmíněna možnost využití organicky modifikovaných zinksilikátových nátěrových systémů (základní vrstva s vysokým obsahem kovového zinku + vrchní vrstva v požadovaném barevném odstínu a sníženým obsahem zinku) k obnovení původního vzhledu kovářských a litinových konstrukčních prvků památkových objektů a historických artefaktů a uvedeny příklady praktických aplikací.

The introduction summarizes the issues of corrosion protection of corroded structures and structural items from iron metals mechanically cleaned to St2/St3 grade, which from various reasons cannot be shot blasted before coating. The paper discusses the negative impact of soluble salts (mostly chlorides) cumulated in rust on formation of osmotic blisters and the service-life of protective coats, regardless of whether they formed on a corroded surface before coating or as a result of gaseous acidic atmosphere elements (SO2) penetration through the applied coats, which further acts as a source of formation of soluble ferrous sulphate in a form of sulphate nests. Further on, the paper refers to the earlier published utilisation of the sol gel technique for preparation of pre-hydrolysed ethylsilicate used for stabilisation of amorphous rust, avoidance of propagation of sulphate nests and making of zinc silicate coats. Condensation tests performed without any corrosion stimulators and in a neutral saline mist, both lasting 1440 hours, proved a generally very good protective effect and high resistance to osmotic blisters for a model organically modified zinc-silicate coat (hereinafter as OMZSC) with a high content of metallic zinc on a strongly corroded unalloyed structure steel. Further on, the study describes the reasons of this behaviour given by a character of the silica sol-based inorganic binder that differs from the organic coat binders. In the end, the paper mentions the possibility of using the organically modified zinc-silicate coating systems (the base layer with a high content of metallic zinc + the top layer with the required pigmentation and reduced content of metallic zinc) to restore the original appearance of forged and cast iron structure components of historical artefacts, and it presents examples of practical applications.

Klíčová slova: konzervování, železo, zinksilikátový nátěr

Keywords: preservation, iron, zinc-silicate paint   

Normy/Standards: ČSN EN ISO 12944, ČSN EN ISO 8501-1, ČSN 038131, ČSN EN ISO 9227, ČSN EN ISO 2409, ČSN EN ISO 4624, ASTM D610-85, ČSN EN ISO 4628-2

Technologické zajímavosti a články z praxe

Evaluation of Corrosion of Long-term Exposed Aluminium Conductor / Hodnocení korozního napadení hliníkových vodičů po dlouhodobé expozici

Kreislova K., Jaglova M., Turek L., Koukalova A.
2013, 57 (1), 25–34

Citace (ACS): Kreislova, K.; Jaglova, M.; Turek, L.; Koukalova, A. Evaluation of Corrosion of Long-term Exposed Aluminium Conductor / Hodnocení korozního napadení hliníkových vodičů po dlouhodobé expozici . Koroze a ochrana materiálů 2013, 57 (1), 25–34.

Citace (ISO): Kreislova, K.; Jaglova, M.; Turek, L.; Koukalova, A. Evaluation of Corrosion of Long-term Exposed Aluminium Conductor / Hodnocení korozního napadení hliníkových vodičů po dlouhodobé expozici . Koroze a ochrana materiálů 2013, vol. 57, no. 1, p. 25–34.

V rámci práce bylo hodnoceno korozní napadení kabelového svazku po čtyřicetileté atmosférické expozici. Hodnocený svazek byl tvořen nosným jádrem z pozinkovaného ocelového drátu a vodícími vnějšími hliníkovými dráty. Pro hodnocení byly využity techniky optické mikroskopie, elektronové mikroskopie s energiově disperzní analýzou a rentgenové difrakce. Jako korozní produkt hliníku byl identifikován téměř výhradně oxid hlinitý. Zinkový povlak ocelových drátů jádra měl průměrnou zbytkovou tloušťku 33 µm, i když lokálně byla zinková vrstva již odkorodována zcela. Životnost hliníkových drátů je limitována především rychlostí bodové koroze, která činí až 5 µm/rok.   

The goal of the study was to assess corrosion of a cable bundle after a forty-year exposure to atmosphere. The assessed bundle consisted of a galvanized steel wire carrying core and aluminium external guide wires. Optical microscopy, electron dispersive microscopy and X-ray diffraction techniques were used for the assessment. Aluminium oxide was identified to be the most prevailing aluminium corrosion product. The average residual thickness of the steel wire zinc coat was 33 μm, even though there were locations where the zinc coat corroded through totally. Service life of aluminium wires is limited predominantly by the pitting corrosion rate, which reached 5 µm/year.

Keywords: atmosphere, high voltage conductor, galvanised steel, aluminium alloy   

Klíčová slova: atmosféra, vodič vysokého napětí, žárově zinovaná ocel, hliníková slitina

Standards/Normy: EN ISO 9224, EN ISO 1463, EN ISO 1460

Informace o konferencích

46.Celostátní aktiv galvanizérů

2013, 57 (1)

Tuzemská konference Celostátní aktiv galvanizérů je každoročně na pořádu první únorové úterý v Jihlavě. Nejinak tomu bylo i v letošním roce 2013, kdy se v Kraji Vysočina konal již čtyřicátý šestý ročník. Tradičním poutním místem všech povrchářů je hotel Gustav Mahler, situovaný poblíž jihlavského Masarykova náměstí.

 Jihlava v tomto čase uvítala návštěvníky nezvykle vlídným počasím, tedy bez prudkých větrných poryvů, nadmíry sněhu a především zlověstných zledovatělých chodníků. Nepřítomnost nebezpečně kluzkých cest a schodů mně přišla náramně vhod, protože tento ročník konference jsem byl ubytován v penzionu Willa, přímo na jihlavském náměstí. Sice nenápadný, ale poklidnou rodinou atmosférou prostoupený penzion se, podle mého názoru, stal důstojným zástupcem konferenčního hotelu, který byl letos již plně obsazen prezentujícími autory.

46. ročník Celostátního aktivu galvanizérů přivítal 165 osob zastupujících 78 institucí. Z významných firem z pohledu povrchových úprav byly zastoupeny již tradičně MacDermid, Enthone, Pragochema a mnohé další. Tyto společnosti prezentovaly své služby a výrobky  ve 27 výstavních  stáncích v klášterní části hotelu. Výstavu firem přijeli podpořit i zástupci dvou odborných časopisů: TriboTechnika a Strojárstvo/Strojírenství. Akademickou sféru reprezentovala Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze a Fakulta strojní jak z VŠB-TU Ostrava, tak z ČVUT Praha. Podle vzoru Asociace korozních inženýrů se rovněž výbor ČSPÚ rozhodl pro letošní rok na své „domovské“ konferenci otevřít posterovou sekci. Snaha o zvýšení zájmu studentů a nabídka možnosti prezentace jejich výzkumu v oblasti povrchových úprav se však setkala pouze s rozpačitou odezvou. Výsledkem byl pouze skromný počet vyvěšených posterů. Členové výboru ale doufají, že účast studentů studujících nejen v doktorských, ale i v magisterských a bakalářských příbuzných studijních programech postupně na této konferenci poroste.  

Nosné téma letošního aktivu galvanizérů určil přípravný výbor České společnosti pro povrchové úpravy: “Rozvoj povrchových úprav po roce 2012“. Úterního úvodního slova se před blokem dopoledních přednášek ujal sám prezident České společnosti pro povrchové úpravy Ladislav Obr a následně k organizačním věcem promluvila tajemnice společnosti paní Drahomíra Mayerová. Úvodní slovo při zahájení převzal také 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný a náměstek jihlavského primátora Petr Pospíchal, kteří jednohlasně poděkovali společnosti za volbu místa konání konference v jejich krajském městě a pozvali všechny účastníky konference na návštěvu mnohých zajímavých míst v kraji.

Mezi poutavé příspěvky patřila například přednáška pana Petra Szelaga (Pragochema, Praha): ,,Specifikace odmašťovacích lázní čištěných mikrofiltrací“, pana Miroslava Valeše (VZLÚ, Praha): „Kompozitní povlak zinek-teflon“ a v neposlední řadě paní Kateřiny Kreislové (SVÚOM, Praha): „Defekty v přilnavosti elektrolytických povlaků“ a samozřejmě mnohé další. Osobním přínosem pro mne bylo vyslechnutí přednášky pana Josefa Trčky (VOP CZ s.p. Brno) na téma: „Difúze železa do elektrolyticky vyloučených zinkových povlaků“. Pro provozovatele galvanoven byla jistě podnětná přednáška pana Jindřicha Kuběny: “Co je třeba hlídat k dosažení optimální kvality vypouštěné odpadní vody“. 

Zároveň byli na tomto ročníku aktivu galvanizérů morálně oceněni odborníci za celoživotní přínos do oblasti povrchových úprav. V letošním roce si pamětní medaili z Jihlavy odvezli pan Viktor Kreibich, (ČVUT FS, Praha), Miroslav Mohyla (VŠB-TU Ostrava) a Pavel Nejedlý (GES s.r.o. Praha).

V závěru prvního konferenčního dne nejen ústy paní Hana Marková (ABF a.s. Praha) bych chtěl všechny čtenáře pravidelníku Koroze a ochrana materiálu pozvat na 7. mezinárodní veletrh povrchových úprav a finálních technologií FOR SURFACE, který se bude konat  23.-25. 4. 2013. Odborným garantem veletrhu je mimo jiné Asociace korozních inženýrů a Česká společnost pro povrchové úpravy. Obě významné sdružující organizace budou sdílet společný stánek.

Večer po prvním přednáškovém dni byl opět věnován především odborným diskuzím nad dobrým jídlem a sklenkou kvalitního moravského vína ze sklípků tamních vinařů. Studenti i jejich vedoucí z řad akademických pracovníků si zde nyní v ryze přátelském duchu vyměňovali poznatky s technologickými pracovníky z praxe a dlouze diskutovali možné aplikační možnosti plynoucí ze závěrů jejich výzkumných prací. V pozdních hodinách už docházelo k pestrému míšení témat hovorů a diskutováno bylo často i dění na české politické scéně. 

Druhý den přinesl další zajímavé přednášky: „Dodatečné úpravy oxidovaného hliníku“, kterou přednesl prezident Slovenské společnosti pro povrchové úpravy Ján Híveš, „Vady žárových zinkových povlaků“ od pana Vlastimila Kuklíka (Wiegel, Žebrák) a  nechyběla ani přednáška o problematice čištění odpadních vod z galvanizoven „Vodní hospodářství předúprav povrchů“ od Tomáše Fuky (Techneco, Praha). Celkový počet proběhlých odborných přednášek byl 26.

Aktiv galvanizérů byl ukončen exkurzí do Centra Excelence ÚTAM AV ČR umístěného v Telči.

Podobně jako předcházející Workshop „Protikorozní ochrana a její provázanost v průmyslu“, také 46. Celostátní aktiv galvanizérů přinesl mnoho témat k zamyšlení. Podnětnost jednotlivých prezentací šla odečíst z vášnivých diskuzí vzájemně osamocených skupin odborníků, které byly vždy ukončeny úsměvem a upřímným podáním ruky.

Slunná Jihlava se středečního odpoledne rozloučila s posledními účastníky aktivu a hotel Gustav Mahler a jeho konferenční sál se pro povrcháře tímto uzavřel. Nejpozději za rok zase na shledanou.

Petr Pokorný

Informace o konferencích

39. konference s mezinárodní účastí -Projektování a provoz povrchových úprav

2013, 57 (1)

Hned úvodem třeba poznamenat, že vliv termínu konference na počasí ve střední Evropě a v české kotlině zvláště, by určitě stál za bližší výzkum. Zatímco v minulých letech došlo ke zlomu počasí z jarního zpět na zimní vždy mezi oběma konferenčními dny, letos si počasí přispíšilo a návrat mrazu a sněhu nainscenovalo už na časné ranní hodiny prvního konferenčního dne, takže řada účastníků měla problém vůbec se včas na zahájení konference dostavit. Konference tak pravděpodobně skýtá v sobě potenciál, jak zlomit běžně uznávaný (až na několik notorických ignorantů)  trend globálního oteplování, a zřejmě tak spasit pokud ne celé lidstvo, tedy alespoň přímořské oblasti ohrožené táním polárních ledovců.

Ani další zvýšení účastnického poplatku neodradilo nikoho od návštěvy konference a tak bylo možno na zahájení dne 13. března konstatovat, že sál hotelu Pyramida je opět plnější, než tomu bylo vloni. Příjemné je zjištění, že se auditorium zase poněkud omladilo, zájem průmyslu na zvyšování kvalifikace mladých pracovníků je jistě pozitivní a doufejme, že tento trend vydrží i do budoucna.

.Na firemních prezentacích jsme měli letos možno vidět tradiční i nové firmy: ABF Praha, ACE Trade, ASIO Brno, BVV Brno, EISENMANN (SRN), EKOL Ledeč nad Sázavou, EST+ Ledeč nad Sázavou , GALATEK Ledeč nad Sázavou, FAGUS Praha, HACH LANGE Praha, IDEAL-TRADE SERVICE Brno, KAF FACILITY Mladá Boleslav, KF Novodur Ledeč nad Sázavou, KLIPTREND Praha, KOVOLAK Ledeč nad Sázavou, KS KLIMA SERVICE Dobříš, LINDE GAS Praha, MEDIA Liberec, RSBP Ostrava, STENG Praha, STROJNÍ MONTÁŽE Praha, TECHNICOAT České Budějovice, YASKAWA CZECH Rudná u Prahy, WAGNER Praha a ZOMAPLAST Přerov.

Celkem 14. mediálních partnerů se postaralo o patřičnou propagaci celé akce a právě tady lze hledat i klíč ke stále se zvyšujícímu počtu účastníků. Možná, že pro příští jubilejní ročník by bylo dobře včas zainteresovat i Českou televizi, určitě by se našlo místo v nějaké technicky zaměřené relaci. Není mnoho akcí, které mají takovou bohatou tradici a takový záběr do různých oborů strojírenství, jako právě tato konference.

V letošním předsednictvu zasedli Ing. P. Szelag za Asociaci korozních inženýrů, Ing. L. Obr za Českou společnost pro povrchové úpravy, Ing. J. Noll za Asociaci výrobců nátěrových hmot a Ing. P. Strzyž za Asociaci českých a slovenských zinkoven.

V úvodním slovu Dr. Jelínková připomněla pozoruhodnou tradici konání těchto konferencí a pozvala všechny účastníky na příští, jubilejní 40. konferenci.

Dobře volená taktika, zajišťující naplnění sálu od první přednášky, je založena na oblibě na jedné straně vysoce odborného a na druhé straně popularizujícího pojetí, s nímž prof. P. Nováka (VŠCHT Praha) dovede zaujmout posluchače. Není tajemstvím, že právě tato úvodní přednáška je jedním z důležitých momentů, kvůli nimž se lidé na konferenci těší. Ani letos nebyl nikdo zklamán. Dokonce asi všichni došli k názoru, že právě téma „Bludy, omyly a polopravdy v korozi kovů“ je pro prof. Nováka v posledních letech typické a dalo by se shrnout pod slogan „Jen blbcovi je vše naprosto jasné“. Prof. Novák v účastnících posiluje vědomí, že pochybovat je nejen správné, ale dokonce pro vzdělané lidi povinné. Heslo, které jsme kdysi mívali na stěně laboratoře u prof. Jenšovského „Žádný učený z nebe nespadl, zato pitomce jako by shazovali“ by se asi v současné době plné dobře placených nedouků a záhadologů dobře vyjímalo na nejedné budově. Prof. Novák možná řadě účastníků připomněl chvíle, kdy i oni byli nuceni bojovat s nevědomostí a laciným hledáním senzací.

Následoval první blok přednášek, který uvedl Mgr. Ferkel ze společnosti KAF Facility přednáškou o možnostech omezení smetivosti v procesech lakování. G. Hájek ze společnosti EST+ prezentoval novou řadu vzduchových stříkacích pistolí, které firma uvádí na trh právě v tomto roce. Ing. Novák ze společnosti MEDIA Liberec nám přiblížil aktuální rozvoj společnosti včetně její expanze na zahraniční trhy, konkrétně do Ruska a uvedl novinky v technologii stříkání vícekomponentních nátěrových hmot.

Tradičním přednášejícím specializovaným na legislativu je Ing. Krayzel. Tentokrát si vybral téma „Dopady nových předpisů v ochraně ovzduší na provozy povrchových úprav“. Podobně i MUDr. Trávníčková se věnovala legislativě, tentokrát v přednášce „Přehled předpisů k ochraně zdraví“. Přednášku, zaměřenou na úspory energie v procesu lakování přednesl Mgr. Reisinger mladší.

Odpolední blok přednášek zahájil Ing. Obr z ČSPÚ s přednáškou nazvanou „Vstup do technologie povrchových úprav“.  Další technologickou přednáškou navázala Ing. Banýrová a seznámila nás s prováděním technologických zkoušek a praktickými ukázkami technologií ve firmě Galatek. Výrobní program firmy Wagner prezentoval Ing. Franz. Ing. Laciný publikoval ve sborníku některé aplikace, které fa. STENG instalovala v leteckém průmyslu, konkrétně v podniku AERO Vodochody. Novou progresivní technologii čištění odpadních vod z procesů povrchových úprav kovů s použitím nanočástic železa představila Ing. Matysíková za společnosti ASIO. Ing. Náse (ČIŽP OI Praha) se věnoval problematice odpadních vod v provozech povrchových úprav. Možnosti robotizace procesů v lakovnách s využitím robotů fy. YASKAWA Czech uvedla ve své přednášce Ing. Mironovová. S výsledky výzkumu SVÚOM zaměřenými na vady nátěrů z hlediska jejich příčin a hodnocení nás seznámila Ing. Geiplová . Do oblasti mechanických předúprav z hlediska technologie a praxe zamířila ve své přednášce doc. Brezinová z TÚ Košice.

Druhý konferenční den za předsednictví Ing. Strzyže a Ing. Szelaga zahájil Ing. Brejcha (LETOV letecká výroba) s přednáškou „Trendy v povrchové úpravě kovových dílů v letecké výrobě“ a provedl tak i úvod k odpolední exkurzi, směřující právě do tohoto letňanského závodu. Ing. Szelag (Asociace korozních inženýrů) nám ukázal možnosti použití zinksilikátových nátěrů v oblasti restaurování památek. Téma restaurování zaznělo i v přednášce Ing. Stoulil (VŠCHT Praha), který se věnoval hodnocení permeability akrylátových povlaků. Technologii CRYOCLEAN snow používanou v lakovnách plastů nám prezentoval Ing. Borek ze společnosti LINDE GAS. Požadavky na výběr osobních pracovních ochranných oděvů se zabývala Ing. Böswartová z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Ing. Strzyž zastupující na konferenci Asociaci českých a slovenských zinkoven uvedl projekty žárově zinkovaných konstrukcí oceněných cenami v rámci soutěže International Galvanizing Awards 2012.

Přednášky druhé konferenčního dne uzavřely ty, které se věnovaly bezpečnosti práce v lakovnách, a to přednáška Ing. Kratochvíla (KRASO) o výbuších hořlavých plynů, par a prachů v lakovnách a přednáška Ing. Svobody (Strojírenský zkušební ústav Ostrava) o bezpečnosti provozovaných lakoven ve vztahu k platné legislativě.

Po chutném obědě se mobilní i na autobuse závislí účastníci konference přesunuli do Prahy - Letňan, kde je čekala exkurze do podniku LETOV letecká výroba s možností podívat se do tamních provozů povrchových úprav a navštívit tak 2 lakovny a 2 galvanické linky provozované tímto tradičním výrobcem letecké techniky.

Ani letos nebyli účastníci konference zklamáni společenským večerem. Riziko spojené s plavbou po Vltavě organizátoři v tomto roce nepodstoupili, vsadili na „klasiku“ a tak jsme se navečer prvního konferenčního dne všichni pěkně sešli v „Pekle“, tj. vinárně v areálu Strahovského kláštera, kde jsme byli hosty už i v minulosti. Sázka na „Peklo“ organizátorům vyšla – zatímco venku byla „psí“ zima, v „Pekle“ bylo příjemné teplo a pohoda byla posilována hojným jídlem a pitím. Řada účastníků se raději do budoucna rozhodla hřešit s výhledem na pobyt v takovémto pekle, než aby riskovali bůhví jaké počasí na nebeské výši.

Určitě si opět zaslouží absolutorium pořadatelský kolektiv, i když letos byl oslaben - nejmladší z pořadatelského rodu, Zuzka, byla tou dobou na studijním pobytu ve švédském Jönköpingu. Nicméně byla stále přítomna nejen duchem, ale i prostřednictvím Skype, takže jsme se mohli spolu podělit nejen o zážitky z konference, ale i porovnat počasí, které bylo tou dobou v severském Švédsku dokonce přívětivější než ve středoevropské Praze.

Kapitolou samou pro sebe se stává Hotel Pyramida, tradiční místo konání konference. Zatímco minulý rok jsem si stěžoval na macešský přístup k internetu, odepřený těm, co v hotelu nebyli ubytováni, letos hotel přitvrdil a nabízel internet za 350,- Kč/24 hod. i ubytovaným. Téměř za tuto částku mám ADSL přístup k internetu na celý měsíc, a to hotel určitě tak draze internet neplatí. Vrcholem je ovšem hotelová televize, která volně šířený program ČT24 má v nabídce hotelových programů pouze s příplatkem (!).

Zde je zřejmé, že hotel je zaměřen na jinou klientelu. Party zahraničních pubescentů na chodbách, u snídaně a při recepci jsou toho jasným důkazem. V jejich přítomnosti sice člověk duševně omládne, ale také si uvědomí, že tento hotel asi pro pracující na služební cestě, což účast na konferenci určitě je, není to „pravé ořechové“. Tak jen doufám, že nedobré hotelové služby nebudou mít dopad na klientelu konference, tím spíše, že napřesrok nás čeká jubilejní, už čtyřicátá!

Ať se jejím organizátorkám daří v přípravě co nejlépe!

Jiří Sikač

Informace o konferencích

XX. International Student's Day of Metallurgy

2013, 57 (1)

V termínu 14. – 16. března 2013 se konal jubilejní 20. ročník tradičních Mezinárodních studentských dnů metalurgie (ISDM), tentokrát v polském Krakově. Tato konference navazovala na dvacetiletou historii započatou v roce 1993 na základě iniciativy německých a rakouských technických univerzit. Postupem let se tato akce rozšířila i za hranice německy mluvících zemí a začali se jí účastnit také studenti z polských, českých, slovenských, maďarských či ukrajinských technických vysokých škol. České a slovenské školy byly letos zastoupeny VŠCHT Praha, VŠB-TU Ostrava a TU Košice.

ISDM 2013 se (dle organizátorů) zúčastnilo přes 200 studentů ze 14 univerzit a 11 zemí. Celkově bylo na programu kolem 30 přednášek rozdělených do několika sekcí (např. Metal Casting and Forming, Materials Engineering, Welding, Surfaces & Corrosion). Přednášky se většinou nesly ve velmi komorní atmosféře bez rozsáhlejších diskuzí a umožnily studentům vyzkoušet si, často poprvé, veřejné prezentování svých výsledků. Již tradiční součástí konference je tzv. Contact Fair – setkání se sponzory, kteří nabízí (především německým a rakouským) studentům možnost praxe, stáže či budoucího zaměstnání. Pro účastníky bylo také připraveno hned několik exkurzí, například do ocelárny AcelorMittal, výrobny měděných a hliníkových drátů TELE–FONIKA Kable či závodu Valeo, který produkuje komponenty pro automobilový průmysl.

Společenským vrcholem byla galavečeře konaná v Muzeu japonského umění a technologie Manggha, kde byl pro účastníky připraven slavnostní přípitek a velmi bohatý raut. Během večera předali zástupci jednotlivých účastnických univerzit drobné dary krakovskému organizačnímu týmu a závěrem byla předána organizační štafeta studentům z technické univerzity v německém Clausthalu, místě konání ISDM 2014.

Ačkoli byla oproti dřívějším ročníkům (konaným v rakouském Leobenu a německém Freibergu) konference ISDM 2013 o poznání méně honosná, splnila do posledního bodu své poslání – potkávat nové lidi a rozšiřovat své (nejen vědecké) obzory.

Jiří Rapouch

Změny v legislativě a normalizaci

Nové technické normy ve 4. čtvrtletí 2012

2013, 57 (1)

Následující díl seriálu o novinkách v technické normalizaci bude tentokrát věnován převážně období od října do prosince 2012. V této době vyšlo ve sledovaném oboru celkem pět norem, z toho jedna překladem a čtyři oznámením ve Věstníku ÚNMZ. Tento nižší počet umožňuje zmínit se i o alespoň jedné normě vydané v prvním čtvrtletí 2013, které naopak bylo na novinky velice bohaté.

Významnou novinkou je revidovaná ČSN EN ISO 9227 (03 8132) Korozní zkoušky v umělých atmosférách – Zkoušky solnou mlhou. Přejímaná norma byla v ISO vypracována jako „minor revision“, takže by se zdálo, že žádné zvláštní novinky nebude obsahovat. V novém vydání se však skrývá jisté „čertovo kopyto“, které se týká ověřování korozní agresivity komor. Podle předchozího vydání při ověřování agresivity nesměly být v komoře umístěny jiné vzorky než referenční. V novém vydání je stanoveno, že během ověřování musí být zkušební komora zaplněna modelovými vzorky z inertních materiálů (např. plastu nebo skla).

Toto ustanovení se na mezinárodní úrovni nesetkalo s příznivým přijetím a norma již byla navržena do revize. Představou navrhovatele je, že by se ověřování provádělo během zkoušení skutečných vzorků a modelové vzorky by se používaly jenom v případě, že momentálně žádná zkouška nebude probíhat. To by znamenalo, že komora nebude ověřením po určitou dobu blokována pro běžný provoz. Uvidíme tedy, jak bude příslušný úkol v ISO postupovat a kdy se dočkáme výsledku. Pracovní návrh revidované normy již byl prezentován a na zasedání ISO/TC 156/WG 7 ve dnech 11.-13. 6. 2013 v Berlíně bude pravděpodobně jedním z hlavních bodů jednání. Ve SVÚOM s.r.o. byla korozní agresivita zkušebních komor ověřována všemi dosud uvedenými způsoby:

-              expozice pouze referenčních vzorků,

-              expozice referenčních vzorků + inertních vzorků,

-              expozice referenčních vzorků + skutečně zkoušených vzorků.

Porovnání výsledků bude publikováno v některém z dalších čísel KOM.

Oznámením ve Věstníku ÚNMZ byly převzaty čtyři evropské normy, formálně vzato však u třech z nich nejde o normy, ale o technické specifikace CEN. Všechny se týkají nátěrů na dřevě.

Status evropské normy má ČSN EN 927-3 (67 2010) Nátěrové hmoty – Povlakové materiály a povlakové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Část 3: Zkouška přirozeným stárnutím. Jde o revizi, proti předchozímu vydání byly doplněny údaje o preciznosti a při mřížkové zkoušce je povoleno použití řezného nástroje s vícenásobným ostřím.

Další tři dokumenty mají status technické specifikace CEN a do soustavy ČSN byly převzaty jako předběžné české technické normy (ČSN P). Jde o tyto dokumenty:

ČSN P CEN/TS 16358 (67 2011) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení vzduchových bublinek v nátěrovém filmu

ČSN P CEN/TS 16359 (67 2012) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení odolnosti nátěrů na dřevě proti tvoření skvrn způsobených suky

ČSN P CEN/TS 16360 (67 2013) Nátěrové hmoty – Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí – Hodnocení schopnosti nátěru přizpůsobit se deformaci dřevěného podkladu při vtlačování

Technické specifikace CEN jsou vydávány s počáteční platností tří let. Po dvou letech budou členové CEN požádáni o sdělení připomínek a o stanovisko, zda příslušná CEN/TS může být převedena na evropskou normu. U těchto specifikací lze předpokládat, že v případě přeměny na EN by byly zařazeny do souboru EN 927. Povinností členů CEN je oznámit existenci CEN/TS a vhodným způsobem je zpřístupnit, až do převodu na EN však není povinnost rušit případné konfliktní národní normy.

Stejným způsobem byly vypracovávány i CEN/TS 16498 a CEN/TS 16499, u obou již proběhlo závěrečné hlasování. Opět jde o nátěry na dřevě, konkrétně o hodnocení vzniku skvrn způsobených kyselinou tříslovou a o odolnost nátěrů na dřevě proti slepení.

Z norem vydaných v prvním čtvrtletí 2013 bude vhodné zde v předstihu upozornit na vydání jedné z nich, jejíž použití bude opravdu široké. V únoru 2013 byla vydána ČSN EN ISO 13076 (67 3011) Nátěrové hmoty – Osvětlení a postup pro vizuální hodnocení nátěrů. Účelem této normy je sjednotit požadavky na osvětlení a postup pro vizuální hodnocení znehodnocených ploch, míst nebo jiných defektů na nátěrech nebo v nich (nevztahuje se na vizuální porovnávání barevných odstínů). Tyto požadavky bylo dříve nutno specifikovat jednotlivě v každé normě, kde se vizuální hodnocení používá (o tom, že je jich hodně, svědčí přehled v příloze A této nové normy, který uvádí celkem 37 norem). Odkazy na tuto normu se ve vypracovávaných normách ISO začaly objevovat už před jejím oficiálním vydáním a v budoucnu je lze předpokládat v každé nové či revidované normě, kde to bude účelné.

Nejdůležitější ustanovení z jinak celkem krátké normy jsou specifikace hodnocení v přirozeném denním světle při intenzitě osvětlení povrchu nátěru nejméně 2 000 lx a při umělém osvětlení, kdy je předepsána intenzita nejméně 750 lx. Pro rozhodčí účely je vždy předepsáno hodnocení při umělém osvětlení. Důležité je, že jako zdroj světla je předepsána zářivka s barvou světla označovanou 965, což odpovídá teplotě chromatičnosti 6 500 K a stupni podání barev 9. Podle zkušenosti SVÚOM jsou tyto zářivky na trhu k dispozici a v akreditované laboratoři již bylo takového osvětlení instalováno a ověřeno kalibrovaným měřidlem (Obrázky 1 – 2).

Informace o vydání nových ČSN jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz). Podrobnější informace o jednotlivých normách z oboru koroze a ochrany proti korozi mohou případní zájemci získat v Centru technické normalizace SVÚOM, s.r.o. (www.svuom.cz), popř. u zpracovatele příslušné normy.

Pavel Dušek